Example: bachelor of science

EK-1: BETON YOLLAR TEKNiK MARLAR Bİ İĞİ Ş İ

EK-1: BETON YOLLAR TEKNiK ARTNAMESi HAKKINDA T RK M AV R M HEND SLER. VE M MARLAR B RL G R LER . BETON YOLLAR TEKN K ARTNAMES . KARAYOLLARI GENEL M D RL . ARA TIRMA VE GEL T RME DA RES BA KANLI I. Sayfa 2 of 73. KISIM 430 BETON YOLLAR . G R .. 6. BETON B LE EN MALZEMELER N GEREKL L KLER .. 6. MENTO .. 7. imentonun Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal zelikleri ..7. imentodan Numune Al nmas ve Uygunluk Testlerinin Yap lmas ..7. imento Se imi ..7. Betona Puzolanik Malzeme lave Edilmesi ..8. imentonun Depolanmas ..8. AGREGALAR .. 8. Agrega Ocaklar ..9. Alkali-Silika Reaksiyonu ..9. Agregalar n Fiziksel, Mekanik zellikleri ..10. nce Agregalar .. 10. ri Agregalar .. 11. Agregalar n Kimyasal zellikleri ..12. Agrega Se imi ..13. BETON KARMA 13. BETON Karma Suyunun zellikleri ..13. Priz S resi ve Dayan ma Etkisi .. 14. Kar m Suyuna Ait Kimyasal zellikler .. 14. Zararl Kirlenme .. 15. Numune Alma .. 15. BETON K MYASAL KATKI MADDELER .. 15. Kimyasal Katk Kullan m ve zellikleri ..15. Ak kanla t r c Katk lar.

ek-1: beton yollar teknik Şartnamesi hakkinda tÜrk mÜŞavİr mÜhendİsler ve mİmarlar bİrlİĞİ gÖrÜŞlerİ

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of EK-1: BETON YOLLAR TEKNiK MARLAR Bİ İĞİ Ş İ

1 EK-1: BETON YOLLAR TEKNiK ARTNAMESi HAKKINDA T RK M AV R M HEND SLER. VE M MARLAR B RL G R LER . BETON YOLLAR TEKN K ARTNAMES . KARAYOLLARI GENEL M D RL . ARA TIRMA VE GEL T RME DA RES BA KANLI I. Sayfa 2 of 73. KISIM 430 BETON YOLLAR . G R .. 6. BETON B LE EN MALZEMELER N GEREKL L KLER .. 6. MENTO .. 7. imentonun Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal zelikleri ..7. imentodan Numune Al nmas ve Uygunluk Testlerinin Yap lmas ..7. imento Se imi ..7. Betona Puzolanik Malzeme lave Edilmesi ..8. imentonun Depolanmas ..8. AGREGALAR .. 8. Agrega Ocaklar ..9. Alkali-Silika Reaksiyonu ..9. Agregalar n Fiziksel, Mekanik zellikleri ..10. nce Agregalar .. 10. ri Agregalar .. 11. Agregalar n Kimyasal zellikleri ..12. Agrega Se imi ..13. BETON KARMA 13. BETON Karma Suyunun zellikleri ..13. Priz S resi ve Dayan ma Etkisi .. 14. Kar m Suyuna Ait Kimyasal zellikler .. 14. Zararl Kirlenme .. 15. Numune Alma .. 15. BETON K MYASAL KATKI MADDELER .. 15. Kimyasal Katk Kullan m ve zellikleri ..15. Ak kanla t r c Katk lar.

