Example: quiz answers

Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan …

Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 1. KANDUNGAN. Perutusan Ketua Pengarah Pertanian 3. Objektif Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset 4. Format Laporan Akhir Kehilangan Aset 5. Alih Kerajaan ( ). Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset 7. Kes 1 - Kehilangan Aset oleh Pegawai yang Bertanggungjawab 8. Kes 2 - Kehilangan Aset yang dipinjamkan Kepada Pegawai (Aset Gunasama) 20. Kes 3 - Kehilangan Aset yang dipinjamkan Kepada Golongan Sasar 32. Kes 4 - Kehilangan Kenderaan Jabatan 44. Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 2. Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 3. OBJEKTIF. KETUA. PENGARAH. Objektif utama Garis Panduan ini adalah untuk menyediakan satu prosedur dan PERANIAN. tatacara standard yang boleh diguna pakai oleh semua Pegawai Penyiasat Kehilangan Aset ketika menjalankan tugas dalam menyiasat kes Kehilangan aset kerajaan Memudahkan serta memberi lebih kefahaman kepada Pegawai Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian dalam Menjalankan Penyiasatan Kes Kehilangan Aset dengan lebih telus dan berintegriti Memudahkan Pegawai Penyiasat Menyempurnakan Laporan Kehilangan Aset Kerajaan ( 30).

Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 6 5. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Arahan Keselamatan

Tags:

  Arahan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan …

1 Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 1. KANDUNGAN. Perutusan Ketua Pengarah Pertanian 3. Objektif Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset 4. Format Laporan Akhir Kehilangan Aset 5. Alih Kerajaan ( ). Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset 7. Kes 1 - Kehilangan Aset oleh Pegawai yang Bertanggungjawab 8. Kes 2 - Kehilangan Aset yang dipinjamkan Kepada Pegawai (Aset Gunasama) 20. Kes 3 - Kehilangan Aset yang dipinjamkan Kepada Golongan Sasar 32. Kes 4 - Kehilangan Kenderaan Jabatan 44. Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 2. Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 3. OBJEKTIF. KETUA. PENGARAH. Objektif utama Garis Panduan ini adalah untuk menyediakan satu prosedur dan PERANIAN. tatacara standard yang boleh diguna pakai oleh semua Pegawai Penyiasat Kehilangan Aset ketika menjalankan tugas dalam menyiasat kes Kehilangan aset kerajaan Memudahkan serta memberi lebih kefahaman kepada Pegawai Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian dalam Menjalankan Penyiasatan Kes Kehilangan Aset dengan lebih telus dan berintegriti Memudahkan Pegawai Penyiasat Menyempurnakan Laporan Kehilangan Aset Kerajaan ( 30).

2 Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 4. - 30. LAPORAN AKHIR Kehilangan ASET ALIH KERAJAAN. Nyatakan: 1. Keterangan Aset yang Hilang: (a) Jenis Aset (b) Jenama dan Model (c) Kuantiti (d) Tarikh Perolehan (e) Harga Perolehan Asal (f) Anggaran Nilai Semasa 2. Perihal Kehilangan : (a) Tarikh diketahui (b) Tarikh sebenar berlaku (c) Tempat kejadian. (d) Bagaimana Kehilangan diketahui (e) Bagaimana Kehilangan berlaku 3. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. Jika ada, sila sertakan. 4. (a) Nama pegawai yang: (i) Secara langsung menjaga aset tersebut. (ii) Bertanggungjawab sebagai penyelia. (iii) Bertanggungjawab ke atas Kehilangan itu. (b) Mengenai setiap pegawai di atas, nyatakan:- (i) Jawatan hakiki pada masa Kehilangan (ii) Tugasnya (sertakan senarai tugas). (iii) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak).

3 (iv) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. (v) Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan (vi) Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. (Jika ada, berikan butir-butir ringkas dan rujukannya). (vii) Maklumat lain, jika ada. Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 5. 5. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. 6. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. 7. Rumusan Siasatan 8. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. Tandatangan : .. (Pengerusi). Nama : .. Jawatan : .. Tarikh : .. Tandatangan : .. (Ahli). Nama.

