Example: biology

Kemal Gözler - Gürsel Kaplan ĐDARE HUKUKUNA GĐRĐŞ

Kemal G zler G rsel Kaplan DARE HUKUKUNA G R EK N BASIN YAYIN DA ITIM Ekin Bas m Yay n Da t m, ISBN: 978-605-5335-32-8 (c) 2012. Her hakk mahfuzdur. Birinci Bask : Eyl l 2002; Onbe inci Bask : ubat 2012 Dizgi ve Sayfa D zeni: Kemal G zler Kapak: Kemal G zler (Fikir), F sun Baykan (Uygulama) Ele tirileriniz in: Kitab n Tan t m : Bask : Star Ajans Ltd. ti. Alaettinbey Mah., 634. Sokak, Nil fer Ticaret Merkezi, 2. B lge, Ayaz Plaza no 24, Nil fer - BURSA Tel: 0224 249 23 20 Sertifika No: 15366 Da t m: Ekin Bas n Yay n Da t m, Bur Pasaj no: 27; Alt parmak - BURSA Tel: (0224) 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37 Web: E-mail: Sertifika No: 0607-16-008681 K t phane Tasnif Numaralar Library of Congress: 2012 Dewey: G Z 2012 KORSAN YAYINCILARA VE FOTOKOP C LERE UYARI: 5846 Say l Fikir ve Sa nat Eserleri Kanununun 71 inci maddesi, bir kitab , hak sahibi ki4inin yaz l izni olmak s z n, herhangi bir 4ekilde (fotokopi dahil) o altanlar , da tanlar , satanlar , her t rl i4aret, ses veya g r nt nakline yarayan ara larla umuma iletenleri, ticari ama la sat n alanlar , elinde bulunduran ya da depolayanlar bir y ldan be y la kadar hapis veya adl

ÖNSÖZ Đdare hukuku alanında dört ayrı kitabımız bulunmaktadır: Birincisi 3168 sayfalık Đdare Hukuku, ikincisi 864 sayfalık Đdare Hukuku Dersleri, üçüncüsü eli- nizde tuttuğunuz 392 sayfalık Đdare Hukukuna Giriş ve nihayet dördüncüsü kü- çük boy 264 sayfalık Kısa …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Kemal Gözler - Gürsel Kaplan ĐDARE HUKUKUNA GĐRĐŞ

1 Kemal G zler G rsel Kaplan DARE HUKUKUNA G R EK N BASIN YAYIN DA ITIM Ekin Bas m Yay n Da t m, ISBN: 978-605-5335-32-8 (c) 2012. Her hakk mahfuzdur. Birinci Bask : Eyl l 2002; Onbe inci Bask : ubat 2012 Dizgi ve Sayfa D zeni: Kemal G zler Kapak: Kemal G zler (Fikir), F sun Baykan (Uygulama) Ele tirileriniz in: Kitab n Tan t m : Bask : Star Ajans Ltd. ti. Alaettinbey Mah., 634. Sokak, Nil fer Ticaret Merkezi, 2. B lge, Ayaz Plaza no 24, Nil fer - BURSA Tel: 0224 249 23 20 Sertifika No: 15366 Da t m: Ekin Bas n Yay n Da t m, Bur Pasaj no: 27; Alt parmak - BURSA Tel: (0224) 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37 Web: E-mail: Sertifika No: 0607-16-008681 K t phane Tasnif Numaralar Library of Congress: 2012 Dewey: G Z 2012 KORSAN YAYINCILARA VE FOTOKOP C LERE UYARI: 5846 Say l Fikir ve Sa nat Eserleri Kanununun 71 inci maddesi, bir kitab , hak sahibi ki4inin yaz l izni olmak s z n, herhangi bir 4ekilde (fotokopi dahil) o altanlar , da tanlar , satanlar , her t rl i4aret, ses veya g r nt nakline yarayan ara larla umuma iletenleri, ticari ama la sat n alanlar , elinde bulunduran ya da depolayanlar bir y ldan be y la kadar hapis veya adl para cezas yla cezaland rmaktad r.

