Example: biology

Kalprotektín v stolici - klinickabiochemia.sk

INFOLIST. 53/15022012. Kalprotekt n v stolici Kalprotekt n je antimikrobi lny prote n s vysokou afinitou k zinku. Tvor 30-60% cytoplazmy neutrofiln ch granulocytov a uvo uje sa pri z palov ch procesoch. V ni ch koncentr ciach sa nach dza v monocytoch a aktivovan ch makrof goch. Kalprotekt n sa do stolice dost va z granulocytov, ktor s pri z paloch pr tomn v gastrointestin lnom trakte. Koncentr cia kalprotekt nu v stolici poukazuje na rozsah z palov ho procesu v reve a dobre koreluje s histologick mi a endoskopick mi n lezmi aktivity n zkorizikov ch pacientov pom ha vyl i invaz vne vy etrenie. Met da stanovenia: ELISA (R-Biopharm). Materi l: mal mno stvo stolice (nieko ko gramov), doru i do laborat ria v de odberu.

INFOLIST 53/15022012 Kalprotektín v stolici Kalprotektín je antimikrobiálny proteín s vysokou afinitou k zinku. Tvorí 30-60% cytoplazmy neutrofilných granulocytov a uvoľňuje sa pri zápalových procesoch.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Kalprotektín v stolici - klinickabiochemia.sk

1 INFOLIST. 53/15022012. Kalprotekt n v stolici Kalprotekt n je antimikrobi lny prote n s vysokou afinitou k zinku. Tvor 30-60% cytoplazmy neutrofiln ch granulocytov a uvo uje sa pri z palov ch procesoch. V ni ch koncentr ciach sa nach dza v monocytoch a aktivovan ch makrof goch. Kalprotekt n sa do stolice dost va z granulocytov, ktor s pri z paloch pr tomn v gastrointestin lnom trakte. Koncentr cia kalprotekt nu v stolici poukazuje na rozsah z palov ho procesu v reve a dobre koreluje s histologick mi a endoskopick mi n lezmi aktivity n zkorizikov ch pacientov pom ha vyl i invaz vne vy etrenie. Met da stanovenia: ELISA (R-Biopharm). Materi l: mal mno stvo stolice (nieko ko gramov), doru i do laborat ria v de odberu.

2 Skladovanie je mo n maxim lne 3 dni v chladni ke, dlh ie iba v mrazni ke a doru i do laborat ria v zmrazenom stave. Odoberajte do n dobky na stolicu. Indik cie: z palov ochorenia gastrointestin lneho traktu (IBD). Referen n hodnoty u dospel ch: < 50 g kalprotekt nu/g stolice Orienta n rozhodovacie limity pre diagn zu IBD a interpret cia v sledkov < 50 g/g IBD nepr tomn . 50 150 g/g ed z na, odpor ame opakova vy etrenie >150 g/g IBD. V sledok je v ka dom pr pade potrebn vyhodnoti v kontexte celkov ho klinick ho n lezu pacienta. Diagnostick senzitivita a pecificita je asi 80%. Zv en koncentr cia b va aj pri krv can do gastrointestin lneho traktu, lie be nesteroidn mi protiz palov mi liekmi (napr.)

3 Indometac n, Anopyr n), ako aj pri nelie en ch potravinov ch alergi ch, bakteri lnych z paloch a n doroch gastrointestin lneho traktu. Klinick v znam skr ning pacientov, ktor potrebuj diagnostick endoskopiu pri suspektnom z pale reva, diferenci lna diagn za IBD (chronick z palov ochorenia reva , colitis ulcerosa) a IBS (syndr m dr div ho reva), v asn detekcia za iatku ak tneho intestin lneho z palu a relapsov, monitorovanie priebehu a lie by IBD. Literat ra: 1. Ruth M. Ayling: New faecal tests in gastroenterology, Ann Clin Biochem 2012, 49: 44-54. 2. K. Mal kov , I. Janatkov , M. Bort k, V. Kom rek, M. Luk : Stanoven koncentrace kalprotekt nu ve stolici u nemocn ch s idiopatick mi st evn mi z n ty srovn n dvou komer n ch testu, Epidemiol.

4 Mikrobiol. Imunol. 57, 2008, . 4. , s. 147-153. 3. M. R. Konikoff, Denson: Role of fecal calprotectin as a biomarker of intestinal inflammationin IBD. Inflamm Bowel Dis 2006: 12 (6): 524 - 534. KLINICK BIOCH MIA, s. r. o., V. Spanyola 43, 010 01 ilina.