Example: quiz answers

KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI …

KAMU B NALARI TASARIMI F K R. YARI MASI. ARTNAMES . LLER BANKASI A.. Haziran 2018. 1. YARI MANIN ADI. 2. YARI MANIN T R VE EKL . 3. YARI MANIN AMACI. 4. YARI MANIN KONUSU. 5. YARI MACILARDAN BEKLENT LER. 6. DAREN N ADI, ADRES VE LET M B LG LER . 7. YARI MAYA KATILIM KO ULLARI. 8. BA VURU VE ARTNAMEN N SATIN ALINMASI. 9. J R YELER VE RAPORT RLER. 10. YARI MACILARA VER LECEK B LG VE BELGELER. 11. YARI MACILARDAN STENENLER. 12. SORU VE CEVAPLAR. 13. YARI MADAN IKARMA. 14. K ML K ZARFI. 15. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI. 16. YARI MA TAKV M . 17. PROJELER N TESL M ARTLARI. 18. DE ERLEND RME, ELEME VE SE ME EKL . 19. SONU LARIN LANI. 20. D LLER VE DEME EKL . 21. SERG VE KOLOKYUM YER . 22. HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELER N GER VER LMES . 23. ANLA MAZLIKLARIN Z M . 2. 1. YARI MANIN ADI. Yar man n ad ; Kamu Binalar Tasar m Fikir Yar mas d r. 2. YARI MANIN T R VE EKL . ller Bankas Anonim irketi taraf ndan 4734 say l Kamu hale Kanunu'nun 23. ve 53.

kamu bİnalari tasarimi fİkİr yariŞmasi Şartnamesİ İller bankasi a.Ş. haziran 2018

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI …

1 KAMU B NALARI TASARIMI F K R. YARI MASI. ARTNAMES . LLER BANKASI A.. Haziran 2018. 1. YARI MANIN ADI. 2. YARI MANIN T R VE EKL . 3. YARI MANIN AMACI. 4. YARI MANIN KONUSU. 5. YARI MACILARDAN BEKLENT LER. 6. DAREN N ADI, ADRES VE LET M B LG LER . 7. YARI MAYA KATILIM KO ULLARI. 8. BA VURU VE ARTNAMEN N SATIN ALINMASI. 9. J R YELER VE RAPORT RLER. 10. YARI MACILARA VER LECEK B LG VE BELGELER. 11. YARI MACILARDAN STENENLER. 12. SORU VE CEVAPLAR. 13. YARI MADAN IKARMA. 14. K ML K ZARFI. 15. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI. 16. YARI MA TAKV M . 17. PROJELER N TESL M ARTLARI. 18. DE ERLEND RME, ELEME VE SE ME EKL . 19. SONU LARIN LANI. 20. D LLER VE DEME EKL . 21. SERG VE KOLOKYUM YER . 22. HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELER N GER VER LMES . 23. ANLA MAZLIKLARIN Z M . 2. 1. YARI MANIN ADI. Yar man n ad ; Kamu Binalar Tasar m Fikir Yar mas d r. 2. YARI MANIN T R VE EKL . ller Bankas Anonim irketi taraf ndan 4734 say l Kamu hale Kanunu'nun 23. ve 53.

2 Maddeleri ile Mimarl k, Peyzaj Mimarl , M hendislik, Kentsel Tasar m Projeleri, ehir ve B lge Planlama ve G zel Sanat Eserleri Yar malar Y netmeli i do rultusunda d zenlenen serbest, ulusal ve tek a amal , mimarl k disiplinine y nelik ve m hendislik, ehir planlama, peyzaj mimarl meslek disiplinlerinin de ekip yesi olarak katk sa layabilece i bir fikir yar mas d r. 3. YARI MANIN AMACI. Kamu binalar nda s rd r lebilirli i esas alan ve bu do rultuda evreye duyarl , enerji verimlili ini n planda tutan, yerel mimari anlay na uygun, y resel malzemeleri kullanmaya te vik eden, yak n evresi ile ili kilendirilmi , eri ilebilir, ekonomik ve yenilik i tasar mlar n elde edilmesi ama lanmaktad r. 4. YARI MANIN KONUSU. G n m zde ya anan sosyal, ekonomik, k lt rel de i imler k resel l ekte oldu u kadar lkemizde de planl ve kimlikli olmayan yap la maya, estetik de erlerin g z ard edilmesine ve yap lar n g rsel, mek nsal ve evresel zelliklerinin bozulmas na neden olmaktad r.