2 KT BAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanu nunun 35 inci maddesine g re, bir kitaptan iktibas (al nt ) yap labilmesi i in 4u 4artla ra uyulmas gerekir: (1) ktibas, bir eserin baz c mle ve f kralar n n bir ba4ka esere al nmas yla s n rl olmal d r. (2) ktibas, maksad n hakl g sterece i bir nispet dahi linde ve m nderecat n ayd nlatmak maksad yla yap lmal d r. (3) ktibas, belli olacak 4ekilde yap lmal d r. (4) ktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibi nin ad belirtilerek iktibas n kayna g sterilmelidir. (5) ktibas edilen k sm n al nd yer (sayfa numaras ) belirtilmelidir ( ). 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ( , 5), yukar daki 4artlara ayk r olarak, bir eserden kaynak g stermeksizin iktibasta bulunan veya yetersiz, yanl 4 veya aldat c mahiyette kaynak g steren ki4ilerin alt aydan iki y la kadar hapis veya adl para cezas yla cezaland r lmas n ng rmektedir.

3 Bu Kitaptan Yap lacak ktibaslar Konusunda A klamalar: (1) Bu kitab n met ninden iktibas yap l rken yukar daki ko4ullara uyulmal ve kaynak g sterilse dahi ik tibas oran haks z rekabet te4kil edecek d zeye ula4mamal d r. (2) 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35 inci maddesi, iktibas baz c mle ve f kralar n bir ba4ka esere al nmas ile s n rland rd na g re, bu kitapta kullan lan orijinal kutu, 4ema, tablolar, yazar n yaz l izni olmaks z n, kaynak g sterilerek dahi iktibas edilemezler. Prof. Dr. Kemal G zler Uluda niversitesi Hukuk Fak ltesi retim yesi Do . Dr. G rsel Kaplan Dicle niversitesi Hukuk Fak ltesi retim yesi DARE HUKUKUNA G R D zeltilmi4 ve G ncelle4tirilmi4 Onbe inci Bask Bursa ubat 2012 UYARI: Elinizde tuttu unuz bu kitap, idare hukukunun b t n konular n kaps yorsa da, konular n zet olarak i lemektedir.

4 Dolay s yla bu kitap, hakimlik ve kaymakaml k s navlar gibi meslek s navlar i in yeterli olmayabilir. Bu s navlara haz rlanan renci-lerin bu kitab m zdan de il, dare Hukuku Dersleri isimli kitab m zdan al malar tav-siye olunur (Bursa, Ekin Yay nevi, 864 s. Bu kitap normalde her y l yeni bask yapar). ONBE NC BASKI HAKKINDA A Bu kitab n 10 il 14 nc bask lar 13,5 x 19,5 cm boyutlar nda ve 520 sayfa olarak kar lm t r. Onbe inci bask da ise kitap, 13,5 x 19,5 cm boyutlar nda yay nlanmaktad r. Sayfa boyutunun b y mesi ne-deniyle kitab n sayfa say s 520 den 392 ye inmi tir. Bununla birlikte kitab n i eri i ba-k m ndan onbe inci bask ile nceki bask lar aras nda baz k k d zeltme ve g ncel-le tirmeler d nda bir fark yoktur. FRANSIZ DERG LER N N KISALTMALARI AJ Actualit juridique-Droit administratif D Recueil Dalloz DA Droit administratif EDCE Etudes et documents du Conseil d' tat JCP La semaine juridique LPA Les Petites affiches RDCE Recueil des d cisions de Conseil d' tat RDP Revue du droit public RFDA Revue fran aise du droit administratif RFDC Revue fran aise du droit constitutionnel S Recueil Sirey FRANSIZ YARGI ORGANLARI Bu kitab n dipnotlar nda Frans zca olarak zikredilen Frans z yarg organlar n n isimle-rinin okunu u ve anlamlar a a daki gibidir: Conseil d' tat ( Konsey Deta okunur): Frans z Dan tay Assembl e ( Asamble okunur): Assembl e du contentieux du Conseil d' tat = Frans z Dan tay Dava Daireleri B y k Genel Kurulu Section ( Seksiyon okunur).

