Example: air traffic controller

Hovednavn Kapittel 16 - Tingstad

Abcdefgh teknisk informasjon Hovednavn Kapittel 16. Ijklnmn St lkonstruksjonsskruer 16. 183. teknisk katalog kap 15+ 183 03-04-01, 13:34. teknisk informasjon Innhold Kapittel 16. Kapittel 16 St lkonstruksjonsskruer Hodem l DIN 185. Tiltrekningsmomenter .. 185. Tiltrekningsvinkel .. 185. Forspenning med momentn 186. Kontroll av forspenningen .. 186. Klemomr der (tabell).. 187. Tiltrekning av HSFG bolter (BS) (Part turn Method) .. 188. 16. 184. teknisk katalog kap 15+ 184 03-04-01, 13:33. Abcdefgh teknisk informasjon Hovednavn skruer Ijklnmn St lkonstruksjonskruer VZn DIN 6914. St lkonstruksjonskruer for friksjonsforbindelser DIN 6914 med stor n kkelvidde Skruene benyttes i st lkonstruksjoner sammen med mutter etter DIN 6915 og skiver etter DIN 6916 eller DIN 6918 etter retningslinjer gitt i DIN 18800 del 1. Hodem l M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36. N kkelvidde s mm 22 27 32 36 41 46 50 60.

Abcdefgh Hovednavn Ijklnmn 185 Teknisk informasjon Skruer

Tags:

  Kapittel, Hovednavn kapittel, Hovednavn, Teknisk informasjon skruer, Teknisk, Informasjon, Skruer

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Hovednavn Kapittel 16 - Tingstad

1 Abcdefgh teknisk informasjon Hovednavn Kapittel 16. Ijklnmn St lkonstruksjonsskruer 16. 183. teknisk katalog kap 15+ 183 03-04-01, 13:34. teknisk informasjon Innhold Kapittel 16. Kapittel 16 St lkonstruksjonsskruer Hodem l DIN 185. Tiltrekningsmomenter .. 185. Tiltrekningsvinkel .. 185. Forspenning med momentn 186. Kontroll av forspenningen .. 186. Klemomr der (tabell).. 187. Tiltrekning av HSFG bolter (BS) (Part turn Method) .. 188. 16. 184. teknisk katalog kap 15+ 184 03-04-01, 13:33. Abcdefgh teknisk informasjon Hovednavn skruer Ijklnmn St lkonstruksjonskruer VZn DIN 6914. St lkonstruksjonskruer for friksjonsforbindelser DIN 6914 med stor n kkelvidde Skruene benyttes i st lkonstruksjoner sammen med mutter etter DIN 6915 og skiver etter DIN 6916 eller DIN 6918 etter retningslinjer gitt i DIN 18800 del 1. Hodem l M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36. N kkelvidde s mm 22 27 32 36 41 46 50 60.

2 Hj rnem l e min. mm Hodeh yde k 8 10 13 14 15 17 19 23. Montasjeanvisning DIN 18800. Skruene leveres som sett som best r av 1 skrue, 1 mutter og 2 skiver. Mutterne er innsatt med sm remiddel MoS2, for . sikre at foreskreven forspenning oppn s og at forspenningen ikke har for stor spredning. Det kan benyttes 2 typer monteringsteknikk; Momentkontrollert tiltrekning eller m ling av tiltrekningsvinkel etter tilsetning. Tiltrekningsmomenter for DIN 6914/15/16 - VZn - med MoS2 sm remiddel p mutter (roterende del). N dvendig Oppn dd forspennings- Tiltrekningsmoment Anbefalt tiltreknings- forspenningskraft kraft med sl ende ved m ling av moment ved moment- i skruen muttertrekker tiltrekningsvinkel kontrollert tiltrekning Fv - kN Fv - kN Mv - Nm Mv - Nm M12 50 60 10 100. M16 100 110 50 250. M20 160 175 50 450. M22 190 210 100 650. M24 220 240 100 800. M27 290 320 200 1250.

