Example: quiz answers

Kuran-ı Kerim Diyanet Meali - atib16.at

Kuran Kerim Diyanet Meali 1 Fatiha M ddesir s resinden sonra Mekke'de inmi tir. 7 (yedi) yettir. Kur'an' n ilk s resi oldu u i in a yapan, a an manas na "F tiha" denilmi tir. Di er adlar unlard r: Ana kitap manas na " mm 'l'Kit p" dinin as llar n ihtiva eden manas na "el'Es s", ana hatlar yla sl m' anlatt i in "el'V fiye" ve "el'Seb'u'l'Mes n ", bir ok esrar ta d i in "el'Kenz". Peygamberimiz "F tiha'y okumayan n namaz olmaz" buyurmu tur. Onun i in, F tiha, namazlar n her rek t nda okunur. Manas itibariyle F tiha, en b y k dua ve m n c tt r. Kullu un yaln z Allah'a yap laca , deste in yaln zca Allah'tan geldi i, do ru yola varman n da do ru yoldan sapman n da Allah' n iradesine dayand , nk hayr da erri de yaratan n Allah oldu u hususlar bu s rede ifadesini bulmu tur. Kur'an, insanl a do ru yolu g stermek i in indirilmi tir. Kur'an' n ihtiva etti i esaslar ana hatlar ile F tiha'da vard r.

Kuran-ı Kerim Diyanet Meali 1 Fatiha Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan

Tags:

  Diyanet

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Kuran-ı Kerim Diyanet Meali - atib16.at

1 Kuran Kerim Diyanet Meali 1 Fatiha M ddesir s resinden sonra Mekke'de inmi tir. 7 (yedi) yettir. Kur'an' n ilk s resi oldu u i in a yapan, a an manas na "F tiha" denilmi tir. Di er adlar unlard r: Ana kitap manas na " mm 'l'Kit p" dinin as llar n ihtiva eden manas na "el'Es s", ana hatlar yla sl m' anlatt i in "el'V fiye" ve "el'Seb'u'l'Mes n ", bir ok esrar ta d i in "el'Kenz". Peygamberimiz "F tiha'y okumayan n namaz olmaz" buyurmu tur. Onun i in, F tiha, namazlar n her rek t nda okunur. Manas itibariyle F tiha, en b y k dua ve m n c tt r. Kullu un yaln z Allah'a yap laca , deste in yaln zca Allah'tan geldi i, do ru yola varman n da do ru yoldan sapman n da Allah' n iradesine dayand , nk hayr da erri de yaratan n Allah oldu u hususlar bu s rede ifadesini bulmu tur. Kur'an, insanl a do ru yolu g stermek i in indirilmi tir. Kur'an' n ihtiva etti i esaslar ana hatlar ile F tiha'da vard r.

2 Zira F tiha'da, vg ye, ta'zime ve ibadete l y k bir tek Allah' n varl , O'nun hakimiyeti, O'ndan ba ka dayan lacak bir g bulunmad anlat l r ve do ru yola gitme, iyi insan olma dile inde nce nazil olmu tur. 7 ayettir. Rahm n (ve) rah m (olan) Allah' n ad yla. 1. Rahm n (ve) rah m (olan) Allah' n ad yla. 2. Hamd ( vme ve v lme), lemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 3. O, rahm nd r ve rah mdir. 4. Ceza g n n n m likidir. 5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yaln z senden medet umar z. 6. Bize do ru yolu g ster. 7. Kendilerine l tuf ve ikramda bulundu un kimselerin yolunu; gazaba u ram 2lar n ve sapm 2lar n yolunu de il! 2 Bakara Medine'de inmi tir. 286 (ikiy zseksenalt ) yettir. Kur'an' n en uzun s residir. Ad n , 67'71. yetlerde yahudilere kesmeleri emredilen s rdan al r. Yaln z 281. yeti Veda Hacc nda Mekke'de inmi tir. nanca, ahl ka ve hayat nizam na dair h k mlerin nemli bir k sm bu s rede yer alm t sonra nazil olmu tur.

