Example: dental hygienist

ELEMENTE DE GEOGRAFIE GENERALA - ccdab.ro

HANCIU I. TEFAN HANCIU MELANIA ELEMENTE DE GEOGRAFIE GENERALA CAIET DE ACTIVITATE INDEPENDENTA PENTRU CLASA A V-A ELEMENTE DE GEOGRAFIE GENERALA CAIET DE ACTIVITATE INDEPENDENTA PENTRU CLASA A V-A AUTORII: Melania i tefan Hanciu Liceul Sportiv Alba Iulia Elev: Nume:.. Prenume:.. Clasa:.. coala.

Partea I- GEOGRAFIE FIZIC Ǎ. I. Lumea în care tr ăim ( P ământul ca planet ă) I.1. P ământul-corp cosmic: poziţia în sistemul solar. • Indica ţi pe desen pozi …

Tags:

  Elemente

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ELEMENTE DE GEOGRAFIE GENERALA - ccdab.ro

1 HANCIU I. TEFAN HANCIU MELANIA ELEMENTE DE GEOGRAFIE GENERALA CAIET DE ACTIVITATE INDEPENDENTA PENTRU CLASA A V-A ELEMENTE DE GEOGRAFIE GENERALA CAIET DE ACTIVITATE INDEPENDENTA PENTRU CLASA A V-A AUTORII: Melania i tefan Hanciu Liceul Sportiv Alba Iulia Elev: Nume:.. Prenume:.. Clasa:.. coala.

2 Localitatea:.. Sugestii pentru elevi, profesori i p rin i. Pentru elevi. Utiliz nd acest caiet, ve i nv a mai bine, mai u or i cu mai mult pl cere geografia general . Manualul cuprinde foarte multe lucruri interesante, importante i explicate pe n elesul vostru. Cu ajutorul caietului nv a i, ns , la fiecare lec ie: s re ine i i s nota i ideile principale; s explica i (oral sau n scris) cele observate; s elabora i texte i r spunsuri bine precizate; s n elege i i s explica i fazele de evolu ie ale principalelor fenomene geografice; s v verifica i cuno tiin ele; s v forma i o cultur geografic ca parte component a culturii generale.

3 In acest fel, aproape f r s v da i seama, ve i nv a foarte bine, temeinic, lucrurile scrise n acest caiet. Dac dori i s v completa i cuno tiin ele, ntreba i-l pe profesorul vostru, utiliza i alte surse de informare ( ndeosebi atlasul geografic colar,c r i, reviste, emisiuni TV, etc.), discuta i cu p rin ii vo tri i, mai ales, comunica i-v reciproc ceea ce a i aflat. Este foarte frumos i colegial s spui altor elevi din clas ceea ce ai aflat, ceea ce ai citit, ceea ce ti, crezi, presupui despre lucrurile nv ate la GEOGRAFIE . Pentru profesori. Integr nd acest caiet n activitatea de instruire pe care o organiza i la clas , ve i realiza, suplimentar unei activit i obi nuite, urm toarele obiective: planificarea judicioas a secven elor de instruire; individualizarea nv rii i realizarea unei instruiri n ritm propriu, pentru fiecare elev; reducerea efortului propriu (planurile de lec ie, ideile principale i numele de locuri nu necesit o scriere pe tabl ); cre terea eficien ei nv rii de c tre elevi prin lucru continuu, direct, dirijat; ncurajarea inter nv rii, stimularea spiritului de c utare i ini iativ al elevilor; aprecierea i evaluarea obiectiv a performan elor; creerea unui context participativ, axat pe activitatea independent a elevilor de rezolvare a problemelor.

4 O evaluare permanent , formativ a elevilor; aprecierea obiectiv , pentru un evaluator extern, a progresului la nv tur al elevilor, ceea ce reprezint criteriul esen ial n aprecierea muncii Dvs. Nu uita i: utilizat ra ional, acest caiet de activitate independent v u ureaz foarte mult munca, n condi iile n care instruirea elevilor devine mai activ , mai eficient , diversificat i modern , iar rezultatele evaluabile atest c performan ele elevilor i progresul lor la nv tur sunt n raport cu posibilit ile proprii. Pentru p rin i. Interesul Dvs. coincide cu cel al colii, al profesorilor i al copiilor: realizarea unei nv ri directe, active i temeinice aproape n totalitate n clas , nlesnirea progresului individual i n ritm propriu, evaluarea obiectiv a performan elor elevilor, astfel nc t, n ultim instan , s fi i mul umi i de nivelul general de preg tire a copiilor Dvs.