3 M30 350 390 200 1650. M36 510 560 200 2800. N dvendig tiltrekningsvinkel q og omdreiningstall U 16. q U q U q U q U. M12 - M22 180 1/2 240 2/3 270 3/4 360 1. M24 - M36 180 1/2 240 2/3 270 3/4 270 3/4. Klemlengde lk mm lk < 50 51 < lk < 100 101< lk < 170 171 < lk < 240. 185. teknisk katalog kap 15+ 185 03-04-01, 13:33. teknisk informasjon skruer St lkonstruksjonskruer VZn Forspenning med momentn kkel: Montering med m ling av tiltrekningsvinkel: Ved tiltrekning med momentn kkel, oppn s den fore- Skruene trekkes f rst til det angitte moment i tabellen og skrevne forspenningen ved hjelp av det m lte tiltreknings- deretter ved videredreiing til oppn dd vinkel. moment. Tiltrekningsmomentet er beregnet ut fra f lgende Man b r trekke sammen fra midten og ut mot kantene. formel: Kontroll av forspenningen: Mv Kontrollen omfatter 5 % av alle skruene i forbindelsen og Fv = k d utf res kun som ettertiltrekning av skruene.

4 Derved blir skruer som er trukket til for h nd kontrollert med moment- Hvor : Mv = Anvendt tiltrekningsmoment n kkel og skruer trukket til med sl ende muttertrekker, Fv = N dvendig forspenning maskinelt kontrollert. d = Nominell gjengediameter k = Friksjonstall (for MoS2 smurte skruer ) F lgende metoder kan benyttes: Momentn kkelen stilles 10 % h yere enn det anvendte Momentn kkelen m v re kalibrert og ligge innenfor en tiltrekningsmoment. usikkerhet p av anvendt moment Mv. Ved bruk av kalibrert (Fv) sl ende muttertrekker er anbefalt Momentn kkelen m kalibreres regelmessig under bruk. tiltrekningsmoment tilstrekkelig. For skruer som er trukket til ved m ling av tiltrekningsvinkel Forspenning med sl ende muttertrekker: kan begge metoder anvendes. Den sl ende muttertrekkeren m v re typegodkjent og kalibrert mot den n dvendige forspenningen ved hjelp av tensimeter.

5 Kontroll av forspenningen ved ettertrekking Ettertrekking av skrue eller mutter til innstilt pr veverdi Skrueforbindelsens tilstand oppn s etter , 2 eller 3 over < 30 Skruen er i orden 30 - 60 Skruen er i orden - pr v ytterligere 2 skruer i samme rekke > 60 Bytt ut skruen - pr v ytterligere 2 skruer i samme rekke 16. 186. teknisk katalog kap 15+ 186 03-04-01, 13:33. Abcdefgh teknisk informasjon Hovednavn skruer Ijklnmn St lkonstruksjonskruer VZn DIN 6916 skive DIN 6916 skive DIN 6915. Sekskantmuttere DIN 6914. DIN 6915. DIN 6916. M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36. Lengde l* Klemlengde lk 30 6 - 10. 35 11 - 15. 40 16 - 20 10 - 14. 45 21 - 23 15 - 19 10 - 14. 50 24 - 28 20 - 24 15 - 19 14 - 18. 55 29 - 33 25 - 29 20 - 24 19 - 23. 60 34 - 38 30 - 34 25 - 29 24 - 28 22 - 26. 65 39 - 43 35 - 39 30 - 34 29 - 33 27 - 31. 70 44 - 48 40 - 44 35 - 39 34 - 38 32 - 36 28 - 32.

6 75 49 - 53 45 -47 40 - 44 39 - 43 37 - 41 33 - 37 29 - 33. 80 54 - 58 48 - 52 45 - 49 44 - 48 42 - 46 38 - 42 34 - 38. 85 59 - 63 53 - 57 50 - 54 49 - 53 47 - 51 43 - 47 39 - 43 31 - 35. 90 64 - 68 58 - 62 55 - 57 54 - 56 52 - 53 48 - 52 44 - 48 36 - 40. 95 69 - 73 63 - 67 58 - 62 57 - 61 54 - 58 53 - 57 49 - 53 41 - 45. 100 68 - 72 63 - 67 62 - 66 59 - 63 58 - 60 54 - 56 46 - 48. 105 73 - 77 68 - 72 67 - 71 64 - 68 61 - 65 57 - 61 49 - 53. 110 78 - 82 73 - 77 72 - 76 69 - 73 66 - 70 62 - 66 54 - 58. 115 83 - 87 78 - 82 77 - 81 74 - 78 71 - 75 67 - 71 59 - 63. 120 88 - 92 83 - 87 82 - 86 79 - 83 76 - 80 72 - 76 64 - 68. 125 93 - 97 88 - 92 87 - 91 84 - 88 81 - 85 77 - 81 69 - 73. 130 98 - 102 93 - 97 92 - 96 89 - 93 86 - 90 82 - 86 74 - 78. 135 98 - 102 97 - 101 94 - 98 91 - 95 87 - 91 79 - 83. 140 103 - 107 102 - 106 99 - 103 96 - 100 92 - 96 84 - 88.

