Example: quiz answers

ČESEN - kgzs.si

Su enje Ve informacij: Po spravilu je potrebno esen dobro posu iti. Ko Kmetijsko gozdarska pore emo korenine, ga zave emo v ope in ga su i- zbornica Slovenije mo obe enega. Lahko ga su imo tudi na tleh; v tem Celov ka 135, 1000 Ljubljana, primeru liste pore emo, pustimo 10 cm dolge trclje in ga su imo najprej v tanj i, kasneje pa v debelej i Ton ka Jesenko, univ. dipl. in . kmet., tel.: 01 51 36 636. plasti pod streho oziroma v senci. Su enje na soncu namre povzro i rumenenje ali sivenje luskolistov. KGZS Zavod Celje Med su enjem esen ve krat previdno obrnemo, da Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje, ne splesni. e je lepo vreme, ga lahko nekaj dni su- Igor kerbot, univ. dipl. in . agr., tel.: 03 42 55 514. imo na njivi. ESEN. KGZS Zavod Kranj uceva ulica 27, 4000 Kranj, Robert Golc, univ.

B Pomen čeSna Česen je pomembna zelenjadnica, zelo pomembni pa so tudi njegovi zdravilni učinki. V zadnjih letih povpra-ševanje po domačem česnu zelo narašča, zato je …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ČESEN - kgzs.si

1 Su enje Ve informacij: Po spravilu je potrebno esen dobro posu iti. Ko Kmetijsko gozdarska pore emo korenine, ga zave emo v ope in ga su i- zbornica Slovenije mo obe enega. Lahko ga su imo tudi na tleh; v tem Celov ka 135, 1000 Ljubljana, primeru liste pore emo, pustimo 10 cm dolge trclje in ga su imo najprej v tanj i, kasneje pa v debelej i Ton ka Jesenko, univ. dipl. in . kmet., tel.: 01 51 36 636. plasti pod streho oziroma v senci. Su enje na soncu namre povzro i rumenenje ali sivenje luskolistov. KGZS Zavod Celje Med su enjem esen ve krat previdno obrnemo, da Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje, ne splesni. e je lepo vreme, ga lahko nekaj dni su- Igor kerbot, univ. dipl. in . agr., tel.: 03 42 55 514. imo na njivi. ESEN. KGZS Zavod Kranj uceva ulica 27, 4000 Kranj, Robert Golc, univ.

2 Dipl. in . kmet., tel.: 04 234 24 10. KGZS Zavod Ljubljana Ro na ulica 39, 1330 Ko evje, Ana Ogorelec, univ. dipl. in . kmet., tel.: 01 895 38 76. KGZS Zavod Maribor Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, Mi a Pu enjak, univ. dipl. in . kmet., tel.: 02 228 49 19. KGZS Zavod Murska Sobota tefana Kova a 40, 9000 Murska Sobota, Breda Vi ar, univ. dipl. in . kmet., tel.: 02 539 14 35. KGZS Zavod Nova Gorica Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, Jana Bol i , univ. dipl. in . kmet., tel.: 05 631 04 79. KGZS Zavod Novo mesto mihelska cesta 14, 8000 Novo mesto, Natalija Pelko, univ. dipl. in . kmet., tel.: 07 373 05 89. KGZS Zavod Ptuj esen moramo pred skladi enjem dobro posu iti Hardek 34g, 2270 Ormo , Branka Majcen, dipl. in . kmet., tel.: 02 741 75 00. Skladi enje esen skladi imo v mre astih vre ah ali nizkih lese- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2012.

3 Nih zabojih v hladnem in dobro zra nem prostoru. Pripravili: Ton ka Jesenko in Mi a Pu enjak Skladi imo ga pri temperaturi od 0 do 30C in relativ- Fotografije: Mi a Pu enjak ni zra ni vlagi 60 %. Izvedbo programa sofinancira Celov ka 135, 1000 Ljubljana tel.: 01/51 36 600, faks: 01/51 36 650. POMEN ESNA Sajenje dognojimo z du ikom. Gnojenja s hlevskim gnojem in gno- jevko esen ne prenese. Pomembno je, da kalij dodajamo esen je pomembna zelenjadnica, zelo pomembni pa esen sadimo ro no ali strojno. Sadimo ga na razdaljo v sulfatni obliki, ker je esen tako kot ostale ebulnice so tudi njegovi zdravilni u inki. V zadnjih letih povpra- 25-40 cm med vrstami in na 8-10 cm v vrsti (jesenskega ob utljiv za prevelike koli ine kloridov v tleh. evanje po doma em esnu zelo nara a, zato je pride- lahko na razdaljo 10-15 cm v vrsti) ter na globino 7-10.

