Example: marketing

Kamu İhale Kanunu - mku.edu.tr

Kamu hale Kanunu ve EKAPS eminer Ders Notlar 2010 NDEK LER Do rudan Temin3-62 4734 Say l Kamu hale Kanunu63-255 hale Usulleri256-324 A r D k Tekliflerin Tespiti, Sorgulanmas ve De erlendirilmesi 325-337 4735 Say l Kamu hale S zle meleri Kanunu338-445 EKAP 446DO RUDAN TEM NDO RUDAN TEM N NED R? Kanunda belirtilen hallerde ihtiya lar n, idare taraf ndan davet edilen isteklilerle teknik artlar n ve fiyat n g r lerek do rudan temin edilebildi i usuld r.(Madde 4) Bu usul ile 22 maddede say lan b t n bentler i in ilan yap lmaks z n,teminat al nmaks z n,ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de say lan yeterlilik ko ullar n arama zorunlulu u olmaks z n ihtiya lar n temin edilmesi sa lanm t r.( hale usul de il, temin y ntemi) Do rudan temin y ntemiyle yap lan al mlarda yakla k maliyet haz rlanmas gerekli midir?Y NTEMLE GET R LEN KOLAYLIKLARBu usulde teminat(ge ici/kesin) al nmas ve ilanyap lmas zorunlu de ildir.

İÇİNDEKİLER • Doğrudan Temin 3-62 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 • İhale Usulleri 256-324 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Kamu İhale Kanunu - mku.edu.tr

1 Kamu hale Kanunu ve EKAPS eminer Ders Notlar 2010 NDEK LER Do rudan Temin3-62 4734 Say l Kamu hale Kanunu63-255 hale Usulleri256-324 A r D k Tekliflerin Tespiti, Sorgulanmas ve De erlendirilmesi 325-337 4735 Say l Kamu hale S zle meleri Kanunu338-445 EKAP 446DO RUDAN TEM NDO RUDAN TEM N NED R? Kanunda belirtilen hallerde ihtiya lar n, idare taraf ndan davet edilen isteklilerle teknik artlar n ve fiyat n g r lerek do rudan temin edilebildi i usuld r.(Madde 4) Bu usul ile 22 maddede say lan b t n bentler i in ilan yap lmaks z n,teminat al nmaks z n,ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de say lan yeterlilik ko ullar n arama zorunlulu u olmaks z n ihtiya lar n temin edilmesi sa lanm t r.( hale usul de il, temin y ntemi) Do rudan temin y ntemiyle yap lan al mlarda yakla k maliyet haz rlanmas gerekli midir?Y NTEMLE GET R LEN KOLAYLIKLARBu usulde teminat(ge ici/kesin) al nmas ve ilanyap lmas zorunlu de ildir.

2 Hale komisyonu kurulmas ve ihale karar al nmas zorunlu de ildir. hale dok man haz rlanmas ve yakla k maliyettespiti zorunlu de ildir. artnamehaz rlanmas ve s zle meyap lmas zorunlu de l teklif al nmas vepazarl k yap lmas zorunlu de Say l Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aran lmas zorunlu de ildir. halelere kat lmaktanyasaklaman n bulunup bulunmad n n teyidi zorunlu de R LEN ZORUNLULUKLARP iyasa fiyat ara t rmas i in yaz l en az bir ki i g revlendirilen ki i/ki iler piyasada fiyat ara t rmas yapmal d olan ki iden al m yap lmadan nce, harcama yetkilisinden onay al nmal d bir s reyi gerektiren i lerde, al m n s zle meye ba lanmas RUDAN TEM NE KATILAMAYACAK OLANLAR Do rudan temin bir ihale usul olmad i in Kanunun haleye kat l mda yeterlilik kurallar ba l kl 10 uncu maddesi ile haleye kat lamayacak olanlar ba l kl 11 inci maddesi bu bu al m y ntemi i in uygulanmayacakt r.

