Example: bankruptcy

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ …

8038 (Ek fıkra: 3/4/2013-6456/36 md.)Üçüncü fıkra kapsamındaki taúınmazların değerlendi-rilmesinden elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi

Tags:

  Muhasebe

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ …