Example: quiz answers

Forord. Indhold side - Murerviden

Rpedekravtilteglstenenesn jagtighedbortfal-dertidligerevanskelighe dervedunderopmuringenatoverhol-dedeteore tiskemurm randrefagsv rk-stedsarbejdef lstabellerers ledesetv rdifuldthj lpemid-deli detmuredebyggerisrationaliseringsbestr desenere rerderfraforskelligsidearbejdetkraftigtp enaf~klaringafmodulprojekteringensometvi gtigtskridtp pjecenlagtv gtp ensamarbejdningafdeafmurstensformatetbe- tingedem lmedmodulordningensprincipper,hvilketfre mg rafdegengivnemurm for-holdtil modulordningenharfundets rimeligeogbrugbarel s-ninger,hvorformani lgebygningsreglementeterobligato-riskfor env sentligdelafbyggeriet,ogdadetogs i andetbyggerierfordelagtigtattilstr bes dantmoduliseretbyggeriforherigennematdra gefordelafdeheraff lgendemulighederforforenklingogstandardi sering,erhovedv gtenlagtp ,atpjecenkanv reetpraktiskhj lpemiddeli velprojekterendesommurerfagetsud vere, rkskonstr

Forord. Itakt med teglindustriens forbedrede muligheder for at honorere skærpede krav til teglstenenes nøjagtighed bortfal-der tidligere vanskeligheder ved under …

Tags:

  Forord

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Forord. Indhold side - Murerviden

1 Rpedekravtilteglstenenesn jagtighedbortfal-dertidligerevanskelighe dervedunderopmuringenatoverhol-dedeteore tiskemurm randrefagsv rk-stedsarbejdef lstabellerers ledesetv rdifuldthj lpemid-deli detmuredebyggerisrationaliseringsbestr desenere rerderfraforskelligsidearbejdetkraftigtp enaf~klaringafmodulprojekteringensometvi gtigtskridtp pjecenlagtv gtp ensamarbejdningafdeafmurstensformatetbe- tingedem lmedmodulordningensprincipper,hvilketfre mg rafdegengivnemurm for-holdtil modulordningenharfundets rimeligeogbrugbarel s-ninger,hvorformani lgebygningsreglementeterobligato-riskfor env sentligdelafbyggeriet,ogdadetogs i andetbyggerierfordelagtigtattilstr bes dantmoduliseretbyggeriforherigennematdra gefordelafdeheraff lgendemulighederforforenklingogstandardi sering,erhovedv gtenlagtp ,atpjecenkanv reetpraktiskhj lpemiddeli velprojekterendesommurerfagetsud vere, rkskonstruktioner, kvej20,8361 Hasselager, l?

2 1 Murstenenesm ltolerancer..2 Murtykkelser..2+3 Murv rketsvandrettem ..4 Tabelovermurm l5 Tabelovermurm ..6 Murv rketslodrettem ..8 Tabeloverskiftegangsm ..12M lenep byggepladsen,12 OrdlisteLitteratur,qIiP kalkepapir:Netv rktil forbandtskitseringSkiftegangsm lI~i'1 IManuskript,tilrettel ,hermedi : ~.NETV RKTILFORBANDTSKITSERING,M L1 "I21201918171615141312111098765432!--IJI ooC\IC\IooC\IC\IIooC\IC\IooC\IC\IIooC\IC \IooC\IC\IooC\IC\IIiiO606060603003003003 003M3M3M3M3M" grundafdenstadigtstigendebyggeaktivitetg rbestr bel-serneudp enrationaliseringafarbejdetp byggepladsen,idetflestmuligedeleafbygger iets gesfremstilletp fabrikeI-lerv rksted,uafh lenep s dannebygningsdelesomvinduer,d re,inventar,d restandardiseredeellerv rebaseretp m l, ,atm langivelserneeri overens-stemmelsemedmodulordningen,hvord etteern dvendigtafhensyntilmurv afafg rendebetydning,atm lan-givelserneerkorrekte,b dehvadang rudregningenoghen-synettilmurv rketss.

