Example: biology

KAMU GÖREVLİLERİ YASASI ... - mevzuat.kamunet.net

1 Merkezi Mevzuat : 227 17 01K br s T rk Federe Meclisi'nin 23 May s, 1979 tarihli birle iminde kabul olunan "KamuG revlileri Yasas " Anayasa'n n 74 nc maddesi gere ince, K br s T rk Federe DevletiBa kan taraf ndan Resmi Gazete'de yay nlanmak sureti ile ilan G REVL LER YASASI D ZEN Madde sa simB R NC KISIMGENEL KURALLARM adde Madde lkelerMadde Y r t lmesi ve stihdam ekilleriMadde Hizmeti Komisyonunun G Dairesinin levleri K NC KISIMKAMU G REVL LER N N DEV VE SORUMLULUKLARI,GENEL HAKLARI VE UYMALARI GEREKEN YASAKLARB R NC B L M dev ve SorumluluklarMadde l l k deviMadde Uyma deviMadde Dikkat ve zenle Yerine Getirme deviMadde ve birli i devi ve Yurt D nda Davran Madde rev Yerine Gelme deviMadde Bildiriminde Bulunma deviMadde Belgelerle Ara ve Gere leri ve G rev Gere i Tahsis EdilenTa n r ve Ta nmaz Mallar Geri Verme ve Bo altma deviMadde zl k devi K N

Merkezi Mevzuat Dairesi http://www.mevzuat.kamunet.net Tel: 227 17 01 2 Madde 25. Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı Madde 26. Barem İçi Artış Ödeneği Hakkı

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KAMU GÖREVLİLERİ YASASI ... - mevzuat.kamunet.net

1 1 Merkezi Mevzuat : 227 17 01K br s T rk Federe Meclisi'nin 23 May s, 1979 tarihli birle iminde kabul olunan "KamuG revlileri Yasas " Anayasa'n n 74 nc maddesi gere ince, K br s T rk Federe DevletiBa kan taraf ndan Resmi Gazete'de yay nlanmak sureti ile ilan G REVL LER YASASI D ZEN Madde sa simB R NC KISIMGENEL KURALLARM adde Madde lkelerMadde Y r t lmesi ve stihdam ekilleriMadde Hizmeti Komisyonunun G Dairesinin levleri K NC KISIMKAMU G REVL LER N N DEV VE SORUMLULUKLARI,GENEL HAKLARI VE UYMALARI GEREKEN YASAKLARB R NC B L M dev ve SorumluluklarMadde l l k deviMadde Uyma deviMadde Dikkat ve zenle Yerine Getirme deviMadde ve birli i devi ve Yurt D nda Davran Madde rev Yerine Gelme deviMadde Bildiriminde Bulunma deviMadde Belgelerle Ara ve Gere leri ve G rev Gere i Tahsis EdilenTa n r ve Ta nmaz Mallar Geri Verme ve Bo altma deviMadde zl k devi K NC B L MGenel HaklarMadde venlik Hakk Madde steme Hakk Madde 19.

2 Ekilme Hakk Madde Hakk Madde 21. ikayet ve Dava A ma Hakk Madde 22. zin Hakk Madde 23. cretsiz Tedavi Hakk Madde k, cret ve denek Alma Hakk Madde 24 nc Maa kramiyesiMerkezi Mevzuat : 227 17 012 Madde Pahal l dene i Hakk Madde i Art dene i Hakk Madde al ma dene i Hakk Madde ve a e- bate dene i Hakk Madde Hakk Madde ve Kurs dene i Hakk Madde Yard m Hakk Madde nma dene i Hakk Madde Ayl Alma Hakk Madde n Hakk Madde , G l ve G rev Riski dene i Hakk NC B L MYasaklarMadde Faaliyette Bulunma Yasa Madde n Yasa Madde cal k Tan ma Yasa Madde ve Deme Verme Yasa Madde Kurulu tan kar Sa lama Yasa Madde ka Yapma Yasa Madde Bilgileri A klama Yasa Madde ve Di er Kazan Getirici Faaliyette Bulunma Yasa NC KISIMSINIFLANDIRMA VE KADROLARB R NC B L MS n fland rmaMadde n f Ayr m ve Esaslar Madde n f D nda Kadro hdas Edilemeyece iMadde n fland rmada renim UnsuruMadde G revlisinin Ba ka G revde al t r lamayaca Madde S n flar ve S n flar indeki DerecelerMadde neticilik Hizmetleri S n f

