Example: bankruptcy

İFLAS ERTELEME DAVALARI Av.Ünzile Küçüköner

FLAS ERTELEME DAVALARI . Av. nzile K k ner A)G R . B) FLASIN ERTELENMES N TALEP EDEB LECEKLER. C) FLASIN ERTELENMES DAVASINDA G REVL VE YETK L MAHKEME. D) FLAS ERTELEME DAVALARININ HUKUK DAYANAKLARI. E) FLASIN ERTELENMES TALEB NDE EKL ARTLAR. flas n Ertelenmesi talebinde Dosyaya Sunulacak Dayanak Belgeler: F) FLASIN ERTELENMES N GEREKL ESASA L K N ARTLAR. a) flas n ertelenmesi istenen irketin borca bat k olup olmad n n tespiti b) flas n ertelenmesi istenen irketin iyile tirme projesinin de erlendirmesi G) FLASIN ERTELENMES DAVASI SONUCUNDA VER LECEK KARAR. a) Yarg lama usul ve talebin kabul : b) Talebin kabul nden sonra irketin durumuna g re ERTELEME karar n n tamamen kald r lmas . c) Talebin reddi ile iflas karar verilmesi veya ERTELEME karar ndan sonra irketin durumuna g re iflas karar verilmesi: H) FLASIN ERTELENMES KARARININ SONU LARI.

İflas erteleme davalari av.Ünzile küçüköner a)gİrİŞ b)İflasin ertelenmesİnİ talep edebİlecekler c)İflasin ertelenmesİ davasinda gÖrevlİ ve yetkİlİ mahkeme

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of İFLAS ERTELEME DAVALARI Av.Ünzile Küçüköner

1 FLAS ERTELEME DAVALARI . Av. nzile K k ner A)G R . B) FLASIN ERTELENMES N TALEP EDEB LECEKLER. C) FLASIN ERTELENMES DAVASINDA G REVL VE YETK L MAHKEME. D) FLAS ERTELEME DAVALARININ HUKUK DAYANAKLARI. E) FLASIN ERTELENMES TALEB NDE EKL ARTLAR. flas n Ertelenmesi talebinde Dosyaya Sunulacak Dayanak Belgeler: F) FLASIN ERTELENMES N GEREKL ESASA L K N ARTLAR. a) flas n ertelenmesi istenen irketin borca bat k olup olmad n n tespiti b) flas n ertelenmesi istenen irketin iyile tirme projesinin de erlendirmesi G) FLASIN ERTELENMES DAVASI SONUCUNDA VER LECEK KARAR. a) Yarg lama usul ve talebin kabul : b) Talebin kabul nden sonra irketin durumuna g re ERTELEME karar n n tamamen kald r lmas . c) Talebin reddi ile iflas karar verilmesi veya ERTELEME karar ndan sonra irketin durumuna g re iflas karar verilmesi: H) FLASIN ERTELENMES KARARININ SONU LARI.

2 A) G R . flas n ertelenmesi, borca bat k durumda olan bir sermaye irketinin mali durumunun slah n n m mk n olmas halinde o irketin iflas n n nlenmesini sa layan bir flas n Ertelenmesini: Borca bat k durumu ger ekle en sermaye irketlerinin Mahkemeye sunulan inand r c yile tirme Projesi er evesinde Mahkeme taraf ndan atanacak bir kayy m nezaretinde ve belli bir s re i erisinde mali durumlar n n d zeltilerek iflastan kurtulmalar i in ng r len hukuki bir m essesedir. olarak tarif flas ERTELEME m essesesi, alacakl lar n yarar n n korunmas yan nda, ge ici bir ekonomik darbo az ya ayan irketlerin, bu durumdan kurtulmas ve s rd r lebilir bir i letme haline gelmesi i in yasaya konulmu tur. Bu m essese, somut veri ve faaliyetlere dayan r, yoksa bir f rsat ve ans m essesesi de flas ertelemenin en ba ta gelen amac irket aktiflerinin muhafaza edilmesi, ERTELEME s resince irket aktiflerinin korunmas , al t r lmas ve bu ekilde irket pasiflerinin(bor lar n n) azalt lmas d r.