3 At arbejdetkanudf reshurtigt,smuktogs n jagtigt,at derikkeopst rproblemervedindpasningafandrebygningsde leimurv ,atmurerenf rudleveretentegning,hvormur-v rketerm lsatudenhensyntil murstenenesm l,ogderfore-st rdamurerenetikkeringeanl gnings-ogtilpasningsarbej-de,indendetege ntligemurerarbejdekanp -dantilpasningp stedeternaturligvistidsr vendeoggiversomoftestkompromisl sningermedforbandt,st rrelserp murpil-, lerog- bninger,ogderigennemetringereresultat,b deh nd-v rksm atopfyldekravenetil detmuredebyggerierenkorrektanvendelseafm urrn li rmansikkerhedforrigtigem langivelser,hurtigtogkorrekth ndv rksarbejde, ,menikkemindst,opn sm lfastmurv rk,somikkegivertilpasningsvanskeligheder forbygnin-gens ,at s -velarkitektsomh ndv rkererfuldtfortroligmedmurv rketsrigtigem l, dematerialer,deranvendesi murv rk,erangivetiDS414,Normformurv rkskonstruktioner, , sten,somerenforuds tningfor,atmurv rkkanopf resi res,foruds leneerhenholdsvis228X 108X 55og228X 168X murv rkafmurstenmednormalformatellerbredstens formatkanindg delformater,hvisbasism lfremg rafefterf lafvigelserfrabasism lenefremg rafef-terf lgendetabel,hvorde50stenertilf ldigtvalgte.

4 Oghvorenkeltm leneerbestemtmedetforeskrevetm m /afvige/serimmfrabasism /formurstenL ngdeBredde,normalformatBredde,bredstensf ormatH jdeMiddelv rdiaf 50H jst3 af enkelt-enkeltm lskalliggem lenem liggei intervalletudenforintervallet225-231219- 237105-11199-117165-171159-17753-5750-60 2 MURTYKKELSERI teglbyggeriprojekteresmurtykkelserovermu rstensmodulen, leneformurtykkelserblivernX60mm+ lgendeerdenominellem cmmurensbasism lerafledtaf1X60+12= kant,is faldblivertykkelsen getmed0, (2X60+12=108-110mm). nskesderblankmurp beggesider,kandetopn svedatv (3X60+12=168-170mm).Herkanderogs "sten(15cm)m kunanvendeseftern (4X60+12=228-230mm).

5 Derkanmuresblankttil Emside,medmindremurenudf ressom21 berskiftermedindlagtetr (5X60+12=288-290mm).Murenudf resipraksisi tykkelse30cmhulmurmed'/2-stensfor-ogbagm urmedtr dbindereog7,5cmisoleringi (6X60+12=348-350mm).Murenkanudf ressommassivmur,hulmurmedfastebindereell ersomhulmurmedtr dbindereog12,5cmisoleringi (7X60+12= 408-410mm).Murenkanudf ressomhulmurmed%-stensfor-og3/4-stensbag murmedtr d-bindereog12,5cmisoleringi hulrummet-ellermed'/2-stensfor-ogbagmurm edspeciellebindereog19,0cmisoleringi Energirigtigtmuretetagebyggerii Skive og SBI-RAPPORT121,SBl-lavenergihusmodel79-m ed410mmhulmur.

6 (8X60+12= 468-470mm).Murenkanudf ressommassivmur,hulmurmedfastebindereell ermed%-stensfor-og'/,-stensbagmurmedtr dbindereog12,5cmisoleringihulrummeteller med'/2-stensfor-og%-stensb rendebagmurmedspeciellebindereog19,0cmis oleringi /immfordelformaterL ngdeBreddeH jdenormal-bredstens-formatformat3/4sten1 68108168551/2sten108108168551/4sten48108 16855 Mesterpetring2284855I~~~~~~~ cmCI,-stensmur) ,-stensmur) ('/,-stensmur) ,-stensmur) (hulmur) (1 'I,-stensmasivmur)~ (hulmurmedfastebindere) (hulmur) (hulmurmedbredsteni bagmuren) (hulmur) (hulmurmed'I,-stensmuri bagmuren) (hulmurmedbredsteni bagmuren)

