Example: barber

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN …

201 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2014 2016) DAN PERUNTUKAN (2017 2018) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN RM juta Tahun Mengurus Pembangunan KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH Maksud Bekalan/Pembangunan 22 Mengurus RM Pembangunan RM Jumlah RM Cara Langsung Pinjaman 5,614,038,900 3,613,732,400 255,310,300 9,483,081,600 VISI Menjadi peneraju KEMAJUAN luar BANDAR . MISI Meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar BANDAR secara menyeluruh dan berkesan. PELANGGAN (i) Penduduk luar BANDAR ; (ii) Penduduk Lembaga KEMAJUAN Tanah (LKT); (iii) Penduduk Lembaga KEMAJUAN Wilayah (LKW); (iv) Penduduk Orang Asli; dan (v) Pelajar dan belia luar BANDAR .

203 Aktiviti 1 : Prasarana Fungsi : Memastikan pelaksanaan fizikal projek pembangunan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) mengikut jadual dan …

Tags:

  Prasarana

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN …

1 201 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2014 2016) DAN PERUNTUKAN (2017 2018) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN RM juta Tahun Mengurus Pembangunan KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH Maksud Bekalan/Pembangunan 22 Mengurus RM Pembangunan RM Jumlah RM Cara Langsung Pinjaman 5,614,038,900 3,613,732,400 255,310,300 9,483,081,600 VISI Menjadi peneraju KEMAJUAN luar BANDAR . MISI Meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar BANDAR secara menyeluruh dan berkesan. PELANGGAN (i) Penduduk luar BANDAR ; (ii) Penduduk Lembaga KEMAJUAN Tanah (LKT); (iii) Penduduk Lembaga KEMAJUAN Wilayah (LKW); (iv) Penduduk Orang Asli; dan (v) Pelajar dan belia luar BANDAR .

2 5,5855,9455,3553,2185,6143,8974,2914,422 5,8303,86901,0002,0003,0004,0005,0006,00 07,00020142015201620172018202.(5$1*.$ .(%(5+$6,/$1 .(0(17(5,$1 35(67$6, 287&20( .(0(17(5,$1 2 XWFRPH 3 UDVDUDQD OXDU EDQGDU \DQJ PHQ\HOXUXK 3 HWXQMXN 3 UHVWDVL 8 WDPD 6 HEHQDU 6 DVDUDQ 6 DVDUDQ 3 HUDWXVDQ NDPSXQJ \DQJ PHPSXQ\DL DNVHV NHSDGD NHPXGDKDQ DVDV 3 HUDWXVDQ NDPSXQJ \DQJ PHPSXQ\DL DNVHV NHSDGD NHPXGDKDQ SHUKXEXQJDQ 2 XWFRPH (NRQRPL OXDU EDQGDU \DQJ EHUGD\D VDLQJ 3 HWXQMXN 3 UHVWDVL 8 WDPD 6 HEHQDU 6 DVDUDQ 6 DVDUDQ 3 HUDWXVDQ LVL UXPDK SHQGXGXN OXDU EDQGDU EHUSHQGDSDWDQ PHOHELKL 50 VHEXODQ 3 HUDWXVDQ SHQGDSDWDQ XVDKDZDQ OXDU EDQGDU \DQJ PHQHULPD SHQGDSDWDQ WDKXQDQ PHOHELKL .DGDU SHQLQJNDWDQ XVDKDZDQ EDKDUX OXDU EDQGDU 2 XWFRPH 0 RGDO LQVDQ OXDU EDQGDU FHPHUODQJ 3 HWXQMXN 3 UHVWDVL 8 WDPD 6 HEHQDU 6 DVDUDQ 6 DVDUDQ %LO JUDGXDQ ,QVWLWXW 3 HQJDMLDQ 7 LQJJL ,37 \DQJ PHQXEXKNDQ V\DULNDW GHQJDQ VDVDUDQ XVDKDZDQ VHWDKXQ 3 HUDWXVDQ NDGDU NHFLFLUDQ SHODMDU OXDU EDQGDU.))))))))))))