3 Flas ERTELEME kurumu, irketin iflas n n ertelenmesi suretiyle durumunun daha da a rla mas n n nlenmesi ve alacakl lar n korunmas na ncelik tan maktad r. flas ERTELEME kurumu, irketin iflas n n ertelenmesi suretiyle durumun daha da a rla mas n n nlenmesi ve b ylece alacakl lar n n korunmas na ncelik tan maktad B) FLASIN ERTELENMES N TALEP EDEB LECEKLER. TTK/ flas n Ertelenmesi ba l kl / Madde 377 h k mleri gere ince (1) Y netim kurulu veya herhangi bir alacakl yeni nakit sermaye konulmas dahil nesnel ve ger ek kaynaklar ve nlemleri g steren bir iyile tirme projesini mahkemeye sunarak iflas n ertelenmesini isteyebilir. Bu halde cra ve flas Kanunu'nun 179 ila 179/b maddeleri uygulan r.. H km gere ince, -Y netim Kurulu veya -Herhangi bir alacakl.

4 Bir iyile tirme projesini mahkemeye sunarak iflas n ertelenmesini isteyebilir. TTK 377/1 maddesine g re, iflas n ertelenmesi talebinde bulunan, ister y netim kurulu olsun ister alacakl lardan biri olsun, her ikisi de bu talebi ile birlikte mahkemeye, iyile tirme projesini 1. YARGITAY Dairesi,Esas: 2012/2359,Karar: 2012/4683,Karar Tarihi: 2. flas n Ertelenmesi-R knettin Kumkale- 3. YARGITAY Dairesi,Esas: 2011/4820,Karar: 2012/1576,Karar Tarihi: 4. Muhasebeci Bak A s ile flas ERTELEME S reci- aban Uzay- sunmak zorundad r. K 179. Maddesi ayr ca bu iyile tirme projesinin dayand belgelerinde birlikte sunulmas n emretmi tir. 5. C) FLASIN ERTELENMES DAVASINDA G REVL VE YETK L MAHKEME. flas n ertelenmesi davalar nda g revli Mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir.

5 Ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde Ticaret Mahkemesi vasf ile Asliye Hukuk Mahkemeleri g revlidir. Yetkili Mahkeme ise bor lunun muamele merkezinin bulundu u yarg er evesindeki Asliye Ticaret Mahkemesidir. irketin ana s zle mesinde yaz l olan yer ile organlar n n bulundu u yer farkl ise, organlar n bulundu u yer idare merkezi olarak kabul edilmektedir. (Bar Toraman, cra ve flas Kanununa g re Sermaye irketleri ve Kooperatiflerde iflas n ertelenmesi talebi, Yetkin Yay nlar , 2007. ). D) FLAS ERTELEME DAVALARININ HUKUK DAYANAKLARI. a) flas n ertelenmesi talebinin hukuki dayana , 6102 say l T rk Ticaret Kanunu/. Madde 377 h k mlerine dayanmaktad r. TTK/ flas n Ertelenmesi ba l kl / Madde 377 h k mleri gere ince (1) Y netim kurulu veya herhangi bir alacakl yeni nakit sermaye konulmas dahil nesnel ve ger ek kaynaklar ve nlemleri g steren bir iyile tirme projesini mahkemeye sunarak iflas n ertelenmesini isteyebilir.

6 Bu halde cra ve flas Kanunu'nun 179 ila 179/b maddeleri uygulan r.. TTK Madde 377 gerek esine g re fl s n ertelenmesine ili kin 377 nci madde d rt temel kural i ermektedir. * Bunlardan birincisi bir iyile tirme projesi ba lam nda ifl s n ertelenmesidir, * kinci kural, iyile tirme projesinin emredici nitelikteki i eri i ile ilgilidir. Projede Kanunun 376 nci maddesinin nc f kras nda ng r len denet i nerilerinin yer almas ve bu nerilere uygun ger ek i kaynaklar n g sterilmi olmas artt r. Denet inin nerilerinin Kanunun 378 nci maddesinde d zenlenen erken te his komitesinin nerileri dikkate al narak haz rlanm . olmal d r. Proje sahipleri bir tarafa b rak p kendi nerilerini projeye koyamazlar.