7 3 MURV RKETSVANDRETTEMALMurv rketsvandrettem lfasts ttesnormalteftermurstens-modulenp 60mmsvarendetil '/4sten+ fugeandel(48+12=60mm),ogefterdennemodule rdeefterf lgendemurm 60mmsvarertil forbandspringetp % sten,somanvendesi denovervejendedelafdeg rmurstensmodulenopi planl gnings-modulen(3M = 300mm= 5 XC/4sten+ fugeandel)),somskalanvendesvedfremtidigp rojektering(modulprojektering).I stedetformurstensmodulen60mmkanogs anvendesmur-stensmodulen120mmsvarendetil %sten+ fugeandel(108+12=120mm).Breddenp enmurpille(pille,facadel ngde,murtykkelse)erettilvirkningsm l=murstensmodulm l+ 2x %fuge,damo-dullinierneliggermidti ~1formurpille=murstensmodulm~1+ enmur bning( bningellerrumbredde)eret tilvirk-ningsm l= murstensmodulm l+ 2 x % fuge,damodullinierneliggermidti ~bning=murstensmodulmlJl+ ,derharetellertoindadg endehj rner,ertilvirk-ningsm l=murstensmodulm l,daderersammeantalfugerogsten(%sten,%st en,afh ngigafmodulen).

8 Tilvirkningsm leneerm lenep r bygningenogderfordem l,derg vigtigt,atdissem ludarbejdesomhyggeligtogkorrekt,s murerenaldrigeritvivlomm 'vilk rligtmurslensmodulm +H1J2cMur bningTABELOVERMURMALT abellenerudarbejdetovermurstensmodulen6 cmogangiverdetmurm l,derern rmestellerligengivenv ;pille:+1 cm, bning:+1 R-KETSVANDRETTEM rindi denkolonne,hvishovedrummerdetp g ldendehelemetertal,ogfinderdetcentimeter tal,derern rmestellerligdets rindi denkolonne,hvishovedrummertv rsummenellertv rsummenstv rsumafdetp g ldendehelemeterm l,ogfinderdetcentimetertal,derern rmestellerligdets gern rmestemurm ltil3, st roverf dennefindesn :3, gern rmestemurm ltil32, rsum-menafdethelemetertal32= 5.

9 Talletst dennefindesn :32, gern rmestemurm ltil139, rsum-menafdethelemetertal139= rsummenaftv rsum-men13= st dennefindesn rmest21tallet20:Resultat:139, ~-1 JTabellenangivermurm lfra6-2094cmmed6 cmspringogantalletaf1/4stenforhvertenkel tmurm l,dererligemultiplaaf planl gningsmodulen3 M ogkangive'I, l,derkangive'I, l,dereruligemultiplaafplanl gningsmodulen3 M oggiver'I, l,dergiver'I, <:160Q)'!ij180'iU'E 1931972102272302432472602772802932973103 27330343347 MURV RKETSLODRETTEMALMurv rketslodrettem lkaldesskiftegangsm l,ogdissem langivermurv rketsh ttesnormalttil3 skifter=200mm=2 M(2 Merplanl gningsmodulenforh jdem li boligbyggeri).

10 H jdenp enmurpilleerfraoverkantafsten(ellerfunda ment) l= skiftegangsm l, lformurpille=skiftegangsm jdenp enmur bningertilvirkningsm l= skiftegangsm l+2x %fuge,daskiftegangslinierneliggermidti lformur bning=skiftegangsm l+ let:N renmurpilleafsluttesmedetrulskifteellers tanderskifte,skalderfratilvirkningsm lettr kkeshenholdsvis1,2cmog2, renmur bningoverd kkesmedetrulskifteelleret stander-skifte,skaltilvirkningsm lettill ggeshenholdsvis1,2992, bningogs rul-ellerstanderskiftei bun-den,skaltill lenep 1,2cm,2,5cm,2,3cmog3,6cmertiln rmede,retn jagtigev rdier,deri vntereglerfor ,ath jdenp en bningerdensamme,hvadentendenoverd kkesmedentegloverliggerelleretskifteafka ntstilledesten.


Related search queries