3 Kanunun Yakla kMaliyet ba l kl ; Malveyahizmetal mlar ileyap mi lerininihalesiyap lmadan kmaliyetbelirlenirvedayanaklar ylabirliktebirhesapcetvelindeg sterilir. s ylabirihaley ntemiolmayando rudanteminy ntemindeyakla kmaliyethaz rlanmas zorunlude ; GenelTebli ; Ancakbubentkapsam ndager ekle tirilecekyap mi lerindefiyatara t rmas n n,Yap m leri haleleriUygulamaY netmeli indebelirlenenyakla kmaliyetinhesaplanmas naili kinesasveusullereg reyap lmas zorunludur. h km gere i22/Dkapsam ndayapt r lacakyap mi lerininfiyatara t rmas Yap m leri haleleriUygulamaY netmeli indebelirlenenyakla kmaliyetinhesaplanmas naili kinesasveusullereg reyap lmal d RUDAN TEM NDE P YASA F YAT ARA TIRMASI haleyetkilisinceg revlendirilecekki iveyaki ilertaraf ndanpiyasadafiyatara t rmas n nyap lacakt r. darelercegereklig r lmesihalinde,fiyatara t rmalar ,ilgili haleUygulamaY netmeliklerindeyakla kmaliyetinbelirlenmesineili kinesasveusuller er evesindedeyap labilir.

4 (Tebli ) Teklifal nmas durumundaisepiyasarayiciniyans t r,ba kabirifadeyleger ek ibirfiyattespiti nemliolup,bu er evedem mk noldu unca oki letmedenfiyatalmas n nuygunolacakt RUDAN TEM NDE YASAKLILIK TEY D Do rudan temin y ntemiyle yap lan al mlarda esasen al m yap lacak ki inin yasakl olup olmad teyit ettirilmeyecek olup, bu durumun tek istisnas n Kanunun 22/I-d bendine g re yap lan al mlar olu turmaktad r. BununlailgiliGenelTebli 4734say l Kanunun22ncimaddesiuyar ncado rudanteminyoluylaal myap lmas halindeal myap lacakki iyadafirman nihalelerekat lmaktanyasakl olupolmad ,an lanKanunun22ncimaddesinin(d)bendindebeli rtilenparasallimitdahilindeyap lanal mlarda,al myap lacakger ekveyat zelki ininKurumuninternetsayfas ndakiyasakl larlistesindebulunupbulunmad n nkontroledilmesiveyasakl oldu ununbelirlenmesidurumunda,s zkonusuki idenal myap lmamas gerekmektedir. a klamas yeralmaktad r.(Tebli legetirilenk s tlama)DO RUDAN TEM N Y NTEM LE YAPILAN ALIMLAR DOLAYISIYLA K K KAYET BA VURUSUNDA BULUNULAB L R M ?

5 4734say l Kanunun53,54, incesadecebuKanunkapsam ndayap lanihalelerey nelikolarakidareye ikayetveKamu haleKurumu naitirazen ikayetba s ylasadecebiral my ntemiolan,ba kabirifadeyleihaleusul olmayando rudanteminleger ekle tirilenal mlaray nelikKamu haleKurumu naitirazen ikayetba vurusuyap lamayacakt N N BELL B R S REY GEREKT RMES DURUMUNDA S ZLE ME MZALANMASININ ZORUNLU OLMASI Esasendo rudanteminy ntemindes zle meyap lmas zorunluolmamaklabirlikte,al m yap lacaki inbellibirs reyigerektirmesidurumundas zle meyap lmas zorunluhalegelmektedir.(22/ckapsam ndayap lacakal mlardas zle meimzalanacak) Konuyaili kinolarakGenelTebli Bumaddekapsam ndaal m yap lacakmal nteslimiveyahizmetinyadayap mi ininbellibirs reyigerektirmesidurumunda,al m nbirs zle meyeba lanmas zorunluolupbirdefadayap lacakal mlardas zle meyap lmas l k,22ncimaddenin(c)bendikapsam ndayap lanal mlardaisemaddemetnindebelirtildi i zeres zle meyap lmas zorunludur.

