Example: stock market

KAMU ZARARLARININ TAZMİNİ KONUSUNDA …

T rk dare Dergisi Say : 473 Aral k 2011 9 KAMU ZARARLARININ TAZM N KONUSUNDA MEVZUATTAN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER VE Z M NER LER Dr. Abdullah Recai AKALAN* ZETKamu zarar mevzuata ayk r karar, i lem ve eylem sonucunda kamu kayna ndaki bir azalmad r. Kamu zarar kamu hukuku h k mlerine g re de il, zel hukuk h k m-lerine g re tazmin edilir. Kamu zararlar n n tazmini KONUSUNDA mevzuattan ve uygula-madan kaynaklanan problemler bulunmaktad r. Bunlardan en nemlisi st y neticinin kamu zarar na yol a mas halidir. Bu durumda, st y netici hem zarara yol a an, hem de kamu zarar n n tahsiline karar veren merci konumundad r. Kamu zarar , bu zarara yol a an ki i taraf ndan tazmin edilmek zorundad Kelimeler: Kamu Zarar , Tazmin, Denetim, Mahkeme Karar.

Kamu Zararlarının Tazmini... • 13 2- DEVLET MEMURLARI TARAFINDAN VERİLEN ZARARLAR Memurlar görevlerini özenle yerine getirmek, devlet malını korumak ve

Tags:

  Devlet, Memurlari, Devlet memurlari

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KAMU ZARARLARININ TAZMİNİ KONUSUNDA …

1 T rk dare Dergisi Say : 473 Aral k 2011 9 KAMU ZARARLARININ TAZM N KONUSUNDA MEVZUATTAN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER VE Z M NER LER Dr. Abdullah Recai AKALAN* ZETKamu zarar mevzuata ayk r karar, i lem ve eylem sonucunda kamu kayna ndaki bir azalmad r. Kamu zarar kamu hukuku h k mlerine g re de il, zel hukuk h k m-lerine g re tazmin edilir. Kamu zararlar n n tazmini KONUSUNDA mevzuattan ve uygula-madan kaynaklanan problemler bulunmaktad r. Bunlardan en nemlisi st y neticinin kamu zarar na yol a mas halidir. Bu durumda, st y netici hem zarara yol a an, hem de kamu zarar n n tahsiline karar veren merci konumundad r. Kamu zarar , bu zarara yol a an ki i taraf ndan tazmin edilmek zorundad Kelimeler: Kamu Zarar , Tazmin, Denetim, Mahkeme Karar.

2 ABSTRACT The Problems Arising Form Legislations And Practices About Compensation Of Public Losses And The Suggestions For SolutionPublic loss is a decrease in public source as a result of decisions, transactions or acts which are contrary to the legislation. Public loss is compensated not according to the provi-sions of public law but the provisions of private law. There are problems for the compensa-tion of losses arising from legislation and public administration. The most important one is the situation that top manager leads public losses. In this case, top manager is the one leading to damage, as well as the authority deciding to collect the public loss. Public loss must be compensated by the person who constitutes Words: Public Loss, Compensation, Audit, Court Decision.* M lkiye Ba m fetti i10 T rk dare Dergisi Say : 473 Aral k 2011G R Kamu kaynaklar ndan yersiz veya kanuna ayk r olarak yap lan harcamalar yada bu kaynaklarda meydana gelen eksilmeler, kamu zarar olarak kar m -za kar.

3 Kamu zarar n n zarar verenden tahsil edilmemesi, kamunun devlete olan inanc n yaralayacak, ba kalar n da kamu kaynaklar na zarar verme ko-nusunda cesaretlendirecektir. O halde kamuya verilen zarar n hukuki usullerle sorumlular ndan tazmin edilmesi gerekmektedir. Kamu zarar ndan do an alaca n r zaen denmesi beklenir. Ancak kamu idareleri zarar n kendili inden denmemesi halinde de baz hukuki y ntemleri kullanmak durumdad r. Bu y ntemler, Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanu -nu nda, Say tay Kanun unda, devlet Memurlar Kanununun 12 ve 13. madde-lerinde, Kamu Zararlar n n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Y netme-lik te, Devlete ve Ki ilere Memurlarca Verilen Zararlar n Nevi ve Miktarlar n n Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumluluklar , Yap lacak Di er lemler Hakk nda Y netmelik te d zenlenmi tir.

4 Bu makalenin haz rlanmas nda ama , kamu zarar n n tahsili KONUSUNDA mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan bir tak m sorunlar n bulunmas d r. Bu sorunlar n en nemlisi kamu zarar na yol a an i lem veya eylem s recine st y neticilerin dahil olmas halidir. Zira bu durumda, st y netici hem zarara yol a an, hem de kamu zarar n n tahsil edilip edilmeyece ine karar veren mer-ci konumundad r. Yine benzer konular d zenleyen iki y netmeli in farkl kav -ramlar zerinden hareket etmesi bir ba ka sorun olarak kar m za kmaktad r. Ayr ca sosyal yard mla ma ve dayan ma vak flar gibi kendine zg yap lar bulunan kurumlarda kamu zarar na karar verecek merci KONUSUNDA net hukuki d zenleme bulunmamas bir ba ka sorun olarak kar m za kmaktad r. Ayr ca uygulamadan kaynaklanan problemler bulunmaktad r.

