Example: biology

EXCEL – AUTOMATIZACIJA RADA - matematika.fkit.hr

1 EXCEL AUTOMATIZACIJA RADA KAKO MO EMO KORISTITI POSTOJE E DODATKE? U Excelu postoji mogu nost automatizacije rada kroz tzv. dodatke, engleski add-ins. Popis dodataka koji su ve instalirani mo emo vidjeti u glavnom izborniku preko Tools/Add-Ins opcije: Otvara se prozor poput ovoga (s tim da ovisno o tome koje dodatke imate instalirane u Excelu u kojem radite mo e biti uklju eno vi e ili manje dodataka): 2 Preko ovog izbornika mo emo dodati nove dodatke ili brisati ve postoje e. Oni dodaci koji su u gornjoj listi ozna eni kva icom ve su instalirani i s njima se mo e raditi, a one koji nisu moramo instalirati.

2 Preko ovog izbornika možemo dodati nove dodatke ili brisati već postojeće. Oni dodaci koji su u gornjoj listi označeni kvačicom već su instalirani i …

Tags:

  Matematika, Fkit

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of EXCEL – AUTOMATIZACIJA RADA - matematika.fkit.hr

1 1 EXCEL AUTOMATIZACIJA RADA KAKO MO EMO KORISTITI POSTOJE E DODATKE? U Excelu postoji mogu nost automatizacije rada kroz tzv. dodatke, engleski add-ins. Popis dodataka koji su ve instalirani mo emo vidjeti u glavnom izborniku preko Tools/Add-Ins opcije: Otvara se prozor poput ovoga (s tim da ovisno o tome koje dodatke imate instalirane u Excelu u kojem radite mo e biti uklju eno vi e ili manje dodataka): 2 Preko ovog izbornika mo emo dodati nove dodatke ili brisati ve postoje e. Oni dodaci koji su u gornjoj listi ozna eni kva icom ve su instalirani i s njima se mo e raditi, a one koji nisu moramo instalirati.

2 Nama e biti va an prvi dodatak s gornje liste, Analysis ToolPak , jer emo pomo u njega raditi statisti ku analizu. Ako pored imena tog podatka nema kva ice, zna i da taj dodatak nije instaliran, stoga ga u tom slu aju ozna ite kva icom i pritisnite OK . Ukoliko je potrebno, EXCEL e vas tra iti instalacijski CD Microsoft Office paketa. Nakon to pro ete instalacijski postupak, taj e dodatak biti instaliran. Samo kori tenje dodatka Analysis ToolPak odvija se izborom Tools/Data Analysis u glavnom izborniku: Otvara se izbornik dodatka: 3 Nama e ovdje biti najva niji dodaci Descriptive Statistics , Histogram , Regression i Random Number Generation.

3 Ne emo ulaziti u detalje svih ovih dodataka (o tome kako se koristi svaki od njih mo ete saznati klikom na Help s gornje slike). Osnovno to mo emo re i je da svaki od tih dodataka na osnovu nekih ulaznih podataka (obi no su to rezultati mjerenja, ili ve neki drugi ulazni parametri) daje odgovaraju e izlazne podatke. Na primjer, dodatak Descriptive Statistics zami ljen je tako da na osnovu danog uzorka daje osnovu deksriptivnu analizu tih podataka. Poka imo to na primjeru recimo da u stupcu A imamo upisane podatke u poljima A1do A5: Izborom Tools/Data Analysis te potom Descriptive Statistics otvara se prozor: Kao to vidimo, potrebno je unijeti neke podatke: ozna imo polje Input Range ili upi imo A1.

4 A5 (to je oznaka za polja od A1 do A5) ili mi em, dr e i pritisnut lijevu tipku mi a, mi em prije imo preko polja A1 do A5 opcija Grouped By neka bude s oznakom Columns (ova opcija je va na ako imamo vi e grupa podataka, u tom slu aju bitno je Excelu re i da li da ih ita po retcima ili po stupcima: no, kako je kod nas rije o samo jednoj grupi podataka i to takvima da su svi u istom stupcu, treba uklju iti opciju Columns ) 4 Labels in First Row neka ostane isklju ena nju bi trebali uklju iti da je u polju A1 bio naziv te grupe podataka, no kod nas to nije slu aj od tri prve opcije pod Output options ozna ite opciju Output Range i desno upi ite npr.