4 Jawatan : .. Tarikh : .. Tandatangan : .. (Ahli). Nama : .. Jawatan : .. Tarikh : .. 9. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :- Syor : Ulasan: Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian / Jabatan : Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 6. Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian ini disediakan mengikut empat (4) kes, iaitu: KES Kehilangan ASET OLEH PEGAWAI. YANG BERTANGGUNGJAWAB. 1. KES Kehilangan ASET YANG. DIPINJAMKAN KEPADA PEGAWAI. 2 (ASET GUNASAMA). KES Kehilangan ASET YANG. DIPINJAMKAN KEPADA KUMPULAN. 3 SASAR. Kehilangan KENDERAAN JABATAN. KES. 4. Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 7. KES. 1. Kehilangan ASET OLEH. PEGAWAI YANG. BERTANGGUNGJAWAB. Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 8. SOALAN : 1) Keterangan Aset Yang Hilang 2) Perihal Kehilangan Dokumen-dokumen yang perlu dirujuk oleh Pegawai Penyiasat bagi menyediakan Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan, ialah: i.

5 Laporan Polis ii. Daftar Harta Modal / Daftar Inventori ( / ). iii. Daftar Pergerakan Harta Modal ( ). iv. Surat Kebenaran Penggunaan Aset Di Luar Pejabat v. Senarai Aset di Lokasi ( ). vi. Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan ( ). vii. Hasil soal siasat dan lawatan / gambar lokasi DOKUMEN /. BIL SUMBER PERKARA YANG PERLU DITELITI CATATAN. RUJUKAN. 1 Laporan Polis Perihal kejadian Laporan Polis merupakan RUJUKAN RASMI bagi Tarikh & masa tujuan siasatan Lokasi Pegawai yang melapor Aset yang hilang Sebab-sebab Kehilangan 2 Laporan Awal Tarikh diketahui Teliti Laporan Awal Kehilangan Aset Kehilangan Aset Alih Alih Kerajaan, Tarikh sebenar berlaku Kerajaan (KEW PA-28). ( ) untuk mengetahui perihal Tempat kejadian aset yang hilang Bagaimana Kehilangan diketahui Bagaimana Kehilangan dilaporkan Nama pegawai terakhir yang menyimpan atau menggunakan aset tersebut Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 9.

6 DOKUMEN /. BIL SUMBER PERKARA YANG PERLU DITELITI CATATAN. RUJUKAN. 3 Daftar Harta Modal Maklumat Aset seperti yang tercatat / Daftar Inventori di Bahagian A , /. ( / ). Maklumat Aset seperti tercatat dalam Teliti / dan pastikan ia dikemas kini 4 Daftar Pergerakan Jenis aset KEW PA 6 diperlukan Harta Modal sekiranya Kehilangan ( ) Nama peminjam berlaku di luar kawasan pejabat. Tarikh dikeluarkan Periksa KEW PA 6. Pegawai pengeluar pastikan dikemas kini. Perlu diisi mengikut Tarikh dipulangkan keadaan semasa 5 Surat Kebenaran Kebenaran bertulis dipohon dan Sekiranya Kehilangan penggunaan Aset diluluskan/ditandatangani oleh Ketua berlaku di luar kawasan di luar pejabat Jabatan pejabat Tempoh penggunaan perlu diteliti sama ada semasa dalam tempoh penggunaan atau selepas penggunaan. 6 Senarai Aset di Periksa senarai Aset di lokasi Lokasi penempatan. ( ). Periksa , pastikan sentiasa dikemas kini dan dipaparkan di tempat yang selamat.

