Example: bankruptcy

İş Hukukunda Disiplin Cezaları - calismatoplum.org

Hukukunda Disiplin Cezalar 9 Hukukunda Disiplin Cezalar Sarper S ZEK* zet: Hukukunda i verenlere belirli ko ullar n varl halinde Disiplin cezas verme yetkisi tan nm , Ancak hukukumuzda Frans z hukukundan farkl olarak i verenin Disiplin cezas uygulama yetkisinin ko ullar n , kapsam n , s n rlar n , usul n , itiraz ve yarg sal denetimini, bu yetkinin kullan lmas na kar i ilere getirilen g venceleri h kme ba layan genel bir d zenleme yer verilmemi tir. Buna kar l k Kanunu ve Bor lar Kanununda konu ile ilgili baz h k mler yer almaktad r. Oysa, i verence tek tarafl olarak i ilere Disiplin cezas verilebilmesi, bu hakk n k t ye kullan lmas olas l n g l hale getirir.

İş Hukukunda Disiplin Cezaları 11 Öte yandan, ücret kesintisi ve işten çıkarma yaptırımları dışında diğer disiplin cezalarının da bir hukuki dayanağının bulunması gerektiği Borçlar Kanununun 315. maddesinde hükme baıştır.

Tags:

  Disiplin

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of İş Hukukunda Disiplin Cezaları - calismatoplum.org

1 Hukukunda Disiplin Cezalar 9 Hukukunda Disiplin Cezalar Sarper S ZEK* zet: Hukukunda i verenlere belirli ko ullar n varl halinde Disiplin cezas verme yetkisi tan nm , Ancak hukukumuzda Frans z hukukundan farkl olarak i verenin Disiplin cezas uygulama yetkisinin ko ullar n , kapsam n , s n rlar n , usul n , itiraz ve yarg sal denetimini, bu yetkinin kullan lmas na kar i ilere getirilen g venceleri h kme ba layan genel bir d zenleme yer verilmemi tir. Buna kar l k Kanunu ve Bor lar Kanununda konu ile ilgili baz h k mler yer almaktad r. Oysa, i verence tek tarafl olarak i ilere Disiplin cezas verilebilmesi, bu hakk n k t ye kullan lmas olas l n g l hale getirir.

2 Bu nedenle, i verene tan nm olan Disiplin cezas uygulama yetkisinin ko ullar n n belirlenmesi ve bu yetkinin kullan lmas n n s n rlanmas i hukukunun nemli sorunlar ndan birini olu turur. Makalede konu bu boyutlar ile ele al nm t r. Abstract: Labor law gives the employers the authority to apply disciplinary punishments depending on the existence of specific conditions but unlike French law there is no general regulation in our law which binds to an end the conditions, scope, limits, procedures, objection and judicial control of the authority to apply by the employer and the securities for the workers against the application of this authority.

3 Despite this there are some provisions in Labor Law and Law of Obligations. However, the application of disciplinary punishment to the workers unilaterally by the employer strengthens the possibility to misuse the right. For this reason it was the important problem of Labor Law to specify the conditions to use the authority to apply disciplinary punishments by the employers and to contain the application of this authority. * Prof. Dr. At l m niversitesi Hukuk Fak ltesi retim yesi al ma ve Toplum, 2011/1 Hukukunda Disiplin Cezalar 10 I. Disiplin Cezas n n Ko ullar Hukukunda i verenlere belirli ko ullar n varl halinde Disiplin cezas verme yetkisi tan nm t Hukukumuzda Frans z hukukundan2 farkl olarak i verenin Disiplin cezas uygulama yetkisinin ko ullar n , kapsam n , s n rlar n , usul n , itiraz ve yarg sal denetimini, bu yetkinin kullan lmas na kar i ilere getirilen g venceleri h kme ba layan genel bir d zenleme yoktur.

4 Buna kar l k, a a da g r lece i gibi Kanunu ve Bor lar Kanununda konu ile ilgili baz h k mler ( K 18/1,25/II,38, BK 315) yer almaktad r. Oysa, i verence tek tarafl olarak i ilere Disiplin cezas verilebilmesi, bu hakk n k t ye kullan lmas olas l n g l hale getirir. Bu nedenle, i verene tan nm olan Disiplin cezas uygulama yetkisinin ko ullar n n belirlenmesi ve bu yetkinin kullan lmas n n s n rlanmas i hukukunun nemli sorunlar ndan birini olu turur. T rk i Hukukunda bu konuda genel bir d zenlemenin yoklu u kar s nda, Disiplin cezalar n n tabi olaca esaslar, i mevzuat nda yer alan baz kurallar d nda i hukukunun ilkeleri ile genel h k mler g z n nde tutularak belirlenecektir.

