Example: marketing

Johan Løkhaug og Per Øverland Gater, gårder og …

Johan L khaug og Per verland Gater, g rder og Ynglingen p . Lademoen Lademoen kirkes sm skrifter 2 og 3. ISBN 978-82-92805-25-1. Trondheim 2011. 1. Krysset Innherredsveien/Strandveien 1945. Foto: Byarkivet. Postkort fra Mellomveien. Foto: Byarkivet. 2. forord 2011. Dette er en felles utgave av Lademoen kirkes sm skrifter nr. 2 og 3. De har begge v rt utsolgt en tid, men begge har sin aktualitet. Det er gjort noen f . mindre endringer. Det viktigste er kanskje at det er satt inn en ny artikkel og nye overskrifter som peker p hovedinnholdet av hvert avsnitt i L khaugs manuskript. Disse overskriftene stod i f rste utgave bare i innholdsfortegnelsen.

Forord 2011 Dette er en felles utgave av Lademoen kirkes småskrifter nr. 2 og 3. De har begge vært utsolgt en tid, men begge har sin aktualitet.

Tags:

  Forord

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Johan Løkhaug og Per Øverland Gater, gårder og …

1 Johan L khaug og Per verland Gater, g rder og Ynglingen p . Lademoen Lademoen kirkes sm skrifter 2 og 3. ISBN 978-82-92805-25-1. Trondheim 2011. 1. Krysset Innherredsveien/Strandveien 1945. Foto: Byarkivet. Postkort fra Mellomveien. Foto: Byarkivet. 2. forord 2011. Dette er en felles utgave av Lademoen kirkes sm skrifter nr. 2 og 3. De har begge v rt utsolgt en tid, men begge har sin aktualitet. Det er gjort noen f . mindre endringer. Det viktigste er kanskje at det er satt inn en ny artikkel og nye overskrifter som peker p hovedinnholdet av hvert avsnitt i L khaugs manuskript. Disse overskriftene stod i f rste utgave bare i innholdsfortegnelsen.

2 I fremstillingen av Ynglingens historie er f rst og fremst trykkfeil rettet. Johan L khaugs bok om gater og g rder p Lademoen begynner p side 5. og Per verlands bok om Ynglingen begynner p side 35. Dalen Hageby 29, Trondheim, torsdag 2011. Per verland 3. Eli Plads skole. Fra Knut L. Vik. Strandveien 1958. Folk venter p at kong Olav skal kj re gjennom. Foto: Nils R v. 4. Johan L khaug Gater og g rder p Lademoen ISBN 82-92176-30-6. Lademoen kirkes sm skrifter 2. Trondheim 2001. 5. Strandveien. Foto: Byarkivet. Nerlamon med butikkene til Schjerve og Krog. Foto: Henry Schjerve. 6. forord 2001. Byarkivar Johan L khaug hadde store kunnskaper om sin hjemby Trondheim.

3 Han vokste opp p Lademoen. Hans barndomshjem l der hvor Laugsand alders- og sykehjem n ligger. Hans far hadde gartneri der. Hans kunnskaper om folk, navn og steder i den bydelen han vokste opp, var s rlig store. I 1950- rene skrev han i Adresseavisen en lang rekke artikler om navn og steder bak gatenavnene i byen. I Menighetsblad for Lademoen skrev han i juleheftet 1958 og i en rekke nummer av bladet utover i 1959, en serie artikler om g rder og steder i denne bydelen. Alle artiklene hadde samme overskrift: Gater og g rder i Lademoen sogn. Personene som ga dem sitt navn . Disse felles overskriftene er ikke tatt med her. Overskriftene i innholdsfortegnelsen fors ker antyde hovedinnholdet i vedkommende artikkel.

4 Artiklene i menighetsbladet og n artikkel fra Adresseavisen finnes i dette heftet. L khaugs artikler fortjener samles til et hele fordi de vil interessere mange vel s mye i dag som den gang de ble skrevet. Her er samlet et arsenal av opplysninger om personer, steder, forhold og institusjoner i bydelen. Mange av opplysningene finnes bare her. I artiklene drysser forfatteren ut en utrolig mengde informasjoner som kan gj re fortiden levende. Det har g tt over f rti r siden L khaug skrev sine artikler. Mye er endret i bydelen p denne tiden. Den som kjenner dagens situasjon vil ofte kunne si at det var den gang det! Her er teksten gjengitt slik L khaug skrev den.

