Example: quiz answers

Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren …

Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel 25 april 2005. Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de Jaarrekening 2004. aan. De Vereniging van Eigenaren heeft het boekjaar 2004 met een positief exploitatiesaldo van afgesloten. De kosten van klein onderhoud, elektriciteit en de externe beheerder zijn onder de begroting gebleven. De kosten van de brandverzekering zijn hoger dan begroot en een asbestclaim van is geheel niet begroot. Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren stelt voor het positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Wij vragen u uw goedkeuring te verlenen. Resum : - appartementen - bedrijven - garages Totaal De leden van de Co peratieve Vereniging hebben in de Algemene Leden vergadering van 7. december 2004 ingestemd met de uitkering van Op hetzelfde moment hebben deze leden dit bedrag gestort in de Vereniging van Eigenaren ten gunste van de voorziening appartementen.

Jaarrekening 2004 Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Pagina 3/10 Exploitatierekening 2004 (alle bedragen in euro’s) Baten Resultaat Begroting Resultaat Alle eigenaren ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren …

1 Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel 25 april 2005. Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de Jaarrekening 2004. aan. De Vereniging van Eigenaren heeft het boekjaar 2004 met een positief exploitatiesaldo van afgesloten. De kosten van klein onderhoud, elektriciteit en de externe beheerder zijn onder de begroting gebleven. De kosten van de brandverzekering zijn hoger dan begroot en een asbestclaim van is geheel niet begroot. Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren stelt voor het positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Wij vragen u uw goedkeuring te verlenen. Resum : - appartementen - bedrijven - garages Totaal De leden van de Co peratieve Vereniging hebben in de Algemene Leden vergadering van 7. december 2004 ingestemd met de uitkering van Op hetzelfde moment hebben deze leden dit bedrag gestort in de Vereniging van Eigenaren ten gunste van de voorziening appartementen.

2 Te nemen besluiten: Exploitatiesaldo toevoegen aan de algemene reserve Goedkeuring van de Jaarrekening Decharge verlenen aan het Bestuur Inhoudsopgave: 1. Balans pagina 2. 2. Exploitatierekening pagina 3. 3. Kasstroom overzicht pagina 4. 4. Toelichting balans pagina 5. 5. Toelichting exploitatierekening pagina 8. Jaarrekening 2004 Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Pagina 1/10. Balans 2004 (alle bedragen in euro's). Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Balans Balans 2004 2003. VASTE ACTIVA. Financi le vaste activa Beleggingen VLOTTENDE ACTIVA. Kortlopende vorderingen Rekening courant Co peratieve Vereniging - Vooruitbetaalde verzekering - Te vorderen leden bijdrage Overige vorderingen 810 316. _____ _____. Rentedragende liquide middelen Overige liquide middelen TOTAAL ACTIVA Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Balans Balans 2004 2003.

3 EIGEN VERMOGEN. Ledenkapitaal Algemene reserves _____ _____. VOORZIENINGEN. Alle Eigenaren Appartementen Bedrijven Garages _____ _____. KORTLOPENDE SCHULDEN. Rekening courant Co peratieve Vereniging - Vooruitontvangen ledenbijdrage Waarborgsommen chipsleutels Overige schulden Exploitatiesaldo 2004 - _____ _____. TOTAAL PASSIVA Jaarrekening 2004 Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Pagina 2/10. Exploitatierekening 2004 (alle bedragen in euro's). Baten Resultaat Begroting Resultaat Alle Apparte- Bedrijven Garages Eigenaren menten 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004. Bijdragen: Voorlopige bijdragen - Huur dienstwoning 720 - - - - - - Huur bedrijfsruimte - - - Ontvangen rente en koersresultaten 927 699. Totaal baten Lasten Resultaat Begroting Resultaat Alle Apparte- Bedrijven Garages Eigenaren menten 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004.

4 ONDERHOUDSKOSTEN. Onderhoud gebouwen Groot onderhoud a - 655. Klein onderhoud b 261 - _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____. Totaal onderhoud gebouwen 261 655. Groot onderhoud reserves - 655- _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____. Totaal onderhoud gebouwen exploitatie 261 - Onderhoud installaties Verlichtingsinstallaties c - - Overige installaties d - 578. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____. Totaal onderhoud installaties 578. Toevoeging reserves Dotaties e Rente en koersresultaten f 927 699. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____. Totaal toevoeging reserves TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN OVERIGE KOSTEN. Personeelskosten g - - 480. Periodieke lasten Elektriciteit h - Nachtveiligheid - - Tuinonderhoud 764 i 764 - - - Assurantiekosten Opstalverzekering j - - WA-verzekering k - - - Algemene kosten Telefoon- en kantoorkosten l - - - Administratiekantoor - - Externe beheerder - m - - - Technische en juridische bijstand n - - Diversen/onvoorzien o - - TOTAAL OVERIGE KOSTEN Totaal lasten Verdeling kosten alle Eigenaren Ten laste van de Eigenaren Saldo 118- - Jaarrekening 2004 Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Pagina 3/10.