7 7 Hasil soal siasat Temu bual bersama pegawai terbabit Merupakan Dokumen bagi menyokong laporan yang Lawatan lokasi kejadian dibuat. Bukti bergambar Cara bagaimana kejadian Kehilangan aset boleh berlaku. Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 10. SOALAN : 3) Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis Telah Diterima 4) Maklumat Pegawai yang Berkenaan SKOP. DITUJUKAN KEPADA SOALAN MAKLUMBALAS. PERTANYAAN. Sama ada Laporan Ketua Jabatan 1. Adakah tuan telah Hasil Penyiasatan Polis telah diperoleh menerima laporan hasil Pegawai Penyelia penyiasatan polis? Pegawai yang bertanggungjawab Jika ada, dapatkan ke atas aset tersebut salinannya 2. Jika tiada, adakah tuan telah menghubungi pihak polis bagi mendapatkan laporan tersebut? Kehilangan oleh pegawai yang bertanggungjawab: a. Nama pegawai Pegawai Aset 1. Adakah yang secara atau KEW. PA-3. langsung menjaga disediakan?

8 Aset tersebut 2. Boleh saya dapatkan salinan atau KEW. PA-3? b. Nama pegawai Ketua Jabatan / 1. Siapakah pegawai yang Pegawai Aset penyelia kepada bertanggungjawab pegawai yang sebagai penyelia bertanggungjawab ke atas aset yang hilang? 2. Boleh saya dapatkan salinan carta organisasi? Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 11. SKOP. DITUJUKAN KEPADA SOALAN MAKLUMBALAS. PERTANYAAN. c. Nama pegawai Ketua Jabatan / 1. Siapakah yang yang Pegawai Aset bertanggungjawab ke bertanggungjawab atas Kehilangan aset ke atas Kehilangan tersebut? itu. Semak atau untuk pengesahan Mengenai setiap pegawai di atas, nyatakan: a. Jawatan hakiki Pegawai di dalam Apakah jawatan hakiki pada masa / tuan/puan pada masa Kehilangan Kehilangan ? Pegawai Penyelia Pegawai yang bertanggungjawab ke atas Kehilangan aset tersebut b. Tugasnya Pegawai di dalam Boleh saya dapatkan (sertakan senarai / senarai tugas tuan/puan?)

9 Tugas) Pegawai Penyelia Pegawai yang bertanggungjawab ke atas Kehilangan aset tersebut Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 12. SKOP. DITUJUKAN KEPADA SOALAN MAKLUMBALAS. PERTANYAAN. c. Taraf jawatan Pegawai di dalam Apakah taraf jawatan (sama ada / tuan/puan? tetap/dalam percubaan /. sementara / Pegawai Penyelia kontrak). Pegawai yang bertanggungjawab ke atas Kehilangan aset tersebut d. Sama ada ditahan Pegawai di dalam 1. Pernahkah tuan kerja atau / ditahan kerja atau digantung. Jika digantung kerja? ada nyatakan tarikh kuatkuasa Pegawai Penyelia 2. Jika ada, boleh hukuman. tuan/puan nyatakan Pegawai yang tarikh kuatkuasa bertanggungjawab hukumannya? ke atas Kehilangan aset tersebut e. Tarikh bersara Pegawai di dalam Bilakah tarikh tuan/puan atau penamatan / bersara? perkhidmatan 3. Pegawai Penyelia Pegawai yang bertanggungjawab ke atas Kehilangan aset tersebut f.

10 Sama ada pernah Pegawai di dalam 1. Adakah tuan/puan melakukan apa- / pernah dikenakan apa kesalahan dan tindakan tatatertib atau hukumannya. (Jika surcaj? ada, berikan butir- Pegawai Penyelia butir ringkas dan 2. Jika ada, apakah rujukannya) hukumannya? Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 13. SKOP. DITUJUKAN KEPADA SOALAN MAKLUMBALAS. PERTANYAAN. Pegawai yang 3. Bolehkan tuan/puan bertanggungjawab nyatakan secara ke atas Kehilangan ringkas dan aset tersebut rujukannya? g. Maklumat lain jika Pegawai di dalam Adakah tuan ingin ada / memberitahu apa-apa maklumat lain kepada saya? Pegawai Penyelia Pegawai yang bertanggungjawab ke atas Kehilangan aset tersebut Garis Panduan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Jabatan Pertanian Page 14. SOALAN : 5) Pematuhan Terhadap Pekeliling berkaitan dan arahan Keselamatan 6) Langkah-langkah Pencegahan yang Diambil BIL DOKUMEN PERKARA YANG CATATAN.


Related search queries