Example: bachelor of science

FÉNYKÉP - konzuliszolgalat.kormany.hu

F NYK P. Harmoniz lt k relemnyomtatv ny Schengeni v zum k relmez se Ez a v zumk rd v ingyenes. 1. Vezet kn v (Csal di n v) (x) A HIVATAL T LTI KI. 2. Sz let skori vezet kn v (kor bbi csal di n v(nevek)) (x) A k relem beny jt s nak id pontja: V zumk relem sz ma: 3. Ut n v(nevek) (Keresztn v(nevek) (x). A beny jt s helye: Nagyk vets g / konzul tus K z s ig nyl si k zpont Szolg ltat . 4. Sz let si id (nap / h nap / 5. Sz let si hely 7. Jelenlegi llampolg rs g Kereskedelmi k zvet t . v) Hat r 6. Sz let si orsz g Sz let skori llampolg rs ga, amennyiben elt r N v: 8. Nem 9. Csal di llapot Egy b F rfi N Egyed l ll H zas K l n l Elv lt . zvegy Egy b (nevezze meg) gyint z : Igazol okm nyok: ti okm ny 10. Kiskor ak eset ben: A sz l i fel gyeletet gyakorl szem ly / t rv nyes gy m L tfenntart si k lts gek vezet kneve, ut neve, lakc me (amennyiben k l nb zik a k relmez t l) s Megh v s llampolg rs ga K zleked si eszk z Utaz si eg szs gbiztos t s 11.)

*32.A meghívó vállalat / szervezet neve és címe A vállalat / szervezet telefonszáma és faxszáma A vállalat / szervezet kapcsolattartójának vezetékneve, utóneve, címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail címe:

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of FÉNYKÉP - konzuliszolgalat.kormany.hu

1 F NYK P. Harmoniz lt k relemnyomtatv ny Schengeni v zum k relmez se Ez a v zumk rd v ingyenes. 1. Vezet kn v (Csal di n v) (x) A HIVATAL T LTI KI. 2. Sz let skori vezet kn v (kor bbi csal di n v(nevek)) (x) A k relem beny jt s nak id pontja: V zumk relem sz ma: 3. Ut n v(nevek) (Keresztn v(nevek) (x). A beny jt s helye: Nagyk vets g / konzul tus K z s ig nyl si k zpont Szolg ltat . 4. Sz let si id (nap / h nap / 5. Sz let si hely 7. Jelenlegi llampolg rs g Kereskedelmi k zvet t . v) Hat r 6. Sz let si orsz g Sz let skori llampolg rs ga, amennyiben elt r N v: 8. Nem 9. Csal di llapot Egy b F rfi N Egyed l ll H zas K l n l Elv lt . zvegy Egy b (nevezze meg) gyint z : Igazol okm nyok: ti okm ny 10. Kiskor ak eset ben: A sz l i fel gyeletet gyakorl szem ly / t rv nyes gy m L tfenntart si k lts gek vezet kneve, ut neve, lakc me (amennyiben k l nb zik a k relmez t l) s Megh v s llampolg rs ga K zleked si eszk z Utaz si eg szs gbiztos t s 11.)

2 Adott esetben nemzeti azonos t sz m Egy b: V zumhat rozat: Elutas tva 12. Az ti okm ny t pusa K z ns ges tlev l Diplomata- tlev l Szolg lati tlev l Hivatali tlev l Kiadva: K l nleges tlev l A. Egy b ti okm ny (nevezze meg): C. LTV. 13. Az ti okm ny sz ma 14. Kiad s kelte 15. rv nyes .- 16. Ki ll t ja ig rv nyes: -t l/-t l -ig 17. A k relmez lakc me s e-mail c me Telefonsz ma(i): Beutaz sok sz ma: 1 2 T bbsz ri Napok sz ma: 18. A jelenlegi llampolg rs g orsz g t l elt r orsz gban l v lak hely Nem Igen. Tart zkod si enged ly vagy azzal egyen rt k dokumentum sz ma: .. rv nyes: -ig * 19. Jelenlegi foglalkoz sa * 20. Munk ltat neve, c me s telefonsz ma. Di kok eset ben az oktat si int zm ny neve s c me. 21.

