Example: barber

EK-1: BETON YOLLAR TEKNiK MARLAR Bİ İĞİ Ş İ

EK-1: BETON YOLLAR TEKNiK ARTNAMESi HAKKINDA T RK M AV R M HEND SLER. VE M MARLAR B RL G R LER . BETON YOLLAR TEKN K ARTNAMES . KARAYOLLARI GENEL M D RL . ARA TIRMA VE GEL T RME DA RES BA KANLI I. Sayfa 2 of 73. KISIM 430 BETON YOLLAR . G R .. 6. BETON B LE EN MALZEMELER N GEREKL L KLER .. 6. MENTO .. 7. imentonun Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal zelikleri ..7. imentodan Numune Al nmas ve Uygunluk Testlerinin Yap lmas ..7. imento Se imi ..7. Betona Puzolanik Malzeme lave Edilmesi ..8. imentonun Depolanmas ..8. AGREGALAR .. 8. Agrega Ocaklar.

sayfa 2 of 73 beton yollar teknİk Şartnamesİ karayollari genel mÜdÜrlÜĞÜ araŞtirma ve gelİŞtİrme daİresİ baŞkanliĞi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of EK-1: BETON YOLLAR TEKNiK MARLAR Bİ İĞİ Ş İ

1 EK-1: BETON YOLLAR TEKNiK ARTNAMESi HAKKINDA T RK M AV R M HEND SLER. VE M MARLAR B RL G R LER . BETON YOLLAR TEKN K ARTNAMES . KARAYOLLARI GENEL M D RL . ARA TIRMA VE GEL T RME DA RES BA KANLI I. Sayfa 2 of 73. KISIM 430 BETON YOLLAR . G R .. 6. BETON B LE EN MALZEMELER N GEREKL L KLER .. 6. MENTO .. 7. imentonun Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal zelikleri ..7. imentodan Numune Al nmas ve Uygunluk Testlerinin Yap lmas ..7. imento Se imi ..7. Betona Puzolanik Malzeme lave Edilmesi ..8. imentonun Depolanmas ..8. AGREGALAR .. 8. Agrega Ocaklar.

2 9. Alkali-Silika Reaksiyonu ..9. Agregalar n Fiziksel, Mekanik zellikleri ..10. nce Agregalar .. 10. ri Agregalar .. 11. Agregalar n Kimyasal zellikleri ..12. Agrega Se imi ..13. BETON KARMA 13. BETON Karma Suyunun zellikleri ..13. Priz S resi ve Dayan ma Etkisi .. 14. Kar m Suyuna Ait Kimyasal zellikler .. 14. Zararl Kirlenme .. 15. Numune Alma .. 15. BETON K MYASAL KATKI MADDELER .. 15. Kimyasal Katk Kullan m ve zellikleri ..15. Ak kanla t r c Katk lar ..15. Hava S r kleyici Katk lar ..16. Priz Geciktirici Katk lar ..16. Kimyasal Katk Kullan m Miktar.

3 16. Kimyasal Katk Maddelerinin Testi in Numune G nderilmesi ..16. BETON M NERAL KATKI MADDELER .. 16. L FLER .. 17. BETON YOL KAPLAMALARI N GEREKL L KLER .. 17. BETON TASARIMI VE GEREKL L KLER .. 17. Ba lay c Malzeme eri i ..18. Agrega Kar m ..19. ii Su / imento Oran ve K Klor eri i ..21. Hava eri i ..21. Betonun Donma- z nme ve Buz z c Maddelere Kar Dayan m ..22. Betonun Dayan m zellikleri ..22. Bas n Dayan m .. 23. E ilme Dayan m .. 25. Yarmada ekme Dayan m .. 25. BETON YOL KAPLAMALARINDA KULLANILAN D ER MALZEMELER N GEREKL L KLER.

4 26. BETON K MYASAL K R MADDELER .. 26. TEMEL AYIRMA ELEMANLARI .. 27. KAYMA DEM RLER (DOWELS).. 28. BA LANTI (ANKRAJ) DEM RLER (TIE BARS) .. 28. Yap t r c l Ankrajlar ..29. Betonlanm Ankrajlar ..29. Vidal Ankrajlar ..29. Kayma ve Ba lant Demirlerinin Epoksi ile Kaplanmas ..29. BETON EL K UBUKLARI (REINFORCING BARS) .. 33. DERZ SIZDIRMAZLIK MALZEMELER .. 33. DENEME YOLU YAPIMI .. 34. BETON YOL KAPLAMALARININ MALATI .. 35. BETON RET M .. 35. Bile enlerin Tart lmas ..35. Betonun Kar t r lmas ..37. BETON YOL KAPLAMALARININ YAPILMASI .. 37.

