Example: marketing

INCOME TAX IT 144 INKOMSTEBELASTING IB 144 …

INCOME TAX IT 144. INKOMSTEBELASTING IB 144. Declaration by donor / donee Verklaring deur skenker / begiftigde Part 1: Particulars of donor: Deel 1: Besonderhede aangaande die skenker: Surname Address Van Adres First names Voorname Postal code Poskode Identity number INCOME tax reference number Identiteitsnommer Inkomstebelastingverwysingsnommer Marital status: Unmarried Married in community of property Married out ofcommunity of property Huwelikstatus: Ongetroud Getroud binne gemeenskap van goed Getroud buite gemeenskap van goed First names of spouse, if married in community of property Voorname van gade, indien binne gemeenskap van goedere getroud If you are married in community of property, was the donation made out of the assets of the joint estate?

Surname Van Surname Van Address Adres Postal code Poskode Postal code Poskode Address Adres First names Voorname First names Voorname First names of spouse, if married in community of property

Tags:

  144 inkomstebelasting ib 144, Inkomstebelasting

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of INCOME TAX IT 144 INKOMSTEBELASTING IB 144 …

1 INCOME TAX IT 144. INKOMSTEBELASTING IB 144. Declaration by donor / donee Verklaring deur skenker / begiftigde Part 1: Particulars of donor: Deel 1: Besonderhede aangaande die skenker: Surname Address Van Adres First names Voorname Postal code Poskode Identity number INCOME tax reference number Identiteitsnommer Inkomstebelastingverwysingsnommer Marital status: Unmarried Married in community of property Married out ofcommunity of property Huwelikstatus: Ongetroud Getroud binne gemeenskap van goed Getroud buite gemeenskap van goed First names of spouse, if married in community of property Voorname van gade, indien binne gemeenskap van goedere getroud If you are married in community of property, was the donation made out of the assets of the joint estate?

2 YES NO. Indien u binne gemeenskap van goedere getroud is, is die skenking uit die bates van die gesamentlike boedel gemaak? JA NEE. If YES, did your spouse complete and submit an IT144 regarding his/her share of the donation? YES NO. Indien JA, het u gade n IB144 voltooi en ingestuur ten opsigte van sy/haar gedeelte van die skenking? JA NEE. Part 2: Particulars of donee: Deel 2: Besonderhede aangaande die begiftigde: Surname Address Van Adres First names Voorname Relationship to donor: Postal code Verwantskap aan skenker: Poskode Identity number INCOME tax reference number Identiteitsnommer Inkomstebelastingverwysingsnommer Part 3: Particulars of donation: Deel 3: Besonderhede aangaande skenking: Description of donation, Cash, goods, How donated, Basis of valuation, Date of shares, fixed property (furnish full parti- Notarial deed, (attach Market value, donation culars), etc.)

3 Copy) Value of donation appraisement, etc Datum van Beskrywing van skenking, bv. kontant, Wyse van skenking, bv. Waarde van skenking Basis van waarde- skenking goedere, aandele, vaste eiendom (verstrek Skenkingsakte, (heg ring, bv. markwaarde, volle besonderhede), ens. afskrigte aan) skatting, ens Part 4: Particulars of other donations: FOR OFFICE USE: Year of assessment: Deel 4: Besonderhede aangaande ander skenkings: Did you declare all donations previously made? YES NO. Het u alle vorige skenkings verklaar? JA NEE Total value of all donations made R. If NO, particulars regarding such donations must be submitted on a separate page.

4 Less: Exemptions - section 56. R. Indien NEE, moet besonderhede betreffende sodanige skenkings op n aparte vel papier verstrek word. Cumulative taxable value R. Part 5: Declaration: Donations tax R. Deel 5: Verklaring: I, the above-mentioned donor, hereby declare that the information Less: Previously paid R. furnished in this declaration is true and correct. Ek, die bogenoemde skenker, verklaar hiermee dat die inligting verstrek in NOW PAYABLE. R. hierdie verklaring waar en juis is. C. E. C. E. Y. J. Y. J - M M - D D. Add: Interest from to R. Signature / Handtekening Date / Datum I, the above-mentioned donee, acknowledge receipt of the donation as stated in Part 3 above.

5 Ek, die bogenoemde begiftigde, erken ontvangs van die skenking soos vermeld in Deel 3 hierbo. Receipt C C Y Y. E E J J - M M - D D. Signature / Handtekening Date / Datum C C Y Y - M M - D D. 1-1.


Related search queries