3 Madde ve Teknik Hizmet S n flar Madde Hizmet S n flar Madde n flara li kin Ortak Kurallar K NC B L MKadrolarMadde Kamu G revlisi al t r lamayaca Madde n Haz rlanmas Madde n Atanma ve Y kselme Ama lar in Ay r m Merkezi Mevzuat : 227 17 013D RD NC KISIMKAMU G REV NE ALINMAB R NC B L MY ntemMadde k Kadrolar n BildirilmesiMadde YetkisiMadde 61 Yetkisi K NC B L MKo ullarMadde G revine Al nma Ko ullar Madde nav T rleriMadde ma Veya Yeterlik S navlar na Kat lmaMadde navlar n Yap lmas Madde nav Sonu lar ve Ba ar ListesiMadde nav Sonu lar na tiraz NC B L MAdayl kMadde a Kabul Edilme ve Adayl k S resiMadde k D nemi indeki lemler ve S re Sonunda Ba ar s zl kBE NC KISIMH ZMET KO ULLARI VE EK LLER B R NC B L MAtanmaMadde l ve S rekli Kamu G revlili ine Atanma K NC B L MKamu G revinde lerleme ve Y kselmelerMadde

4 Lerlemesinin Ko ullar Madde lerlemesinde Onay Merci ve UygulamaMadde 72 G revine Atanmadan nce Veya Atand ktan Sonra Yap lanHizmetlerMadde kselme Yeri Kadrolar in Derece Y kselmesinin Ko ullar Madde Y kselmesinde S nav Sonu lar Madde S n ftan Ba ka Bir S n fa Ge me NC B L MYer De i tirmelerMadde Art rmak in E itim G ren Kamu G revlileriMadde Art rmak in E itim G ren Kamu G revlilerinin Hak veY k ml l kleriMadde D zenleyen T z kMadde G reve Vek let Ko ullar Merkezi Mevzuat : 227 17 014 Madde let Ayl VerilmesiMadde 82. kinci G revMadde emeyecek G revlerMadde Kald r lan Kamu G revlilerine li kin KurallarD RD NC B L MKamu G revlili inin Sona ErmesiMadde 85.

5 EkilmeMadde 86. ekilmede Devir ve TeslimMadde an st Hallerde ekilmeMadde G revinin Sona ErmesiBE NC B L MKay t ve De erlendirmeMadde G revlisi Kay t Defteri ve zl k Dosyas Madde Say l Yasa le Y r rl kten Kald r ld .Madde 92. zl k Dosyas n n De eriMadde erlendirme Amirleri ve Performans De erlendirme A s ndanSorumluluklar Madde De erlendirme Formunun Doldurulmas ve FormdaBelirtilecek HususlarMadde Say l Yasa le Y r rl kten Kald r ld .Madde G revlisinin De erlendirilmesi ve Performans De erlendirmeFormunun Muhafazas Madde Say l Yasa ile Y r rl kten Kald r ld .ALTINCI B L MDisiplin lemleri, Takdir Belgesi ve d llendirmeMadde lemlerinde Uyulmas Zorunlu lkelerMadde 98 ve K nama Cezas Gerektiren Disiplin lemlerinde Uyulmas Zorunlu lkelerMadde 98 ve K nama Cezas Verme Yetkisi ve Y ntemMadde Cezalar Madde Cezalar n n T rleri ve Ceza Uygulanacak Eylem ve Davran larMadde Cezas Verme Yetkisi ve Y ntemMadde revden Uzakla t rmaMadde Kovu turman n BildirilmesiMadde Belgesi ve d llendirmeYED NC B L M al ma Saatlar , Ek al ma ve zinlerMadde105.

6 Al ma SaatleriMadde 106. zin Hakk ve Y ll k zinlerin D zenlenmesiMadde Sa l k zniMadde , Do um ve Emzirme zniMadde k zniMadde 110. deneksiz zinlerMadde zniMerkezi Mevzuat : 227 17 015 Madde al malar Nedeniyle zinMadde 112 z k Yapma YetkisiALTINCI KISIMMAL KURALLARM adde Maa BaremleriMadde S n flar n n ve S n flar indeki Derecelerin Maa BaremleriMadde ik Baremler ve Baremden BaremeGe i Madde D nda Ayl klar ve Ayl k Katsay s Madde n Ayl klar Madde ve Derece Ayl Madde kta Ge irilen S renin Derece Y kselmesinde G zetilmesiMadde lerlemesinde Y ntemMadde n denme Zaman Madde Alt na Al nan Kamu G revlilerinin Ayl klar Madde De i ikli inde ve S n f De i tirmede Ayl kYED NC KISIMKAMU G REVL LER N N YET T R LMELER Madde G revlilerinin Hizmet inde Yeti

