Example: marketing

l BA-BS FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE CEZA …

L BA-BS FORMLARININ D ZENLENMES VE CEZA UYGULAMASIl BA I VE YARDIMLAR l BAS T US LDE VERG LEND RME l BEYANNAME MZALATMA ZORUNLULU Ul B LD R M S RELER BB26q BA-BS FORMLARININ D ZENLENMES VE CEZA UYGULAMASIB2012 MAL REHBER27 Bilan o esas na g re defter tutan m kelleflerin belirli bir haddi a an mal ve hizmet al lar n Mal ve Hizmet Al mlar na li kin Bildi-rim Formu (Form Ba), mal ve hizmet sat lar n Mal ve Hizmet Sa-t lar na li kin Bildirim Formu (Form Bs) ile ayl k d nemler halinde bildirmeleri gerekmektedir. M kellefler bir ki i veya kurumdan KDV hari TL zerin-deki mal ve/veya hizmet al ve sat lar n g steren Ba ve Bs form-lar n ayl k d nemler halinde d zenleyerek, takip eden ay n birinci g n nden itibaren son g n ak am na kadar bildirmekle y k m-l d rler.

l ba-bs formlarinin dÜzenlenmesİ ve ceza uygulamasi l baĞiŞ ve yardimlar l basİt usÜlde vergİlendİrme l beyanname İmzalatma zorunluluĞu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of l BA-BS FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE CEZA …

1 L BA-BS FORMLARININ D ZENLENMES VE CEZA UYGULAMASIl BA I VE YARDIMLAR l BAS T US LDE VERG LEND RME l BEYANNAME MZALATMA ZORUNLULU Ul B LD R M S RELER BB26q BA-BS FORMLARININ D ZENLENMES VE CEZA UYGULAMASIB2012 MAL REHBER27 Bilan o esas na g re defter tutan m kelleflerin belirli bir haddi a an mal ve hizmet al lar n Mal ve Hizmet Al mlar na li kin Bildi-rim Formu (Form Ba), mal ve hizmet sat lar n Mal ve Hizmet Sa-t lar na li kin Bildirim Formu (Form Bs) ile ayl k d nemler halinde bildirmeleri gerekmektedir. M kellefler bir ki i veya kurumdan KDV hari TL zerin-deki mal ve/veya hizmet al ve sat lar n g steren Ba ve Bs form-lar n ayl k d nemler halinde d zenleyerek, takip eden ay n birinci g n nden itibaren son g n ak am na kadar bildirmekle y k m-l d rler.

2 M kellefiyetin terki halinde bildirim formlar , i in b rak ld tari-hi izleyen ay n son g n ak am na kadar verilmek zorundad r. Tasfiyesi devam eden m kellefler bildirim formlar n , tasfiye s re-since ayl k d nemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin ba lad aya ait bildirim formlar ise tasfiye ncesi ve sonras ayr m yap lmaks -z n d zenlenecektir. Bildirim verme zorunlulu u bulunan m kellefin l m halinde, bildirim formlar n verme s relerine, Vergi Usul Kanununun 16 nc maddesi h km uyar nca ay eklenir. Ba Bs formlar n n belirlenen s reler i inde vermeyen, eksik veya yan lt c bildirimde bulunan m kelleflere 2012 Takvim y l nda zel usuls zl k cezas kesilecektir.

3 S z konusu cezan n uy-gulanmas nda, Ba ve Bs bildirim formlar tek bir form olarak de er-lendirilecek ve tek zel usuls zl k cezas kesilecektir. S resinde verilen Formlar n 10 g n i inde d zeltmesi yap l rsa zel usuls zl k cezas kesilmeyecektir. D zeltmenin 10. g n ta-kip eden 15 g n i inde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken zel usuls zl k cezas (2012 i in nin 1/5 i olan dir.) Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara zel usuls zl k cezas kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usuls zl klerle ilgili (1) numaral bendi ile ikinci derece usul-s zl klerle ilgili (7) numaral bendi uyar nca ayr ca ceza BA I VE YARDIMLAR2012 MAL REHBER28A)-SINIRLI ND R LECEK BA I VE YARDIMLARa) ndirim konusu yap lacak ba ve yard mlar beyan edilecek gelirin %5 i (Kalk nmada ncelikli Y relerde % 10 u) ile s n rl ola-rak, b)

4 Genel ve zel B t eli Kamu darelere, l zel darelerine, Belediyelere ve K ylere, Kamu Menfaatine Yararl Derneklere, Ba-kanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tan nan Vak flara yap lan ba ve yard mlar olmaktad r. Okul koruma dernekleri yukar da belirtilen kurum ve kurulu lar aras nda yer almad ndan, bu derneklere yap lan ba ve yard m-lar n beyan edilecek gelirden indirilmesi m mk n de ildir. Ancak s z konusu derneklerin kamu menfaatine yararl bir der-nek olmas halinde bu derneklere yap lan ba ve yard mlar beyan edilen gelirin %5 i (Kalk nmada ncelikli Y relerde % 10 u) a ma-mas ko uluyla indirim olarak dikkate al )-SINIRSIZ ND R LECEK BA I VE YARDIMLAR1.

5 Okul, sa l k tesisi ve renci yurdu( Kalk nmada ncelikli y -relerde 100 yatak,di er y relerde 50 yatak ) ocuk yuvas ,yeti tirme yurdu,huzurevi,bak m ve rehabilitasyon merkezi yap m veya bu tesislerin faaliyetlerine devam edebilmeleri i in yap lan ba ve yard mlar n (harcamalar n) herhangi bir s n rlamaya tabi olmaks z n tamam n n indirim konusu yap labilmesi i in vergi matrah n n tespi-tinde dikkate al nabilmesi, bu ba ve yard mlar n a a da belirti-len kamu idare ve m esseselerine yap lmas gerekmektedir: - Genel b t eye dahil daireler, - zel b t eli kamu idareleri, - l zel idareleri, - Belediyeler, - K yler.

