Example: stock market

Hukuki ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile …

Hukuki ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile K ay tl Elektronik Posta Sistemi*Prof. Dr. Asaf VAROL**Dr. hsan BA T RK **Giri Bilindi i zere, Tebligat Kanunu nda (TK)[1] Ocak 2011 de yap lan de i iklikle tebligata elveri li bir Elektronik adres vererek bu adrese Tebligat yap lmas n isteyen ki ilere Elektronik yolla Tebligat yap la-bilece i ilkesi benimsenmi tir. Bu ba lamda anonim, limited ve serma-yesi paylara b l nm komandit irketlere Elektronik yolla Tebligat yap l-mas zorunlulu u getirilmi tir.[2] tarihinde Elektronik Tebligat * Bu makale, 15 ubat 2014 tarihinde Gaziantep niversitesi Hukuk Fak ltesi nde d zenlenen Ticaret irketleri rne inde Kay tl Elektronik Posta ve E- Tebligat adl konferansta yazarlarca sunulan tebli lerin birle tirilmi ve geni letilmi hali olup belirtilen tarihindeki verileri yans tmaktad r.** F rat niversitesi Teknoloji Fak ltesi retim yesi.

Prof. Dr. Asaf VAROL Dr. İhsan BAŞTÜRK İŞ ˛ Ankara Barosu Dergisi 265 maddesinde “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mer-

Tags:

  Teknik, Ve teknik

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Hukuki ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile …

1 Hukuki ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile K ay tl Elektronik Posta Sistemi*Prof. Dr. Asaf VAROL**Dr. hsan BA T RK **Giri Bilindi i zere, Tebligat Kanunu nda (TK)[1] Ocak 2011 de yap lan de i iklikle tebligata elveri li bir Elektronik adres vererek bu adrese Tebligat yap lmas n isteyen ki ilere Elektronik yolla Tebligat yap la-bilece i ilkesi benimsenmi tir. Bu ba lamda anonim, limited ve serma-yesi paylara b l nm komandit irketlere Elektronik yolla Tebligat yap l-mas zorunlulu u getirilmi tir.[2] tarihinde Elektronik Tebligat * Bu makale, 15 ubat 2014 tarihinde Gaziantep niversitesi Hukuk Fak ltesi nde d zenlenen Ticaret irketleri rne inde Kay tl Elektronik Posta ve E- Tebligat adl konferansta yazarlarca sunulan tebli lerin birle tirilmi ve geni letilmi hali olup belirtilen tarihindeki verileri yans tmaktad r.** F rat niversitesi Teknoloji Fak ltesi retim yesi.

2 ** Yarg tay yesi.[1] 7201 say l Tebligat Kanunu i in bkz. RG. 10139[2] Tebligat Kanunu nda yap lan bu d zenlemeden bilgi toplumunun beklentileri i in ayr ca bkz. zen, Muharrem/ Ba t rk, hsan: Bili im- nternet ve Ceza Hukuku, Adalet Yay nevi, Ankara 2011, s. 216. Hukuki ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile Kay tl Elektronik Posta Sistemi264 Ankara Barosu Derg s 2015/ 1Y netmeli i nin[3] (ETY) y r rl e girmesiyle birlikte ise; yarg mercileri, genel b t e kapsam ndaki kamu idareleri, zel b t eli idareler, d zenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal g venlik kurumlar ile il zel idareleri, belediyeler, k y h km ahsiyetleri, barolar ve noterler taraf ndan PTT vas tas yla e- Tebligat yap lmas n n n a lm t r. Bu ba lamda, Adalet Bakanl nca Ulusal Yarg A Portal (UYAP) bili im sistemi zerinden e- Tebligat g nderimlerine ba lanmas beklenmektedir. S z edilen uygulaman n lkemiz i in e- Tebligat sisteminin hayata ge mesine nc l k edece i ng r lmektedir.

3 B ylelikle uzayan yarg -lama s relerinin k salt lmas suretiyle adil yarg lanma hakk n n korunmas ile Hukuki g venlik ilkesinin ger ekle tirilmesinde KEP ve e- Tebligat n nemli bir i lev y klenmesi rk Ticaret Kanunu (TK) da tacirler aras ndaki belirli Hukuki sonu lar do uran i lemlerin KEP ile yap lmas zorunlulu u getirmi tir. Kay tl Elektro-nik Posta Sistemine li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelik[4] uyar nca, KEP sistemi zerinden sunulan hizmetlere ili kin olarak olu turulan kay tlar ile KEP delilleri senet h km nde olup aksi ispat edilinceye kadar kesin delil say lacakt r. Bu ba lamda, KEP kullan m n n ticaret irketleri y n nden ne denli nem ta d a k a ortadad kullan m n n yayg nla t r lmas abalar n n t m sekt rlerde h zla y r t ld izlenmektedir. Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu (BTK), ruhsat verdi i i letmecilerin t m ne KEP adresi edinme zorunlulu u getirmi , ayn do rultuda olmak zere T rkiye statistik Kurumu (T K) ve Enerji Piya-sas D zenleme Kurumu (EPDK) gibi d zenleyici kurulu lar da i letmecilere KEP adresi edinerek ilgili kurumlara bildirmeleri zorunlulu u y klemi tir.

