Example: barber

KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV …

KBS-HYS ELEKTRON K. YURT GE C G REV. YOLLU U uygulama . kilavuzu . 6245 say l Harc rah Kanunu kapsam nda d zenlenen yurti i ge ici g rev yollu u bildirimine ait e-yolluk haz rlama k lavuzu Hatas z ve h zl bir yolluk bildirimi giri i i in k lavuzu okuyunuz. 6245 say l Harc rah Kanunu Yurti i Ge ici G rev Yollu u Haz rlama K lavuzu R . Bu k lavuz, 6245 say l Harc rah Kanunu h k mlerine g re d zenlenen yurti i ge ici g rev yollu u i lemlerinin Kamu Harcama ve Muhasebe Bili im Sistemi ( KBS-HYS ) zerinden haz rlanmas na ait i lemleri a klamaktad r. Genel olarak e-yolluk bildirim haz rlama i lem s re leri: 1. Ki i ve Onay Bilgileri giri i 2. Harcama Talimat olu turulmas -Yolluk avans i lemi 3. Yolluk Bildirim giri , onay ve EB i lemi nemli Uyar : Bu uygulama i erisindeki Yurti i ge ici g rev yollu u demeleri sadece say2000i sisteminde kay tl 161 11 3 3 0, 161 11 6 9 0, 630 3 3 1 1 ve 630 30 6 9 2 ekodlar n kapsamaktad r.

KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU Hatasız ve hızlı bir yolluk bildirimi girişi için kılavuzu okuyunuz. 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında düzenlenen yurtiçi

Tags:

  Kilavuzu, Uygulama, Uygulama kilavuzu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV …

1 KBS-HYS ELEKTRON K. YURT GE C G REV. YOLLU U uygulama . kilavuzu . 6245 say l Harc rah Kanunu kapsam nda d zenlenen yurti i ge ici g rev yollu u bildirimine ait e-yolluk haz rlama k lavuzu Hatas z ve h zl bir yolluk bildirimi giri i i in k lavuzu okuyunuz. 6245 say l Harc rah Kanunu Yurti i Ge ici G rev Yollu u Haz rlama K lavuzu R . Bu k lavuz, 6245 say l Harc rah Kanunu h k mlerine g re d zenlenen yurti i ge ici g rev yollu u i lemlerinin Kamu Harcama ve Muhasebe Bili im Sistemi ( KBS-HYS ) zerinden haz rlanmas na ait i lemleri a klamaktad r. Genel olarak e-yolluk bildirim haz rlama i lem s re leri: 1. Ki i ve Onay Bilgileri giri i 2. Harcama Talimat olu turulmas -Yolluk avans i lemi 3. Yolluk Bildirim giri , onay ve EB i lemi nemli Uyar : Bu uygulama i erisindeki Yurti i ge ici g rev yollu u demeleri sadece say2000i sisteminde kay tl 161 11 3 3 0, 161 11 6 9 0, 630 3 3 1 1 ve 630 30 6 9 2 ekodlar n kapsamaktad r.

2 Bu uygulamada elektronik ortamda haz rlanan t m belgeler ilgisine g re kurumca ve muhasebe birimlerince mevzuata uygunluk noktas nda incelendikten sonra onaylanmas gerekmektedir. 1. Ki i ve Onay Bilgileri giri i lemleri: Kurumlar nca yurti inde ge ici olarak g revlendirilen personele ait bilgiler a a daki ekrandan girilecektir. Ekrandaki gerekli veri alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna bas larak i lem tamamlanacak ve sistem otomatik bir yolluk refarans numaras verecektir. Yolluk i lemine ait sonraki s re ler bu numara zerinden takip edilecektir. Ki i ve Onay bilgileri veri giri ekran ndaki fonksiyon butonlar ve g revleri: Kaydet: Yeni bir yolluk s recine ait ki i ve onay bilgilerini kaydetme i lemi yapar. Sorgula: nceden s reci ba lat lm yolluk i lemlerine giri fonksiyonunu yerine getirir. lemler mause ile t klanarak yap lacakt r. Yeni lem: Ekran temizler ve veri giri ine haz r hale getirir.

3 Yolluk Haz rlama S reci Butonu: Ki i ve Onay bilgileri giri i lemi tamamlanan yolluklara ait harcama talimat . ve yolluk bildirim giri i lemlerine ge i i sa lar. Talimat Olu turulmas - yolluk avans i lemleri Ki i ve Onay bilgileri veri giri i lemleri tamamland ktan sonra yolluk haz rlama s reci butonu ile bu ekrana giri yap l r ve ekran zerindeki gerekli veri giri i lemleri a a daki ekranda oldu u gibi doldurulur. Ki iye ait g ndelik tipi bu ekran zerinden g revli mutemet e belirlenir. Yolluk ncesi avans verilecekse avans tutar girilir ve AVANS mif belgesi sistemde retilir ve muhasebe birimine hem elektronik ortamda hem de ka t ortam nda g nderilir. Harcama Talimat veri giri ekran ndaki fonksiyon butonlar ve g revleri: Avans Ek-1 Harcama Talimat : Yolluk demesine ait ekranda girilen verilere g re Harcama Talimat formunu olu turur. Kaydet/Avans Mif: Ekrana girilen bilgileri kaydeder.

