Example: biology

GCSE Polish Question paper Unit 02 - Reading Test …

Please write clearly in block capitals. Centre number Candidate number Surname _____. Forename(s) _____. Candidate signature _____. GCSE. Polish . Unit 2 Reading Tuesday 21 June 2016 Morning Time allowed: 1 hour Materials You will need no other materials. Instructions Use black ink or black ball-point pen. Fill in the boxes at the top of this page. Answer all questions. You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages. Answer the questions in English. Do all rough work in this answer book. Cross through any work you do not want to be marked. Information The marks for questions are shown in brackets. The maximum mark for this paper is 65. You must not use a dictionary. (JUN164685201). G/KL/Jun16/E4 46852. 2 Do not write outside the box Answer all questions in English in the spaces provided. 1 You have been given this shopping list mleko ser pomidory Which items do you have to buy?

2 Do not write outside the box (02) G/Jun16/46852 Answer all questions in English in the spaces provided. 1 You have been given this shopping list mleko ser pomidory Which items do you have to buy?

Tags:

  Question

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of GCSE Polish Question paper Unit 02 - Reading Test …

1 Please write clearly in block capitals. Centre number Candidate number Surname _____. Forename(s) _____. Candidate signature _____. GCSE. Polish . Unit 2 Reading Tuesday 21 June 2016 Morning Time allowed: 1 hour Materials You will need no other materials. Instructions Use black ink or black ball-point pen. Fill in the boxes at the top of this page. Answer all questions. You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages. Answer the questions in English. Do all rough work in this answer book. Cross through any work you do not want to be marked. Information The marks for questions are shown in brackets. The maximum mark for this paper is 65. You must not use a dictionary. (JUN164685201). G/KL/Jun16/E4 46852. 2 Do not write outside the box Answer all questions in English in the spaces provided. 1 You have been given this shopping list mleko ser pomidory Which items do you have to buy?

2 A B C. D E F. Write the correct letters in the boxes. [3 marks]. ____. 3. (02). G/Jun16/46852. 3 Do not write outside the box 2 Sports day Read this Internet page about a school sports day. W programie dnia sportu s mi dzy innymi: pi ka no na p ywanie koszyk wka. Which three sports are mentioned? A basketball B rugby C football D swimming E tennis F volleyball Write the correct letters in the boxes. [3 marks]. ____. 3. Turn over . (03). G/Jun16/46852. 4 Do not write outside the box 3 Keeping fit and healthy A I do not smoke. B I exercise every day. C I get plenty of sleep. D I eat healthily. E I do not drink alcohol. F I do not take drugs. Choose the best statement for each person. Write the correct letter in each box. 3 (a). Moim zdaniem zdrowe od ywianie si . jest wa ne. [1 mark]. 3 (b). Niekt rzy moi koledzy pal , ale ja nie! [1 mark]. 3 (c). pi osiem godzin na dob , eby by.

3 Wypocz t . [1 mark]. 3 (d). Nie pij w og le alkoholu. ____. [1 mark] 4. (04). G/Jun16/46852. 5 Do not write outside the box 4 A student exchange Your friend is visiting Gdynia for the first time on an exchange and needs some helpful Polish phrases. What does he say . 4 (a) if he does not understand? A Nie rozumiem. B Nie potrzebuj . C Nie, dzi kuj . Write the correct letter in the box. [1 mark]. 4 (b) if he is hungry? A Jestem zm czony. B Jestem spragniony. C Jestem g odny. Write the correct letter in the box. [1 mark]. 4 (c) if he is cold? A Jest mi zimno. B Jest mi gor co. C Jest mi niewygodnie. Write the correct letter in the box. ____. [1 mark]. 3. Turn over . (05). G/Jun16/46852. 6 Do not write outside the box 5 Rubbish removal WYW Z MIECI: ogrodowych domowych budowlanych Na terenie ca ego kraju 24/7. Najlepsze ceny! Zadzwo do nas: 534 331 555. Read the advert.

4 Choose three areas from which rubbish can be removed. A garden B garage C house D office E building site F shop Write the correct letters in the boxes. [3 marks]. ____. 3. (06). G/Jun16/46852. 7 Do not write outside the box 6 Public transport Zasady zachowania si w transporcie publicznym Jad c autobusem, tramwajem czy kolejk zawsze trafimy przynajmniej na jedn . osob , kt ra w jaki spos b uprzykrzy nam podr . Warto wi c przypomnie kilka zasad, kt re powinny obowi zywa w rodkach transportu publicznego, aby podr owanie nimi sta o si cho troch przyjemniejsze: nie rozmawiaj g o no przez telefon nie k ad swoich rzeczy na wolnym siedzeniu u ywaj s uchawek i cisz muzyk . ust p miejsca osobom starszym According to the text, how should you behave whilst on public transport? Choose four correct statements. A Do not have loud conversations on the telephone. B Do not smoke. C Use headphones and keep the volume low.

5 D Do not leave your litter behind. E Let people off before you get on board. F Do not put your belongings on the seats. G Give up your seat to the elderly. H Do not block the doors. Write the correct letters in the boxes. [4 marks]. ____. 4. Turn over . (07). G/Jun16/46852. 8 Do not write outside the box 7 A hotel for cats Wiemy, e ju od dw ch lat prowadzi Pani hotel dla kot w, ale co sk oni o Pani do jego za o enia? Przede wszystkim kocham koty! Jednak pomys zrodzi . si , kiedy znajomi, cz sto wyje d aj cy za granic , zapytali mnie, czy nie mog abym zaopiekowa si ich czworonogiem. Pocz tkowo prowadzi am ma y domowy hotel, bra am wtedy po dwa lub trzy koty. Wraz ze wzrostem popytu, postanowi am rozszerzy dzia alno . Poza tym, mam du y dom na odpowiednim terenie, wi c koty nie przeszkadzaj s siadom. Musz przyzna , e pieni dze nie s dla mnie takie wa ne po prostu, wol.