5 Section du contentieux du Conseil d' tat = Frans z Dan - tay Dava Daireleri Genel Kurulu Tribunal des conflits ( Trib nal de Konfli okunur): Frans z Uyu mazl k Mahkemesi Cour administrative d appel ( Kur administratif dapel okunur): stinaf idare mahkemesi Tribunal administratif ( Trib nal administratif okunur): dare mahkemesi. Cour de cassation ( Kur d kasasyon okunur): Frans z Yarg tay NS Z dare hukuku alan nda d rt ayr kitab m z bulunmaktad r: Birincisi 3168 sayfal k dare Hukuku, ikincisi 864 sayfal k dare Hukuku Dersleri, nc s eli nizde tuttu unuz 392 sayfal k dare HUKUKUNA Giri ve nihayet d rd nc s k k boy 264 sayfal k K sa dare Hukuku ba4l kl kitaplar m zd r. kinci kitap bi rincisinin, nc kitap ikincisinin, d rd nc kitap nc s n n zetidir. dare Hukuku ba4l kl kitap y ksek lisans ve doktora rencilerine ve bu alan n uzmanlar na, dare Hukuku Dersleri ba4l kl kitap bu dersi iki d nem bo yunca alan lisans rencilerine, dare HUKUKUNA Giri ba4l kl kitap bu dersi tek d nemde alan lisans rencilerine ve nihayet K sa dare Hukuku ba4l kl kitap n lisans rencilerine ve di er kitaplar fazla kal n bulan lisans rencileri ne y neliktir.

6 Bu d rt kitab n ba4l klar birbirine benzemektedir. O nedenle elinizde tut tu unuz kitaptan s z edilirken, ba4l klar nda ge en Dersleri , Giri4 ve K sa gibi kelimelerin belirtilmesi ihmal edilmemelidir. Yazarlar n ve keza y ksek lisans veya doktora rencilerinin al 4malar n da bu Giri4 kitab na de il, yukar da bahsetti imiz iki ciltlik dare Hukuku ba4 l kl kitab m z kullanmalar tavsiye olunur. Zira di er kitapta pek ok nok tada, pedagojik nedenlerle veya yer yoklu undan kendi g r 4 m z de il, doktrindeki h kim g r 4 verilmi4tir. Keza bu kitaplarda konular n teknik ay r nt lar na girilmemi4, doktrindeki g r 4ler zerinde durulmam 4 ve yarg i ti hatlar derinlemesine incelenmemi4 ve ele4tirilmemi4tir. dare HUKUKUNA Giri ba4l kl bu kitab n g ncelle4tirilmi4 yeni bask lar n haz rlama i4ini, ond rd nc bask s ndan itibaren, meslekta4 m z G rsel Kap lan stlenmi4tir.

7 Dare HUKUKUNA Giri ba4l kl bu kitab n ilk dokuz bask s 16,5x 23,5 cm, onuncu il ond rd nc bask lar ise 13,5 x 19,5 cm boyutlar nda kar lm 4t r. Sayfa boyutu k lmesi nedeniyle sayfa say s 352 den 520 ye km 4t r. Bu ye ni haliyle kitap, sayfa boyutu k k de olsa, sayfa say s olarak fazla kal n bu lunmaya ba4land . Bu yeni durum pek ok okuyucu taraf ndan be enilmedi. Neticede Kas m 2011 de 13,5 x 19,5 cm boyutlar nda renci dostu for mat nda 264 sayfal k K sa dare Hukuku ba4l kl kitab yay nlad ktan sonra, dare HUKUKUNA Giri ba4l kl bu kitab n 13,5 x 19,5 cm boyutlar nda kalmas n gerek tirecek bir sebep kalmad . Bu nedenle biz de, dare HUKUKUNA Giri kitab n eski boyutlar na, yani 16,5x 23,5 cm boyutlar na geri d nd rd k. Bu 4ekilde 520 sayfa olan kitap, 392 sayfaya inmi4 oldu. Burada zellikle belirtmek isteriz ki, kitab n boyutu de i4mi4 olsa da, kita b n i eri i bak m ndan ond rd nc bask ile onbe4inci bask aras nda baz k k g ncelle4tirmeler ve d zeltmeler d 4 nda bir fark yoktur.

