Example: bachelor of science

LIGJ, Nr 10433, date 16.6

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIK S S SHQIP RIS . Botim i Qendr s s Publikimeve Zyrtare Nr. 90 5 Korrik 2011. LIGJ, Nr 10433, date P R INSPEKTIMIN N REPUBLIK N E SHQIP RIS . N mb shtetje t neneve 78 dhe 83 pika 1 t Kushtetut s, me propozimin e K shillit t Ministrave, KUVENDI I REPUBLIK S S SHQIP RIS . VENDOSI: KREU I. DISPOZITA T P RGJITHSHME. Neni 1. Objekti Ky ligj p rcakton parimet e p rgjithshme t inspektimit, organizimin e institucioneve publike, q kryejn funksione inspektimi, statusin e inspektor ve, rregullat e procedimit administrativ t inspektimit dhe krijimin e funksionet e Inspektoratit Qendror. Neni 2. Fusha e veprimit ligj sht i zbatuesh m p r funksionet e inspektimit n juridiksionin e pushtetit ekzekutiv t qeverisjes qendrore dhe t nj sive t qeverisjes vendore, p rve : a) inspektimit t brendsh m me karakter administrativ n sektorin publik;. b) auditimit t brendsh m n sektorin publik dhe inspektimit financiar publik.

10. “Dënim administrativ” është masa e paralajmërimit, gjoba dhe çdo masë apo sanksion tjetër administrativ, pavarësisht nga emri i parashikuar nga ligji që rregullon një funksion inspektimi. 11. “Paralajmërimi” është dënimi administrativ që sanksionon shkeljet e një rëndësie të vogël të kërkesave ligjore nga

Tags:

  Administrativ

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of LIGJ, Nr 10433, date 16.6

1 FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIK S S SHQIP RIS . Botim i Qendr s s Publikimeve Zyrtare Nr. 90 5 Korrik 2011. LIGJ, Nr 10433, date P R INSPEKTIMIN N REPUBLIK N E SHQIP RIS . N mb shtetje t neneve 78 dhe 83 pika 1 t Kushtetut s, me propozimin e K shillit t Ministrave, KUVENDI I REPUBLIK S S SHQIP RIS . VENDOSI: KREU I. DISPOZITA T P RGJITHSHME. Neni 1. Objekti Ky ligj p rcakton parimet e p rgjithshme t inspektimit, organizimin e institucioneve publike, q kryejn funksione inspektimi, statusin e inspektor ve, rregullat e procedimit administrativ t inspektimit dhe krijimin e funksionet e Inspektoratit Qendror. Neni 2. Fusha e veprimit ligj sht i zbatuesh m p r funksionet e inspektimit n juridiksionin e pushtetit ekzekutiv t qeverisjes qendrore dhe t nj sive t qeverisjes vendore, p rve : a) inspektimit t brendsh m me karakter administrativ n sektorin publik;. b) auditimit t brendsh m n sektorin publik dhe inspektimit financiar publik.

2 C) kontrollit tatimor dhe atij doganor;. ) inspektimit t autoritetit p rgjegj s p r mbik qyrjen e zbatimit t legjislacionit p r parandalimin e pastrimit t parave dhe financimin e terrorizmit;. d) inspektimit t loj rave t fatit. 2. Dispozitat e k tij ligji plot sohen me dispozitat p rkat se t Kodit t Procedurave Administrative. Neni 3. P rkufizime N k t ligj termat e m posht m kan k to kuptime: 1. K rkesat ligjore jan k rkesat e p rcaktuara nga nj ligj, akt n nligjor apo nj leje, licenc a autorizim dhe q jan t . detyrueshme p r t'u respektuar gjat ushtrimit t nj veprimtarie t natyr s tregtare, ekonomike apo profesionale, p rfshir ato k rkesa t detyrueshme p r t'u respektuar nga organet publike q ofrojn sh rbime publike. 2. Subjekti i inspektimit sht do person fizik apo juridik, privat apo publik, q ka, sipas ligjit, detyrimin t respektoj . nj k rkes ligjore. 3. Inspektim sht do form kontrolli q organi publik kryen p r verifikimin e respektimit t k rkesave ligjore nga subjekti i inspektimit.

3 4. Inspektim rast sor sht ajo form inspektimi, n t cilin subjekti i inspektimit sht i p rcaktuesh m, n m nyr . rast sore n baz t veprimtaris s caktuar q kryen apo n baz t marr dh nies me nj ngjarje t p rcaktuar, p rfshir . kalimin n nj periudh t p rcaktuar n nj rrug publike, ku ushtrohet inspektimi, apo ushtrimi i veprimtaris n nj . zon gjeografike a nj treg t caktuar. 5. Inspektim i programuar sht inspektimi q kryhet n baz t programit t miratuar t inspektimit p r do inspektorat qendror apo vendor. 6. Inspektimi n vend sht inspektimi q kryhet n vendin apo vendet e ushtrimit t veprimtaris s subjektit t . inspektimit. 7. Inspektorati shtet ror sht institucioni qendror i ngarkuar me nj apo disa funksione inspektimi n juridiksionin e pushtetit ekzekutiv t qeverisjes qendrore. 8. Inspektorati vendor sht nj sia organizative e nj sis s qeverisjes vendore, ngarkuar me nj apo disa funksione inspektimi n juridiksionin e nj sis s qeverisjes vendore.

4 9. Ministri p rgjegj s sht ministri q mbulon fush n shtet rore t veprimtaris , sipas p rcaktimit t legjislacionit n . fuqi p r nj funksion t caktuar inspektimi. 10. D nim administrativ sht masa e paralajm rimit, gjoba dhe do mas apo sanksion tjet r administrativ , pavar sisht nga emri i parashikuar nga ligji q rregullon nj funksion inspektimi. 11. Paralajm rimi sht d nimi administrativ q sanksionon shkeljet e nj r nd sie t vog l t k rkesave ligjore nga subjekti i inspektimit dhe q ka p r q llim evidentimin e tyre dhe paralajm rimin e subjektit q , n rast p rs ritjeje t s . nj jt s shkelje apo shkeljeve t tjera, jepet nj d nim administrative m i r nd . KREU II. Q LLIMI DHE PARIMET E INSPEKTIMIT. Neni 4. Q llimi i inspektimit 1. Inspektimi ka p r q llim mbrojtjen e interesit publik dhe t interesave t ligjsh m t personave fizik e juridik . 2. Q llimi i veprimtaris s inspektimit arrihet n p rmjet: a) vler simit t respektimit t k rkesave ligjore nga subjekti i inspektimit.

5 B) dokumentimit t praktikave t mira n respektimin e k rkesave ligjore dhe p rhapjen e tyre;. c) k shillimit t subjektit t inspektuar p r zbatimin sa m korrekt t k rkesave ligjore;. ) urdh rimit t korrigjimit t shkeljeve t k rkesave ligjore dhe eliminimit t pasojave q rrjedhin prej tyre;. d) dh nies s d nimeve dhe marrjes s masave t tjera administrative p r shmangien e rreziqeve q mund t'u shkaktohen interesit publik dhe interesave t ligjsh m t personave fizik dhe juridik , t parashikuar nga ky ligj apo legjislacioni i posa m. Neni 5. Parimi i pavar sis s inspektimit Inspektori apo grupi i inspektimit, brenda kompetencave t dh na me ligj apo akt n nligjor, sht plot sisht i pavarur n . kryerjen e procedimit t inspektimit dhe marrjen e vendimeve p r nj rast konkret. Neni 6. Parimi i proporcionalitetit n veprimtarin e inspektimit 1. N kryerjen e inspektimit, inspektori kryen veprimet e inspektimit n m nyr t till q t nd rhyj n veprimtarin e subjektit t inspektimit vet m p r aq sa sht e domosdoshme dhe e p rshtatshme p r arritjen e q llimit t inspektimit.

