Example: marketing

En modell for strategisk prosess og strategiutforming

En modell for strategisk prosess Side 1 av 13. En modell for strategisk prosess og strategiutforming Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeni r, Master of Management og En strategi er et m nster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede m l, politikk og hendelsesforl p som en helhet. En velformulert strategi hjelper til med . rettlede og allokere en bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert p bedriftens interne kompetanse, antatte endringer i omgivelsene og konkurrentenes bevegelser.. James B. Quinn (hentet fra Roos et al., 1996)). Virksomheter som har en velfundert strategi vil ke sannsynligheten for overlevelse og m loppn else og for kunne virkeliggj re sin visjon.

www.humanagement.no En modell for strategisk prosess Side 4 av 13 Copyright © 2008 Humanagement as E-post: post@humanagement.no Visjon og mål

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of En modell for strategisk prosess og strategiutforming

1 En modell for strategisk prosess Side 1 av 13. En modell for strategisk prosess og strategiutforming Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeni r, Master of Management og En strategi er et m nster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede m l, politikk og hendelsesforl p som en helhet. En velformulert strategi hjelper til med . rettlede og allokere en bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert p bedriftens interne kompetanse, antatte endringer i omgivelsene og konkurrentenes bevegelser.. James B. Quinn (hentet fra Roos et al., 1996)). Virksomheter som har en velfundert strategi vil ke sannsynligheten for overlevelse og m loppn else og for kunne virkeliggj re sin visjon.

2 Overlevelse inneb rer kontinuerlig endring og utvikling av organisasjon og dens produkter og tjenester. Strategi er ikke noe statisk. Endringer skjer hele tiden. Derfor er det viktig kunne ha innarbeidet gode strategiprosesser i virksomheten og at lederne er i stand til kunne ut ve strategisk ledelse gjennom ha oversikt over viktige forhold internt og eksternt for virksomheten og hvordan disse (kan) endres. Det finnes mange definisjoner og bruksm ter at begrepet strategi. Jeg synes den ovennevnte definisjonen til James B. Quinn er bra. Den fanger opp de viktige aspektene ved forretningsstrategi og strategisk ledelse.

3 Definisjonen legger vekt p at strategi b de er helhetlig plan og handling forankret i overordnede m l og f ringer, og at den baseres p analyser av interne og eksterne forhold. Videre legger den vekt p at strategi er et hjelpemiddel for oppn . en unik posisjon ved ha konkurransemessige fortrinn. Det kan v re unike verdiskapningsprosesser (aktiviteter) eller ressurser som gir konkurransefortrinn. En virksomhet har et varig konkurransefortrinn n r konkurrentene ikke kan kopiere fortrinnet p kort eller mellomlang sikt. Hovedsp rsm let vi stiller oss innen forretningsstrategi er derfor: Hvordan kan vi skape langsiktige konkurransemessige fortrinn innenfor virksomhetens forretningsomr de?

4 For kunne finne gode svar og l sninger p dette kan vi gjennomf re en strategisk prosess og ut ve strategisk ledelse. strategisk ledelse best r av tre viktige elementer (Johnson og Scholes, 2002): 1. Det er forst virksomhetens strategiske posisjon. 2. Ut fra dette gj re strategiske valg. Copyright 2008 Humanagement as E-post: En modell for strategisk prosess Side 2 av 13. 3. omsette strategien til handling. Avgj rende for et godt resultat er ha gode prosesser (strategiprosesser) for hvert av de tre omr dene, som ogs delvis g r inn i hverandre. strategisk ledelse er derfor ivareta disse tre omr dene gjennom skape gode strategiprosesser.

