Example: stock market

Husk at læse vejledningen på siderne Ansøgning …

Ans gerens oplysninger Navn CPR-nummer Adresse i Danmark Statsborgerskab Postnr. By Telefonnr. E-mail Hvilet E S-land nsker du at s ge arbejde i? E S-land N jagtig afrejse-dato fra Danmark Dato Har du tidligere f et dagpenge under arbejdss gning i udlandet? JA NEJ Adresse i det andet E S-land (hvis kendt) Postnr. By Telefonnr. Seneste arbejdsgivers navn Adresse Postnr. By Arbejds- periode fra Dato til Dato Fik du eller arbejdsgiveren tilskud til din l n? JA NEJ Har du selv sagt op? JA NEJ rsag til arbejdsoph r? Skriv dine eventuelle bem rkninger: Jeg erkl rer p tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. 86, stk. 1, og 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsl shedsforsikring mv. Jeg forpligter mig til at oplyse a-kassen om ndringer, der kan have betydning for dokumentet. Jeg erkl rer ogs , at jeg har l st vejledningen . Oplys straks a-kassen om alt, der har betydning for udstedelse af dokumentet.

Sådan søger du om dagpenge under arbejdssøgning i udlandet Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at din ansøgning er korrekt udfyldt, og at den krævede

Tags:

  Husk

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Husk at læse vejledningen på siderne Ansøgning …

1 Ans gerens oplysninger Navn CPR-nummer Adresse i Danmark Statsborgerskab Postnr. By Telefonnr. E-mail Hvilet E S-land nsker du at s ge arbejde i? E S-land N jagtig afrejse-dato fra Danmark Dato Har du tidligere f et dagpenge under arbejdss gning i udlandet? JA NEJ Adresse i det andet E S-land (hvis kendt) Postnr. By Telefonnr. Seneste arbejdsgivers navn Adresse Postnr. By Arbejds- periode fra Dato til Dato Fik du eller arbejdsgiveren tilskud til din l n? JA NEJ Har du selv sagt op? JA NEJ rsag til arbejdsoph r? Skriv dine eventuelle bem rkninger: Jeg erkl rer p tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. 86, stk. 1, og 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsl shedsforsikring mv. Jeg forpligter mig til at oplyse a-kassen om ndringer, der kan have betydning for dokumentet. Jeg erkl rer ogs , at jeg har l st vejledningen . Oplys straks a-kassen om alt, der har betydning for udstedelse af dokumentet.

2 Dato Underskrift Ans gningen og eventuel dokumentation sendes til din a-kasse. husk ! A-kassen skal have ans gningen senest 14 dage f r det ans gte afrejsetidspunkt. husk Ans gning om dagpenge under arbejdss gning i et andet E S-land (dokument PD U2) husk at l se vejledningen p siderne 2 og 3, f r du udfylder blanketten AK-Samvirke E S 1 01 -2015 E S 1 01 -2015 Side 1 af 3 Vejledning om at s ge arbejde i et andet E S-land L s denne vejledning, inden du udfylder ans gningen Hvis du er arbejdsl s, kan du p visse betingelser s ge arbejde i et andet E S-land og samtidig f dine danske dagpenge udbetalt direkte fra din danske a-kasse. For at du kan f dagpenge i det andet E S-land, skal du have et dokument PD U2, der udstedes af din a-kasse. Dokument PD U2 er din dokumentation p , at du har ret til at f udbetalt danske dagpenge i h jst 3 m neder, mens du s ger arbejde i et andet E S-land, hvor du stiller dig til r dighed for arbejdsmarkedet.

3 Du skal s rge for at afmelde dig p jobcenteret med virkning fra din afrejsedato. N r du vender tilbage igen, skal du tilmelde dig som arbejdss gende i Danmark. Du b r derfor normalt ikke afmelde dig fra Folkeregisteret i Danmark, inden du udrejser til det andet E S-land, fordi du ikke umiddelbart vil kunne tilmelde dig igen p jobcenteret uden en folkeregisteradresse i Danmark. Betingelser for at f et dokument PD U2: Du skal v res statsborger i et E S-land, konventionsflygtning eller statsl s bosat i et E S-land. Du skal have ret til dagpenge den dag, du rejser fra Danmark. Det betyder at du skal have bop l og ophold i Danmark p den dato, du har oplyst som afrejsedato p ans gningen. Du skal sammenlagt have v ret tilmeldt som arbejdss gende i jobcenteret og have st et til r dighed i mindst 4 uger, efter du sidst blev fuldt ledig (4-ugers-kravet). Ferie og arbejde kan ikke medregnes til 4-ugers-kravet. Har du tidligere modtaget dagpenge under arbejdss gning i et andet E S-land, kan du ikke f en ny tilladelse til at modtage dagpenge under arbejdss gning i andet E S-land, f r du har dokumenteret, at du har haft arbejde i mindst 296 timer (deltidsforsikrede mindst 148 timer) inden for 12 uger eller 3 m neder eller har drevet selvst ndig virksomhed i v sentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 m neder ( husk at vedl gge dokumentation herfor).