3 Az utaz s f c lja(i): Turizmus zlet Csal di vagy bar ti l togat s Kultur lis Sport Hivatalos l togat s Eg szs g gyi okok Tanul s tutaz s Rep l t ri tranzit Egy b (nevezze meg). 22. ti c l szerinti tag llam(ok) 23. Az els beutaz s tag llama 24. K rt beutaz sok sz ma 25. Tervezett tart zkod s vagy tutaz s Egyszeri beutaz s K tszeri beutaz s id tartama T bbsz ri beutaz s T ntesse fel a napok sz m t * A *-gal jel lt mez ket az EU-, EGT- vagy sv jci llampolg rok csal dtagjainak (h zast rs, gyermek vagy eltartott felmen gi rokon) nem kell kit lteni k abban az esetben, ha szabad mozg shoz val jogukat gyakorolj k. Az EU-, EGT- vagy sv jci llampolg rok csal dtagjainak ezt a kapcsolatot okm nnyal kell igazolniuk, s ki kell t lteni k a 34.

4 S a 35. mez t. (x) Az 1-3. mez t az ti okm nyban szerepl adatokkal sszhangban kell kit lteni. 26. Az elm lt h rom v sor n kiadott schengeni v zumok Nincs Van. rv nyess g id tartama: -t l ..-ig 27. Schengeni v zumk relem c lj b l kor bban vett ujjlenyomat Nincs Van. Id pont, ha ismert: 28. Adott esetben beutaz si enged ly a v gs ti c l szerinti orsz gba Ki ll t : rv nyes -t l -ig 29. A schengeni ter letre rkez s tervezett 30. A schengeni ter let elhagy s nak id pontja tervezett id pontja * 31. A tag llam(ok)beli megh v szem ly(ek) vezet k- s ut neve. Ha nincs ilyen, a tag llambeli sz lloda(sz llod k) vagy ideiglenes sz ll s(sz ll sok) neve. A megh v szem ly(ek) / sz lloda(sz llod k) / ideiglenes Telefon s fax sz ll s(ok) c me s e-mail c me *32.

5 A megh v v llalat / szervezet neve s c me A v llalat / szervezet telefonsz ma s faxsz ma A v llalat / szervezet kapcsolattart j nak vezet kneve, ut neve, c me, telefonsz ma, faxsz ma s e-mail c me: *33. A k relmez tart zkod sa sor n felmer l utaz si s meg lhet si k lts geket maga a k relmez fedezi az a k lts gvisel (vend gl t , v llalat, Anyagi fedezet szervezet) (nevezze meg) fedezi, K szp nz aki Utaz si csekk a 31. vagy a 32. mez ben szerepel Hitelk rtya egy b (nevezze meg). El re fizetett sz ll s Anyagi fedezet El re fizetett k zleked s K szp nz Egy b (Nevezze meg) Sz ll s biztos tva A tart zkod s id tartama alatt felmer l sszes k lts g fedezve El re fizetett k zleked s Egy b (Nevezze meg). 34. Az EU-, EGT- vagy sv jci llampolg r csal dtag szem lyes adatai Vezet kn v Ut n v (-nevek).

6 Sz let si id llampolg rs g ti okm ny vagy szem lyi igazolv ny sz ma 35. EU-, EGT- vagy sv jci llampolg rhoz f z d csal di kapcsolat h zast rs gyermek unoka eltartott felmen gi rokon 36. Kelt (hely s id ) 37. Al r s (kiskor gyermek eset n a sz l i fel gyeletet gyakorl szem ly/t rv nyes gy m al r sa). Tudom sul veszem, hogy a v zumd jat nem t r tik vissza a v zumk relem elutas t sa eset n. T bbsz ri beutaz sra jogos t v zum k relmez se eset n alkalmazand (v . a 24. mez vel): Tudom sul veszem, hogy megfelel utaz si eg szs gbiztos t ssal kell rendelkeznem a tag llamok ter let n val els . tart zkod som, valamint k s bbi tart zkod saim sor n is. Tudat ban vagyok s elfogadom az al bbiakat: az ehhez a k relemhez sz ks ges adatgy jt s s a f nyk pk sz t s, s sz ks g eset n az ujjnyomatv tel k telez a v zumk relem vizsg lat hoz.