5 Kasstroom overzicht 2004 (alle bedragen in euro's). Vereniging van Eigenaren Den Heuvel 2004 2003. Kasstroom uit exploitatie exploitatieresultaat mutatie kortlopende vorderingen mutatie kortlopende schulden ------------ ------------ Kasstroom uit exploitatie 928 Kasstroom uit voorzieningen toevoeging aan voorzieningen (excl rente) toevoeging aan voorzieningen (rente) onttrekking aan voorzieningen ------------ ------------ Kasstroom uit voorzieningen Kasstroom uit financi n mutatie beleggingen mutatie rentedragende liquide middelen mutatie rekening courant Coop. Vereniging ------------ ------------ Kasstroom uit beleggingen Totale mutatie liquide middelen Liquide middelen begin 154. Totale mutatie liquide middelen ------------ ------------ Liquide middelen eind Jaarrekening 2004 Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Pagina 4/10.

6 Toelichting balans Financi le vaste activa Beleggingen De obligaties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het obligatiefonds is gewaardeerd tegen actuele waarde. Omschrijving Looptijd 31 december 2004 31 december 2003. Obligaties 5,75% Nederland 1997/07 4,625% ING Bank 1999/09 3,75% Nederland 1999/09 _____ _____. Obligatiefonds Robeco Divirente - - _____ _____. De actuele waarde van de obligaties bedraagt op 31 december 2004 Kortlopende vorderingen Vooruitbetaalde verzekering De opstalverzekering is bij vooruitbetaling verschuldigd. In 2004 is aan premie betaald die betrekking heeft op de maanden januari en februari 2005. Te vorderen leden bijdrage Op 31 december 2004 bedroeg de nog verschuldigde ledenbijdrage Dit is ten opzichte van 2003 een afname van Omschrijving 31 december 2004 31 december 2003.

7 Appartementen / garages Bedrijven _____ _____. Een drietal appartementseigenaren heeft meer dan een kwartaal achterstand. Een tweetal bedrijfseigenaren heeft meer dan een kwartaal achterstand. In 2004 is de openstaande vordering 2003, die in handen van een incassobureau is gegeven, ge nd. Jaarrekening 2004 Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Pagina 5/10. Overige vorderingen Omschrijving 31 december 2004 31 december 2003. Gasverbruik flatjes - 316. Dividendbelasting 810 - _____ _____. 810 316. Op het dividend van Robeco Divirente is dividendbelasting van 25% ingehouden. Deze dividendbelasting zal van de belastingdienst worden teruggevorderd. Rentedragende liquide middelen De rente vergoeding op de beleggingsrekening bedraagt in 2004 2,7%. Omschrijving 31 december 2004 31 december 2003.

8 Rabobank beleggingsrekening _____ _____. Overige liquide middelen Omschrijving 31 december 2004 31 december 2003. Rabobank 215 ABN-AMRO 997. _____ _____. Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve heeft tot doel de werkelijke exploitatiesaldi te egaliseren. Hiermee wordt beoogd dat de voorlopige bijdrage zoveel mogelijk de definitieve bijdrage is. Het totale exploitatiesaldo bedraagt en is opgebouwd uit het exploitatieresultaat 2002 van 193 en het exploitatieresultaat 2003 Jaarrekening 2004 Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Pagina 6/10. Voorzieningen Alle Eigenaren Appartementen Bedrijven Garages Totaal Beginstand 2004 Dotatie Extra dotatie - - - Onttrekking - -655 Rente dotatie 927 699 _____ _____ _____ _____ _____. Eindstand 2004 Een specificatie van de onttrekkingen is opgenomen in de toelichting op de exploitatierekening.

9 Vooruit ontvangen ledenbijdrage Op 31 december 2004 bedroeg de vooruitontvangen ledenbijdrage voor 2005 Waarborgsommen Aan alle Eigenaren zijn chipsleutels verstrekt onder betaling van een waarborgsom van 7,00 per stuk. In totaal zijn 453 chipsleutels aan Eigenaren verstrekt. Daarnaast is een aantal chipsleutels uitgegeven aan krantenbezorgers, postbode en bezorgers van maaltijden. Overige schulden Omschrijving 31 december 2004 31 december 2003. Elektra Opstalverzekering - Groot onderhoud gebouw Klein onderhoud gebouw - Technische advisering - 825. Administratiekantoor - Asbest claim - Divers 191 368. _____ _____. Het groot onderhoud betreft de nog te betalen kosten voor het plaatsen van twee automatische schuifdeuren op de promenade (zie toelichting op pagina 8). De asbest claim heeft betrekking op het verwijderen van asbest in het dak van een bedrijfsruimte (zie toelichting diversen/onvoorzien op pagina 10).

10 Jaarrekening 2004 Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Pagina 7/10. Toelichting exploitatierekening a. Groot onderhoud Omschrijving Begroot Werkelijk Ten laste van alle Eigenaren Taxatie In 2004 is het gebouw opnieuw getaxeerd om de verzekeringswaarde vast te stellen. De laatste taxatie dateert van 1984. Meerjarenonderhoudsplan In 2004 is een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld waarbij gebruik is gemaakt van de het oude meerjarenonderhoudsplan uit 2000. en de onderhoudsbevindingen van de Commissie Onderhoud. Bliksemafleider Op last van de brandverzekeraar is op het dak van de zuid-, west- en noordvleugel een bliksemafleider aangebracht. Afsluiting promenade -674. De kosten voor de laatste fase van de afsluiting promenade in 2003 zijn lager uitgevallen (aanbrengen van drangers op de drie hekken).


Related search queries