6 A klamas yeralmaktad r. S zle meyap lmas durumunda; Kamu hale Kurumu taraf ndan yay mlanan tip s zle melerin esas al nmas zorunlu olmay p,i in niteli ine g re s zle menin konusu, bedeli, s resi ile taraflar n kar l kl hak ve y k ml l kleri s zle mede belirtilmesi yeterlidir. S zle me yap lmas durumunda K K pay tahsil edilecek mi? Do rudantemineili kind zenleneceks zle meler zerindenKamu haleKurumupay tahsiledilmesinegerekbulunmamaktad ,4734say l Kanunun53/j-ImaddesindebuKanunkapsam ndayap lanihalelereili kind zenleneceks zle melerdenKurumpay tahsiledilece i ng r lm olup,do rudanteminbirihaley ntemide BELGES D ZENLENME ZORUNLULU U Do rudanteminy ntemiileger ekle tirilecekal mlarda onaybelgesi d ,herhangibiral m ndo rudanteminkapsam nagiripgirmedi i, denekdurumu,i innev'i,niteli i,varsaprojenumaras ,miktar ntespitionaybelgesiilesomutla t r lacakt Y NET M HARCAMA BELGELER Y NETMEL Onay Belgesi , Piyasa Fiyat Ara t rmas Tutana , D zenlenmesi gerekli g r lm ise s zle me, Fatura, Muayene ve kabul komisyonu tutana , kabul i leminin idarece yap lmas halinde ise idarece d zenlenmi belge, Mal ve malzeme al mlar nda, ta n r i lem fi i, INIR LEM F.

7 A A IDA BEL RT LEN TA INIR MAL ALIMLARINDA DEME BELGES NE BA LANMAZ. Sat n al nd andan itibaren t ketimi yap lan su, do algaz, kum, ak l, bah e topra , bah e g bresi ve benzeri madde al mlar Makine, cihaz, ta t ve i makinelerinin servislerde yap lan bak m ve onar mlar nda kullan lan yedek par alar ile do rudan ta tlar n depolar na konulanakaryak t, likit gaz ve ya al mlar , Dergi ve gazete gibi s reli yay n al mlar . K NC ONAY Do rudan teminde harcama yetkilisince onay verilmesi ilk a amas ihtiyac n do rudan teminle kar lanabilmesi i in gerekli iznin al nmas idi, ikincisi ise tespit edilen en uygun fiyattan al m n yap labilmesi i in verilecek onayd r. S RE ..DO RUDAN TEM N S REC Onay belgesi (Birinci) Fiyat ara t rmas yapacaklar n g revlendirilmesi Fiyat ara t rmas yap lmas En uygun bedelin tespiti hale yetkilisinin onay (oluru) ( kinci) D zenlenmesi gerekli g r lm ise s zle me Al m n ger ekle tirilmesi Fatura vb.