8 KG. OKUYUCULARA UYARI Elinizde tuttu unuz kitap, ka t ve m rekkepten ibaret de ildir. Yazarla r n n al n terinin r n d r. Keza bu kitab n ortaya kmas nda yazarlar n n yan nda, grafiker, montajc , matbaac , yay nc , da t mc gibi daha pek ok ki 4inin eme i vard r. Bir kitab n korsan bask s veya fotokopi yoluyla o alt lma s , ba4ta yazarlar olmak zere, bu kitab n ortaya kmas i in al 4an pek ok ki4inin eme inin al nmas anlam na gelir. Korsan veya fotokopi kitap sat n alarak emek h rs zl na alet olmay n z! L tfen bu kitab n korsan veya fotokopi n shalar n satanlar Ekin Yay nevine (0224 223 04 37; info@ekinyay ) veya yazarlara bildiriniz. Bandrols z n shalar veya bandrol numaras arka kapakta belirtilen bandrol seri numaralar n tutmayan kitaplar korsand r. Bir kitab n fiyat ile o kitab n korsan n n veya fotokopisinin fiyat n kar4 la4t rmamak gerekir.

9 Bir kitab n fiyat , ka t ve bask giderinin yan nda, telif hakk , dizgi ve grafiker creti, yay nc ve da t mc pay ve vergilerden olu4 maktad r. Korsan yay nc n n veya fotokopicinin ise ka t ve m rekkepten ba4 ka bir gideri yoktur. Bir kitab n ka t de eri ile o kitab n emek de eri aras nda nas l bir fark olu unu anlaman z i in size 4unu yapman z tavsiye ederiz: Bu kitab n sonun da yer alan dizini yapmaya al 4 n z. Bunun i in kitab ba4tan sona ciddi bir 4ekilde okuman z, dizin girdisi olabilecek ortalama 1000 adet kavram tespit etmeniz, bunlar n kitapta ka nc sayfalarda ge ti ini yanlar na yazman z, son ra da bunlar alfabetik olarak s ralaman z gerekmektedir. B ylece bu kitab n be4 sayfadan olu4an dizini siz yapm 4 olacaks n z. Bu i4 i in en az be4 g n a l 4man z gerekir. Bu i4i word program nda dizin girdisi i4aretlemek suretiyle yapman z durumunda da de i4in bir 4ey olmaz.

10 Ancak sizin harcad n z bu be4 g nl k eme i, bu kitab n be4 sayfal k dizin b l m n be4 saniyede foto kopi ederek bir ba4kas gasp edebilmektedir. Bir kitaptan yazar yeterince telif creti alam yor, yay nc kitaba yat rd paray karam yorsa, o kitab n yeni bask yapma ihtimali yoktur. Keza yazd kitaptan telif creti alamayan bir yazardan kitab n g ncelle4tirilmi4 yeni bask s n haz rlamas n beklemek ger ek i de ildir. E er niversite ders kitab ya zarlar , bir g n, kitap yazmaktan vazge erlerse, bundan en b y k zarar ni versite rencileri g r r. Korsan veya fotokopi kitap alan rencilerin 4unu ok iyi bilmesi gerekir: B t n rencilerin korsan veya fotokopi kitap ald g n T rkiye de yeni bir ders kitab yay nlanmayacakt r ve o zaman bu renci ler fotokopi ettirecek kitap da bulamayacaklard r. Korsan bask ve fotokopi, ki tab ld rmek zere.


Related search queries