3 286 ayettir. Rahm n (ve) rah m (olan) Allah' n ad yla. 1. Elif. L m. M m. 2. O kitap (Kur'an); onda asla 2 phe yoktur. O, m ttak ler (sak nanlar ve ar nmak isteyenler) i in bir yol g stericidir. 3. Onlar gayba inan rlar, namaz k larlar, kendilerine verdi imiz mallardan Allah yolunda harcarlar. 4. Yine onlar, sana indirilene ve senden nce indirilene iman ederler; ahiret g n ne de kesinkes inan rlar. 5. 2te onlar, Rablerinden gelen bir hidayet zeredirler ve kurtulu2a erenler de ancak onlard r. 6. Ger ek 2u ki, k fir olanlar (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar i in birdir; iman etmezler. 7. Allah onlar n kalplerini ve kulaklar n m h rlemi2tir. Onlar n g zlerine de bir e2it perde gerilmi2tir ve onlar i in (d nya ve ahirette) b y k bir azap vard r. 8. nsanlardan baz lar da vard r ki, inanmad klar halde "Allah'a ve ahiret g n ne inand k" derler. 9. Onlar (kendi ak llar nca) g ya Allah' ve m minleri aldat rlar.

4 Halbuki onlar ancak kendilerini aldat rlar ve bunun fark nda de illerdir. 10. Onlar n kalblerinde bir hastal k vard r. Allah da onlar n hastal n o altm 2t r. S ylemekte olduklar yalanlar sebebiyle de onlar i in el m bir azap vard r. 11. Onlara: Yery z nde fesat karmay n, denildi i zaman, "Biz ancak slah edicileriz" derler. 12. Bunu bilin ki, onlar bozguncular n ta kendileridir, l kin anlamazlar. 13. Onlara: nsanlar n iman etti i gibi siz de iman edin, denildi i vakit "Biz hi , sefihlerin (ak ls z ve ahmak ki2ilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!" derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler). 14. (Bu m naf klar) m minlerle kar2 la2t klar vakit "(Biz de) iman ettik" derler. (Kendilerini sapt ran) 2eytanlar ile ba2ba2a kald klar nda ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (m minlerle) sadece alay ediyoruz, derler.

5 15. Ger ekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de azg nl klar nda onlara f rsat verir, bu y zden onlar bir m ddet ba2 bo2 dola2 rlar. 16. 2te onlar, hidayete kar2 l k dal leti sat n alanlard r. Ancak onlar n bu ticareti kazan l olmam 2 ve kendileri de do ru yola girememi2lerdir. 17. Onlar n (m naf klar n) durumu, (karanl k gecede) bir ate2 yakan kimse misalidir. O ate2 yan p da etraf n ayd nlatt anda Allah, hemen onlar n ayd nl n giderir ve onlar karanl klar i inde b rak r; (art k hi bir 2eyi) g rmezler. 18. Onlar sa rlar, dilsizler ve k rlerdir. Bu sebeple onlar geri d nemezler. 19. Yahut (onlar n durumu), g kten sa anak halinde bo2anan, i inde yo un karanl klar, g r lt ve y ld r mlar bulunan ya mur(a tutulmu2 kimselerin durumu) gibidir. O m naf klar y ld r mlardan gelecek l m korkusuyla parmaklar n kulaklar na t karlar. Halbuki Allah, k firleri epe evre ku2atm 2t r.

6 20. (O esnada) 2im2ek sanki g zlerini karacakm 2 gibi akar, onlar i in etraf ayd nlat nca orada birazc k y r rler, karanl k zerlerine k nce de olduklar yerde kal rlar. Allah dileseydi elbette onlar n kulaklar n sa r, g zlerini k r ederdi. Allah 2 phesiz her 2eye kadirdir. 21. Ey insanlar! Sizi ve sizden ncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, b ylece korunmu2 (Allah' n azab ndan kendinizi kurtarm 2) olursunuz. 22. O Rab ki, yeri sizin i in bir d 2ek, g de (kubbemsi) bir tavan yapt . G kten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) e2itli r nler kard . Art k bunu bile bile Allah'a 2irk ko2may n. 23. E er kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir 2 pheye d 2 yorsan z, haydi onun benzeri bir s re getirin, e er iddian zda do ru iseniz Allah'tan gayri 2ahitlerinizi (yard mc lar n z ) da a r n. 24. Bunu yapamazsan z Eki elbette yapamayacaks n zE yak t , insan ve ta2 olan cehennem ate2inden sak n n.

