Example: bachelor of science

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu ...

BANKOWO ELEKTRONICZNA DLA FIRM. BO Bank24. iBOSS. Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR 1. Instalacja czytnika kart, do czonego oprogramowania i certyfikatu 2. Instalacja obs ugi technologii Java w przegl darce internetowej 3. Instalacja aplikacji do autoryzacji SafeDevice jX (pobranie automatyczne). 4. Logowanie Do poprawnej pracy aplikacji BO Bank24 iBOSS z wykorzystaniem podpisu elektronicznego niezb dne s : 1. Zainstalowane oprogramowanie CryptoCard Suite (dostarczone z KIR). 2. Zainstalowany certyfikat w systemie. 3. Przegl darka internetowa z obs ug Java (Sun) (do pobrania z Internetu). 4. Zainstalowane oprogramowanie SafeDevice jX (pobierany automatycznie). 1. Instalacja czytnika kart, do czonego oprogramowania i certyfikatu. Zestaw otrzymany z Krajowej Izby Rozliczeniowej powinien zawiera : Kart z podpisem elektronicznym. Czytnik kart. P yt CD z oprogramowaniem.

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM www.bosbank.pl BOŚBank24

Tags:

  Podpisu elektronicznego, Podpisu, Elektronicznego

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu ...

1 BANKOWO ELEKTRONICZNA DLA FIRM. BO Bank24. iBOSS. Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR 1. Instalacja czytnika kart, do czonego oprogramowania i certyfikatu 2. Instalacja obs ugi technologii Java w przegl darce internetowej 3. Instalacja aplikacji do autoryzacji SafeDevice jX (pobranie automatyczne). 4. Logowanie Do poprawnej pracy aplikacji BO Bank24 iBOSS z wykorzystaniem podpisu elektronicznego niezb dne s : 1. Zainstalowane oprogramowanie CryptoCard Suite (dostarczone z KIR). 2. Zainstalowany certyfikat w systemie. 3. Przegl darka internetowa z obs ug Java (Sun) (do pobrania z Internetu). 4. Zainstalowane oprogramowanie SafeDevice jX (pobierany automatycznie). 1. Instalacja czytnika kart, do czonego oprogramowania i certyfikatu. Zestaw otrzymany z Krajowej Izby Rozliczeniowej powinien zawiera : Kart z podpisem elektronicznym. Czytnik kart. P yt CD z oprogramowaniem.

2 Instrukcje instalacji oprogramowania i aktywacji karty. Instalacj czytnika oraz oprogramowania CryptoCard Suite prosimy przeprowadzi zgodnie z instrukcj otrzyman z KIR Wszelkie pytania dotycz ce procesu instalacji i aktywacji karty prosimy kierowa do pracownik w pod numerem telefonu 801 500 207 lub 22 545 55 55. Instalacja certyfikatu w systemie Po instalacji nale y zarejestrowa certyfikat w systemie. W tym celu nale y uruchomi . oprogramowanie CryptoCard Suite, wybra zak adk Narz dzia, w sekcji Dodatkowe narz dzia wcisn przycisk Uruchom . W oknie CryptoCard Suite: Dodatkowe narz dzia, nale y zaznaczy Rejestracja certyfikatu w systemie (Rys. 1) i klikn Dalej . 2. Nast pnie nale y wybra dost pn kart elektroniczn klikaj c na (Rys. 2). i klikn Dalej . Rys. 2. Nast pnie wybra certyfikat w celu importu w systemie operacyjnym (Rys. 3). i klikn Dalej . 3. Rys. 3. W kolejnym oknie podajemy przyjazn nazw dla importowanego certyfikatu i klikamy Zako cz (Rys.)

3 4). Pojawi si komunikat Certyfikat zosta poprawnie zainstalowany . Rys. 4. Po instalacji nale y upewni si , czy certyfikat jest poprawnie zainstalowany w systemie. W tym celu nale y w oprogramowaniu CryptoCard Suite, wybra zak adk Narz dzia, w sekcji Menad er certyfikat w wcisn przycisk Uruchom . Zak adka Osobisty zawiera list . certyfikat w, na kt rej powinien znajdowa si w a ciwy wpis. (Rys. 5). 4. Rys 5. 2. Instalacja obs ugi technologii Java w przegl darce internetowej. W pierwszym kroku nale y upewni si czy w systemie zainstalowane s komponenty umo liwiaj ce obs ug aplikacji wykorzystuj cych rodowisko Java . W przypadku przegl darki IE 6 i IE 7 mo na sprawdzi poprawno konfiguracji poprzez: Narz dzia->Opcje internetowe->Zaawansowane. (Rys. 6). 5. Rys. 6. Uwaga!!! rodowisko Java (JRE) musi pochodzi z firmy Sun Microsystems. Odpowiedni aplikacj mo na pobra ze strony producenta: Do poprawnej pracy wymagane jest rodowisko uruchomieniowe J2SE Runtime Environment (JRE) w wersji co najmniej Po instalacji nale y upewni si , czy obs uga Java jest uruchomiona w przegl darce.

4 (Rys. 6). 3. Instalacja aplikacji do autoryzacji SafeDevice jX. Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego na stronach internetowych wymaga instalacji aplikacji SafeDevice jX. Przy logowaniu si do serwisu iBOSS za pomoc podpisu elektronicznego nast puje automatyczne pobranie i zapisanie si pliku na dysku lokalnym Klienta do katalogu aktualnie zalogowanego U ytkownika. Applet zabezpieczony jest certyfikatem, wi c podczas pierwszego uruchomienia U ytkownik po zapoznaniu si z certyfikatem zabezpieczaj cym, musi zezwoli przegl darce internetowej na uruchomienie appletu. Nale y w wczas nacisn . przycisk Yes lub zaznaczy Always trust content from this publisher i nacisn przycisk Yes . Instalacja trwa kilka sekund i za wyj tkiem ww. okna certyfikatu jest niezauwa alna dla U ytkownika. Wymagania systemowe: System operacyjny: NT SP6a/2000/XP/Vista Przegl darka: Internet Explorer Mozilla FireFox /Mozilla Netscape Opera Java Runtime Environment lub nowsze.

5 6. 4. Logowanie W celu skorzystania z us ugi BO Bank24 iBOSS, nale y w przegl darce internetowej wpisa adres: Aby zalogowa si przy pomocy podpisu elektronicznego , nale y wybra z listy Logowanie podpisem . (Rys. 7). Rys. 7. W kolejnym kroku zostanie wy wietlona strona z list certyfikat w. Aby certyfikaty pojawi y si na li cie, musi zosta uruchomiony program obs ugi procesu autoryzacji przez strony internetowe (SafeDevice jX opis instalacji w punkcie 3). Uruchomienie programu przebiega automatycznie. Podczas pierwszego otwarcia strony zostanie wy wietlony komunikat z pro b o zezwolenie na uruchomienie aplikacji (Rys. 8). Aby komunikat nie pojawia si powt rnie, nale y wybra . Always . 7. Rys. 8. Po wybraniu w a ciwego certyfikatu, nale y wcisn przycisk Zatwierd . Po chwili pojawi si okno zawieraj ce informacje wykorzystywane do podpisu . (Rys. 9). Rys. 9. 8. Ostatnim etapem jest w a ciwe u ycie podpisu poprzez wpisanie kodu PIN oraz wci ni cie przycisku OK.

6 (Rys. 10). Rys. 10. Uwaga!!! Je li zostanie wy wietlony komunikat Nieprawid owy podpis .. (Rys. 11). Rys. 11. nale y zweryfikowa ustawienia zegara systemowego (Start_ Ustawienia_ Panel sterowania). Ustawienia musz by zgodne z aktualn dat i czasem obowi zuj cym w Polsce: GMT +01:00. W razie problem w konieczne jest cofni cie zegara systemowego (Rys. 12). Do poprawnej autoryzacji wymagane jest, aby data i czas by y mniejsze lub r wne dacie aktualnej. 9. Rys. 12. 10.


Related search queries