Example: confidence

IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMIČNIN - gu.gov.si

IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE . NEPREMI NIN. Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljemerska ulica 12, Ljubljana ZAKAJ IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NIN? Osnovni namen identifikacijskih oznak nepremi nin je, da se z njimi na enoten in enoli en na in ozna ujejo parcele, stavbe in deli stavb v Sloveniji. Na enak na in se ozna ujejo tudi objekti gospodarske javne infrastrukture. Identifikacijska oznaka slu i za povezovanje nepremi ninskih evidenc, npr. z zemlji ko knjigo, in z drugimi povezanimi evidencami, npr. z evidenco trga nepremi nin. Velja za celotno obmo je Republike Slovenije. Identifikacijska oznaka za posamezno nepremi nino je na obmo ju Republike Slovenije unikatna. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE nepremi nin (parcel, stavb in delov stavb) so dolo ene z Zakonom o evidentiranju nepremi nin (Uradni list RS, t. 47/2006 in 65/2007 Odlo ba US). Izvorni evidenci za opis nepremi nin sta zemlji ki kataster in kataster stavb.

IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMIČNIN ZAKAJ IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMIČNIN? Osnovni namen identi˜kacijskih oznak nepremičnin je, da se z njimi na …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMIČNIN - gu.gov.si

1 IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE . NEPREMI NIN. Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljemerska ulica 12, Ljubljana ZAKAJ IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NIN? Osnovni namen identifikacijskih oznak nepremi nin je, da se z njimi na enoten in enoli en na in ozna ujejo parcele, stavbe in deli stavb v Sloveniji. Na enak na in se ozna ujejo tudi objekti gospodarske javne infrastrukture. Identifikacijska oznaka slu i za povezovanje nepremi ninskih evidenc, npr. z zemlji ko knjigo, in z drugimi povezanimi evidencami, npr. z evidenco trga nepremi nin. Velja za celotno obmo je Republike Slovenije. Identifikacijska oznaka za posamezno nepremi nino je na obmo ju Republike Slovenije unikatna. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE nepremi nin (parcel, stavb in delov stavb) so dolo ene z Zakonom o evidentiranju nepremi nin (Uradni list RS, t. 47/2006 in 65/2007 Odlo ba US). Izvorni evidenci za opis nepremi nin sta zemlji ki kataster in kataster stavb.

2 Zemlji ka knjiga prevzema podatke o nepremi ninah, vklju no z identifikacijskimi oznakami, od teh dveh evidenc. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NIN: Za parcelo: ifra katastrske ob ine in tevilka parcele. Za stavbo: ifra katastrske ob ine in tevilka stavbe. Za del stavbe: ifra katastrske ob ine, tevilka stavbe in tevilka dela stavbe. Parcela je strnjeno zemlji e, ki le i znotraj ene katastrske ob ine ter je v zemlji kem katastru evidentirano z mejo in ozna eno z identifikacijsko oznako. Stavba je objekt, v katerega lahko lovek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali za asnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali za iti ter ga ni mogo e prestaviti brez kode za njegovo substanco. Del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Vsaka stavba ima najmanj en del stavbe. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NIN.

3 LO IMO TEVILKO DELA STAVBE OD TEVILKE STANOVANJA ALI TEVILKE POSLOVNEGA PROSTORA. tevilka stanovanja oziroma tevilka poslovnega prostora ni tevilka dela stavbe. tevilka dela stavbe in tevilka stanovanja oziroma tevilka poslovnega prostora sta lahko razli ni. tevilka stanovanja oziroma poslovnega prostora se dolo i za enotno ozna itev stanovanj in poslovnih prostorov v stavbi. Hi na tevilka in tevilka stanovanja v stavbah z ve kot enim stanovanjem ali enim stanovanjem ter poslovnim prostorom omogo ata prijavo prebivali a. Ozna itev stanovanja s tevilko stanovanja1 : tevilka stavbe Stavba 513. Stanovanje 15 tevilka stanovanja 1 Za dolo itev IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE stavbe potrebujemo e katastrsko ob ino, v kateri le i stavba. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NIN. KDAJ IN KDO DOLO A IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NIN? Dolo a jih geodetska uprava - ob vpisu parcele v zemlji ki kataster, - ob vpisu stavbe oziroma dela stavbe v kataster stavb.

4 KDAJ UPORABLJAMO IDENTIFIKACIJSKO OZNAKO NEPREMI NINE? Identifikacijsko oznako nepremi nine uporabljamo za izkazovanje podatkov o nepremi ninah, kot na primer: - v predlogih za vpise nepremi nin v zemlji ko knjigo, - v sodnih in upravnih postopkih, - pri iskanju podatkov o nepremi ninah, - pri posredovanju podatkov v evidenco trga nepremi nin, - v kupoprodajnih in najemnih pogodbah ter drugih listinah za pravni promet z nepremi ninami, - za odmero davka na promet nepremi nin. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NIN. KAJ NAREDIMO, E NE POZNAMO IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NINE? Identifikacijsko oznako nepremi nine lahko pridobimo na dva na ina: 1. podatek o identifikacijski oznaki nepremi nine lahko poi emo preko javnega vpogleda v podatke o nepremi ninah na spletni strani ali 2. pridobimo eno od naslednjih potrdil geodetske uprave, ki vsebuje podatek o identifikacijski oznaki nepremi nine: - potrdilo o parceli, - potrdilo o stavbi in delih stavb, - lastninski list.

5 Za pridobitev podatkov o identifikacijski oznaki nepremi nine potrebujemo im ve informacij o tej nepremi nini: - naslov stavbe, e je stavbi dolo en, - tevilko stanovanja ali poslovnega prostora in tevilko stavbe (z OZNAKE nad vhodnimi vrati), - parcelno tevilko, - lastnika nepremi nine, - lokacijo nepremi nine. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NIN. ZAPIS IDENTIFIKACIJSKIH OZNAK. Pri zapisu identifikacijskih oznak moramo vedno zapisati, ali se tevilke nana ajo na katastrsko ob ino, parcelo, stavbo ali del stavbe. Pri tem ne uporabljamo okraj av. Primeri zapisov v potrdilih Parcela: katastrska ob ina 2636 Be igrad tevilka parcele 1257/2. 2 Parcela: katastrska ob ina 1379 Sevnica tevilka parcele *100/1. Stavba: katastrska ob ina 1727 Poljansko predmestje tevilka stavbe 808. Del stavbe: katastrska ob ina 1723 Vi tevilka stavbe 9369 tevilka dela stavbe 11. Primeri zapisov v tekstu (npr.)

6 Kupoprodajni pogodbi). parcela 1257/2 v katastrski ob ini 2636 Be igrad parcela *100/1 v katastrski ob ini 1379 Sevnica stavba 808 v katastrski ob ini 1727 Poljansko predmestje del stavbe 11 v stavbi 9369 v katastrski ob ini 1723 Vi . Primeri zapisov v preglednicah Nepremi nina tevilka Katastrska ob ina Parcela 1257/2 2636 Be igrad Parcela *100/1 1379 Sevnica Stavba 808 1727 Poljansko predmestje Del stavbe 9369-11 1723 Vi . 2 Oznaka * pred tevilko parcele pomeni oznako stavbne parcele. Stavbna parcela je parcela, ki ji pripadajo vse stavbe vklju no z dvori em na tej parceli. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMI NIN.


Related search queries