2 15. Hava S r kleyici Katk lar ..16. Priz Geciktirici Katk lar ..16. Kimyasal Katk Kullan m Miktar ..16. Kimyasal Katk Maddelerinin Testi in Numune G nderilmesi ..16. BETON M NERAL KATKI MADDELER .. 16. L FLER .. 17. BETON YOL KAPLAMALARI N GEREKL L KLER .. 17. BETON TASARIMI VE GEREKL L KLER .. 17. Ba lay c Malzeme eri i ..18. Agrega Kar m ..19. ii Su / imento Oran ve K Klor eri i ..21. Hava eri i ..21. Betonun Donma- z nme ve Buz z c Maddelere Kar Dayan m ..22. Betonun Dayan m zellikleri ..22. Bas n Dayan m .. 23. E ilme Dayan m .. 25. Yarmada ekme Dayan m .. 25. BETON YOL KAPLAMALARINDA KULLANILAN D ER MALZEMELER N GEREKL L KLER .. 26. BETON K MYASAL K R MADDELER .. 26. TEMEL AYIRMA ELEMANLARI .. 27. KAYMA DEM RLER (DOWELS).. 28. BA LANTI (ANKRAJ) DEM RLER (TIE BARS) .. 28. Yap t r c l Ankrajlar ..29. Betonlanm Ankrajlar ..29. Vidal Ankrajlar ..29. Kayma ve Ba lant Demirlerinin Epoksi ile Kaplanmas ..29. BETON EL K UBUKLARI (REINFORCING BARS) .. 33. DERZ SIZDIRMAZLIK MALZEMELER.

3 33. DENEME YOLU YAPIMI .. 34. BETON YOL KAPLAMALARININ MALATI .. 35. BETON RET M .. 35. Bile enlerin Tart lmas ..35. Betonun Kar t r lmas ..37. BETON YOL KAPLAMALARININ YAPILMASI .. 37. Genel ..37. Betonun Ta nmas ..38. Sabit ve Kayar Kal p Kullan m ..38. Sabit Kal plar .. 38. Kayar Kal plar .. 40. Temel Ay rma Elemanlar n n Yerle Kayma Demirleri (Dowels) ve Ba lant Demirlerinin (Tie-bars) Yerle tirilmesi ..40. BETON Yol malat ..41. Betonun S k t r lmas ..42. Kaplaman n Bitirilmesi ..42. G r n r Agregal Y zey Elde Edilmesi .. 42. elik F r a le Y zeyin Bitirilmesi .. 44. iii Di er Y ntemler (Suni im, Telis ) le Y zeyin Bitirilmesi .. 46. Normal Hava S cakl klar nda BETON Uygulamas ..46. D k S cakl klarda BETON D k m .. 47. Y ksek S cakl klarda BETON D k m .. 47. BETON Yerle tirme Makinalar ..48. DERZLER N KES M , TEM ZLENMES VE DOLDURULMASI .. 49. B z lme n aat Derzlerin Doldurulmas ..51. KORUMA NLEMLER / BAKIM .. 52. Kaplama Yap m S ras nda ve Sonras nda Koruma Tedbirleri ..53. Bitirme ve Bak m Uygulamas.

4 53. Su K r .. 54. Su Tutucu rt Kullan lmas .. 54. Plastik rt le Kapat lmas .. 54. Bak m Kimyasallar n n Uygulanmas .. 55. Ya mur ve Bak m Koruma ad rlar .. 56. KAL TE KONTROL DENET MLER .. 56. BA LANGI (TASARIM) TESTLER .. 57. Malzeme Taze BETON Sertle mi BETON Deneyleri ..59. FABR KA RET M KONTROL .. 60. YAPIM A AMASINDA ve TAMAMLANMI BETON YOL KAPLAMALARINDA YAPILACAK. KAL TE KONTROL NCELEMELER ( DENET M TESTLER ve KONTROL DENEYLER ) .. 60. Taze BETON Testleri ..61. Sertle mi BETON Testleri ..62. BETON Kaplaman n Dayan m .. 62. BETON Kaplaman n Bas n Dayan m n n Tayini .. 62. BETON Kaplaman n Yarmada ekme Dayan m Tayini .. 63. BETON Kaplaman n Yo unlu 64. BETON Kaplaman n Hava Bo luk Parametreleri .. 64. BETON Kaplaman n Kal nl .. 65. BETON Kaplama Profilinin Kontrol .. 66. BETON Kaplaman n Geni lik Kontrol .. 66. BETON Kaplaman n Y zey P r zl l (Roughness) .. 66. Kayma Direnci (Yol tutu ) .. 67. iv Kaplama Y zeyindeki Makro Doku Derinli i .. 67. BETON Kaplaman n Donma z lme Direnci.