7 145 108 - 112 107 - 111 104 - 108 101 - 105 97 - 101 89 - 93. 150 113 - 117 112 - 116 109 - 113 106 - 110 102 - 106 94 - 98. 155 118 - 122 117 - 121 114 - 118 111 - 115 107 - 111 99 - 103. 160 122 - 127 119 - 123 116 - 120 112 - 116 104 - 108. 165 128 - 131 124 - 128 121 - 125 117 - 121 109 - 113. 170 129 - 133 126 - 130 122 - 126 114 - 118. 175 134 - 138 131 - 135 127 - 131 119 - 123. 180 139 - 143 136 - 140 132 - 136 124 - 128. 16. 185 144 - 148 141 - 145 137 - 141 129 - 133. 190 149 - 153 146 - 150 142 - 146 134 - 138. 195 154 - 158 151 - 155 147 - 151 139 - 143. 200 156 - 160 152 - 156 144 - 148. * Det er tatt hensyn til lengdetoleransene ved beveging av klemlengdene. 187. teknisk katalog kap 15+ 187 03-04-01, 13:33. teknisk informasjon Tiltrekning av HSFG bolter Part Turn Method . High Strength Friction Grip Bolts - General Grade BS 3139 (Inch) og BS 4395 Part 1 (Metric).

8 Den mest benyttede tiltrekningmetoden for standard HSFG muttertrekkeren begynner sl . Det er meget viktig for- bolter, og som ogs er den metoden som er foretrukket i sikre seg om at flaten er i tett kontakt f r den videre tiltrek- BS 4601 Part 1 og BS 3294, er Part turn Method eller den ningen begynner. kombinerte metoden. Etter den f rste tiltrekningen vil det v re n dvendig . Ved montering av forbindelsen, blir alle skruene f rst lage et permanent merke p hver mutter og den gjen- trukket til med en standard fastn kkel. nomstikkende gjengeenden for markere deres relative Hensikten med denne f rste tiltrekningen er f forbin- posisjon. Dette merket kan lages med maling eller med delsens deler trukket godt sammen. Dette vil ogs indusere en meisel. Deretter trekkes hver mutter til, helst med en en liten forspenning i skruene. Den f rste tiltrekningen kan sl ende muttertrekker slik at de rotere relativt til hver bolt ogs gj res med den sl ende muttertrekkeren til s kalt med den vinkel som er angitt i tabellen.

9 Snug fit er oppn dd. Dette inntreffer i det yeblikket Nom. dia. min. 180 for min. 270 for Nom. dia. min. 180 for min. 270 for klemomr de klemomr de klemomr de klemomr de M16 inntil 115 mm 5/8'' inntil 4 1/2''. M20 inntil 115 mm 115 - 225 mm 3/4'' inntil 4 1/2'' 4 1/2''-8 1/2''. M22 inntil 115 mm 115 - 275 mm 7/8'' inntil 4 1/2'' 4 1/2''-11''. M24 inntil 160 mm 160 - 250 mm 1'' inntil 6 1/2'' 6 1/2''-14''. M27 inntil 160 mm 160 - 350 mm 1 1/8'' inntil 6 1/2'' 6 1/2''-14''. M30 inntil 160 mm 160 - 350 mm 1 1/4'' inntil 6 1/2'' 6 1/2''-14''. M36 inntil 160 mm 160 - 350 mm Der det monteres en st rre gruppe med bolter skal de Bolts etter BS4395 Part 2. Dette er p grunn av den lavere trekkes til i et siksakk m nster og der det er mer en fire seigheten i h yfaste bolter (mindre bruddforlengelse). bolter i en gruppe skal man begynne fra senter og arbeide Tiltrekning med momentkontroll f lger etter anvisninger i seg ut mot kantene til begge sider.

10 BS 3294 og BS 4064. Denne metoden kan ikke benyttes p Higher Grade 16. 188. teknisk katalog kap 15+ 188 03-04-01, 13:33.