6 Dolay s yla, bu d zenleme sadece do rudan kamu m esseseleri-ne yap lacak ba ve yard mlar a s ndan ge erlidir. q BA I VE YARDIMLARB2012 MAL REHBER29D zenlemede yer alan okul ifadesinden, do rudan e itim- retim hizmetlerinin verildi i temel birimlerin anla lmas gerek-mekte olup, rehberlik ve ara t rma merkezi, mesleki e itim mer-kezi, i e itim merkezi, mesleki ve teknik e itim merkezi ve ak am sanat okullar da bu kapsamda de erlendirilecektir. 2- Fakirlere yard m amac yla g da bankac l faaliyetinde bulu-nan dernek ve vak flara ba lanan g da, temizlik, giyecek ve ya-kacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamam beyan edilecek gelirden indirilebilecektir.

7 3. K lt r ve sanat faaliyetlerine ili kin olarak yap lan harcama-lar n tamam z konusu bent h km ne g re, genel ve zel b t eli kamu idareleri, il zel idareleri, belediyeler, k yler, kamu yarar na al an dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan nan vak flar ve bilimsel ara t rma faaliyetinde bulunan kurum ve kurulu lar tara-f ndan yap lan ya da K lt r ve Turizm Bakanl nca desteklenen veya desteklenmesi uygun g r len; - K lt r ve sanat faaliyetlerine ili kin ticari olmayan ulusal veya uluslararas organizasyonlar n ger ekle tirilmesine, - lkemizin uygarl k birikiminin k lt r , sanat , tarihi, edebi-yat , mimarisi ve somut olmayan k lt rel miras ile ilgili veya lke tan t m na y nelik al malara, - Yazma ve nadir eserlerin korunmas ve elektronik ortama ak-tar lmas ile bu eserlerin K lt r ve Turizm Bakanl koleksiyonuna kazand r lmas na, - K lt r ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu kapsam ndaki ta nmaz k lt r varl klar n n bak m , onar m , ya at lmas i lerine, - Kurtarma kaz lar.

8 Bilimsel kaz al malar ve y zey ara t rma-lar na, - Yurt d ndaki ta nmaz T rk k lt r varl klar n n yerinde ko-runmas veya lkemize ait k lt r varl klar n n T rkiye ye getirtilme-si al malar na, q BA I VE YARDIMLAR2012 MAL REHBER30- K lt r envanterinin olu turulmas al malar na, - Somut olmayan k lt rel miras, g zel sanatlar, sinema, a da ve geleneksel el sanatlar alanlar ndaki retim ve etkinlikler ile bu alanlarda ara t rma, e itim veya uygulama merkezleri, at lye, st d-yo ve film platosu kurulmas , bak m ve onar m , her t rl ara ve te hizat n tedariki ile film yap m na, - K t phane, m ze, sanat galerisi ve k lt r merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi k lt rel ve sanatsal etkinliklerin sergilendi i tesislerin yap m , onar m veya modernizasyon al ma-lar na, 4.

9 Sponsorluk harcamalar Gen lik ve Spor Genel M d rl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun ile T rkiye Futbol Federasyonu Kurulu ve G revleri Hakk nda Ka-nun kapsam nda yap lan sponsorluk harcamalar n n; - Amat r spor dallar i in tamam , - Profesyonel spor dallar i in %50 si y ll k beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu ya-p ktisadi i letmeleri hari , T rkiye K z lay Derne ine makbuz kar l yap lan nakdi ba veya yard mlar n tamam .D ER KANUNLARA G RE TAMAMI ND R LECEK BA I VE YARDIMLARa) Umumi hayata m essir afetler dolay s yla al nacak tedbirler-le yap lacak yard mlara ili kin 7269 say l Kanuna g re olu turulan fona yap lan nakdi ba lar n t m ile milli yard m komiteleri veya mahalli yard m komitelerine makbuz kar l yap lan ayni/nakdi ba larb) Y ksek retim Kanununa g re niversitelere ve Y ksek Teknoloji Enstit s ne makbuz kar l yap lan nakdi ba lar ile va-k f niversitelerine yap lan ba ve yard mlar q BA I VE YARDIMLARB2012 MAL REHBER31c)

10 Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Te vik Kanununa g re yap -lan ba ve yard mlar n tamam d) T rkiye Bilimsel ve Teknik Ara t rma Kurumunun Kurulu u Hakk ndaki Kanuna g re yap lan nakdi ba lar e) Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Kanununa g re yap lan nakdi ba lar f) Atat rk K lt r, Dil ve Tarih Y ksek Kurumu Kanununa g re yap lan ayni/nakdi ba lar g) T rk Silahl Kuvvetleri G lendirme Vakf Kanununa g re ya-p lan ayni/nakdi ba lar h) Milli A a land rma ve Erozyon Kontrol Seferberlik Kanunu-na g re yap lan ayni/nakdi ba lar i) lk retim ve E itim Kanununun 76 nc maddesine g re ilk -retim kurumlar na yap lan nakdi ba lar j) Bakanlar Kurulunca yard m karar al nan do al afetler dola-y s yla Ba bakanl k arac l yla makbuz mukabili yap lan ayni veya nakdi ba larq BAS T US LDE VERG LEND RME2012 MAL REHBER32 Basit Usule Tabi Olman n Genel artlar ndan Olan yeri Kira Bedeline li kin Tutar Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaral bendinde yer alan y ll k kira bedeli toplam , 2012 takvim y l nda uygulanmak zere b y k ehir belediye s n rlar i inde , di er yerlerde olarak uygulanacakt r.


Related search queries