5 Gap-analyse En gap-analyse er utgangspunktet for strategiprosessen og de forskjellige delene som denne best r av. Hovedsp rsm lene vi stiller oss er: 1. Hvor st r vi i dag? 2. Hvor nsker vi v re? 3. Hvilke tiltak kan vi iverksette for komme dit vi nsker ( close the gap )? Gap-analyse Visjon Hvor nsker vi v re? Hvilke tiltak? N situasjon Hvor st r vi i dag? Figur Gap-analysen er utgangspunkt for vurdering av strategiske alternativer (tiltak). Copyright 2008 Humanagement as E-post: En modell for strategisk prosess Side 3 av 13. modell for strategiprosessen Nedenfor gjennomg s en modell og et rammeverk som kan benyttes for utvikle forretningsstrategi og strategiske prosesser i virksomheten.

6 Denne modellen er en videref ring av gap-analysemodellen over. I denne modellen er visjon og m l hvor vi nsker v re og intern og ekstern analyse en beskrivelse av hvor vi st r i dag. Under strategiske alternativer og valg finnes det fram til tiltak for n m lsetningene og realisere visjonen. Strategiprosessen Implementering og m loppn else Iverksette tiltak Evaluere (indikatorer). Evt. revurdere m l, alternativer og valg Iterativ prosess Strategiske alternativer og valg Hvordan utnytte styrker og muligheter og redusere svakheter og n ytralisere trusler? Hvordan er Styrker og svakheter stillingen v r?

7 Muligheter og trusler Visjon og m l Intern analyse Ekstern analyse Overordnede m l M lkategorier: Aktivitetsanalyse ( prosess ) Samfunnsanalyse (trender). Finansielle Ressursanalyse: Vurdering Bransjeanalyse (k-krefter). Intellektuell av materielle og immaterielle Markedsanalyse / segment kapital ressurser Konkurrentanalyse Interessentanalyse Figur En modell av strategiprosessen og hvilke elementer og faser den best r av. For oppn . varige konkurransefortrinn m vi ha en visjon og gode m l, ha en god forst else av konkurransekreftene, ha en realistisk vurdering av egne ressurser for derigjennom.

8 Foreta godt funderte beslutninger og f til en vellykket implementering. strategisk ledelse er ivareta hele denne prosessen. Copyright 2008 Humanagement as E-post: En modell for strategisk prosess Side 4 av 13. Visjon og m l En visjon kan representere et nsket fremtidsbilde av organisasjonen. Visjoner kan v re et viktig virkemiddel og drivkraft for utvikle organisasjonen og oppn m l. En visjon har minst tre funksjoner (Roos et al., 1996: 54): 1. Legitimerende funksjon. Organisasjonens virksomhet sett i et samfunnsperspektiv, som viser at den har sosial og samfunnsmessig berettigelse.

9 2. Sette ambisjonsniv og fokus. Organisasjonens samlede fremtidige m l, som utgj re rammer for arbeidet med strategier og operative handlingsplaner. 3. Identifikasjon og motivasjon. V re et uttrykk for grunnleggende verdier som organisasjonen st r for, og som alle ansatte deler og er forpliktet til realisere. Virke stimulerende, skape motivasjon og engasjement i organisasjonen. Visjonen kan ogs uttrykkes med ord og vil ofte v re en overordnet formulering av kjerneverdier og verdigrunnlag, form let med virksomheten og hva som nskes oppn dd. I visjonsbygging kan det v re hensiktsmessig ha involverende prosesser slik at ansatte f r et eierforhold og en identifikasjon med visjonen.

10 Forsth og Nordvik har utviklet og beskrevet en metode for visjonsbygging (Forsth og Nordvik, 1995). Metoden er prim rt utviklet til lage visjoner for grupper og organisasjoner, men kan ogs anvendes til lage visjoner for enkeltindivider. Sentralt i metoden til Forsth og Nordvik er anvendelsen av bilder som kommunikasjonsverkt y. Det er viktig at toppledelsen kommuniserer visjonen ikke bare som store ord i festtaler men mest av alt gir den praktisk innhold gjennom sine handlinger i det daglige virke (eller walk the value talk ). Forretningsideen er en presisering av visjonen.


Related search queries