4 Mif D k m : Yolluk deme ncesi verilecek olan avansa ait M F belgesini olu turur. Muhasebe Birimine G nder: Avans Mif belgesini kurumun ba l oldu u muhasebe birimine (say2000i). g nderir. Avans ptal: Avans iptal i lemini yapar G ndelik De i tirme: Ki ilere ait hatal g ndeliklerin de i tirilmesi i in kullan l r. (avans fi durumu onayl ise kullan l r). Bildirim giri , onay ve EB i lemi Kurumlar n g revlendiri i personelin ge ici g revi tamamland ktan sonra Yolluk Haz rlama s reci alt ndaki (ki i ve onay bilgileri ekran ndaki buton) Yolluk Haz rlama ekran na girilerek personelin e- devletten g nderdi i elektronik yolluk bildirimi veya kurumca g revli mutumedin ki i ad na girece i yolluk bildirim i lemleri bu ekranda yap lacakt r. Yolluk Bildirim Ekran ndaki butonlar ve g revleri: Kaydet: Mutumet giri li yolluk bildiriminin kaydetme i lemini yapar. Personele ade Et: E-devlet ten girilen yolluk bildirimlerinde kurumca yap lan n mali kontrol sonucu eksiklik bulunmas durumunda ki iye iade etme i leminde kullan l r.

5 EB olu tur: Yolluk bildirimine ait EB'sini olu turur. Yolluk ptal: yolluk s recini iptal eder. EB Yazd r: EB'sinin d k m n verir. Yolluk Bildirim Yazd r: Yolluk Bildiriminin d k m n verir. Muhasebe Birimine G nder: Yolluk Bildirimine ait EB'sini kurumun ba l oldu u muhasebe birimine g nderir. Yolluk bildirimi; e-devletten personelce g nderilmesi durumunda kurum sadece yollu a ait n mali kontrol i lemini yapacak ve EB belgesini sistemden retecektir. Yolluk beyanname giri i mutemet e yap lacaksa a a daki i lemler yap l r: Yolluk Bildirim giri ekran ndan harc raha ait giderler ekranda g r nen butonlar kullan larak sat r ekleme suretiyle yap lacakt r.(gidi sat r ekle, d n sat r ekle, sil, yeni ) Harc raha ait yol masraflar , g ndelik ve konaklama masraflar ve di er masraflar i in ayr b l mler halinde alanlar olu turulmu tur. Yukar da ekranda yer alan rnek uygulamaya g re benzer harc rah giri leri yap lacakt r.

6 E-yolluk uygulamas ndaki g ndelik oran se enekleri ve anlamlar : 0: s f r yevmiye anlam na gelir, bu oran se ildi inde g ndelik s f rla arp l r 1:Tam yevmiye anlam na gelir bu oran se ildi inde g ndelik tipi bir ile arp l r :Yar m yevmiye anlam na gelir, bo oran se ildi inde g ndeli in yar s al n r 1/3:Bu oran se ilirse g ndeli in te biri al n r 2/3:Bu oran se ildi inde g ndeli in te ikisi al n r Konaklama: Konaklama bedeli birim fiyat girilir. Hat rlatma: Hatas z yolluk raporu almak i in mutlaka hareket saatlerini giriniz. nemli Uyar : Gidi ve D n yol masraflar na ait g ndeliklerin yolluk bildirim raporuna yans mas i in G rev Mahalline Hareket b l m ne ait bilgiler mutlaka girilmelidir. Yol masraf na ait nakil ara creti beyan edilmeyecekse veya cretsiz resmi ara la gidilecekse tutar alan na s f r girilmesi gerekiyor. r: Ankara'dan stanbula resmi ara la gidilecekse tutar alan na s f r girilmelidir.

7 Yolluk Bildirimi personelce incelenir, hata yoksa slak imzalara tamamlat l r kurumda g revli mutemet gerekli mevzuata uygunluk denetimini yaparak hata varsa sistemden d zeltir, hatas yoksa kabul eder ve EB belgesini olu turup sonraki i lemlerini tamamlar. e-yolluk lem S re leri hakk nda hat rlatma: 1-Gerekli yolluk bilgileri girildikten sonra ana sayfadaki Kaydet butonuna bas l r. 2-Yolluk Bildirim Yazd r butonu ile yaz c dan bildirim al n r, belge kontrol yap l r, yolluk bilgilerinde hata bulunmuyorsa, belge personelce birim amirine imzalat l r. 3- mza i leminden sonra EB olu turulup sonraki i lemler yap l r.


Related search queries