3 Kent kimli inin nemli bile enlerinden biri olan kamu binalar nda da bunun yans malar g r lmektedir. T m d nyada yap la maya dair bu sorunlar n z m i in s rd r lebilir mimarl k yakla m g ndeme gelmi tir. S rd r lebilir mimari; evre ve geli me sorunlar n zmeye y nelik, b t nc l, stratejik, planl bir yap la ma eklidir. B ylece morfolojik zellikleriyle oldu u kadar, y renin toplumsal, k lt rel ve ekonomik altyap s na da katk da bulunarak, evreye duyarl bir mimari pratik ng rmektedir. Ayr ca, makro l ekten mikro l e e kadar inen tasar m s recinde, yerel kimlik, malzeme, altyap , iklim, teknoloji, do al kaynaklar gibi i inde bulundu u ba lamsal verileri kullan r. Sosyo-ekonomik, k lt rel ve evresel ba lamlarda yere uyarlanm , gelecek nesillere ula acak sonu lar d nen binalar retmeyi hedefler. Bu tan m ve a klamalar nda, s rd r lebilir mimarl n ana elerinin, evre duyarl l ve enerji verimlili i, yere zg t m do al ko ullar n dikkate al nmas , toplumsal ve k lt rel yap ya uygunluk, mimari kimlik, yerel malzeme kullan m , ekonomik z mler ve kal c l k oldu u s ylenebilir.

4 Lkemizde de bu mimarl k yakla m na uygun kamu binalar na ihtiya duyulmaktad r. Yar mac lardan beklenen, yukar da belirtilen ana eler do rultusunda, kamu binalar m z i in tasar m a amas nda zg n ve yenilik i mimari neriler geli tirmeleridir. 3. Belirtilen hedef ve beklentilere uygun olarak; farkl co rafi b lgelerden se ilmi a a daki iller belirlenmi tir: Bal kesir, Diyarbak r, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Mu la, Nev ehir, Rize, Tokat. Yar mac lar yukar da belirtilen ehirlerden sadece birini se ecek bu yar man n ba ka bir projesinde kat l mc ya da dan man olamayacakt r. Ekte s z konusu ehirle ilgili verilen bilgi ve dok manlar . kullanacaklard r. 5. YARI MACILARDAN BEKLENT LER. S rd r lebilir mimarl k kavram n esas alarak; kamu binalar n zg n ve kimlikli birer de er olarak yeniden yorumlayan, kentsel ya am ve mek n kalitesini iyile tirici ve artt r c , yarat c l ve zg nl olan fikir projeleri i in yar mac lardan.

5 Kamu yap lar i in, kent imgesine, kimli ine ve ya am na olumlu katk sa layacak zg n ve kimlikli bir mimari konsept geli tirmeleri;. Tematik / kavramsal tasar m anlay ile a k, yar a k ve kapal alanlar n olu turdu u mek nsal dizilim ve i levler aras nda kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ula lm olmas . hususlar n n g z n nde bulunduruldu u fikirler geli tirmeleri;. Kentsel doku miras na ait izler ile zg n mimari ve kentsel dinamikleri esas almalar ;. nsan n sosyal ve fiziksel gereksinimleri ile ilgili standartlar kar layan, yeterli konfora sahip i levsel ve eri ilebilir binalar tasarlamalar ;. Sosyal ve k lt rel ili kilerin, modern hayat n gereklilikleri ve teknolojilerine g re yeniden ele al nd ve bi imlendirildi i kamusal hizmet mek nlar kurgulamalar ;. Tarihi ve do al yap yla uyum sa layan zg n bir tasar m olu turmalar ;. evreyi korumay temel alan; iklim, ekosistem ve enerji etkin;. Bina l e inde entegre evre y netimini (at k y netimi, su y netimi, karbon sal n m vb.)

6 Esas alan yakla mlar retmeleri;. beklenmektedir. 6. DAREN N ADI, ADRES VE LET M B LG LER . Ad : ller Bankas Anonim irketi Adresi: K z l rmak Mahallesi Ufuk niversitesi Caddesi No:12 ukurambar ankaya / ANKARA. Telefon Numaras : +90 312 508 70 00. Web Adresi: Elektronik Posta Adresi: 4. 7. YARI MAYA KATILIM KO ULLARI. Yar maya kat lmak isteyenler 10 Eyl l 2018 tarihine kadar yar maya kat l m i in gerekli olan bilgi ve belgeler ile ba vuruda bulunabilecektir. Yar maya mimarlar kat labilir. Yar maya ekip olarak kat l m sa lanmas durumunda ekip ba n n mimar olmas art yla, ilgili meslek gruplar ndan ( ehir planlama, peyzaj mimarl , i mimarl k ve m hendislikler vb.) bir ekip olu turulabilir. renciler ekipte yard mc olarak yar maya kat labilirler. Konunun niteli ine ba l olarak di er meslek gruplar ndan dan manl k hizmeti al nabilir. Yar mac lar n her biri idareye kar bireysel ve ekip olarak sorumludur. Yar maya kat lacaklarda aranacak ko ullar.