5 Noen penbare trykkfeil er rettet, men ellers er en litt varierende skrivem te beholdt. Interessen for Lademoens historie er stigende. Bydelen fikk i r 2000 sitt eget historielag, Lademoen historielag. Noe av tanken bak dette heftet er . stimulere interessen for bydelens historie i dag og i g r. Bydelen har en langt mer spennende bakgrunn og utvikling enn de fleste av dagens innbyggere er klar over. Kampen for bevare restene av den gamle bebyggelsen p Nerla'mon f rte til at bystyret la om vedtatte planer. Det skal ikke bli industriomr de likevel. Ogs andre deler av bydelen er blitt renovert, slik som stersundsgate 1, det gamle Bakkestrandens Bedehus, som n fungerer som bydelshus med et h yt aktivitetsniv.

6 Mange hus og str k st r i fare for bli delagt. St rre forst else for historien kan f dagens beslutningstakere til se verdien av bevare og fornye mye av den eksisterende bydelen til nytte og glede for n v rende og fremtidige beboere. Lademoen den 21. november 2001. Per verland 7. Like f r Innherredsveien og Mellomveien f r fast dekke i 1920, og dermed forlengelse av trikkelinjen i f rste omgang via Jon Raudes gate. Foto: Byarkivet. 8. Innholdsfortegnelse forord 7. Innholdsfortegnelse 9. Innledning 11. Gater med bispenavn 14. Eilert Sundt, Gunnerus, Anders Buen og P. F. Suhms gater 16. Gerhard Sch ning og Marcus Thranes gater 17. Gatenavn innover og ovenfor Strandveien 17.

7 Flere gatenavn ved Voldsminde og p Ner-La'moen 19. Veinavn p Bakkaune og M llenberg 20. Stadsingeni r Dahls gate og Ulstadl kkveien 21. Wessels gate, Jebeveien og Mellemveien. Navn som ble borte. 21. Grev Schmettows gate 23. Gatenavn p Jarlesletta og p R nningssletta 23. Noen gatenavn p R nningssletta, Engstykket og Bakkaune 24. Det gamle Lademoen og de mange bekkene der 24. Mer om bekkene og om gatene p Ner-La'moen 26. Strandveimilj et, Ulstadl kken og Lilleby 27. De mange familieeiendommene p gamle Voldsminde 28. Fra tet til Jordans flod. Flere navn p g rder 29. Biskop Darres gate (Adresseavisen 22/1-1955) 30. General Georg Frederik von Kroghs gate 31.

8 9. Strandveien med brustein og gasslykt p '50-tallet. Foto: Byarkivet. 10. Innledning ved Per verland B de de navn fra Lademoen som vi finner i dette heftet, og de som ikke er ber rt her, forteller til sammen mye om bydelens historie. Mange har g tt, eller er i ferd med g , i glemmeboken. Det er slik med navn at de m ha et praktisk sikte for bli brukt til daglig. Derfor dukker det stadig opp nye navn fordi behovet er der. Navn blir borte enten fordi det som skal betegnes blir borte eller erstattes av andre betegnelser. Noe som er s rlig viktig p Lademoen, er at noen gamle navn har utvidet sitt gyldighetsomr de p bekostning av andre.

9 Slik er det med Voldsminde og Buran. Mange av de n v rende beboerne er litt usikre p . hvilket av omr dene som menes med navnene. Det er slett ikke lett for innflyttere vite hvor for eksempel Buran slutter og Voldsminde eller Rosendal begynner. Nylig fortalte en omtale av filmer som skulle vises p Rosendal teater, at det foregikk p Buran. Innbarkede lamonitter humret godt av en slik orientering. Postkontoret og fotballbanen l p Buran. Rosendal kino ligger p . Rosendal eller p Voldsminde. Rosendal var en g rd som i sin tid ble utskilt fra Voldsminde g rd. La oss se litt p navn og navnebruk i v rt omr de. F rst er det naturlig . stanse ved selve navnet Lademoen og bruken av det.

10 Dernest skal vi trekke frem en gruppe av de eldre navnene. S skal vi betrakte navnefloraen i gatenettet slik de er blitt fastlagt av de kommunale navngiverne gjennom 1900-tallet. Lademoen eller La'mon er et navn som b de i eldre og i nyere tid har betegnet b de et mindre og et st rre omr de. Det er derfor ikke underlig at en lett kan komme opp i diskusjoner om hva som egentlig tilh rer Lademoen. Navnet betegnet opprinnelig det karrige slettelandet som l opp fra fj rekanten der Bakkestrandveien gikk fra tet til Ladebekkens utl p, eller strengt tatt fra Myrebekken til Ladebekken. Det var i eldre tid felles beiteland for g rdene Lade og R nningen, men det ble ogs benyttet som ekserserplass (derav g rdsnavet Gardemoen).


Related search queries