3 DGDU SHQGXGXN OXDU EDQGDU \DQJ PHPDVXNL ,37 352*5$0 3(0%$1*81$1 ,1)5$ '$1 .(08'$+$1 $6$6 35(67$6, 287&20( 352*5$0 2 XWFRPH 3 HWHPSDWDQ OXDU EDQGDU \DQJ OHQJNDS 3 HWXQMXN 3 UHVWDVL 8 WDPD 6 HEHQDU 6 DVDUDQ 6 DVDUDQ 3 HUDWXVDQ NDPSXQJ \DQJ PHPSXQ\DL DNVHV NHSDGD EHNDODQ DLU 3 HUDWXVDQ NDPSXQJ \DQJ PHPSXQ\DL DNVHV NHSDGD EHNDODQ HOHNWULN 3 HUDWXVDQ NDPSXQJ \DQJ PHPSXQ\DL DNVHV NHSDGD NHPXGDKDQ DPHQLWL VRVLDO \DQJ GLELQD GL NDZDVDQ OXDU EDQGDU 203 Aktiviti 1 : prasarana Fungsi : Memastikan pelaksanaan fizikal projek pembangunan KEMENTERIAN KEMAJUAN Luar BANDAR dan Wilayah (KKLW) mengikut jadual dan sebarang isu yang berbangkit diselesaikan. Aktiviti 2 : KEMAJUAN Tanah dan Wilayah Fungsi : (a) Menjadikan agensi Lembaga KEMAJUAN Tanah (LKT) sebagai agensi pembangunan tanah, pertanian dan pekebun kecil yang terbaik; (b) mewujudkan pembangunan wilayah dan kawasan yang seimbang dengan penglibatan agensi Lembaga KEMAJUAN Wilayah (LKW) dan agensi pelaksana di bawah KKLW; dan (c) menjadikan kawasan LKW yang dibubarkan tetap membangun dan berdaya maju.)))

4 Aktiviti 3 : Lembaga KEMAJUAN Terengganu Tengah (KETENGAH) Fungsi : Menjadikan kawasan Terengganu Tengah sebagai satu kawasan tempat tinggal dan perusahaan yang terbaik dengan masyarakatnya yang progresif, serta setiap penduduknya berkemahiran, berpengetahuan dan berdikari. Aktiviti 4 : Lembaga KEMAJUAN Kelantan Selatan (KESEDAR) Fungsi : Menjadikan kawasan Kelantan Selatan sebagai kawasan yang maju dengan penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera. Aktiviti 5 : Pihak Berkuasa KEMAJUAN Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Fungsi : (a) Membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan komersial; dan (b) pekebun kecil memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM4,000 sebulan pada tahun 2020.

5 Aktiviti 6 : Lembaga KEMAJUAN Wilayah Kedah (KEDA) Fungsi : Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk dalam kawasan KEDA dengan memberi tumpuan kepada penduduk yang tinggal di kawasan luar BANDAR . Aktiviti 7 : Lembaga KEMAJUAN Johor Tenggara (KEJORA) Fungsi : Menjadikan kawasan Johor Tenggara sebagai kawasan yang maju dengan penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera. 204 PROGRAM 2 : PENGUPAYAAN EKONOMI LUAR BANDAR PRESTASI OUTCOME PROGRAM Outcome : Masyarakat luar BANDAR yang berdaya maju Petunjuk Prestasi Utama 2016 (Sebenar)2017 (Sasaran) 2018 (Sasaran) Peratusan usahawan yang berjaya (%) Peratusan peningkatan pendapatan isi rumah (%) Peratusan usahawan berjaya dalam bidang berpotensi (%) Aktiviti 1 : Pembangunan Usahawan Desa Fungsi : Menyediakan peluang kepada masyarakat luar BANDAR untuk terlibat dalam aktiviti keusahawanan melalui program pembangunan perniagaan, kemudahan pembiayaan, pembangunan produk dan jaringan pasaran.