5 C:D (to zna i da e podaci biti upisani u stupce C i D) od zadnje etiri opcije pod Output options uklju ite opciju Summary statistics (to e zna iti upravo deskriptivnu statisti ku analizu podataka u poljima A1 do A5). Dakle, popunite polja na ovaj na in i pritisnite OK : Dobit emo sljede e podatke u stupcima C i D: 5 Kao to vidimo, dobili smo rezultat deskriptivne statisti ke analize uzorka iz stupca A. Analizirajte te rezultate! (Ovdje postoje neke informacije koje mi nismo spominjali, kao to su Kurtosis ili Skewness , ali na to se ne trebate obazirati).

6 Napomenimo jo da ovaj paket ra una standardnu devijaciju i varijancu kori tenjem funkcija STDEV i VAR redom, dakle procjene standardne devijacije i varijance populacije koje su podaci u stupcu A uzorak. Napomena: Istra ite sami pakete Histogram , Regression i Random Number Generation unutar dodatka Analysis ToolPak . Ako ne to ne razumijete, koristite gore opisanu opciju Help . KAKO PRONA I I INSTALIRATI NOVI DODATAK? Napomenimo da EXCEL ima mnogo ve ugra enih opcija i operacija, ali isto tako nije sam po sebi svemogu , tj. ponekad je potrebno ili instalirati dodatak koji obavlja neki specifi an posao za nas ili ( to je te e, i ovdje u to ne emo ulaziti) programirati dodatak koji to radi.

7 Na primjer, pokazat emo kako mo emo na internetu prona i besplatni dodatak The Duplicate Master , kako ga mo emo kopirati na ra unalo te instalirati. Nakon to ga instalirate mo i ete iz proizvoljne liste izbaciti duplikate , tj. sve kopije podataka koji su se u listi ve pojavili. U Excelu ta opcija nije unaprijed programirana, tako da se u ovom slu aju moramo sna i instaliranjem dodatka. Na nekom internet pretra iva u (npr. ) upi ite The Duplicate Master . Me u prvima pojavljuje se stranica ~brettdj/ na kojoj se nalazi i sam dodatak i detaljan opis instaliranja.

8 Mo ete pratiti upute s te stranice ili naprosto samo kopirati komprimirani dokument Duplicate na svoje ra unalo. Nakon to ga raspakirate, recimo na Desktop, dobit ete dva dokumenta, Duplicate koji je pomo nik za rad s dodatkom, te dokument The Duplicate koji je va niji i predstavlja sam dodatak. Dokument The Duplicate mo ete premjesiti sada na neku od dvije razli ite lokacije: u C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Library ( to je osnovna lokacija za EXCEL dodatke). Ako tamo premjestite dokument The Duplicate i isklju ite EXCEL , te ga ponovno uklju ite, izborom opcije Tools/Add-Ins u glavnom izborniku pojavljuje se prozor kojeg smo ve vidjeli na str.

9 1, ali sada je na popisu i dodatak The Duplicate Master . Potrebno je samo uklju iti ga ozna avanjem prazne ku ice pored njega kva icom, pritisnuti OK i paket je spreman za kori tenje: 6 na neku lokaciju koja je vama bliskija , npr. u mapu My Documents ili sli no. U tom slu aju ak ni nakon ponovnog pokretanja Excela ne ete nakon to izaberete Tools/Add-Ins opciju u glavnom izborniku vidjeti u popisu dodataka The Duplicate Master . No, tada u prozoru s popisom dodataka mo ete kliknuti na opciju Browse : i potom prona i mjesto na kojem ste spremili dokument The Duplicate te dvaput kliknuti na njega.

10 Nakon toga e se pojaviti linija s The Duplicate Master dodatkom u popisu dodataka. Nakon to pritisnete OK dodatak je spreman za kori tenje. Napomena: Ako ste instalirali dodatak na drugi na in, tako da ste ga spremili na neku svoju lokaciju, pazite da dokument The Duplicate ne obri ete s te lokacije, jer on u tom slu aju vi e ne e biti funkcionalan. Sam dodatak The Duplicate Master se poziva opcijom Tools/The Duplicate Master u glavnom izborniku: 7 Napomene: 1. Prou ite sami kako funkcionira ovaj dodatak tako da ga pozovete na gore opisani na in i pratite njegov izbornik.


Related search queries