5 Dup cum i Dvs. a i nv at la GEOGRAFIE lucruri interesante i utile, ve i avea mul umirea s observa i c nivelul de cuno tin e i abilit i al copiilor va fi conform a tept rilor i a meritat s -i ncuraja i n preg tire. Via a de zi cu zi, demonstreaz , f r putin de t gad , rolul predominant al cuno tiin elor de GEOGRAFIE n cadrul culturii generale i, desigur, nu v ve i sup ra dac , utiliz nd acest caiet, copiii vor ti mai mult GEOGRAFIE general dec t Dvs. Autorii. Not : Prezentul caiet de activitate independent este conceput n conformitate cu programa colar revizuit i aprobat de ISJ Alba prin Nr. 1796 Partea I- GEOGRAFIE FIZIC.

6 I. Lumea n care tr im ( P m ntul ca planet ) P m ntul-corp cosmic: pozi ia n sistemul solar. Indica i pe desen pozi ia fa de Soare a planetei noastre! Care sunt planetele vecine?Indica i i pozi ia lor! Ce s-ar nt mpla dac Soarele s-ar apropia mult mai mult de P m nt? R: .. Ce consecin e ar avea dep rtarea considerabil a Soarelui de P m nt? R: .. Utiliz nd manualul, descrie i cum arat P m ntul v zut din Cosmos! R: .. Explica i, pe scurt, cum s-a format P m ntul! R: .. Alege i r spunsurile corecte: a) P m ntul este o stea. b) P m ntul se rote te n jurul Soarelui. c) P m ntul este luminat de Soare. d) P m ntul este un corp ceresc rece. e) P m ntul este un satelit al Soarelui.

7 F) V zut din Cosmos, P m ntul este la fel ca Luna. g) V zut din Cosmos, P m ntul este mai str lucitor dec t Luna. Forma P m ntului. Preciza i, pe scurt: A. Ce form are P m ntul? R: .. B. Cum se poate demonstra aceasta? R: .. De ce umbra care ntunec Luna n timpul eclipsei de Lun , este circular ? R: .. Cum se explic apari ia treptat a vaporului la orizont? R: .. 1. Ce dovede te faptul c expedi ia lui Magellan a pornit dintr-un port spaniol spre apus i s-a ntors n acela i loc, venind dinspre r s rit? R: .. Reprezenrarea suprafe ei P m ntului ( continente i oceane). Care dintre cele dou feluri de reprezent ri ale P m ntului (harta i globul geografic) red cel mai exact nf i area acestuia? R: .. Ce ELEMENTE geografice redau cele dou reprezent ri ale P m ntului?

8 R: .. Globul geografic i planiglobul. Harta geografic ( con inutul h r ii). Ce este globul geografic? R: .. Cum se clasific globurile geografice i ce ELEMENTE redau ele? R: .. Cum se nume te reprezentarea grafic n plan a suprafe ei terestre? R: .. De ce pe hart anumite suprafe e i distan e sunt deformate? R: .. Ce este scara de propor ie? R: .. Exerci ii: a). Se dau sc rile de propor ie ale mai multor h r i. C i kilometri de pe teren reprezint 1 cm de pe hart n cazul fiec rei h r i? Aten ie la transform ri! 1: 200 000 1: 1 000 000 1: 400 000 1: 70 000 000 1: 8 000 000 1: 16 000 000 Exemplu: 1: 4 000 000 1cm hart =4 000 000 cm teren 1cm hart =40 000 m=40 km teren.

9 2. b). Una dintre h r ile Rom niei din Atlasul geografic are scara 1: 2 000 000. Calcula i care este distan a dintre urm toarele ora e, av nd dat distan a pe hart . Bucure ti-Mangalia=10 cm .. Bac u-Boto ani=6 cm .. Constan a-Tulcea=5 cm .. Bucure ti-Timi oara=19 cm .. Arad-T rgu Mure =12 cm .. Bucure ti-Satu Mare=21 cm .. Urm rind punctele cu aceea i altitudine, ve i ob ine mai multe curbe de nivel. Coloreaz apoi spa iile dintre curbele de nivel pentru a ob ine o hart a reliefului. ine cont c fiecare form relief se reprezint cu alt culoar ( c mpia-verde, dealul-galben, muntele-maro) i este cuprins ntre anumite altitudini (c mpia ntre 0 i 300m, dealul ntre 300 i 1 000m, iar muntele peste 1000m).

10 Completa i spa iile libere: - Scara h r ii poate fi .. - Elementele unei h r i sunt .. - .. exprim con inutul h r ii. - .. cuprinde explica ia tuturor semnelor desenate pe hart . n imagine ave i o schi de hart topografic , av nd notate n l imile pe coloana din dreapta. Colora i cu culori corespunz toare suprafe ele curbelor de nivel. Alc tui i legenda n l imilor i culorilor. 3. Colora i cu culori corespunz toare, formele de relief existente pe teritoriul Rom niei. Asocia i fiec rui termen din lista A, defini ia corespunz toare din lista B. A) 1. glob geografic, 2. harta geografic , 3. curbe de nivel, 4. atlas geografic, 5. scar numeric ; B) a.


Related search queries