7 Ayr ca projenin nerilerinin ger ekle tirilmesi i in gerekli nesnel kaynaklar g stermesi ve bunlar i inde zkaynaklar n da bulunmas gereklidir. Kanun, ifl s konumunda bulunan bir anonim irketin zkaynak sa lanarak, yani paysahiplerinin sermaye, hatta nakd sermaye katk lar yla bu konumdan kabilece i d ncesinden hareket etmi tir. Fedak rl k paysahiplerinden gelmelidir. Aksi halde ERTELEME alacakl lar oyalayan bir araca d n r. H k mde cra ve fl s Kanununun 179 uncu maddesinin birinci f kras h km ne g nderme yap lm t r. Bunun birinci sebebi her iki h km n birlikte uygulanmas n sa lamak, ikincisi ise cra ve fl s Kanununda proje i in aranan artlar n Ticaret Kanunu i in de ge erli oldu unu belirtmektir.

8 * nc kural uyar nca Mahkeme ifl s n ertelenmesi talebi zerine kayy m derhal atamal d r. Kararla irket m flis h le gelir. * D rd nc kural, ERTELEME halinde mahkemenin maddenin nc c mlesindeki nlemleri almas ve kayy m n her ayda bir rapor vermesidir. nc f kra: H k m ERTELEME talebinin alacakl dan gelmesi halinde de denet inin raporunun esas al naca n belirterek raporun nemini vurgulamaktad r.. TTK Madde 376/ (DE K FIKRA RGT: RG NO: 28339 KANUN. NO: 6335/16) (Y R. TAR.: ) (KOD 1) (3) irketin borca bat k durumda bulundu u phesini uyand ran i aretler varsa, y netim kurulu, aktiflerin hem i letmenin devaml l esas na g re hem de muhtemel sat fiyatlar zerinden bir ara bilan o kart r. Bu bilan odan aktiflerin, irket alacakl lar n n alacaklar n kar lamaya yetmedi inin anla lmas h linde, y netim kurulu, bu durumu irket merkezinin bulundu u yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve irketin iflas n ister.

9 Me erki, 5. YEN T RK T CARET KANUNU'NA G RE FLASIN ERTELENMES KONUSUNDA B R ALI MA- Av. Ender DEDEA A - iflas karar n n verilmesinden nce, irketin a n kar layacak ve borca bat k durumunu ortadan kald racak tutardaki irket bor lar n n alacakl lar , alacaklar n n s ras n n di er t m alacakl lar n s ras ndan sonraki s raya konulmas n yaz l olarak kabul etmi ve bu beyan n veya s zle menin yerindeli i, ger ekli i ve ge erlili i, y netim kurulu taraf ndan iflas isteminin bildirilece i mahkemece atanan bilirki ilerce do rulanm olsun. Aksi h lde mahkemeye bilirki i incelemesi i in yap lm ba vuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.. TTK Madde 378 (1) Pay senetleri borsada i lem g ren irketlerde, y netim kurulu, irketin varl n , geli mesini ve devam n tehlikeye d ren sebeplerin erken te hisi, bunun i in gerekli nlemler ile arelerin uygulanmas ve riskin y netilmesi amac yla, uzman bir komite kurmak, sistemi al t rmak ve geli tirmekle y k ml d r.

10 Di er irketlerde bu komite denet inin gerekli g r p bunu y netim kuruluna yaz l olarak bildirmesi halinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmas n . izleyen bir ay n sonunda verir. (2) Komite, y netim kuruluna her iki ayda bir verece i raporda durumu de erlendirir, varsa tehlikelere i aret eder, areleri g sterir. Rapor denet iye de yollan r.. b)6102 say l T rk Ticaret Kanunu/ Madde 377 h k mleri gere ince; iflas n ertelenmesi istemi durumunda, cra ve flas Kanunu'nun 179 ila 179/b maddeleri uygulanacakt r. cra ve flas Kanunu/Sermaye irketleri ile Kooperatiflerin flas ba l kl / Madde 179 h k mleri gere ince (DE K MADDE RGT: RG NO: 25184 KANUN NO: 4949/49) (KOD 2) (KOD 1). Sermaye irketleri ile kooperatiflerin bor lar n n aktifinden fazla oldu u idare ve temsil ile vazifelendirilmi kimseler veya irket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurlar veya bir alacakl taraf ndan beyan ve mahkemece tespit edilirse, nceden takibe hacet kalmaks z n bunlar n iflas na karar verilir.


Related search queries