4 Der kan p visse betingelser dispenseres fra 4-ugers-kravet, hvis: - Du nsker at f lge din gtef lle eller samlever, der skal overtage arbejde (mere end 5 uger) eller begynde uddannelse (mindst 18 m neder) i det andet E S-land. Dokumentation for arbejdet eller uddannelsen skal vedl gges ans gningen. Hvis du er samlevende, skal der ogs vedl gges dokumentation for f lles bop l i Danmark indtil afrejsen (bop lsattest eller kopi af dit og din samlevers sygesikringsbevis). - Du er statsborger i det E S-land, du nsker at rejse til; dog er det et krav, at du har v ret tilmeldt som arbejdss gende i jobcenteret i mindst en uge, efter at du senest blev ledig. - Du skal til en ans ttelsessamtale i det andet E S-land. Dokumentation med angivelse af datoen for samtalen skal vedl gges ans gningen. -Du har f et arbejde p deltid eller arbejde af kortere varighed i det andet E S-land; dog er det et krav, at du ikke bliver arbejdsl shedsforsikret i det andet land.

5 - Du har v ret syg af kortere varighed, herunder barns sygdom. - Du har h jst arbejdet 2 dage i 4-ugers-perioden. Underskrift husk dato og underskrift. Bem rk, at du skriver under p tro og love. Oplysninger, der viser sig at v re urigtige, kan medf re krav om tilbagebetaling af dagpenge og tab af rettigheder. Det st r i 86, stk. 1 og 2, og 87, stk. 1, 2 og 7, i lov om arbejdsl shedsforsikring mv. Kontrol og anden information De oplysninger, som du giver p denne blanket bliver kontrolleret. Det kan fx ske ved hj lp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol sker ogs ved registersamk ring. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at - A-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter - A-kassen registrerer modtagne oplysninger - A-kassen kan i kontrol jemed benytte oplysninger i a-kassen og SKATs indkomstregister til registersamk ring - Du har ret til at f at vide, hvilke oplysninger, a-kassen registrerer om dig - Du kan kr ve forkerte oplysninger rettet.

6 Er du i tvivl sp rg a-kassen Side 2 af 3 AK-Samvirke E S 1 01 -2015 S dan s ger du om dagpenge under arbejdss gning i udlandet V r opm rksom p , at du selv har ansvaret for, at din ans gning er korrekt udfyldt, og at den kr vede dokumentation f lger med. 1. Udfyld blanketten 2. Du skal s rge for, at ans gningen med eventuel dokumentation kommer frem til din a-kasse 3. Du kan TIDLIGST ans ge om dagpenge under arbejdss gning til et andet E S-land 4 uger f r afrejsen Hvis ans gningen f rst modtages i jobcenteret eller i din a-kasse efter den dato, du har oplyst som afrejsedato p ans gningen, f r du afslag p ans gningen. Hvis du rejser f r den dato, du har oplyst som afrejsedato p ans gningen, f r du afslag p dokument PD U2. Hvis dokument PD U2 er udstedt, vil denne blive tilbagekaldt, og du kan ikke modtage dagpenge igen, f r du er vendt tilbage til Danmark og tilmeldt som arbejdss gende i jobcenteret.

7 A-kassens afg relse Hvis a-kassen f r din ans gning 14 dage f r din afrejse, kan den udstede dokument PD U2 ca. 1 uge f r den dato, du har anf rt som afrejsedato. Det foruds tter naturligvis, at du opfylder betingelserne for at f dokumentet, og at der i vrigt ikke mangler oplysninger. Hvis a-kassen ikke f r din ans gning senest 14 dage f r den ans gte afrejsedato, er det ikke sikkert, at den kan n at behandle ans gningen, f r du rejser. Du kan f problemer med at blive tilmeldt som ledig og arbejdss gende i det andet E S-land, hvis du rejser, f r a-kassen har udstedt dokumentet. I visse tilf lde skal a-kassen sende dokumentet til din udenlandske adresse. Det er derfor vigtigt, at du i ans gningen skriver din adresse i det andet E S-land. Hvis du rejser, f r a-kassen har truffet afg relse Hvis du rejser, f r a-kassen har n et at tr ffe afg relse i sagen, kan du f problemer med at blive tilmeldt som arbejdss gende p arbejdsformidlingskontoret i det andet E S-land og dermed f udbetalt dagpenge i hele perioden med E S-dagpenge.

8 Det er vigtigt, at du s rger for at f en dateret bekr ftelse fra de udenlandske myndigheder p , at du har henvendt dig for at blive tilmeldt som arbejdss gende. Tilmelding som arbejdss gende p arbejdsformidlingskontoret i det andet E S-land For at du kan modtage dagpenge i hele perioden med E S-dagpenge, skal du tilmelde dig som arbejdss gende p arbejdsformidlingskontoret i det andet E S-land senest 7 kalenderdage fra og med afrejsedatoen (datoen fremg r af dokumentet). Hvis du tilmelder dig senere, betyder det, at du f rst kan f dagpenge fra den dag, hvor du er tilmeldt som arbejdss gende. ndring af afrejsedato Hvis du ndrer din afrejsedato, er udgangspunktet, at du m s ge p ny. Annullering af ans gning Hvis du har f et tilladelsen, men beslutter dig for ikke at rejse alligevel, skal du straks sende dokumentet tilbage til din a-kasse. A-kassen vil s give besked til jobcenteret om, at du ikke er rejst.

9 AK-Samvirke E S 1 01 -2015 Side 3 af 3


Related search queries