5 68. BETON Kaplaman n ivili Lastiklere Kar A nma Direnci 68. ki BETON Katman Aras ndaki Ba .. 69. Kayma Donat s ve Ba Demirlerinin Konumlar .. 69. KES NT 69. BETON KAPLAMANIN KAROT BASIN DAYANIMININ ARTNAME DE ERLER N N ALTINDA. KALMASI .. 70. BETON KAPLAMA KALINLI ININ ARTNAME DE ERLER N N ALTINDA KALMASI .. 71. BETON KAPLAMA BOYUNA Y ZEY P R ZL L N N ARTNAME DE ERLER N N. ST NDE KALMASI .. 72. v KISIM 430 BETON YOLLAR . G R . BETON (rijit kaplamal ) YOLLAR , imento betonu ile yap lan ve zerlerinden ge en dingil y klerini tabana ileten bir styap kaplama r n d r. Bu YOLLAR styap taban zerine yerle tirilen gran ler alt temel/temel tabakas , zay f BETON tabakas veya bit ml tabaka zerine serilmi BETON plaklardan olu ur. BETON styap tipleri: x Derzli Donat s z BETON Kaplama, x Derzli Donat l BETON Kaplama, x S rekli Donat l BETON Kaplama. x Silindirle S k t r lm BETON Kaplamalard r. Bu k s m kapsam nda; Derzli Donat s z BETON Kaplama yap m i leri ele al nm t r. Yol kaplama betonundan y ksek beklentiler ve gereksinimler s z konusudur.

6 BETON kaplama, gittik e artan trafi in statik ve dinamik y klerinin yan s ra hava ve evre artlar na, don ve buz z c tuz etkilerine, kaplamada s rekli de i en s cakl k ve nem etkilerine kar , dayan kl l k ve sa laml k g stermek zorundad r. Taze betonda;. x Homojenlik, x yi i lenebilirlik, x Yeterli i lenebilirlik s resi, x Kayar kal p fini erin kullan m nedeniyle ya halde betonun eklini korumas sa lanmal d r. x Sertle mi BETON ve bitmi kaplamalarda;. x Bas n dayan m , x E ilme dayan m , x Yarma dayan m , x A nma dayan m , x Don dayan m , x Uygun y zey zellikleri ( d zg ns zl k, lastik- yol g r lt s , kayma direnci, y zey suyu drenaj ). sa lanmal d r. BETON B LE EN MALZEMELER N GEREKL L KLER. stenen taze ve sertle mi BETON zellikleri, standartlara ve gereksinimlere uygun BETON bile en malzemelerinin kullan m ve uygun bir BETON kar m dizayn ile elde edilebilir. Yol kaplama betonunda kullan lan imento, agrega, su, kimyasal ve mineral katk maddeleri i in gereklilikler a a da ele al nmaktad r.

7 Sayfa 6 / 73. MENTO. BETON yol kaplamalar n n retiminde kullan lacak imentolar, TS EN 197-1 standard na uygun olmal ve CE i aretlemesi ve etiketlemesi olmayan imentolar kullan lmamal d r. imento zellikleri ile ilgili genel gereksinimler KYT -2013 (Karayolu TEKNiK artnamesi (2013))B l m verilmi tir. imentonun Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal zelikleri imento'nun fiziksel, mekanik ve kimyasal zelikleri KYT -2013 B l m ve Tablo 308-1, Tablo 308-2, Tablo 308-3 ve Tablo 308-4 de verilmi tir. imentodan Numune Al nmas ve Uygunluk Testlerinin Yap lmas . BETON retiminde kullan lacak imento; retim yerinden antiyeye getirildikten sonra antiye sahas nda uygun olarak depo edilip muhafaza edilecektir. Bu imentolardan KYT -2013 B l m belirtilen esaslar dahilinde numuneler al nacak ve ilgili testler yap lacakt r. imentolar, TS EN 197-1 standartlar na uygunlu u tespit edilmeden kullan lmayacakt r. imento Se imi BETON yollarda kullan lacak olan BETON , maruz kalaca evresel etkiler g z n ne al nd nda herhangi bir yap daki klasik betona k yasla ok daha farkl zelliklere sahip olmas gerekti inden, imento tipi se iminde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktad r.