5 Ekleyelim ki, hukukumuzda toplu i s zle melerine ve i y netmeliklere konulan h k mlerle s n rl da olsa bir Disiplin hukukunun olu tu u s ylenebilir. Hukukunda , uyar , k nama, cret kesintisi, i in ve i yerinin de i tirilmesi, ge ici i ten uzakla t rma, i ten karma3 bi iminde ortaya kan Disiplin cezalar n n uygulanabilmesi i in a a da belirtilen ko ullar n ger ekle mesi ilere bir Disiplin cezas n n verilebilmesi i in her eyden nce bunun ge erli bir hukuki dayana bulunmal d r. Mevzuat m zda ng r len h k mlerle Disiplin cezas n n uygulanabilmesi bir hukuki dayana n varl na dayand r lm t r. Ger ekten, Kanununun 38. maddesine g re i veren toplu i s zle mesi veya i akitlerinde g sterilmi bulunan nedenler d nda i iye cret kesintisi cezas veremez.

6 Toplu i s zle mesi veya i akdinde, belirtilen nedenler d nda, i ilere cret kesintisi cezas veren i verenlere idari para cezas uygulan r ( K 102/b). Ayn ekilde, i verenin kusurlu i iyi i ten karma nedenleri Kanununun 18. maddesinin 1. f kras ile 25. maddesinin II. bendinde belirtilmi tir. An lan h k mlerde ng r lmeyen bir nedene dayanarak i veren i iyi ge erli veya hakl nedenle i ten karamaz. 1 verenin Disiplin cezas verme yetkisinin hukuki temeli konusunda g r ve tart malar i in bkz. Catala, 363 vd. Durand-Jaussaud, 436-437. Coeuret-Gauriau-Min , 79-80. Rivero-S a v a t i e r , 181 v d . S a y m e n , 198-199, 204-205. Bing l, 213.

7 Ba bu , 32 vd. Yenisey, 158 vd. Elbir, 12 vd., 16 vd. 2 Frans z Hukukunda bu konuda getirilmi ayr nt l d zenlemeler i in bk. P lissier-Supiot-Jeammaud, 795 vd. Teyssi , 381 vd. Javillier, 194 vd. Vennin, 486 vd. Gaudu-Vatinet, 170 vd. Rivero-Savatier, 181 vd. Gatumel, 71 vd. Marraud, 57 vd. 3 Disiplin cezalar n n t rleri konusunda geni bilgi i in bkz. Elbir, 24 vd. 4 Bu konuda bkz. S zek, Yapt r mlar, 168 vd. Hukukunda Disiplin Cezalar 11 te yandan, cret kesintisi ve i ten karma yapt r mlar d nda di er Disiplin cezalar n n da bir hukuki dayana n n bulunmas gerekti i Bor lar Kanununun 315. maddesinde h kme ba lanm t r.

8 An lan maddeye g re: "S nai veya ticari bir te ebb ste, i sahibi taraf ndan mesai veya dahili intizam i in muttarit bir kaide ittihaz edilmi se bunlar evvelce yaz lm ve i iye bildirilmi olmad k a, i iye bir bor tahmil etmez". Bu maddeye g re bir Disiplin cezas i yerinde s rekli ve d zenli bir bi imde uygulanacak ise, bunun i ileri ba layabilmesi i in i verence bir i y netmelikte nceden yaz lm ve i iye bildirilmi 5 olmas Bunun yan nda Disiplin cezalar toplu i s zle meleri ve i akitleri ile de getirilebilir. ilere Disiplin cezas verilebilmesinin bir di er ko ulu bu cezan n kendi amac ile s n rl olmas d r. Ba ka bir anlat mla, ancak i yerinin d zenini ve disiplinini sa lamak amac yla Disiplin cezas verilebilir.

9 Inin i yerinin d zenini bozmayan davran lar na bu yapt r m uygulanamaz. i taraf ndan bir hakk n kullan lmas rne in yasal bir greve kat lma veya yarg organ n nde tan kl k yapma ya da i yerinin d zenini olumsuz y nde etkilemeyen i inin i yeri d ndaki zel ya am nedeniyle i veren taraf ndan Disiplin cezas Bunun gibi, bir Disiplin cezas n n uygulanabilmesi i in i inin kusurlu bulunmas da zorunludur. Ancak i yerinin d zenini kusurlu davran ile ihlal eden i ilere Disiplin cezas verilebilir. Disiplin cezas n n zorlay c (zecri) niteli i kusurun aranmas n zorunlu k E er Disiplin cezas n n dayand hukuki metinde kusurun belirli a rl kta olmas aran yorsa, bu yapt r m n uygulanabilmesi i in kusurun belirlenen a rl kta olmas gerekir.

10 Ayn ekilde, uygulanacak Disiplin cezas i inin kusuruyla orant l ( l l ) olmal d te yandan, toplu i s zle meleri ile olu turulan Disiplin hukuku uygulamam zda genellikle Disiplin su unun tekerr r halinde kademeli olarak st cezalar n verilmesi yoluna gidilmektedir. Yarg tay n u karar nda bu uygulama belirgin bir bi imde g r lmektedir: "G revini yapmad i in Disiplin Kurulu karar ile tarihinde ihtar ve tarihinde de yevmiye kesimi cezas alan 5 verence haz rlanan i y netmeliklerin ge erlili i ve ba lay c l n n ko ullar hakk nda bkz. Soyer, 77 vd. S zek, Hukuku, 63 vd. 6 svi re hukuku i in ayn y nde, Hug, 295 vd. Rehbinder, 57-58. Vischer, 23 vd.


Related search queries