Example: bachelor of science

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - …

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : PEMBERIAN ANUGERAH perkhidmatan CEMERLANG. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 1/5. KELUARAN : PINDAAN : TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan 1. Pemberian Penghargaan Kerajaan kepada anggota perkhidmatan Pekeliling Anugerah Awam yang telah memberi perkhidmatan cemerlang yang Kemajuan Perkhid mana penghasilannya melebihi daripada keperluan Pentadbiran tanggungjawab biasa bagi jawatannya serta boleh dijadikan Awam matan contoh dan ikutan. Bilangan Cemerlang 2/2002. Takrifan Gred Gred gaji yang ditetapkan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976), Sistem Saraan Baru (SSB), dan Pekeliling Sistem Saraan MALAYSIA (SSM).

jabatan akauntan negara malaysia prosedur kerja senarai semak pembayaran tajuk : pemberian anugerah perkhidmatan cemerlang rujukan dokumen : mukasurat : 3/5

Tags:

  Perkhidmatan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - …

1 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : PEMBERIAN ANUGERAH perkhidmatan CEMERLANG. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 1/5. KELUARAN : PINDAAN : TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan 1. Pemberian Penghargaan Kerajaan kepada anggota perkhidmatan Pekeliling Anugerah Awam yang telah memberi perkhidmatan cemerlang yang Kemajuan Perkhid mana penghasilannya melebihi daripada keperluan Pentadbiran tanggungjawab biasa bagi jawatannya serta boleh dijadikan Awam matan contoh dan ikutan. Bilangan Cemerlang 2/2002. Takrifan Gred Gred gaji yang ditetapkan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976), Sistem Saraan Baru (SSB), dan Pekeliling Sistem Saraan MALAYSIA (SSM).

2 perkhidmatan Bilangan 9. Tahun 1991. Pegawai Seseorang pegawai tetap/sementara di dalam perkhidmatan Pekeliling Awam termasuk anggota dalam perkhidmatan Polis Diraja perkhidmatan MALAYSIA dan Angkatan Tentera MALAYSIA Bilangan 4. Tahun 2002. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : PEMBERIAN ANUGERAH perkhidmatan CEMERLANG. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 2/5. KELUARAN : PINDAAN : TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan Pastikan Tuntutan Bayaran Elaun Gangguan dan Pemberian dokumen sokongan berikut disertakan : Anugerah Perkhid Keputusan Panel Penilaian Sumber Manusia matan (PPSM) Lampiran A. Cemerlang Senarai nama penerima APC Lampiran B.

3 Yang lengkap diisi Lampiran C. Surat arahan BSN ruj: BN/SL/UKBS/SSP. Lampiran D. KORP/2013 (01) bertarikh 8 April 2013. Semak bulan dan tahun kewangan, jika bukan tahun semasa pastikan Sijil AP58(a) disertakan & memenuhi syarat berikut :- Tuntutan hendaklah dibayar dalam tahun kewangan kelulusan AP58(a) diterima;. B aki peruntukan dalam tahun kewangan perbelanjaan dan baki peruntukan semasa adalah mencukupi;. Sekiranya syarat AP58(a) tidak dipatuhi, pastikan surat kelulusan perbendaharaan disertakan. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : PEMBERIAN ANUGERAH perkhidmatan CEMERLANG. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 3/5. KELUARAN : PINDAAN : TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan Pemberian Anugerah Dasar dan Kaedah Pemberian APC.

4 Perkhid matan Bilangan penerima Cemerlang Bilangan penerima APC bagi setiap agensi tidak boleh Pekeliling melebihi 8 peratus daripada jumlah anggota yang Kemajuan sedang berkhidmat pada 31 Disember tahun penilaian Pentadbiran Awam berkenaan. Walau bagaimanapun had maksimum ini Bilangan tidak semestinya dipenuhi jika jumlah anggota yang 2/2002. layak tidak mencukupi. Sekiranya pada tahun berkenaan tidak ada yang layak APC, maka agensi tidak perlu melaksanakan APC bagi tahun berkenaan. Asas Penilaian Pemilihan anggota yang layak adalah berpandukan kepada markah yang diperolehi dalam Laporan Penilaian Prestasi Tahunan. Anggota yang mendapat 85% ke atas dan bebas daripada tindakan tatatertib dalam tahun penilaian layak dipertimbangkan untuk menerima APC.

5 Insentif Sijil perkhidmatan Cemerlang Sijil Simpanan Premium bernilai RM 1, Peluang dan keutamaan bagi pencalonan untuk menerima Pingat, Bintang dan Darjah Kebesaran Persekutuan dan Negeri; dan Peluang dan keutamaan untuk memajukan kerjaya seperti menghadiri kursus, seminar atau persidangan yang boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi kerja. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : PEMBERIAN ANUGERAH perkhidmatan CEMERLANG. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 4/5. KELUARAN : PINDAAN : TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan Pemberian Anugerah Pegawai yang layak Perkhid matan Semua Anggota perkhidmatan Awam di bawah Laporan Cemerlang Perintah Am Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976), Sistem Saraan Bab B.

6 Baru (SSB), dan Sistem Saraan MALAYSIA (SSM) dalam Elaun-Elaun semua kumpulan, gred, dan kategori yang dilantik mana- Dalam mana pihak berkuasa sama ada tetap, kontrak atau perkhidmatan sementara. Pekeliling perkhidmatan Telah berkhidmat genap setahun penuh pada hari Bilangan 4. terakhir tahun penilaian. Pekeliling Anggota yang dianugerahkan perkhidmatan cemerlang akan membuat pertimbangan untuk APC akan diputuskan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM). APC hendaklah dicatat dalam buku rekod perkhidmatan pegawai Perbendahar Kod Objek aan 1PP . PS Kod Objek yang dipertanggungkan ialah 15113. (Penjenisan Kod Bagi Hasil dan Perbelanjaan ). Tahun 1988. LAMPIRAN D.


Related search queries