5 Genel ..37. Betonun Ta nmas ..38. Sabit ve Kayar Kal p Kullan m ..38. Sabit Kal plar .. 38. Kayar Kal plar .. 40. Temel Ay rma Elemanlar n n Yerle Kayma Demirleri (Dowels) ve Ba lant Demirlerinin (Tie-bars) Yerle tirilmesi ..40. BETON Yol malat ..41. Betonun S k t r lmas ..42. Kaplaman n Bitirilmesi ..42. G r n r Agregal Y zey Elde Edilmesi .. 42. elik F r a le Y zeyin Bitirilmesi .. 44. iii Di er Y ntemler (Suni im, Telis ) le Y zeyin Bitirilmesi .. 46. Normal Hava S cakl klar nda BETON Uygulamas ..46. D k S cakl klarda BETON D k m.

6 47. Y ksek S cakl klarda BETON D k m .. 47. BETON Yerle tirme Makinalar ..48. DERZLER N KES M , TEM ZLENMES VE DOLDURULMASI .. 49. B z lme n aat Derzlerin Doldurulmas ..51. KORUMA NLEMLER / BAKIM .. 52. Kaplama Yap m S ras nda ve Sonras nda Koruma Tedbirleri ..53. Bitirme ve Bak m Uygulamas ..53. Su K r .. 54. Su Tutucu rt Kullan lmas .. 54. Plastik rt le Kapat lmas .. 54. Bak m Kimyasallar n n Uygulanmas .. 55. Ya mur ve Bak m Koruma ad rlar .. 56. KAL TE KONTROL DENET MLER .. 56. BA LANGI (TASARIM) TESTLER .. 57. Malzeme Taze BETON Sertle mi BETON Deneyleri.

7 59. FABR KA RET M KONTROL .. 60. YAPIM A AMASINDA ve TAMAMLANMI BETON YOL KAPLAMALARINDA YAPILACAK. KAL TE KONTROL NCELEMELER ( DENET M TESTLER ve KONTROL DENEYLER ) .. 60. Taze BETON Testleri ..61. Sertle mi BETON Testleri ..62. BETON Kaplaman n Dayan m .. 62. BETON Kaplaman n Bas n Dayan m n n Tayini .. 62. BETON Kaplaman n Yarmada ekme Dayan m Tayini .. 63. BETON Kaplaman n Yo unlu 64. BETON Kaplaman n Hava Bo luk Parametreleri .. 64. BETON Kaplaman n Kal nl .. 65. BETON Kaplama Profilinin Kontrol .. 66. BETON Kaplaman n Geni lik Kontrol.

8 66. BETON Kaplaman n Y zey P r zl l (Roughness) .. 66. Kayma Direnci (Yol tutu ) .. 67. iv Kaplama Y zeyindeki Makro Doku Derinli i .. 67. BETON Kaplaman n Donma z lme Direnci .. 68. BETON Kaplaman n ivili Lastiklere Kar A nma Direnci 68. ki BETON Katman Aras ndaki Ba .. 69. Kayma Donat s ve Ba Demirlerinin Konumlar .. 69. KES NT 69. BETON KAPLAMANIN KAROT BASIN DAYANIMININ ARTNAME DE ERLER N N ALTINDA. KALMASI .. 70. BETON KAPLAMA KALINLI ININ ARTNAME DE ERLER N N ALTINDA KALMASI .. 71. BETON KAPLAMA BOYUNA Y ZEY P R ZL L N N ARTNAME DE ERLER N N.

9 ST NDE KALMASI .. 72. v KISIM 430 BETON YOLLAR . G R . BETON (rijit kaplamal ) YOLLAR , imento betonu ile yap lan ve zerlerinden ge en dingil y klerini tabana ileten bir styap kaplama r n d r. Bu YOLLAR styap taban zerine yerle tirilen gran ler alt temel/temel tabakas , zay f BETON tabakas veya bit ml tabaka zerine serilmi BETON plaklardan olu ur. BETON styap tipleri: x Derzli Donat s z BETON Kaplama, x Derzli Donat l BETON Kaplama, x S rekli Donat l BETON Kaplama. x Silindirle S k t r lm BETON Kaplamalard r. Bu k s m kapsam nda; Derzli Donat s z BETON Kaplama yap m i leri ele al nm t r.

10 Yol kaplama betonundan y ksek beklentiler ve gereksinimler s z konusudur. BETON kaplama, gittik e artan trafi in statik ve dinamik y klerinin yan s ra hava ve evre artlar na, don ve buz z c tuz etkilerine, kaplamada s rekli de i en s cakl k ve nem etkilerine kar , dayan kl l k ve sa laml k g stermek zorundad r. Taze betonda;. x Homojenlik, x yi i lenebilirlik, x Yeterli i lenebilirlik s resi, x Kayar kal p fini erin kullan m nedeniyle ya halde betonun eklini korumas sa lanmal d r. x Sertle mi BETON ve bitmi kaplamalarda;. x Bas n dayan m , x E ilme dayan m , x Yarma dayan m , x A nma dayan m , x Don dayan m , x Uygun y zey zellikleri ( d zg ns zl k, lastik- yol g r lt s , kayma direnci, y zey suyu drenaj ).