6 Pracowa ze zwierz tami ni z lud mi. Kto najcz ciej korzysta z Pani us ug? Ludzie, kt rzy du o pracuj i cz sto wyje d aj w delegacje, r wnie ci, kt rzy musz i do szpitala na d u szy czas. Mimo, i wiele rodzin coraz cz ciej stara si . zabiera zwierz ta ze sob na wakacje, s tacy, kt rzy nie maj takiej mo liwo ci. Moimi klientami s te ci, kt rzy przeprowadzaj powa ny remont mieszkania i zale y im, aby ich koty czu y si bezpiecznie w tym czasie. Jak przygotowa czworonoga do pobytu w hotelu? Przed wyjazdem nale y go wybiega - zm czony b dzie spokojniejszy. W a ciciel powinien przywie jego kocyk i ulubione zabawki, a tak e karm , eby ten czu . si jak w domu. Ponadto dzi ki temu unikniemy problem w o dkowych, kt re przewa nie wyst puj przy nag ej zmianie diety. 7 (a) Why did the lady decide to open a hotel for cats? Give three reasons. [3 marks]. _____. _____. _____. 7 (b) Who regularly uses her services?

7 Mention three groups of people. [3 marks]. _____. _____. _____. (08). G/Jun16/46852. 9 Do not write outside the box 7 (c) What should owners bring along to the cat hotel with their cats? Mention three things. [3 marks]. _____. _____. _____. ____. 9. Turn over for the next Question Turn over . (09). G/Jun16/46852. 10 Do not write outside the box 8 Favourite school subjects 8 (a) J zyk francuski wymaga logicznego my lenia, dlatego nie sprawia mi k opotu w szkole. Natomiast chemii nie znosz do dzi , mimo e nauczycielka cz sto przeprowadza a ciekawe do wiadczenia. 8 (b) Gdy by czas na w-f, zawsze stara em si schowa gdzie w k cie i przeczeka do dzwonka. Mia em jednak ulubiony przedmiot w szkole, by a nim matematyka. Nigdy nie mia em problemu z jej zrozumieniem. 8 (c) Uwielbiam sama tworzy r ne historie, dlatego moim ulubionym przedmiotem jest j zyk polski. Czytanie wierszy sprawia mi przyjemno.

8 Lubi te ten przedmiot, bo nauczycielka, kt ra go prowadzi, ma wietne podej cie do uczni w i potrafi si z nimi dogada ! 8 (d) Geografii nie rozumia am wcale. Jedyne, czego by am w stanie nauczy si na tych lekcjach, to po o enia geograficznego r nych pa stw. Natomiast bardzo lubi am plastyk , poniewa dostawa o si oceny za pomys i zaanga owanie, a nie tylko za efekt ko cowy. (10). G/Jun16/46852. 11 Do not write outside the box According to each student, which subject is the best? A art B chemistry C French D geography E history F PE. G Polish H mathematics Write the correct letter in each box. 8 (a). [1 mark]. 8 (b). [1 mark]. 8 (c). [1 mark]. 8 (d). [1 mark]. ____. 4. Turn over for the next Question Turn over . (11). G/Jun16/46852. 12 Do not write outside the box 9 A new restaurant Doskona a wiadomo dla wszystkich oszcz dnych mieszka c w Warszawy! W centrum polskiej stolicy powsta a restauracja, w kt rej wszystko kosztuje 2,00 z.

9 W jej menu znajduj si mi dzy innymi kanapki, sa atki, ciasta i gor ce napoje. Do ciesz cych si najwi ksz popularno ci da nale . bagietki z mozzarell i pesto, kanapki z awokado i wypiekany w restauracji chleb bananowy. W ofercie jest jednak jeden haczyk. Jak si okazuje, zar wno bagietki, jak i kanapki s sprzedawane w ilo ciach, kt re s po ow normalnych porcji. To samo dotyczy kotlet w czy pierog w, podawanych na mniejszych, ni zazwyczaj talerzach. Mniejsze porcje w ni szych cenach daj klientom mo liwo mieszania swoich ulubionych smak w. Dzi ki takiemu rozwi zaniu nasi go cie sami decyduj , ile dok adnie zap ac za posi ek i z czego b dzie si on sk ada t umacz w a ciciele restauracji. Dodaj jednocze nie, e pomimo niskich cen do przygotowania da . wykorzystuj wy cznie produkty najwy szej jako ci. A je li restauracja spotka si z sympati klient w, pomys odawcy zapowiedzieli otwarcie kolejnych lokali w innych miastach Polski.

10 Write: True (T). False (F). or Not in the text (?). According to the article: Example: everything on the menu costs 2,00 z . T. 9 (a) the banana bread is baked on the premises. [1 mark]. 9 (b) the restaurant offers full-size portions. [1 mark]. (12). G/Jun16/46852. 13 Do not write outside the box 9 (c) the restaurant offers home delivery. [1 mark]. 9 (d) the restaurant uses high-quality ingredients. [1 mark]. 9 (e) the owners have opened another branch at a local railway station. [1 mark]. ____. 5. Turn over for the next Question Turn over . (13). G/Jun16/46852. 14 Do not write outside the box 10 People express opinions on the value of a university education Mam wra enie, e ostatnio raczej kursy zawodowe prze ywaj . Example: renesans. Obecnie najpotrzebniejsi s wykwalifikowani pracownicy fizyczni i wszelkiego rodzaju specjali ci. Nie zgodz si ze stwierdzeniem, e nie warto i na studia.


Related search queries