Example: tourism industry

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA …

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA . BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN . PERMOHONAN BANTUAN MENGURUS JENAZAH. ARAHAN. 1. Borang ini mengandungi 2 muka surat. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. 2. Sila gunakan HURUF BESAR . A MAKLUMAT PESARA. Nama: Nombor Kad Pengenalan Semasa: Nombor Kad Pengenalan Dahulu: Nombor Akaun Pencen: Tarikh Kematian: B MAKLUMAT PEMOHON. 1. Nama Pemohon 2. Nombor Kad Pengenalan Semasa 3. Nombor Kad Pengenalan Dahulu 4. Hubungan 5. Nombor Akaun Bank 6. Nama Bank 7. Alamat 8. Poskod 9. Bandar 10. Negeri 11. Nombor Telefon 12. E-mel (jika ada). C PENGAKUAN. Saya (Nama). Nombor Kad Pengenalan mengesahkan bahawa maklumat seperti bahagian A dan B adalah benar dan mengaku sesungguhnya saya adalah individu yang menguruskan jenazah pesara seperti di Bahagian A. Saya akan bertanggungjawab ke atas tuntutan kepada kerajaan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak berkenaan Bantuan Mengurus Jenazah gemulah selepas ini.

jpa.bp.umum.bmj jabatan perkhidmatan awam malaysia bahagian pasca perkhidmatan permohonan bantuan mengurus jenazah arahan 1. borang ini mengandungi 2 muka surat.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA …

1 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA . BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN . PERMOHONAN BANTUAN MENGURUS JENAZAH. ARAHAN. 1. Borang ini mengandungi 2 muka surat. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. 2. Sila gunakan HURUF BESAR . A MAKLUMAT PESARA. Nama: Nombor Kad Pengenalan Semasa: Nombor Kad Pengenalan Dahulu: Nombor Akaun Pencen: Tarikh Kematian: B MAKLUMAT PEMOHON. 1. Nama Pemohon 2. Nombor Kad Pengenalan Semasa 3. Nombor Kad Pengenalan Dahulu 4. Hubungan 5. Nombor Akaun Bank 6. Nama Bank 7. Alamat 8. Poskod 9. Bandar 10. Negeri 11. Nombor Telefon 12. E-mel (jika ada). C PENGAKUAN. Saya (Nama). Nombor Kad Pengenalan mengesahkan bahawa maklumat seperti bahagian A dan B adalah benar dan mengaku sesungguhnya saya adalah individu yang menguruskan jenazah pesara seperti di Bahagian A. Saya akan bertanggungjawab ke atas tuntutan kepada kerajaan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak berkenaan Bantuan Mengurus Jenazah gemulah selepas ini.

2 (Tandatangan pemohon) Tarikh: Dokumen yang perlu dilampirkan *. 1. Salinan sijil kematian 2. Salinan Kad Pengenalan Pesara 3. Salinan Kad Pengenalan Pemohon.. 4. Salinan muka surat hadapan buku akaun bank pemohon 5. Surat Pengesahan JABATAN Akhir atau lain-lain dokumen yang boleh mengesahkan PERKHIDMATAN gemulah sebagai penjawat awam (bagi pesara kerajaan di bawah Skim KWSP). 6. Dokumen yang menunjukkan hubungan antara pesara dan penerima: Pemohon Dokumen Balu atau Duda Salinan Sijil Nikah Anak Salinan Sijil Kelahiran Ibu atau Ayah Salinan Sijil Kelahiran Pesara Lain-lain Surat Akuan Bersumpah *Salinan dokumen hendaklah disahkan oleh Kadi, Imam, Paderi, Penghulu, Penggawa, Ketua Kampung, Ketua Komuniti, Ketua Balai Polis, Guru Besar, Pegawai Kerajaan (Jawatan Utama, Jawatan Khas dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional), atau Ketua Anak Negeri


Related search queries