Example: marketing

KWSP K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E …

PEGAWAI PENGESAH NAMA:NO. ANGGOTA:K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J ABORANG PENAMAANKWSP4 PERCUMA(A) MAKLUMAT AHLINAMANOMBOR DOKUMEN PENGENALAN DIRIM aklumat penamaan ini boleh disemak melalui i-Akaun Ahli yang boleh didaftar di mana-mana Kios KWSP dan Kaunter KWSP V010120171(B) PERSETUJUAN AHLI BERHUBUNG PENAMAAN (C) MAKLUMAT PENAMAAN PENAMA(MENGIKUT DOKUMEN PENGENALAN DIRI)NOMBOR DOKUMEN PENGENALANDIRIHUBUNGAN DENGAN AHLIBAHAGIAN / PERATUSAN123456 Bilangan penama (D) BUTIRAN KOMUNIKASIALAMAT SURAT-MENYURATPOSKODNEGERIALAMAT E-MEL NO. TEL .PEJABAT NO. TEL. RUMAH NO. TEL. BIMBIT ---(E) UNTUK KEGUNAAN KWSP (F) PENGESAHAN AHLI CAP IBU JARI KIRICAP IBU JARI (pentadbir) :-i)Penamabelummencapaiumur18tahunketika permohonanpengeluarankematiandibuatolehp enama/warissayaATAUii) , TARIKH TERIMA:MASA TERIMA:UNTUK KEGUNAAN KWSP NO.

pegawai pengesah nama: no. anggota: k u m p u l a n w a n g s i m p a n a n p e k e r j a borang penamaan kwsp 4 percuma (a) maklumat ahli nama nombor dokumen

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KWSP K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E …

1 PEGAWAI PENGESAH NAMA:NO. ANGGOTA:K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J ABORANG PENAMAANKWSP4 PERCUMA(A) MAKLUMAT AHLINAMANOMBOR DOKUMEN PENGENALAN DIRIM aklumat penamaan ini boleh disemak melalui i-Akaun Ahli yang boleh didaftar di mana-mana Kios KWSP dan Kaunter KWSP V010120171(B) PERSETUJUAN AHLI BERHUBUNG PENAMAAN (C) MAKLUMAT PENAMAAN PENAMA(MENGIKUT DOKUMEN PENGENALAN DIRI)NOMBOR DOKUMEN PENGENALANDIRIHUBUNGAN DENGAN AHLIBAHAGIAN / PERATUSAN123456 Bilangan penama (D) BUTIRAN KOMUNIKASIALAMAT SURAT-MENYURATPOSKODNEGERIALAMAT E-MEL NO. TEL .PEJABAT NO. TEL. RUMAH NO. TEL. BIMBIT ---(E) UNTUK KEGUNAAN KWSP (F) PENGESAHAN AHLI CAP IBU JARI KIRICAP IBU JARI (pentadbir) :-i)Penamabelummencapaiumur18tahunketika permohonanpengeluarankematiandibuatolehp enama/warissayaATAUii) , TARIKH TERIMA:MASA TERIMA:UNTUK KEGUNAAN KWSP NO.

2 AHLI Saya*BERSETUJU/TIDAKBERSETUJU maklumatkomunikasisayainidikemaskinidala mrekodKWSP saya.*(potongmanayangtidakberkenaan)MAKL UMAT PENTING PENAMAAN DAN PANDUAN MENGISI BORANG KWSP 4 ,tuan/puanadalahdinasihatkansupayamenama kanwasi(pentadbir) ,tuan/puanadalahdinasihatkansupayamenama kanwaris/ , ; (PR) (mengikutbahagianpenamaanmasing-masing). (selepaskematianahli) (mengikutbahagianpenamaanmasing-masing). penamaan ini boleh disemak melalui i-Akaun Ahli yang boleh didaftar di mana-mana Kios KWSP dan Kaunter KWSP MAKLUMATPENTING2 Maklumat penamaan ini boleh disemak melalui i-Akaun Ahli yang boleh didaftar di mana-mana Kios KWSP dan Kaunter KWSP PANDUANMENGISIBORANGPENAMAANAHLI(KWSP4)( A)MAKLUMATAHLIL engkapkannamadannombordokumenpengenaland iriahli(MyKad/pasport/SijilKelahiranatau lain-lain)(B)PERSETUJUANAHLIBERHUBUNGPEN AMAANA hlidimintamembacadanmemahamipernyataanme ngenaipersetujuanahliberhubungdenganpena maan.

3 (C) (suami/isteri/anak/ibu/bapaataulain-lain ) Jumlahsimpananyangakandiperuntukkankepad asetiappenamasamaadadalambentukBahagian( )atauPeratusan(cth30%tetapitidakmelebihi 100%). (D)BUTIRANKOMUNIKASIA hlidimintamelengkapkanAlamatSuratMenyura t,AlamatE-mel, (E)UNTUKKEGUNAANKWSPB ahagianinitidakperludiisiolehahli.(F)PEN GESAHANAHLIA hlidikehendakimenurunkancapibujari(kanan dankiri) ,silacetakbahagianhadapandanbelakangMyKa datasmukasuratyangsamakertasA4,sepertico ntohberikut.


Related search queries