4 Kalk nma Bakanl ile Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl n n ise kamu kurumlar aras ndaki yaz malar n KEP ile yap lmas n ng ren mevzuat uyumla t rmaya dair d zenlemeler ve Teknik al malar y r tt kleri bilinmek-tedir. K sacas , KEP ve e- Tebligat n 2015 y l ndan itibaren bili im, hukuk ve ticaret alanlar nda nemli bir g ndem olu turaca ng r Genel Olarak TebligatHukuk devleti denilince ilk olarak hukuk g venli i ilkesi akla gelmektedir. Bilindi i zere hukuk g venli i ilkesi vatanda lar n Hukuki g venlik ortam i inde ya ad y netim bi imlerini ifade etmektedir. Bireyler hakk ndaki Hukuki sonu lar do urucu i lemlerinin ilgilisine bildiriminin gereklili i hukuk devleti ilkesinin a k bir zorunlulu udur. Bu anlamda Anayasa n n (AY) 40. [3] Bkz. 28533. [4] Bkz. RG. Dr. Asaf VAROLDr. hsan BA T RK265 / Ankara Barosu Dergisimaddesinde Devlet, i lemlerinde, ilgili ki ilerin hangi kanun yollar ve mer-cilere ba vuraca n ve s relerini belirtmek zorundad r ilkesine yer verilmi tir.

5 Devletin belirtilen anayasal y k ml l n yerine getirmesinin yegane arac ise tebligatt rk Dil Kurumu S zl nde tebligatta bulunmak: bildirim yay mlamak, bildirimden haberdar etmek, bildirim g ndermek anlam ndad r.[5] Tebli s zc , bildirme, haber verme, bildiri kar l kullan lmaktad r.[6] Tebli ve Tebligat s zc kleri hukuk literat r nde ise bir sistemin ad n ifade etmektedir. Tebligat k saca, Hukuki sonu do urucu i lemlerin muhatab na bildirilmesi ve bu bildirimin belgelendirilmesi i lemlerinin kanunla g sterilen usule g re yap lmas olarak adland r labilir.[7]Siber ortamda su lulukla m cadelenin g l g z n ne al nd nda Elektronik ortama tam bir g ven duyulmas m mk n olmayabilir. Bu ba -lamda, KEP ile e- Tebligat n g venli Elektronik imza altyap s n kulland ve sahip oldu u 128 bitlik bir ifreleme sayesinde Elektronik ortamlarda bilgi transferinin g ven i erisinde yap labildi i bilinmekte ve g n m z teknolojisi-nin bulundu u noktada bu d zeydeki bir ifrelemeyi zmek imk ns z olarak de erlendirilmektedir.

6 Hem h z ve sahip oldu u avantajlar hem de -belirtilen artlar alt nda- g venli in sa land g z n ne al nd nda, g n m zde bilgi teknolojilerinin Hukuki sonu do uracak ileti im ( Tebligat ) ama l kullan lmas m mk n g z kmektedir. Ku kusuz, ya am nas l Elektronik ortamda devam ediyorsa, bir ileti im t r olan Tebligat n da Elektronik ortamda s rd r lmesi Hukuki G venlik lkesi Bak m ndan Tebligat zel olarak tasarlanm zarflar i erisinde yap lan Tebligat g nl k hayatta insan-lar genellikle kabul etmekten ka n rlar. nk Tebligat , i erdi i Hukuki i lem dolay s yla ileride nemli sonu lara yol a abilecek nitelikte olabilir. Ku kusuz bu tebli in yap lmas ba layacak Hukuki s recin ilk ve nemli bir halkas d r. Bilindi i zere Hukuki i lemlere kar yap lacak kanuni ba vurular mutlaka s relidir. Bu anlamda, Tebligat n do ru ki iye yap lmas ve muhataplar n n [5] bulunmak&cesit=1&guid= (Eri im tarihi: ).