7 TirilmeleriMadde itim BirimleriMadde itim MerkezleriMadde D nda Yeti tirmeMadde ve DenetlemeMadde itim Genel Plan Madde Verme Y k m SEK Z NC KISIM E TL KURALLARM adde Kurullar n Olu umuMadde G revlileri Y ksek Dan ma KuruluMadde ik stlerMadde demin Saptanmas Madde Sendikalar le Protokol mzalama Kurallar DOKUZUNCU KISIMGE C KURALLARGe ici Madde n Saptanmas ve Kurulu T z kleriGe ici Madde 2. ntibak Kurallar Ge ici Madde 3. ntibak Komisyonu Kurulu ve leyi iGe ici Madde 4. ntibak lemlerine tiraz ve tirazlar n De erlendirilmesiGe ici Madde 5. demelerin Ba lang c Ge ici z k ve Y netmeliklerin Yay nlanma S resi ve KorumaGe ici Madde 7.

8 Zel yerlerinin Kapat lmas Ge ici Madde 8. zel Yasalar na Ba l Olanlar Hakk nda UygulamaGe ici Madde lm Haklar n Korunmas Ge ici Madde 10. renim Ko ulu Aranmas n n S n r Ge ici Madde Bildiriminde S reGe ici Madde D ndaki Kamu G revlilerine Uygulanacak Katsay Merkezi Mevzuat : 227 17 016Ge ici Madde Olarak Yurt D nda Bulunan Kamu G revlilerinin DurumuGe ici Madde zle meli Personelin DurumuGe ici Madde Hizmeti Komisyonu Ba kan ve yelerinin Maa ve denekleriGe ici Madde Mensuplar n n Maa lar Ge ici Madde Say l Yasa le Y r rl kten Kald r ld .Ge ici Madde Olarak Yap lan demelerGe ici Madde st Dereceye ntibak Ettirilen Kamu G revlilerinin Maa TahakkukuGe ici Madde 18B, 18A ve 19 Olan Kamu G revlilerinin ntibaklar Ge ici Madde zle meli Personel stihdam na li kin zel ve Ge ici KurallarONUNCU KISIMSONKURALLARM adde r rl kten Kald rmaMadde r tme YetkisiMadde r rl e Giri Say.

9 7/1979 KAMU G REVL LER YASASI [( 55 D zeltme), 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984, 29/1984,50/1984, 2/1985, 10/1986, 13/1986, 30/1986, 31/1987, 11/1988, 33/1988, 13/1989, 34/1989,73/1989, 8/1990, 19/1990, 42/1990, 49/1990, 11/1991, 85/1991, 11/1992, 35/1992, 3/1993,62/1993, 10/1994, 15/1994, 53/1994, 18/1995, 12/1996, 19/1996, 32/1996,( D zeltme),16/1997, 24/1997, 13/1998, 40/1998, 6/1999, 48/1999, 4/2000, 15/2000,( 26 D zeltme), 20/2001, 43/2001, 25/2002, 60/2002, 3/2003, 43/2003,63/2003, 69/2003, 5/2004, 35/2004, 20/2005, 32/2005, 59/2005, 10/2006, 44/2006, 72/2006,3/2007, 57/2007, 97/2007, 11/2008, 23/2008, 34/2008, 54/2008, 82/2009, 48/2010, 3/2011,13/2011,20/2013,34/2013,19/2014,3 /2015ve 48/2015 Say l Yasalar ile De i tirilmi veBirle tirilmi ekli]K br s T rk Federe Meclisi a a daki Yasay sa Yasa,Kamu G revlileri Yasas olarak R NC KISIMGENEL KURALLARK apsam2.

10 (1)Bu Yasa, Devletin ve di er kamu kurum ve kurulu lar n ny r tmekle y k ml oldu u kamu hizmetlerinin gerektirdi ias l ve s rekli g revlerde al an,genel ve katma b t elerdenveya bunlara ba l d ner sermayelerden maa (ayl k) alanlarauygulan kurumlarda s zle meli personel olarak al t r lanlarhakk nda bu Yasada ng r len zel kurallar uygulan r.(2)Yarg lar, Savc lar, Ba mukayyit, Say tay Ba kan ve yeleriile Kamu Hizmeti Komisyonu Ba kan ve yeleri hakk ndakendi zel yasa kurallar uygulan Mevzuat : 227 17 017(3)G venlik Kuvvetlerine ba l subay, astsubay, erba ve erler ileG venlik Kuvvetlerinde g rev yapan sivil kamu g revlilerihakk nda kendi zel yasa kurallar uygulan r.


Related search queries