Example: marketing

KULLANMA TALİMATI ıma Hazır Enjektör - …

Clx6000enjHKT0209/SB onay KULLANMA TAL MATI clexane 6000 anti-Xa / ml kullan ma Haz r Enjekt r Deri alt na uygulan r Etkin madde: Enoksaparin sodyum Yard mc Madde: Enjeksiyonluk su Bu ilac kullanmaya ba lamadan nce bu KULLANMA TAL MATINI dikkatlice okuyunuz, nk sizin i in nemli bilgiler i ermektedir. Bu KULLANMA talimat n saklay n z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiya duyabilirsiniz. E er ilave sorular n z olursa, l tfen doktorunuza veya eczac n za dan n z. Bu ila ki isel olarak size re ete edilmi tir, ba kalar na vermeyiniz.

Hastanedeyseniz, size Clexane’ı doktorunuz veya hemşireniz enjekte edecektir. Eve döndüğünüzde tedavinizi sürdürmek için kendi enjeksiyonunuzu kendiniz yapmanz ı

Tags:

  Clexane

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KULLANMA TALİMATI ıma Hazır Enjektör - …

1 Clx6000enjHKT0209/SB onay KULLANMA TAL MATI clexane 6000 anti-Xa / ml kullan ma Haz r Enjekt r Deri alt na uygulan r Etkin madde: Enoksaparin sodyum Yard mc Madde: Enjeksiyonluk su Bu ilac kullanmaya ba lamadan nce bu KULLANMA TAL MATINI dikkatlice okuyunuz, nk sizin i in nemli bilgiler i ermektedir. Bu KULLANMA talimat n saklay n z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiya duyabilirsiniz. E er ilave sorular n z olursa, l tfen doktorunuza veya eczac n za dan n z. Bu ila ki isel olarak size re ete edilmi tir, ba kalar na vermeyiniz.

2 Bu ilac n kullan m s ras nda, doktora veya hastaneye gitti inizde bu ilac kulland n z doktorunuza s yleyiniz. Bu talimatta yaz lanlara aynen uyunuz. la hakk nda size nerilen dozun d nda y ksek veya d k doz kullanmay n z. Bu KULLANMA talimat nda: 1. clexane nedir ve ne i in kullan l r? 2. clexane kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler 3. clexane nas l kullan l r? 4. Olas yan etkiler nelerdir? 5. clexane n n saklanmas ba l klar yer almaktad r. 1. clexane nedir ve ne i in kullan l r? - clexane 6000 anti-Xa / ml.

3 Kullan ma Haz r Enjekt r, ml. de 60 mg enoksaparin sodyum etkin maddesini i erir. Her 1 ml'lik steril sol syon, 100 mg enoksaparin sodyum a e de er 10000 anti-Xa IU i erir. 1 mg ( ml) enoksaparin sodyum yakla k 100 anti-Xa IU'ya kar l k gelir. - clexane 6000 anti-Xa IU, 60 mg enoksaparin sodyum a e de erdir. la kutusunun i inde 2 adet kullan ma haz r enjekt r bulunur. Clx6000enjHKT0209/SB onay clexane , d k molek l a rl kl heparinler ad verilen bir ila grubuna dahildir. V cudunuzdaki toplardamarlar i inde, istenmeyen kan p ht lar n n olu mas nlemek i in ve olu an p ht lar tedavi etmek i in kullan l r.

4 Doktorunuz size clexane a a daki nedenlerden biri veya birka dolay s yla re etelemi olabilir: - Genel cerrahi ya da ortopedik cerrahi giri imlerden sonra toplardamarlar n zda (venlerinizde) istenmeyen kan p ht lar n n olu mas n engellemek i in - Akut hastal klarda ( rne in, kalp yetmezli i, solunum yetmezli i, enfeksiyonlar ve romatizmal hastal klar) yata a ba l kald n zda toplardamarlar n zda (venlerinizde) geli en istenmeyen kan p ht lar n n olu mas n engellemek i in - Beraberinde akci er damarlar n z n bir p ht ile t kanmas mevcut olsun veya olmas n, Derin Ven Trombozu (DVT) ad verilen genellikle bacak toplardamarlar n n bir p ht yla t kanmas yla olu an klinik durumu tedavi etmek i in - Karars z anginay (kalp damarlar n n t kanmas na i aret eden iddetli g s a r s ) ve belli bir tipteki kalp krizini (Q dalgas z miyokard infarkt s )