5 St y neti-cinin kamu zarar na yol a t n n tespiti halinde, mevcut bir hukuki d zenle-me varken, bu d zenleme dikkate al nmadan Say tay a tevdi yap lmas uy-gulamada g r len problemlerden birisidir, Yine kamu zarar na yol a an kamu g revlilerinin maa lar ndan do rudan kesinti yap lmas hususu uygulamadan kaynaklanan bir ba ka problemdir. Bu makale ile gerek hukuki d zenleme yetersizli inden kaynaklanan so-runlara, gerekse uygulamadan kaynaklanan sorunlara y nelik tespitler yap la -cak ve nerilerde bulunulacakt eyden nce, kamu zarar n n daha iyi anla labilmesi i in tan m yap l -mal , ayr ca hukuki niteli i belirlenmelidir. Yine, kamu zarar n n amme alaca Kamu Zararlar n n 11olup olmad tespit edilmeli ve alaca n tahsili y ntemi ortaya konulmal d r. Bu makalede, kamu zarar n n tan m yap ld ktan sonra, hukuki niteli i zerinde durulacak ve alaca n tahsili usulleri belirlenecektir.

6 Kamu kaynaklar na verilen zararlar n hangi usullerle tazmin edilece i hususu mali boyutlar itibariyle or-taya konulmaya al lacak, kamu zarar n n ayn zamanda bir su veya disiplin su u olu turmas halinde uygulanacak y ntemlere de ZARARI KAVRAMIZ arar s zl kte Bir eyin, bir olay n yol a t kar kayb veya olumsuz, k t sonu , dokunca, ziyan, mazarrat 1 olarak tan mlanmaktad r. Daha hukuki bir ifadeyle; bir ki inin maddi veya manevi varl nda kendi iradesi d nda meydana gelen azalmalara zarar denecektir (Ba datl , 1997: 480).Kamu zarar , mevzuata ayk r olarak eylem ve i lem tesis etmek suretiyle kamu kayna nda eksilmeler meydana gelmesi bi iminde olu abilece i gibi, devlet memurlar yada nc ki iler taraf ndan kamu mallar na verilen za-rarlar bi iminde de ger ekle ebilir.

7 Bu hususlar, esas olarak Kamu Zararlar n n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelikte, Devlete ve Ki ilere Memurlarca Verilen Zararlar n Nevi ve Miktarlar n n Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumluluklar , Yap lacak Di er lemler Hakk nda Y netmelikte d zenlenmi -tir. lkinde 5018 say l Kanuna paralel olarak kamu zarar kavram n n tan m yap lmakta ve tahsili usulleri belirlenmektedir. kinci y netmelikte ise, daha ok memurlara teslim edilen kamu mallar na verilen zararlar ve bunlar n tahsili y ntemleri ortaya konulmaktad zarar kavram esas olarak, 5018 say l Kamu Mal Y netimi ve Kon -trol Kanununun 71. maddesinde tan mlanm t r. Buna g re; Kamu zarar , mevzuata ayk r karar, i lem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kayna nda art a engel veya eksilmeye neden olunmas d r.

8 Kanunun ayn maddesinde, kamu zarar kabul edilen haller say larak be-lirlenmi tir. Buna g re, i , mal veya hizmet kar l olarak belirlenen tutardan fazla deme yap lmas ; mal al nmadan, i veya hizmet yapt r lmadan deme yap lmas ; transfer niteli indeki giderlerde, fazla veya yersiz demede bulunul-mas ; i , mal veya hizmetin rayi bedelinden daha y ksek fiyatla al nmas veya yapt r lmas ; idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil i lemlerinin mevzua-ta uygun bir ekilde yap lmamas ; mevzuat nda ng r lmedi i halde deme 1 T rk dare Dergisi Say : 473 Aral k 2011yap lmas halleri kamu zarar say lm t r. Bu tan mdan ortaya kan husus, deme i lemlerinde veya gelirlerin tahsilinde mevzuata ayk r l klar sonucunda ortaya kan kamu kayna ndaki eksilmelerin kamu zarar olarak belirlenmesi-dir; di er bir ifade ile 5018 say l Kanun un 71.

9 Maddesinde muhasebe i lemleri sebebiyle ortaya kan zararlar d zenlenmi un 71. maddesinde kamuya ait mallarda meydana gelecek azalma-lar, kaybolmalar d zenlenmemi tir. Kamu Zararlar n n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk ndaki Y netmeli in 2. maddesinde devlet memurlar n n verdikleri zararlar bu y netmeli in kapsam d nda b rak lm t r. devlet memurlar n n yol a t klar zararlar n tahsili usul , Devlete ve Ki ilere Memurlarca Verilen Zarar -lar n Nevi ve Miktarlar n n Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumluluklar , Yap lacak Di er lemler Hakk nda Y netmelikte d zenlenmi tir. Ayr ca devlet Memurlar Kanunu nun 13. maddesine g re devlet memur-lar n n idare ad na hareket etmekte iken, nc ki ilere verdikleri zararlar sebebiyle idarenin demek zorunda kald tazminatlar da kamu zarar kabul edilmelidir.

10 Zira bu husus ta mevzuat m zda ayr ca d zenlenmi tir. Yine nc ki ilere yap lan haks z ve yersiz demeler ile nc ki ilerin devlete ait mallara verdikleri zararlar da kamu zarar say larak tazmini sa lan-mal d halde kamu zarar , idarenin mevzuata ayk r bi imde deme yapmas yada gelirin tahsilinde mevzuata ayk r davranmas olarak ger ekle ebilece i gibi, devlet memurlar n n gerek kamu mal na gerekse ba kalar na verdikleri zarar n idare taraf ndan denmesi bi iminde de ger ekle ebilir. devlet memuru olmayan bireylerin kamu mal na verecekleri zararlar da kamu zarar kapsam n-da de 5018 SAYILI KANUNA G RE KAMU ZARARIY ukar da da belirtildi i gibi, 5018 say l Kanun un 71. maddesinde tan m-lanan, kamu zarar , mevzuata ayk r karar, i lem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kayna nda art a engel veya eksilmeye neden olunmas d r.


Related search queries