Example: tourism industry

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS - …

F NANS I OLMAYANLAR N F NANS. E itimin Hedefi E itim S resi: 2 G n Kurumlarda al nan her t r karar n finansal E itim Y ntemi performans zerindeki etkilerinin anla lmas , finans olmayanlara yabanc Oturumlar d rt a amal d r: i. Bilgi aktar m , gelen terimlerin kullan mlar n n uygulayarak ger ek irketlerle rnekleme, ii. Her tak m n kavranmas d r. Ger ek bir irketi y netme CapsimCore irketinde ilgili d nemin y netim deneyimini CapsimCore sim lasyon kararlar n almas , iii. Kararlar sonucunda platformunda ya arken mali tablo inceleme, olu an finansal performans n ortak finansal l mleme, b t eleme, maliyet de erlendirmesi, iv. Fasilitasyon deste iyle analizi, y netim muhasebesi, karl l k ve tak m baz nda inceleme, geri bildirim. Son i letme sermayesi (nakit) kavramlar ile ilgili oturumda tak m sunumlar yla 6 d nemlik bilgiyle donanma ve uygulayarak irket Finansal Performans yorumlan r, fikirler hatalar ndan renme f rsat sunulur. E itim ve sorular, g ncel finans haberleri boyunca kat l mc lar n kendi al t klar ba lam nda tart l r, teorik bilgi Finansal irketin ger ekleriyle ba lant kurulur.

Eğitimin Hedefi Kurumlarda alınan her tür kararın finansal performans üzerindeki etkilerinin anlaılması, finansçı olmayanlara yabancı

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS - …

1 F NANS I OLMAYANLAR N F NANS. E itimin Hedefi E itim S resi: 2 G n Kurumlarda al nan her t r karar n finansal E itim Y ntemi performans zerindeki etkilerinin anla lmas , finans olmayanlara yabanc Oturumlar d rt a amal d r: i. Bilgi aktar m , gelen terimlerin kullan mlar n n uygulayarak ger ek irketlerle rnekleme, ii. Her tak m n kavranmas d r. Ger ek bir irketi y netme CapsimCore irketinde ilgili d nemin y netim deneyimini CapsimCore sim lasyon kararlar n almas , iii. Kararlar sonucunda platformunda ya arken mali tablo inceleme, olu an finansal performans n ortak finansal l mleme, b t eleme, maliyet de erlendirmesi, iv. Fasilitasyon deste iyle analizi, y netim muhasebesi, karl l k ve tak m baz nda inceleme, geri bildirim. Son i letme sermayesi (nakit) kavramlar ile ilgili oturumda tak m sunumlar yla 6 d nemlik bilgiyle donanma ve uygulayarak irket Finansal Performans yorumlan r, fikirler hatalar ndan renme f rsat sunulur. E itim ve sorular, g ncel finans haberleri boyunca kat l mc lar n kendi al t klar ba lam nda tart l r, teorik bilgi Finansal irketin ger ekleriyle ba lant kurulur.

2 Y netim pratikleriyle peki tirilir. Program n eri i Kat l mc lara Capsim Bureau Veritas Finans . OLMAYANLAR in Finans E itime Kat l m Bilgi Aktar m ve rnekleme: Sertifikas verilecektir. Temel Finansal Terimler ve Kullan m . Finansal Raporlar ve levleri Gerekli n Bilgiler Finansal Performans n l m . Kurumsal Fonlama Kavramlar E itime kat lacak olanlar n i hayat . Finansal Planlama ve B t eleme deneyimine sahip olmalar yararl olacakt r. irket De erleme Y ntemleri Yat r m De erlendirme ve Karar Alma Kat l mc lar irket Y netirken Uygulama: Finans d ndaki departmanlarda al an ve Nakit neden nemlidir ve kar ile fark kariyerini st y netime do ru geli tirmek nedir isteyen profesyoneller ile Finans Y netimi'ne Finansal raporlar nas l olu ur, ne amaca ilgi duyan ve derinle mek isteyen her hizmet eder kademeden personel ve y neticiler. Finansal performans nas l l eriz . Maliyet ve muhasebede farkl teknikler E itmenler neden var, nas l kullan l r.

3 B t eleme nas l yap l r, nas l kullan l r E itim, akademisyen ve pratisyen birikimine Birimlerin Finans ile etkile imi ne sahip, i d nyas nda en az 10 y l bulunmu , boyutta olmal d r, nas l g lendirilir ya arken renme modelini uygulayan yetkin profesyoneller taraf ndan verilir.


Related search queries