Example: confidence

Inkomstenbelasting – Vragen en antwoorden over …

Taal: Nederlands Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over persoonsgebonden aftrekposten 2021. Inhoud 1. Inleiding 4. Gebruikte begrippen en afkortingen 4. Drukkende kosten 4. 2. Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen 5. Verlenging partneralimentatie 5. 3. Uitgaven voor specifieke zorgkosten 6. Uitgaven wegens ziekte of invaliditeit 6. Kosten van het afnemen van coronatesten en reiskosten voor het ondergaan van coronatesten of coronavaccinatie 7. Fysiotherapie zonder voorschrift van arts 7. Uitgaven voor een dyslexietherapeut 7. Kosten dagbehandeling van mensen met geheugenproblemen 8.

3.21.1 Dieetbevestiging of voorschrift 20 3.21.2 De arts weigert verklaring op grond van KNMG-richtlijn 20 3.21.3 Samenhang tussen dieet, ziektebeeld en aandoening 20 3.21.4 Dieetaftrek voor kinderen bij co-ouderschap 21 3.21.5 Biologische sondevoeding 21 3.22 Kosten kleding en beddengoed specificeren bij toepassing lage forfait 21

Tags:

  Dieetbevestiging

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Inkomstenbelasting – Vragen en antwoorden over …

1 Taal: Nederlands Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over persoonsgebonden aftrekposten 2021. Inhoud 1. Inleiding 4. Gebruikte begrippen en afkortingen 4. Drukkende kosten 4. 2. Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen 5. Verlenging partneralimentatie 5. 3. Uitgaven voor specifieke zorgkosten 6. Uitgaven wegens ziekte of invaliditeit 6. Kosten van het afnemen van coronatesten en reiskosten voor het ondergaan van coronatesten of coronavaccinatie 7. Fysiotherapie zonder voorschrift van arts 7. Uitgaven voor een dyslexietherapeut 7. Kosten dagbehandeling van mensen met geheugenproblemen 8.

2 Kosten in verband met opname in een Wlz-instelling gemoedsbezwaarde 8. Aftrek kosten als de zorgverlener inwoont bij de zorgafhankelijke 9. Kaalheid, rimpels en dergelijke 9. Kosten liposuctie aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten? 9. Voedingssupplementen 9. Kosten bezoek bedrijfsarts 10. Startdatum IVF-behandeling 10. Contributie belangenverenigingen 10. Leefkilometers of extra vervoerskosten 10. Particuliere ziekenverpleging en bemiddelingskosten 11. Extra vakantiekosten voor belastingplichtige in een Wlz-instelling 11. Salariskosten niet-Wlz-verzorgingstehuis en BIG 11.

3 Pedicure bij ziekte 12. Hulpmiddelen 12. Extra verwarming 12. Kosten hoortoestellen 12. Kosten voor lease of bruikleen van hulpmiddelen 12. Cursus omgaan met een hulpmiddel 13. Kosten van een hulphond 13. Mantelzorgwoning 14. Hartdefibrillator en alarmsysteem in een appartementencomplex 14. Dyslexiepakket en dyslexiebril 14. Kosten multifocale of accommoderende lenzen 15. Kosten prismaglazen 15. Bril voor kleurenblindheid 16. Stomadouche 16. Draagbare medicijnkoeler 16. Innowalk 16. Robots 17. Interactieve kat 17. Kosten behandeling met neurostimulator 18.

4 Sta-opstoel 18. Handbike 18. Belastingdienst | IB Vragen en antwoorden over persoonsgebonden aftrekposten 2020 2. Extra gezinshulp 18. Kwitantie ook factuur 18. Voeding gezinshulp 19. Gezinshulp en gewone hulp 19. Alfahulpverlening 19. Eigen bijdrage huishoudelijke hulp 19. Dieet 20. dieetbevestiging of voorschrift 20. De arts weigert verklaring op grond van KNMG-richtlijn 20. Samenhang tussen dieet, ziektebeeld en aandoening 20. Dieetaftrek voor kinderen bij co-ouderschap 21. Biologische sondevoeding 21. Kosten kleding en beddengoed specificeren bij toepassing lage forfait 21.