5 Tedavi etmek i in aspirinle birlikte kullan lmak zere - Diyaliz s ras nda kan n z n cihaz n t plerinin i inden ge erken p ht la mas n nlemek i in (diyaliz; b breklerin kan temizleme i levini yerine getirememesi nedeniyle, hastan n kan n n belli aral klarla zel bir cihaz i inden ge irilerek temizlenmesi i lemidir). 2. clexane ' kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler clexane a a daki durumlarda KULLANMAYINIZ: Enoksaparin sodyuma veya heparine kar ya da di er d k molek l a rl kl heparin t revlerine kar alerjiniz varsa Aktif durumda olan b y k bir kanaman z mevcutsa veya kontrols z kanama riskiniz y ksekse Yak n zamanda kanamaya ba l fel ge irmi seniz clexane a a daki durumlarda D KKATL KULLANINIZ.

6 Kalbinizde yapay kalp kapak mevcutsa V cudunuzda arpmalar/s rt nmeler sonucunda kolayca morarma oluyorsa veya kolay dinmeyen kanama meydana geliyorsa Clx6000enjHKT0209/SB onay Mide veya oniki parmak barsa n zda lser varsa veya daha nceden vard ise B breklerinizle ilgili problemleriniz varsa Daha nce fel ge irdiyseniz Kontrol alt nda olmayan, a r hipertansiyonunuz varsa eker hastal na ba l olarak g z n zde bozukluk geli tiyse (retinopati) Yak n zamanda g zlerinizden veya beyninizden ameliyat olduysan z 12 ya n alt nda veya 80 ya n st nde iseniz A r zay fsan z (50 kg n alt nda iseniz) V cudunuzda kanaman n durdurulmas ile ilgili mekanizmalar st nde etki yapan ba ka ila lar kullan yorsan z (ilac n z n etkisini de i tirebilirler veya clexane bu gibi ila lar n etkisini de i tirebilir).

7 clexane kulland n z s rada (spinal veya epidural) anestezi alman z gerekti inde (b yle bir durumda uzun s reli veya kal c fel g r len vakalar olmu tur). Daha nce heparin kullan m na ba l olarak kan n zda trombosit ad verilen h crelerin say s nda ciddi d me ya ad ysan z Bu uyar lar ge mi teki herhangi bir d nemde dahi olsa sizin i in ge erliyse, l tfen doktorunuza dan n. Ameliyat olman z veya size anestezi uygulanmas gerekirse, doktorunuza veya di hekiminize clexane kulland n z s yleyiniz, tedavinizin ald n z ilaca uygun ekilde de i tirilmesi gerekebilir.

8 clexane n yiyecek ve i ecek ile kullan lmas clexane a z yoluyla kullan lmaz. Deri alt na uygulan r. Hamilelik lac kullanmadan nce doktorunuza veya eczac n za dan n z. Bu ila ancak hekimin kesin bir gereksinim saptamas halinde gebelik s ras nda kullan lmal d r. Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kad nlarda toplardamarlar n p ht ile t kanmas (tromboembolizm) riski y ksek olabilir. clexane kullan l rken dikkatli olunmal d r. Hamileyseniz clexane kullanmaman z gerekir. Bu y zden tedaviye ba lanmadan nce hamilelik durumu de erlendirilmelidir.

9 Clx6000enjHKT0209/SB onay Tedaviniz s ras nda hamile oldu unuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza dan n z. Emzirme lac kullanmadan nce doktorunuza veya eczac n za dan n z. Emzirme s ras nda clexane ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bir nlem olarak s t vermeyi b rakman z gerekir. Ara ve makine kullan m Ara ve makine kullan m i in gereken beceriler st nde bilinen bir etkisi yoktur. clexane n i eri inde bulunan baz yard mc maddeler hakk nda nemli bilgiler zel nlem al nmas n gerektiren herhangi bir yard mc madde i ermez.

10 Di er ila lar ile birlikte kullan m - Kan inceltici tabletler ( rne in, varfarin) veya kan n p ht la mas n nleyen ila lar (aspirin, dipiridamol gibi) - Eklemleri tutan iltihab hastal klar i in kullan lan ila lar, a r kesici ila lar - Enjeksiyon yoluyla verilen dekstran 40 gibi ila lar, tiklopidin veya potasyum tutucu idrar s kt r c ila lar - Sistemik glukokortikoidler - Kan n i inde bulunan ve p ht la mada rol oynayan trombosit adl h creler st ne etkili ila lar - Divalproex, plikamisin, valproik asit, s lfinpirazon i eren ila lar Gelecekte clexane tedavisi devam ederken ba ka bir ila alman z gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.


Related search queries