6 Aktiviti 2 : Kesejahteraan Rakyat Fungsi : (a) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program/projek yang dapat menjana pendapatan kumpulan sasar; dan (b) menyediakan peluang-peluang memperoleh kemudahan asas, latihan serta memupuk semangat dan sikap berdikari di kalangan keluarga kumpulan sasar. Aktiviti 3 : Khidmat Pengurusan, Jabatan KEMAJUAN Orang Asli (JAKOA)Fungsi : Memberi khidmat sokongan kepada Jabatan KEMAJUAN Orang Asli dari aspek pentadbiran, perakaunan dan kewangan, pembangunan sumber manusia serta teknologi maklumat. Aktiviti 4 : Pembangunan Sosioekonomi, JAKOAF ungsi : Mengurus dan melaksanakan dengan cepat dan berkesan program dan projek bagi meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia supaya setanding dengan masyarakat umum dan lebih berdaya saing dalam arus perdana.

7 Aktiviti 5 : Perancangan dan Penyelidikan, JAKOAF ungsi : Melaksanakan penyelidikan dan penyelarasan dasar bagi membantu program pembangunan masyarakat Orang Asli. Aktiviti 6 : Pembangunan Modal Insan dan Kebajikan Orang Asli, JAKOA Fungsi : Memberi bantuan pendidikan dan latihan kepada masyarakat Orang Asli supaya berilmu, berpengetahuan dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang yang bersesuaian agar dapat berdikari dan berdaya saing. 205 Aktiviti 7 : JAKOA Negeri Fungsi :Mengurus dan melaksanakan program bagi peningkatan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli. Aktiviti 8 : Majlis Amanah Rakyat (MARA) Fungsi :(a) Membangunkan usahawan berjaya dan inovatif; (b) melahirkan modal insan global dan berintegriti; (c) menyumbang kepada pemilikan ekuiti; dan (d) memudahkan sistem penyampaian.

8 PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN PRESTASI OUTCOME PROGRAM Outcome : Masyarakat luar BANDAR yang berpengetahuan dan kemahiran Petunjuk Prestasi Utama 2016 (Sebenar)2017 (Sasaran) 2018 (Sasaran) Peratusan peserta memperolehi pengiktirafan (%) Peratusan kebolehpasaran peserta (%) Peratusan penguasaan 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) (%) Aktiviti 1 : Institut KEMAJUAN Desa (INFRA) Fungsi : Menyedia dan melaksana program latihan dan penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan luar BANDAR kepada pemimpin peringkat akar umbi, petugas agensi awam, aktivis sosial dan anggota Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

9 Aktiviti 2 : Komuniti Desa Fungsi : (a) Pemangkin pembangunan masyarakat di luar BANDAR ; (b) merapatkan jurang digital masyarakat luar BANDAR ; dan (c) meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan Jawatankuasa KEMAJUAN dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Jawatankuasa KEMAJUAN dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP).Aktiviti 3 : Sumber Manusia dan Pentadbiran, Jabatan KEMAJUAN Masyarakat (KEMAS)Fungsi : Melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan dalam menghasilkan anggota yang berkualiti, kompeten dan 4 : Kewangan dan Perolehan, KEMAS Fungsi : Memastikan perancangan, pengurusan dan kawalan sumber kewangan dan aset jabatan adalah cekap, mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang ditetapkan.

10 Aktiviti 5 : Pembangunan Komuniti, KEMAS Fungsi : Mempertingkatkan KEMAJUAN masyarakat luar BANDAR melalui perubahan minda, pembangunan modal insan dan pengukuhan institusi kekeluargaan. Aktiviti 6 : Pendidikan Kemahiran, KEMAS Fungsi : Meningkatkan kemahiran penduduk luar BANDAR menerusi pendidikan dan latihan tidak formal bertujuan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi penduduk. Aktiviti 7 : Pendidikan Awal Kanak-kanak, KEMAS Fungsi : (a) Menyuburkan potensi kanak-kanak tabika dan taska dalam aspek perkembangan sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu; dan (b) menyediakan keperluan dan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak khususnya di luar BANDAR .


Related search queries