5 Tijdsevenredige toepassing hoge aftrek kleding en beddengoed 22. Reiskosten ziekenbezoek aan invalide broer 22. Bepalen van de vervoerskosten van een eigen vervoermiddel 22. Vervoerskosten apotheek 22. 4. Weekenduitgaven voor gehandicapten van 21 jaar of ouder 23. Reisafstand weekenduitgaven voor gehandicapten 23. Woon-/zorgvorm en weekenduitgaven voor gehandicapten 23. 5. Scholingsuitgaven 24. Aftrek van scholingsuitgaven 24. Scholingsuitgaven en studiefinanciering 25. Scholingsuitgaven door ouders voorgeschoten 25. Kosten deelname aan congressen 25.

6 Lidmaatschapskosten van beroeps- of wetenschappelijke verenigingen 25. Terugbetalen studiekosten aan werkgever 25. Definitief niet omzetten prestatiebeurs in een gift en jaar van aftrek scholingsuitgaven [tot en met studiejaar 2014/2015] 26. Aftrek scholingsuitgaven en deel van het jaar recht op studiefinanciering 26. Standaardstudieperiode en betaalmoment 26. Kosten re-integratietraject aftrekbaar als scholingsuitgaven 27. Betaling studiekosten in jaar van immigratie 27. 6. Aftrekbare giften 28. Aftrek van giften 28. Tegenprestatie 28. Periodieke giften 28.

7 Jaarlijkse gift van een percentage van het belastbare inkomen 28. Schenking van certificaten van aandelen 29. Periodieke gift en ontbindende voorwaarde 29. Naderhand verlagen hoogte gift bij onvrijwillige werkloosheid 29. Onzekerheidsvereiste bij twee schenkers 30. Aanvullende be indigingsgrond bij periodieke gift door ANBI-bestuurder 30. Periodieke gift als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis 31. Andere aftrekbare giften 31. Deelname loterij 31. Afzien van vrijwilligersvergoeding 31. Belastingdienst | IB Vragen en antwoorden over persoonsgebonden aftrekposten 2020 3.

8 1. Inleiding Dit document bevat Vragen en antwoorden over de volgende persoonsgebonden aftrekposten in de Wet Inkomstenbelasting 2001: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven en aftrekbare giften. In dit document is uitgegaan van de wetteksten en cijfers voor het jaar Gebruikte begrippen en afkortingen ANBI Algemeen nut beogende instelling BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst SBBI Sociaal belang behartigende instelling Wet IB 2001 Wet Inkomstenbelasting 2001.

9 Wlz Wet langdurige zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Drukkende kosten Persoonsgebonden aftrekposten zijn alleen aftrekbaar als het gaat om uitgaven die op de belastingplichtige drukken. Dat wil zeggen dat de uitgaven uit eigen middelen zijn betaald. Is voor de uitgave een tegemoetkoming van een ander ontvangen of bestaat een recht op een tegemoetkoming, dan drukken de kosten voor dat deel niet op de belastingplichtige. Hierbij valt te denken aan een vergoeding van een verzekeraar, de werkgever, een charitatieve instelling of een vergoeding van de gemeente op grond van de Wmo.

10 Ook als de belastingplichtige een persoonsgebonden budget ontvangt, drukken de kosten in zoverre niet. 1 Versie: maart 2022. Belastingdienst | IB Vragen en antwoorden over persoonsgebonden aftrekposten 2020 4. 2. Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen Verlenging partneralimentatie De verplichting tot het voldoen van partneralimentatie eindigt na het verstrijken van de wettelijke termijn. Als het eindigen van de partneralimentatie zeer ingrijpende gevolgen heeft, kan de rechter op verzoek de termijn van de partneralimentatie verlengen. Ook kunnen belastingplichtigen op grond van artikel 1:158 Burgerlijk Wetboek zelf een langere termijn overeenkomen.