7 Nk o ate2 k firler i in haz rlanm 2t r. 25. man edip iyi davran 2larda bulunanlara, i inden rmaklar akan cennetler oldu unu m jdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine r z k olarak yedirildik e: Bundan nce d nyada bize verilenlerdendir bu, derler. Bu r z klar onlara (baz y nlerden d nyadakine) benzer olarak verilmi2tir. Onlar i in cennette tertemiz e2ler de vard r. Ve onlar orada ebed kal c lard r. 26. B phesiz Allah (hakk a klamak i in) sivrisinek ve onun da tesinde bir varl misal getirmekten ekinmez. man etmi2lere gelince, onlar b yle misallerin Rablerinden gelen hak ve ger ek oldu unu bilirler. K fir olanlara gelince: Allah b yle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla bir ok kimseyi sapt r r, bir oklar n da do ru yola y neltir. Verdi i misallerle Allah ancak f s klar sapt r r ( nk bunlar birer imtihand r). 27. Onlar yle (f s klar) ki, kesin s z verdikten sonra s zlerinden d nerler.

8 Allah' n ziyaret edilip hal ve hat r n n sorulmas n istedi i kimseleri ziyaretten vazge erler ve yery z nde fitne ve fesat kar rlar. 2te onlar ger ekten zarara u rayanlard r. 28. Ey k firler! Siz l iken sizi dirilten (d nyaya getirip hayat veren) Allah' nas l ink r ediyorsunuz? Sonra sizi ld recek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na d nd r leceksiniz. 29. O, yerde ne varsa hepsini sizin i in yaratt . Sonra (kendine has bir 2ekilde) semaya y neldi, onu yedi kat olarak yarat p d zenledi (tanzim etti). O, her 2eyi hakk yla bilendir. 30. Hat rla ki Rabbin meleklere: Ben yery z nde bir halife yarataca m, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yery z nde fesat karacak, orada kan d kecek insan m halife k l yorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyece inizi herhalde ben bilirim, dedi. 31. Allah Adem'e b t n isimleri, retti. Sonra onlar nce meleklere arzedip: E er siz s z n zde sad k iseniz, 2unlar n isimlerini bana bildirin, dedi.

9 32. Melekler: Y Rab! Seni noksan s fatlardan tenzih ederiz, senin bize rettiklerinden ba2ka bizim bilgimiz yoktur. B phesiz al m ve hak m olan ancak sensin, dediler. 33. (Bunun zerine: ) Ey dem ! E2yan n isimlerini meleklere anlat, dedi. Adem onlar n isimlerini onlara anlat nca: Ben size, muhakkak sem vat ve arzda g r lmeyenleri (oralardaki s rlar ) bilirim. Bundan da te, gizli ve a k yapmakta olduklar n z da bilirim, dememi2 miydim? dedi. 34. Hani biz meleklere (ve cinlere): dem'e secde edin, demi2tik. blis hari hepsi secde ettiler. O y z evirdi ve b y kl k taslad , b ylece k firlerden oldu. 35. Biz: Ey dem! Sen ve e2in (Havva) beraberce cennete yerle2in; orada kolayl kla istedi iniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yeyin; sadece 2u a aca yakla2may n. E er bu a a tan yerseniz her ikiniz de kendine k t l k eden zalimlerden olursunuz, dedik. 36. Beytan onlar n ayaklar n kayd r p haddi tecav z ettirdi ve i inde bulunduklar (cennetten) onlar kard.

10 Bunun zerine: Bir k sm n z di erine d 2man olarak ininiz, sizin i in yery z nde bar nak ve belli bir zamana dek ya2amak vard r, dedik. 37. Bu durum devam ederken dem, Rabbinden bir tak m ilhamlar ald ve derhal tevbe etti. nk Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol oland r. 38. Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! E er benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime t bi olursa onlar i in herhangi bir korku yoktur ve onlar z nt ekmezler. 39. nk r edip yetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebed kal rlar. 40. Ey srailo ullar ! Size verdi im nimetlerimi hat rlay n, bana verdi iniz s z yerine getirin ki, ben de size v dettiklerimi vereyim. Yaln zca benden korkun. 41. Elinizdekini (Tevrat' n asl n ) tasdik edici olarak indirdi ime (Kur'an'a) iman edin. Sak n onu ink r edenlerin ilki olmay n! yetlerimi az bir kar2 l k ile satmay n, yaln z benden (benim azab mdan) korkun.


Related search queries