7 Az e v zumk relmen megadott szem lyes adataimat, valamint az ujjlenyomataimat s f nyk pemet a tag llamok illet kes hat s gaihoz tov bb tj k, amely hat s gok azokat a v zumk relmemr l t rt n d nt s meghozatala c lj b l feldolgozz k. Ezen adatokat, valamint a k relemr l vagy a kiadott v zum megsemmis t s r l, visszavon s r l vagy meghosszabb t s r l sz l d nt sre vonatkoz adatokat r gz tik s legfeljebb t vig t rolj k a V zuminform ci s 1. Rendszerben (VIS) , amely id tartam alatt hozz f rhet ek a v zumhat s gok s a v zumokat a k ls hat rokon s a tag llamok ter let n ellen rizni jogosult hat s gok, valamint a tag llamok bev ndorl si s menek lt gyi hat s gai sz m ra annak rdek ben, hogy e hat s gok ellen rizni tudj k, teljes lnek-e a tag llamok ter let re t rt n jogszer.

8 Bel p s, tart zkod s s ottlak s felt telei, valamint hogy azonos tani tudj k azon szem lyeket, akik e felt teleknek nem vagy m r nem felelnek meg, tov bb hogy a mened kjog ir nti k relmet megvizsg lj k, s meghat rozz k, ki a felel s az ilyen vizsg lat elv gz s rt. Bizonyos k r lm nyek mellett az adatokhoz a tag llamok kijel lt hat s gai s a terrorcselekm nyek s egy b s lyos b ncselekm nyek megel z se, felder t se s kivizsg l sa rdek ben az Europol is hozz f rhet. Az adatfeldolgoz s rt felel s tag llami hat s g: [Bev ndorl si s llampolg rs gi Hivatal; C m: H 1117. Budapest, Budafoki t 60.; Telefon:+36 (1) 463 9100]. Tudat ban vagyok , hogy jogomban ll b rmelyik tag llamban t j koztat st k rni a velem kapcsolatosan a VIS-ben r gz tett adatokr l s az azokat oda tov bb t tag llamr l, tov bb k rni, hogy a r m vonatkoz pontatlan adatokat helyesb ts k, valamint a szem lyemmel kapcsolatos, nem jogszer en feldolgozott adatokat t r lj k.

9 Kifejezett k r semre a k relmemet megvizsg l hat s g t j koztat arr l a m dr l, ahogyan a szem lyes adataim ellen rz s re vonatkoz . jogaimat gyakorolhatom, s ahogyan m dos t sukat s t rl s ket k rhetem, ide rtve az rintett llam nemzeti joga ltal biztos tott jogorvoslatokat is. E tag llam nemzeti fel gyeleti hat s ga [Nemzeti Adatv delmi s Inform ci szabads g Hat s g; C m: H-1125 Budapest, Szil gyi Erzs bet fasor 22/C. Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-3911410; email: Honlap: ] meghallgatja a szem lyes adatok v delm vel kapcsolatos k vetel seket. Kijelentem, hogy legjobb tudom som szerint az ltalam megadott adatok pontosak s teljesek. Tudat ban vagyok annak, hogy b rmely hamis nyilatkozat a k relmem elutas t s hoz, illetve a m r megadott v zum rv nytelen t s hez vezet, s a k relmet feldolgoz tag llam joga rtelm ben b ntet elj r st vonhat maga ut n ellenem.

10 V llalom, hogy a tag llamok ter let t elhagyom a v zum lej rta el tt, amennyiben a v zumot megadj k. T j koztattak arr l, hogy a v zum birtokl sa a tag llamok eur pai ter let re t rt n beutaz snak csak egyik el felt tele. A v zum megad s nak puszta t nye nem jelenti azt, hogy k rt r t sre leszek jogosult, ha a Schengeni Hat r-ellen rz si K dex 5. cikk nek (1) bekezd s ben foglalt vonatkoz rendelkez seknek nem teszek eleget, s ez rt beutaz somat megtagadj k. A beutaz s el felt teleit a tag llamok eur pai ter let re t rt n bel p skor ism telten ellen rzik. Kelt (hely s id ) Al r s (kiskor gyermek eset n a sz l i fel gyeletet gyakorl szem ly /. t rv nyes gy m al r sa): 1. Amennyiben a VIS m k d sbe l p.


Related search queries