Example: bachelor of science

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2018 - ks.no

HOVEDTARIFFOPPGJ RET 1. MAI 2018 KS TILBUD NR. 2 25. april 2018 kl. KS tar forbehold om nye og/eller endrede krav/tilbud. 2 3 HOVEDTARIFFOPPGJ RET PR. Det vises til KS tilbud nr. 1, 11. april 2018. For vrig legger KS f lgende til grunn: I KONOMI - HTA A. HTA kapittel 4 sentrale tillegg pr. Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale l nnstillegg pr. slik: Stillingsgrupper Sentrale l nnstillegg - pr. 0 r 2 r 4 r 6 r 8 r 10 r 16 r Gruppe 1 Stillinger uten s rskilt krav om utdanning 3 900 4 200 4 300 4 500 4 000 2 000 2 000 Fagarbeiderstillinger/ tilsv.

3 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2018 Det vises til KS’ tilbud nr. 1, 11. april 2018. For øvrig legger KS følgende til grunn: I ØKONOMI - HTA

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2018 - ks.no

1 HOVEDTARIFFOPPGJ RET 1. MAI 2018 KS TILBUD NR. 2 25. april 2018 kl. KS tar forbehold om nye og/eller endrede krav/tilbud. 2 3 HOVEDTARIFFOPPGJ RET PR. Det vises til KS tilbud nr. 1, 11. april 2018. For vrig legger KS f lgende til grunn: I KONOMI - HTA A. HTA kapittel 4 sentrale tillegg pr. Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale l nnstillegg pr. slik: Stillingsgrupper Sentrale l nnstillegg - pr. 0 r 2 r 4 r 6 r 8 r 10 r 16 r Gruppe 1 Stillinger uten s rskilt krav om utdanning 3 900 4 200 4 300 4 500 4 000 2 000 2 000 Fagarbeiderstillinger/ tilsv.

2 Fagarbeiderstillinger 5 000 5 500 5 700 6 000 5 000 4 000 4 000 Stillinger med krav om fagbrev og 1- rig fagskoleutdanning 5 000 5 500 5 700 6 000 5 000 4 000 4 000 Gruppe 2 L rer og Stillinger med krav om 3- rig U/H-utdanning 9 500 9 500 9 500 10 000 8 000 7 900 7 900 Adjunkt og Stillinger med krav om 4- rig U/H-utdanning 9 500 9 500 9 500 10 000 8 000 7 900 7 900 Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5- rig U/H-utdanning 7 900 7 900 8 100 8 500 8 100 7 900 7 900 Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 7 900 7 900 8 100 8 500 8 100 7 900 7 900 Lektor med tilleggsutdanning 7 900 7 900 8 100 8 500 8 100 7 900 7 900 Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper.

3 4 B. Garantil nn og l nnstillegg for ansiennitet tabell pr. Stillingsgrupper Garantil nn og l nnstillegg for ansiennitet - pr. 0 r Garanti- l nn Utregnet 2 r 4 r 6 r 8 r 10 r 16 r Gruppe 1 Stillinger uten s rskilt krav om utdanning 292 400 Utregnet tillegg for ans. 5 800 2 900 3 200 7 600 44 300 37 000 Utregnet laveste rsl nn 298 200 301 100 304 300 311 900 356 200 393 200 Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 338 300 Utregnet tillegg for ans. 6 900 3 400 3 800 10 400 37 400 5 000 Utregnet laveste rsl nn 345 200 348 600 352 400 362 800 400 200 405 200 Stillinger med krav om fagbrev og 1- rig fagskoleutdanning 358 300 Utregnet tillegg for ans.

4 6 900 3 400 3 800 10 400 37 400 5 000 Utregnet laveste rsl nn 365 200 368 600 372 400 382 800 420 200 425 200 Gruppe 2 L rer og Stillinger med krav om 3- rig U/H-utdanning 385 700 Utregnet tillegg for ans. 7 500 7 500 5 500 19 900 20 100 18 200 Utregnet laveste rsl nn 393 200 400 700 406 200 426 100 446 200 464 400 Adjunkt og Stillinger med krav om 4- rig U/H-utdanning 425 300 Utregnet tillegg for ans. 8 400 8 300 6 100 7 100 22 100 17 600 Utregnet laveste rsl nn 433 700 442 000 448 100 455 200 477 300 494 900 Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5- rig U/H-utdanning 474 100 Utregnet tillegg for ans.