8 BETON yollarda farkl evresel etki s n flar na maruz kalacak betonlar i in kullan lmas nerilen imento tipleri TS EN 206, TS 13515, TS 13353. standartlar nda yer alan ve KYT -2013 Tablo 308-25-a, Tablo 308-25-b,Tablo 308-25-c'e g re se ilecektir. Ayr ca imento se iminde, yap m (in aat) y ntemi, BETON yap n n kullan m amac , k r artlar , yap . boyutlar ( s geli imi), bile enlerden kaynaklanan alkaliler ile agrega aras nda etkile me olmas ihtimali gibi hususlar g z n ne al nmal d r. TS EN 197-1 standard n n gereklerine ilave olarak, yol betonlar nda kullan lan imentonun ilk priz s resi 2 saatten nce ger ekle memelidir (Dayan m s n f 42,5 R olan erken dayan m y ksek imentolar i in ge erli de ildir). B ylece betonun R tre e ilimi azalt lmakta ayr ca yeterince uzun bir s re i in i lenebilirlik sa lanmas beklenmektedir. Ayn zamanda bu hedefleri kar lamak i in imento 80 C'den daha d k s cakl kta kullan lmal d r. Ancak bu belirtilen k s tlamalar trafi e erken a lmas gereken ve ak kanla t r c kullan lan y ksek erken dayan ml imentolar i in ge erli de ildir.

9 Ayr ca yol kaplamas n n iki tabaka halinde yap lmas durumunda, her iki tabaka ayn tip ve dayan m s n f nda imento ile retilmedir. zellikle buz z c maddelerin de kullan ld , y ksek donma z lme ve y ksek a nma etkilerine maruz kalacak yol kaplamalar nda, XF4 ve XM2 s n f nda belirtilen imentolar kullan lacakt r. imentonun Alkali Oksit E de eri (Na2O e de eri) (Na2O+0,658 K2O) deneyi yapt r lacakt r. Sayfa 7 / 73. Tablo Alkali eri i D k imentolar n Alkali eri i imento imento alkali i eri i Na2O e de eri (%). CEM I 0,60. CEM II 0,70. CEM III/ A 0,95. Kullan lacak olan agregada alkali-silika reaksiyonlar sonucunda zararl miktarda olu ma riski varsa, betonda bu riskin azalt lmas na y nelik b l m nde anlat lan nlemler al nmal d r. Betona Puzolanik Malzeme lave Edilmesi BETON Yol Kaplamalar nda, ba lay c malzemenin (CEM I t r portland imento ise) %35'ine kadar t lm gran le y ksek f r n c rufu yada ba lay c malzemenin %25'ine kadar u ucu k l kullan lmas uygundur. Alkali Silika Reaksiyonuna kar diren sa lamak, hidratasyon s s n d rmek i in daha y ksek dozlarda kullan labilir.

10 S cak havalarda, t lm gran le y ksek f r n c rufu %50'ye kadar kullan labilir. Puzolanik malzemelerin kullan m artlar i in TS EN 206 ve TS 13515 standard na uyulmal d r. Puzolanik malzeme kullan m nda, evresel etki s n flar dikkate al narak, TS EN 206 ve TS 13515. standartlar nda tariflendi i ekilde, su/ imento oran hesaplanmal ve minimum dozaj artlar . sa lanmal d r. Kullan lan puzolanik malzemeler CE Belgeli olmal d r. CE Belgeli puzolanik malzemelerin, ilgili standartlar n EK ZA' s nda belirtilen deneylerin yap ld ve sonu lar n uygunlu u kontrol edilmelidir. BETON santralinde kar ma Portland imentosu ve ayr ca bir ya da daha fazla puzolanik malzemenin ilave edilmesi yerine, haz r imal edilmi katk l imento kullan lmas n n avantajlar vard r. imento fabrikas nda, imento ve puzolanik malzemenin kar t r lmas yla elde edilen son r n n kimyasal yap s zenle bilerek dengelendi inden uyumsuzluk sorunlar azd r. BETON santralinde puzolanik malzemeler eklenmi r n ile k yasland nda, imal edilen katk l imento zelliklerinde daha az de i kenlik g zlemlenir.


Related search queries