8 Belgelerin onay belgesine eklenmesi DENEY M BELGES D ZENLENMES GenelTebli redo rudanteminyoluylabedeli erenbirs zle mekapsam ndager ekle tirilenal mlarda, haleUygulamaY netmeliklerininilgilimaddeleri er evesindei deneyimbelgesid zenlenmesim mk nd RUDAN TEM N Y NTEM YLE YAPILAN ALIMLARDA KARAR DAMGA VERG S Do rudanteminlekar lananal mi in4734say l i ekildebirkomisyonunolu turuldu u,al mkarar n nkomisyontaraf ndanverildi ivebukarar nihaleyetkilisinceonayland durumda,binde4,5oran RUDAN TEM N Y NTEM YLE YAPILAN ALIMLARDA S ZLE ME DAMGA VERG S Do rudanteminy ntemiyleger ekle tirilenal mlaraili kinolaraks zle meimzalanm ise,binde7,5oran zle med zenlenmemi olmas durumundaisedamgavergisitahsiledilmesine gerekbulunmamaktad r. Buhususlara li l ResmiGazete deyay mlanan44 SeriNoluDamgaVergisiKanunuGenelTebli ; Bu er evede,idarelerin4734say l Kanunun22ncimaddesikapsam ndayapacaklar al mlarnedeniylebelliparay ihtivaedenbirs zle menind zenlenmesihalindebus zle menin,idarelercekurulacakihalekomisyonla r ncabirihalekarar n nal nmas halindebukarar n,damgavergisinetabitutulmas ,s zkonusual mlarnedeniylebelliparay ihtivaedenbirs zle menind zenlenmemesiveihalekomisyonlar kurularakbirihalekarar n nal nmamas halindeisedamgavergisininaran lmayaca tabiidir.

9 A klamas yeralmaktad RUDAN TEM N USUL NDE YASAKLAMA KARARI VER L P VER LEMEYECE Do rudan temin usul nde yasaklama karar verilemeyece i Genel Tebli in maddesindeki a klanm t r. Buna g re; Do rudan temin yoluyla yap lan al mlarda, Kanunun 58 inci maddesine g re ihalelere kat lmaktan yasaklama karar verilebilmesi m mk n de ildir. Ayr cado rudanteminininihaleusul olmad dikkateal nd nda,4735say l Kanunun25incimaddesiiles zle meninuygulanmas s ras ndaortaya kanyasakfiilveyadavran lard zenlendi inden;ayn Kanunun26nc maddesinde ng r lenm eyyidelerindo rudantemini inuygulanmas m mk nbulunmamaktad r. SORUMLULU U Do rudanteminusul yleyap lanal mlardaortaya kan4734say l Kanunun17incive4735say l Kanunun25incimaddesindebelirtilenyasakfi ilveyadavran lar nT rkCezaKanununag resu te kiletmesi;bufiilveyadavran lari incezasorumlulu unaili kinh k mlerinuygulanmas naengelte kiletmez. DO RUDAN TEM N KAYIT FORMU KonuylailgiliGenelTebli Do rudanteminyoluylayap lanal mlari in Do rudanTeminKay tFormu temintarihinitakipedenay nonuncug n nekadarusul neuygunolarakilgilik s mlardoldurulduktansonraKurumainternet zerindeng nderilecektir.

10 A klamas yeralm t RUDAN TEM NDE PARASAL L M TLER Do rudan teminde sadece 22/d bendinde parasal limit ng r lm olup, di er bentlerde herhangi bir parasal limit RUDAN TEM N Y NTEM LE YAPILAN ALIMLARDA F YAT FARKI DENEB L R M ? Do rudan temin bir ihale usul olmay p,bir al m y fark fark verilmesi do rudan temin y nteminin yap s na da KURUMLARI B RB R NDEN DO RUDAN TEM N KAPSAMINDA ALIM YAPAB L RLER M ? Kanunun 22. maddesinde say lan durumlar n olu mas durumunda buna herhangi bir engel ) HT YACIN SADECE GER EK VEYA T ZEL TEK K TARAFINDAN KAR ILANAB LECE N N TESP T ED LMES . Bubentkapsam natekelniteli inde retilmektevesat lmaolanmalvehizmetlergirmektedir. Bubentkapsam ndayap lanal mlardaTekKaynaktanTeminEdilenMallara/Hiz metlere li kinFormu(K )kullan lacakt r.(Formaihtiyac nnedensadecetekger ekveyat zelki itaraf ndankar lanaca detayl olarakyaz lacak) Pekibubentkapsam ndayap lanal mlardafiyatara t rmas yap lacakm d r?


Related search queries