Example: bachelor of science

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI …

GARIS PANDUAN . DAN. PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN. OLEH. JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JPPN. JABATAN PERDANA menteri . Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana menteri Malaysia EDISI PERTAMA TAHUN 2005. GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI. JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA. JABATAN PERDANA menteri . ISI KANDUNGAN. MUKA. PERKARA. SURAT. ISTILAH/SINGKATAN DAN DEFINISI YANG DIGUNAKAN 1. PENDAHULUAN 2. BAB 1 GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG. PENGENALAN KEPADA BAB 1 5. BAHAGIAN A PEJABAT. A1- BANGUNAN PEJABAT 6.

garis panduan dan peraturan bagi perancangan bangunan oleh jawatankuasa kecil piawaian dan kos bagi jppn jabatan perdana menteri unit perancang ekonomi

Tags:

  Menteri, Peraturan, Dan peraturan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI …

1 GARIS PANDUAN . DAN. PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN. OLEH. JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JPPN. JABATAN PERDANA menteri . Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana menteri Malaysia EDISI PERTAMA TAHUN 2005. GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI. JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA. JABATAN PERDANA menteri . ISI KANDUNGAN. MUKA. PERKARA. SURAT. ISTILAH/SINGKATAN DAN DEFINISI YANG DIGUNAKAN 1. PENDAHULUAN 2. BAB 1 GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG. PENGENALAN KEPADA BAB 1 5. BAHAGIAN A PEJABAT. A1- BANGUNAN PEJABAT 6.

2 A2- PEJABAT menteri , TIMBALAN menteri DAN 9. KAKITANGAN DI BAWAHNYA. A3- AUDITORIUM/ DEWAN BESAR/ PUSAT SIVIK/ 11. DEWAN SERBAGUNA. BAHAGIAN B BANGUNAN PENDIDIKAN. B1- GARISPANDUAN UMUM KELUASAN RUANG 12. LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN. B2- SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH 14. B3- BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK 18. IPTA. B4- ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS 24. B5- BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL 32. BAHAGIAN C BANGUNAN KESIHATAN. C1- HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / 37. KLINIK KESIHATAN NEGERI. C2- HOSPITAL DAERAH/ KECIL 41. C3- KEDIAMAN JURURAWAT 42.

3 Edisi Pertama Tahun 2005. GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI. JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA. JABATAN PERDANA menteri . ISI MUKA. PERKARA. SURAT. BAB 1 BAHAGIAN D BANGUNAN-BANGUNAN LAIN. D1- KEMUDAHAN SUKAN 44. D2- BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA 58. D3- MASJID 70. D4- KUARTERS 72. BAB 2 GARIS PANDUAN KEMASAN BANGUNAN. PENGENALAN KEPADA BAB 2 75. KATEGORI BANGUNAN 77. GRED BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 81. BAB 3 GARIS PANDUAN KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIK. PENGENALAN KEPADA BAB 3 140. PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENYAMAN 145.

4 UDARA. RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK 151. PENYAMANAN UDARA. BAB 4 GARIS PANDUAN KERJA LUAR BANGUNAN. KERJA-KERJA LUAR 167. PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA 170. BAB 5 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN. BERINDUSTRI (IBS). PENGENALAN 175. DASAR PENGGUNAAN IBS 175. PENGIRAAN KANDUNGAN IBS 176. Edisi Pertama Tahun 2005. GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI. JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA. JABATAN PERDANA menteri . SENARAI JADUAL. MUKA. JADUAL TAJUK. SURAT. 1 PIAWAI UNTUK ASRAMA 29. KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN.

5 2 74. KEMASAN KUARTERS. 3 KATEGORI BANGUNAN 78. CONTOH GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN- 4 82. BANGUNAN KATEGORI I, II DAN III. PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN. 5 BILANGAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA 160. YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI. 6 161. KUARTERS KELAS C. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI. 7 162. KUARTERS KELAS D. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI. 8 163. KUARTERS KELAS E. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI. 9 164. KUARTERS KELAS F. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI. 10 165. KUARTERS KELAS G. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI.

6 11 166. KUARTERS KELAS H. 12 NORMA KERJA LUAR 168. Edisi Pertama Tahun 2005. GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI. JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA. JABATAN PERDANA menteri . SINGKATAN DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN DI DALAM DOKUMEN INI. ATM - Angkatan Tentera Malaysia CFC - Chloro Fluoro-carbon CIDB - Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board). IBS - Industrialised Building System IKM - Institut Kemahiran Mara IPTA - Institut Pengajian Tinggi Awam JAS - Jabatan Alam Sekitar JBA - Jabatan Bekalan Air JBPM - Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JKKP - Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKPK - Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos JPJ - Jabatan Pengangkutan Jalan JPS - Jabatan Pengairan dan Saliran JPPN - Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara JKR - Jabatan Kerja Raya JUSA - Jawatan Utama Sektor Awam KTAK - Kementerian Tenaga.

7 Air dan Komunikasi LPPKN - Lembaga Perancang dan Pembangunan Keluarga Nasional M&E - Mekanikal dan Elektrik MIDA - Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Malaysian Industrial Development Authority). - meter persegi - Piawaian Malaysia (Malaysian Standard). OKU - Orang Kurang Upaya PABX - Private Automatic Branch Exchange PDA - Cabutan Butiran Permulaan (Preliminary Detailed Abstract). PVC - Polyvinyl Chloride RTV - Radio Television sda - seperti di atas SPA - Suruhanjaya Perkhidmaan Awam TDC - Perbadanan Kemajuan Pelancongan (Tourist Development Corporation). UBBL - Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Uniform Building By-Laws).

8 UPVC - Unmodified Polyvinyl Chloride - water closet Edisi Pertama Tahun 2005 1. GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI. JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA. JABATAN PERDANA menteri . PENDAHULUAN. 1. TUJUAN. Tujuan GARIS PANDUAN ini disediakan ialah :- a. Untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005 yang dikeluarkan sebagai menggantikan Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1990. b. Sebagai PANDUAN kepada semua agensi pelaksana/. Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang mengendalikan projek-projek bangunan Kerajaan semasa membuat permohonan mendapatkan kelulusan Urusetia Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos bagi Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara selaras dengan kehendak Pekeliling di atas.

9 C. Untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam mereka bentuk bangunan Kerajaan supaya ianya dirancang dan dilaksana dengan penggunaan kos yang berkesan, di samping memenuhi keperluan-keperluan fungsinya - (cost effective and functional). 2. SKOP. GARIS PANDUAN ini merangkumi bangunan Kerajaan sama ada projek bangunan yang baru yang bernilai RM5 juta ke atas atau kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang bernilai RM1 juta ke atas. GARIS PANDUAN ini dibahagikan kepada beberapa bahagian yang menyentuh aspek-aspek berikut:- a.

10 GARIS PANDUAN bagi merancang sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms). Edisi Pertama Tahun 2005 2. GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI. JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA. JABATAN PERDANA menteri . b. GARIS PANDUAN penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan; berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan, fungsi dan implikasi kewangannya. c. GARIS PANDUAN bagi keperluan kerja-kerja mekanikal dan elektrik. d. GARIS PANDUAN bagi kerja-kerja luar bangunan (external works).


Related search queries