4 Lava esna tudi tr no zanimiva. cm (spomladi nekoliko plitveje). Pomembno je, da so stro ki postavljeni pokonci. Potrebujemo od 500 1000 Varstvo pred pleveli, boleznimi in kodljivci kg stro kov/ha. Vi ji pridelek dajo zunanji stro ki, zato je IZBIRA TAL IN SAJENJE smiselno lo evati notranje in zunanje stroke (zunanji so e pred saditvijo njivo ustrezno razplevelimo. Priporo a ve ji). Ker esen ne prena a zastajanja vode, prav tako se, da se njivo pripravi vsaj 14 dni pred nameravanim Tla in kolobar pa zahteva do konca rastne dobe imbolj rahlo zemljo, se sajenjem. e je potrebno, v za etnih fazah rasti uporabi- esen uspeva v vseh delih Slovenije, pomembno pa je, priporo a sajenje esna na gredice. mo ustrezne registrirane herbicide. Kasneje je potrebno da ga sadimo na la ja do srednje te ka tla, ki vsebujejo mehansko zatiranje plevelov.

5 Potrebno je ra unati z vsaj dovolj organske snovi in imajo rahlo kisel do nevtralen enim ro nimi odstranjevanjem plevelov in nekajkratnim pH (od 6,5 do 7,4). Najprimernej i predposevek esnu strojnimi okopavanjem. Okopavanje ima tudi druge pozi- so ita, jagode, med zelenjadnicami pa plodovke, rde- tivne u inke (rahljanje, zra enje tal). a pesa in korenje. Na isto povr ino ga lahko sadimo esen je precej odporen na bolezni; med pomembnej e po tirih letih. bolezni na esnu sodijo siva plesen ebulnih listov, siva plesen, ebulna rja in bela gniloba. Ve jo kodo pa v spo- as sajenja mladanskem asu lahko povzro ata tudi esnova in e- bulna muha. Sadimo ga jeseni (jesenski esen) ali spomladi (spo- mladanski esen). Namakanje Jesenski esen sadimo v drugi polovici oktobra ali v novembru.

6 Za ustrezno oblikovanje strokov esen potrebuje zadosti vlage, zato je na la jih tleh potrebno zagotoviti namaka- Spomladanski esen sadimo imbolj zgodaj spomladi nje. Namakamo ves as razvoja listov in debeljenja ebu- (v februarju ali marcu), da se v obdobju kratkega dne le. Brez namakanja je pridelek tudi do 50 % ni ji. in v hladnej i ter vla nej i zemlji im bolje razvijejo ko- renine in listi. SPRAVILO IN SKLADI ENJE. Sadilni material Spravilo esen na isto povr ino sadimo po tirih letih Za sajenje moramo uporabiti zdrav sadilni material. V esen je potrebno pravo asno pospraviti. Sloveniji imamo ve doma ih tipov esna, v sortno listo V mesecu juliju posevke redno pregledujemo in ko za ne- pa so vpisane tri sorte: OSKRBA POSEVKA jo listi rumeneti in se ebulice ne debelijo ve , za nemo Ptujski jesenski esen Gnojenje s puljenjem.

7 Pomembno je, da se stro ki e dobro dr ijo skupaj. esen pobiramo v suhem vremenu. esen pulimo Ptujski spomladanski esen Za pridelek 10 t/ha je odvzem 150 kg N, 180 kg P2O5 in ro no ali si pomagamo z dvovrstnim strojem za spravilo 300 kg K20. Osnovno gnojenje (s fosforjem, kalijem in de- Jesenski Anka krompirja. lom du ika) opravimo pred sajenjem, spomladi posevke