5 9 400 4 800 4 600 9 800 16 200 37 700 Utregnet laveste rsl nn 483 500 488 300 492 900 502 700 518 900 556 600 Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 497 700 Utregnet tillegg for ans. 9 700 5 800 5 200 4 600 26 600 50 500 Utregnet laveste rsl nn 507 400 513 200 518 400 523 000 549 600 600 100 Lektor med tilleggsutdanning 513 800 Utregnet tillegg for ans. 10 100 5 800 5 200 7 400 24 600 59 700 Utregnet laveste rsl nn 523 900 529 700 534 900 542 300 566 900 626 600 5 C. HTA kapittel 4 Generelt tillegg til arbeidsledere, fagledere og ledere pr. Ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et l nnstillegg p 1,5 % av den enkeltes grunnl nn pr.

6 Virkningsdato er D. HTA kapittel 1 L rdags- og s ndagstillegg, pkt. pr. For ordin rt arbeid mellom kl. l rdag og kl. s ndag betales et tillegg for timene pr. arbeidet time 0 til 319* Minst kr 50 320 til 389* Minst kr 100 390* + Minst kr 150 * Antall timer pr kalender r E. HTA kapittel 1 - Kveldstillegg, pkt. og pr. Pkt. : Tilleggene endres til minst kr 56,- pr arbeidet time. Pkt. : Tillegget kes fra kr 26,- til kr 28,- pr. arbeidet time. F. HTA kapittel 1 pkt. Avl nning av alderspensjonister pr. Med virkning fra heves timel nnen til kr 201.

7 G. HTA kapittel 3, pkt. Avl nning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt pr. Med virkning fra heves minimumsavl nning av hovedtillitsvalgte med hel permisjon etter Hovedavtalen del B 3-3 c) til kr 425 000,- . II HOVEDTARIFFAVTALEN A. Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS krav/tilbud om endringer fremg r av vedlegg 1. B. Kapittel 2 Pensjon samt vedlegg 4 og 5 til HTA KS krav/tilbud om endringer fremg r av vedlegg 2. C. Kapittel 3, 4 og 5 samt vedlegg 3 og 6 til HTA KS krav/tilbud om endringer fremg r av vedlegg 3. D. Kapittel 7 Varighet og regulering 2. avtale r Hovedtariffavtalen gj res gjeldende til F r utl pet av 1.

8 Avtale r, skal det opptas forhandlinger mellom KS og forhandlingssammenslutningene om eventuelle l nnsendringer for 2. avtale r. Partene er enige om at forhandlingene skal f res p grunnlag av den alminnelige konomiske situasjonen p forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtale r. L nnsutviklingen for arbeidere og funksjon rer i industrien i LO/NHO-omr det, vrige offentlige ansatte og andre sammenlignbare tariffomr der legges til grunn for 6 forhandlingene. En troverdig ramme for l nnsutviklingen i frontfaget i 2019 er ogs en del av grunnlaget. Det f res forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon, basert p Pensjonsavtalen av 3.

9 Mars 2018, dersom en av partene krever det. Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp Hovedtariffavtalen innen 14 fjorten dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 fjorten dagers varsel med utl p tidligst 1. mai 2019. III SENTRAL FORBUNDSVIS S RAVTALE (SFS 2201) BARNEHAGEAVTALEN S ravtale SFS 2201 Barnehage, skolefritidsordninger og familiebarnehage fastsatt etter nemndsavgj relse av og gjeldende fra , videref res som ny s ravtale fra til S ravtalen fremg r av vedlegg 4. IV SENTRAL FORBUNDSVIS S RAVTALE (SFS 2305) KOMMUNELEGEAVTALEN S ravtale SFS 2305 Vilk r for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen, fastsatt etter nemndsavgj relse av og gjeldende fra , videref res som ny s ravtale fra til med kning av enkelte satser per i tr d med anslag for datol nnsveksten i HTA kapittel 5.

10 V TIL PROTOKOLL a) Partssammensatt utvalg - HTA vedlegg 1 Det nedsettes et partssammensatt utvalgt som i tariffperioden skal gjennomg HTA vedlegg 1. Utvalget skal vurdere om stillingskoder, rapporteringsbenevnelser og merknader er hensiktsmessige for ivareta kommunenes og fylkeskommunenes n v rende og framtidige kompetansebehov og behovet for rekruttere og videreutdanne medarbeidere. Stillingskodene m utformes og virke sammen med den lokale l nnspolitikken, slik at behovet for beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere blir ivaretatt. Fristen for utvalgets rapport er 1.