7 [6] (Eri im tarihi: ).[7] Mu ul, Timu in: Tebligat Hukuku, Geni letilmi ve G zden Ge irilmi 5. Bask , Adalet Yay nevi Ankara 2013, s. ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile Kay tl Elektronik Posta Sistemi266 Ankara Barosu Derg s 2015/ 1zaman nda Tebligat i eri inden bilgi sahibi olmalar n n sa lanmas gerekir. Bu itibarla bireylerin yap lan Hukuki i leme kar kanuni ba vuru haklar n n kullan lmas na imk n sa lanmas , Hukuki g venlik ilkesinin hayata ge irilmesi bak m ndan hayati bir neme sahiptir. Bu ba lamda AY n n 40. maddesindeki Devlet, i lemlerinde, ilgili ki ilerin hangi kanun yollar ve mercilere ba vu-raca n ve s relerini belirtmek zorundad r h km temel bir g vence olarak dikkat ekmektedir. Di er taraftan, bireylerin y r t len Hukuki i leme kar gerek elerini ileri s rerek kanuni ba vuruda bulunmas , AY n n 36. maddesi ile teminat alt na al nm olan hak arama zg rl n n kullan lmas d r.

8 Hak arama zg rl n n hayata ge irilmesinin vazge ilmez unsuru da bireylerin kendilerini ilgilendiren Hukuki i lemlerden zaman nda ve do ru bilgilendi-rilmelerinin sa lanarak hak aramaya elveri li Hukuki iklimin yarat lmas d r. te bu iklimi olu turabilmenin ilk ve vazge ilmez art n n sa l kl bir Tebligat sisteminin varl oldu u ku klenen nem sebebiyle anayasal olarak da g vence alt na al nm olan Tebligat n muhatab na (do ru ki iye) ve zaman nda ula t r lamamas sebebiyle telafisi g hatta imk ns z denilebilecek hak kay plar ortaya kabilecektir. Ger ekten, g n ge miyor ki yarg mercilerinde veya idari mercilerde bir usuls z Tebligat iddias yla kar la lmam olsun. G n ge miyor ki ki ilerin hayat n n kararmas na yol a an usuls z Tebligat haberleri duyulmam olsun. Fiziki tebli-gat sisteminin Hukuki g venlik ilkesi bak m ndan g venceli olmad n ortaya koyan sadece birka rnek:- 25 y ll k avukat usuls z Tebligat yakt.

9 [8]- E inin kendisinden bo and n , kocas n ik yet i in gitti i karakolda renen bir ocuk annesi G zide T, Tebligat usuls z yapan postac ya da dava a t ..[9]3. Adil Yarg lanma Hakk n n Ger ekle tirilmesinde Tebligat n nemiDavalar n m mk n olan s ratle ve en az giderle sonu land r lmas , anayasal bir y k ml l k oldu u (AY md. 141/4) gibi adil yarg lanma hakk n n da bir gere idir. Konuya bu y n yle bak ld nda lkemizde adalet sistemi Tebligat -lar n zaman nda ve muhataplar na ula t r lamamas sebebiyle ciddi sorunlar ya amaktad r. Bu ba lamda, bir taraftan bireyler y n nden ciddi hak kay plar [8] ((Eri im tarihi: ).[9] (Eri im tarihi: ).Prof. Dr. Asaf VAROLDr. hsan BA T RK267 / Ankara Barosu Dergisiortaya kabilmekte, di er yandan tebligatlar n s ratli ger ekle tirilememesi nedeniyle davalar n s r ncemede kalmas na yol a n zaman nda yap lmas , ki ilerin hak arama zg rl n n hayata ge irilmesi i in gerekli s reye ve ara lara sahip k l nmas anlam nda da nem-lidir.)

10 Adalet Sistemimizde san klara, ma durlara, daval lara, tan klara ula -makta maalesef g l k ekilmektedir. zellikle Merkezi N fus idaresi Sistemi (MERN S) ve Adres Kay t Sistemi (AKS) projeleri[10] hayata ge irilmeden nce Adalet Sistemimizde davalar n taraflar na ula mak konusunda ciddi problemler ya and ac bir ger ekliktir. Ger ekten, lkemizde muhakemenin uzamas n n temel sebeplerinden birisinin de ki ilere fiziki Tebligat sistemiyle ula lamamas -d r.[11] Bu ba lamda, davalar n s ratle sonu land r lmas nda Tebligat i leminin nemi g zetildi inde, fiziki Tebligat yerine e- Tebligat sisteminin benimsenme-sinin davalar n makul s rede bitirilmesine ve adil yarg lanma ilkesinin hayata ge irilmesine nemli katk lar sa layabilece i ku Tebligat n Fonksiyonlar Tebligat n, teslim, bilgilendirme ve belgelendirme fonksiyonlar bulunmakta-d r.[12] Tebli e konu olu turan Hukuki i leme ili kin evrak n muhataba veya onun ad na tebli i almaya yetkili olan kimselere fiziken teslim edilmesi; b ylelikle bu Hukuki i lemle ilgili olan ki ilerin bilgilendirilmesi ve nihayet bu hususla-r n belgelendirilmesi ile belirtilen fonksiyonlar yerine getirilmi olmaktad r.


Related search queries