Example: bachelor of science

JADUAL 1 - MOHON TANAH KERAJAAN - …

1 JADUAL 1 (PERATURAN 2) KANUN TANAH NEGARA Permohonan TANAH KERAJAAN Bil.. bagi tahun .. Negeri Melaka. Telah diterima oleh saya pada .. hb .. pada jam .. Surat Pejabat TANAH Bil. PTAG : A2/01 .. Pentadbir TANAH , Alor Gajah Nama: .. Alamat: .. No. Tel: .. Tarikh: .. Tuan, Saya / Kami * dengan hormatnya memohon TANAH KERAJAAN seperti butir-butir pada pelan TANAH dilampirkan bersama untuk tujuan .. 2. Saya / Kami .. No. K/P (Baru) .. No. K/P (Lama) .. Berwarna biru/merah yang tinggal di .. Dengan sesungguhnya mengaku bahawa butir-butir mengenai diri saya/kami:- i) Tarikh lahir .. (sila lampirkan salinan sijil beranak) ii) Tempat lahir .. Bangsa .. iii) Warganegara .. iv) Pekerjaan .. v) Pendapatan .. vi) Berkahwin/belum kahwin vii) Lama tinggal di Melaka.

4 viii. Bilangan anak dalam tanggungan dan butir-butir diri mereka adalah seperti berikut:- BIL NAMA JANTINA UMUR NAMA SEKOLAH/INSTITUSI

Tags:

  Tanah

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of JADUAL 1 - MOHON TANAH KERAJAAN - …

1 1 JADUAL 1 (PERATURAN 2) KANUN TANAH NEGARA Permohonan TANAH KERAJAAN Bil.. bagi tahun .. Negeri Melaka. Telah diterima oleh saya pada .. hb .. pada jam .. Surat Pejabat TANAH Bil. PTAG : A2/01 .. Pentadbir TANAH , Alor Gajah Nama: .. Alamat: .. No. Tel: .. Tarikh: .. Tuan, Saya / Kami * dengan hormatnya memohon TANAH KERAJAAN seperti butir-butir pada pelan TANAH dilampirkan bersama untuk tujuan .. 2. Saya / Kami .. No. K/P (Baru) .. No. K/P (Lama) .. Berwarna biru/merah yang tinggal di .. Dengan sesungguhnya mengaku bahawa butir-butir mengenai diri saya/kami:- i) Tarikh lahir .. (sila lampirkan salinan sijil beranak) ii) Tempat lahir .. Bangsa .. iii) Warganegara .. iv) Pekerjaan .. v) Pendapatan .. vi) Berkahwin/belum kahwin vii) Lama tinggal di Melaka.

2 Tahun viii) Tempat bertugas .. ix) Alamat tempat bertugas .. 2 BIL ALAMAT TAHUN DARI HINGGA 1. 2. 3. 4. 5. Nama isteri/suami .. (sila lampirkan salinan surat beranak) No. K/P: (Baru) .. (Lama) .. Tarikh lahir .. Bangsa .. Warganegara .. Pekerjaan .. Pendapatan .. sebulan Nama bapa pemohon .. (sila lampirkan salinan surat beranak No. K/P: (Baru) .. (Lama) .. Tarikh lahir .. Bangsa .. Warganegara .. Pekerjaan .. Pendapatan .. sebulan Jika telah meninggal dunia i. Tarikh meninggal dunia .. (sila lampirkan salinan surat mati) ii. Alamat terakhir .. Nama ibu pemohon .. Tarikh lahir .. (sila lampirkan salinan surat beranak) Bangsa .. Warganegara .. Pekerjaan .. Pendapatan .. sebulan 3 Jika telah meninggal dunia i. Tarikh meninggal dunia .. ii. Alamat terakhir .. iii. Saya adalah anak tempatan / bukan anak tempatan iv.

3 Saya tinggal di rumah sendiri / sewa / majikan / setinggan / saudara v. No. Lot .. Daerah .. Mukim .. (Jika lain daripada itu, nyatakan ..) Jarak TANAH yang dipohon daripada tempat kediaman saya .. vi. Saya/isteri saya/suami saya * / tiada membuat sebarang permohonan TANAH sebelum ini (sekiranya ada, sila berikan butir-butir) .. vii. Saya/isteri saya/suami saya/kami * ada memiliki .. hektar TANAH dalam Malaysia Barat seperti berikut:- PEMILIK BERDAFTAR LOT NO. / MUKIM DAERAH NEGERI JENIS GERAN LUAS TANAH 4 viii. Bilangan anak dalam tanggungan dan butir-butir diri mereka adalah seperti berikut:- BIL NAMA JANTINA UMUR NAMA SEKOLAH/INSTITUSI PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ix. Alamat surat menyurat.

4 Saya/kami Yang Menurut Perintah, .. Kepada, Pentadbir TANAH Daerah. BUTIR-BUTIR TANAH YANG DIPOHON Mukim .. No. Lot (jika ada) .. Tempat .. Sempadan .. Luasnya .. Utara .. Jarak daripada Pekan, Jalanraya Landasan Keretapi, sungai atau pantai, laut yang dekat sekali .. PETA TANAH 5 Saya / Kami : .. No. K/P (baru) .. (lama) .. Dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya/kami membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa sesiapa yang tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut Akta Akuan Berkanun, 1960. Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui oleh orang tersebut nama di atas iaitu: .. Di Negeri .. (Tandatangan pemohon) pada .. hb.

5 200 .. Dihadapan saya, .. Tandatangan Yang di Pertua Mahkamah Seksyen, Majistret Pesuruhjaya Sumpah dan Jaksa Pendamai 6 LAMPIRAN A PEMBERITAHUAN BAYARAN PREMIUM Saya/Kami: .. No. K/P : (Baru) .. (lama) .. Beralamat : .. Dengan sesungguhnya faham setiap permohonan TANAH KERAJAAN yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri akan dikenakan bayaran premium dan lain-lain yang dituntut mengikut nilai pasaran semasa. Oleh yang demikian jika permohonan saya/kami diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri maka saya bersetuju dan bersedia untuk menjelaskan segala bayaran yang kena dibayar kepada Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh dan masa yang ditetapkan. Tarikh : .. Tandatangan Pemohon 7 LAMPIRAN B TATACARA MEMOHON TANAH KERAJAAN Setiap permohonan TANAH KERAJAAN hendaklah menyertakan butir-butir seperti berikut:- a.

6 Borang JADUAL 1 yang siap diisi - 1 salinan b. Salinan pelan TANAH yang dipohon yang boleh dibeli dengan harga RM c. 1 salinan Kad Pengenalan dan Sijil Beranak Pemohon, 1 salinan Kad Pengenalan dan sijil Beranak Isteri/Suami pemohon dan 1 salinan Kad Pengenalan dan Sijil Beranak ibu/bapa pemohon jika meninggal dunia sila sertakan surat kematian. d. Salinan Sijil Kerakyatan (jika berkaitan) e. Jika kakitangan KERAJAAN /Badan Berkanun sila sertakan surat kebenaran memiliki harta mengikut peruntukan Perintah Am Bab D10 (3) f. Bayaran permohonan - RM g. Salinan Pelan TANAH - Fotostat 20 salinan h. Salinan resit cukai TANAH tahun semasa i. Geran TANAH


Related search queries