7 J ri yelerini ve raport rleri belirleyen ve atayanlar aras nda olmamak, J ri yeleri (dan man, asli, yedek) ve raport rlerle bunlar n birinci dereceden akrabalar , ortaklar , yard mc lar ve al an olmamak, Yar may a an idare ad na hareket eden dan manlar ile bunlar n al anlar aras nda olmamak, J ri al malar n n herhangi bir b l m ne kat lmam olmak, Yar may a an idarede yar mayla ilgili her t rl i lemleri haz rlamak, y r tmek, sonu land rmak ve onaylamakla g revli olmamak, Ba vuruda bulunmak ve artnameyi edinmi olmak, Bu artlara uymayanlar yar maya kat lm olsalar dahi, tasar mlar yar maya kat lmam . say lacak ve yar maya kabul edilmeme gerek eleri ile kendilerine bildirilecektir. 8. BA VURU VE ARTNAMEN N SATIN ALINMASI. Yar mac lar n isim ve adreslerini yar ma raport rl ne kaydettirmeleri ve 30 TL artname bedelini dekontta rumuz belirterek yat rmalar gerekmektedir. Ba vurular posta / kargo yolu ile de yap labilir. Ancak ba vurular n artnamede belirtilen tarih ve saati ge memesi gerekmektedir.

8 Ekip ad na, ekip ba n n bu art yerine getirmesi yeterlidir. Yar ma artname bedeli olan 30 TL Kamu Binalar Tasar m Fikir Yar mas a klamas ile ller Bankas Anonim irketi veznesine ( ller Bankas A.. K z l rmak Mahallesi Ufuk niversitesi Caddesi No:12 ukurambar ankaya/ANKARA) yat r lmas veya EFT MERKEZ BANKASI LBANK. Hesab na IBAN: TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999 havale/EFT edilerek al nacak dekontun yar ma raport rl ne ( ller Bankas A.. Proje Dairesi Ba kanl Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 D kap - Alt nda /ANKARA) elden veya e-posta ortam nda ibraz gerekmektedir. 5. Yar maya ait artname ve ekleri ilgili web adresinden ( ) temin edilebilecektir. 9. J R YELER VE RAPORT RLER. DANI MAN J R YELER . Refik TUZCUO LU ( evre ve ehircilik Bakanl M ste ar Yard mc s ). Yusuf B Y K ( ller Bankas A.. Genel M d r ). Banu Aslan CAN ( evre ve ehircilik Bakanl Yap leri Genel M d r ). Yusuf Hakan BEKTA ( ller Bankas A.. Daire Ba kan ). ASL J R YELER.

9 Y. Erdal KAYAPINAR (Y ksek ehir Planc s ). Prof. Dr. G lser ELEB (Mimar- ankaya niversitesi). Prof. Dr. Dicle AYDIN (Mimar-Necmettin Erbakan niversitesi). Tuncer AKMAKLI (Mimar). G rol BARONCELL SA IRO LU (Mimar). kram ET N (Mimar). Ay eg l UMUTLU ( evre Y ksek M hendisi). YEDEK J R YELER . Do . Dr. dil AY AM (Mimar- Gazi niversitesi). Prof. Dr. K ksal ALVER (Kent Sosyolo u- Sel uk niversitesi). Dr. Hayri ULV ( ehir Planc s - Gazi niversitesi). Dr. Merve TUNA KAYILI (Mimar- Karab k niversitesi). RAPORT RLER. Ali R za DEM REL ( ehir ve B lge Planc s ). lknur TEK N (Mimar). Umut AYANO LU (Mimar). RAPORT R YARDIMCILARI. Filiz ELEB (Mimar). G lay EMERCE (Uzman). G khan DO AN (Uzman). zlem DURAN (Y. Mimar). Berna ENGEL KO (Mimar). Ferdi TA A (UzmanYrd.). 6. 10. YARI MACILARA VER LECEK B LG VE BELGELER. Kamu Binalar Tasar m Fikir Yar mas dok manlar web sayfas ndan g r nt lenip, indirilebilecektir. mzalanmak zere, yar maya kat lacaklar n artname h k mlerini aynen kabul ettiklerini g steren imzal belge (EK-1) ile projelerinin yar ma sonras nda darece yap labilecek kitap, e-kitap vb.

10 Dok mantasyon al malar nda kullan lmas na muvafakat verdiklerine dair belge (EK-2) talep edilecektir. 11. YARI MACILARDAN STENENLER. Yar mac lar, se tikleri ildeki (Bal kesir, Diyarbak r, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Mu la, Nev ehir, Rize, Tokat) arsa verilerini (EK-3 ve Ekleri) kullanarak o il i in belirtilen i levlere y nelik yap lar tasarlayacaklard r. Yar mac lardan, bu i levleri o ile zg k lt rel ve sosyal ihtiya lar do rultusunda kurgulamalar beklenmektedir. Yar mac lar tasarlayacaklar yap lar i in verilen bilgiler do rultusunda ihtiya programlar n o ilin gereksinimlerini de g zeterek kendileri olu turacakt r. Yar mac lar, se tikleri ilin zg n co rafi, sosyo-k lt rel, tarihsel ve ekonomik yap s n referans alarak kavramsal / tematik tasar m modeli nerilerini;. Kamusal ihtiya lar do rultusunda kurgulanan idari, k lt rel ve sosyal i levlere y nelik senaryolar ve aktivite r nt lerini, Yap mek n doku tipolojilerini, Tasar m kod ve ilkeleri zerinden geli tirmelidir.