6 2. N p rcaktimin e d nimit apo t mas s q duhet marr , inspektori, n p rputhje me r nd sin e shkeljeve t . konstatuara apo pasojave t tyre, vendos at sanksion apo merr at mas q sht domosdoshme dhe e p rshtatshme p r arritjen e q llimit t d nimit apo mas s dhe q cenon m pak t drejtat apo interesat e ligjsh m t subjektit t inspektimit. 3. N p rcaktimin e nj afati p r korrigjimin e shkeljeve t konstatuara dhe eliminimin e pasojave t tyre nga subjekti i inspektimit, inspektori merr n konsiderat r nd sin e shkeljes, pasojat e saj dhe rrethanat konkrete q p rcaktojn . koh n e nevojshme p r kryerjen e veprimeve p r k t q llim, me p rpjekjet maksimale nga ana e subjektit t inspektimit. Neni 7. Parimi i programimit t inspektimeve Nj subjekt mund t inspektohet vet m n zbatim t programit t inspektimit. P rjashtimisht, nj subjekt mund t . inspektohet jasht programit n rastet e parashikuara shprehimisht me ligj.

7 Neni 8. Parimi i dispozit s m t favorshme ligjore 1. Kur dispozitat ligjore, n baz t t cilave vepron inspektimi, jan t paqarta apo bien n kund rshtim me nj ra-tjetr n, inspektori vepron n m nyr n q cenon m pak subjektin e inspektimit. 2. Kur subjekti i inspektimit ka vepruar n p rputhje me nj k rkes ligjore q bie n kund rshtim me nj k rkes tjet r ligjore, veprimi i tij nuk do t konsiderohet n shkelje t ligjit. Neni 9. Parimi i informimit t publikut dhe mbrojtjes s konfidencialitetit 1. Inspektorati informon publikun p r konstatimet dhe masat e marra gjat procedimit administrativ t inspektimit, n se kjo sht e nevojshme p r mbrojtjen e t drejtave dhe interesave t personave fizik e juridik . 2. Informimi, sipas parimit t p rcaktuar n pik n 1 t k tij neni, b het n baz dhe brenda kufijve t ligjit p r mbrojtjen e t dh nave personale dhe t dh nave q lidhen me veprimtarin tregtare apo profesionale t subjektit t inspektimit apo personave t tjer.

8 KREU III. ORGANIZMI DHE FUNKSIONIMI I INSPEKTORATEVE N NIVEL. QENDROR DHE VENDOR. Seksioni 1. Organizimi dhe funksionimi i inspektorateve shtet rore Neni 10. Inspektoratet shtet rore 1. Funksionet e inspektimit n juridiksionin e pushtetit ekzekutiv t qeverisjes qendrore kryhen nga inspektoratet shtet rore, q jan institucione qendrore publike, n var sin e nj ministri p rgjegj s. Si rregull, nj inspektorat shtet ror sht p rgjegj s p r t gjitha funksionet e inspektimit n fush n shtet rore t . veprimtaris s nj ministrie. 2. P rjashtimisht, nj inspektorat shtet ror mund t jet pjes p rb r se e nj institucioni tjet r, n var si t nj ministrie, n se parashikohet shprehimisht nga nj ligj i posa m. 3. Inspektorati shtet ror ushtron juridiksionin e tij territorial n t gjith territorin e vendit. N se sht e nevojshme, inspektorati mund t organizohet edhe n deg territoriale, t cilat drejtohen nga drejtuesi i deg s p rkat se.

9 Neni 11. Krijimi dhe organizimi i inspektorateve shtet rore 1. Inspektorati shtet ror kompetent p r kryerjen e nj funksioni inspektimi t parashikuar me ligj krijohet apo p rcaktohet me vendim t K shillit t Ministrave. 2. K shilli i Ministrave p rcakton var sin institucionale, rregullat e organizimit e t funksionimit t inspektoratit shtet ror, funksionet e inspektimit n kompetenc t tij, si dhe numrin dhe juridiksionin territorial t deg ve t tij, n se ka t tilla. 3. Struktura dhe organika e inspektorateve shtet rore miratohet nga Kryeministri. Neni 12. Drejtimi i inspektorateve shtet rore 1. do inspektorat shtet ror drejtohet nga kryeinspektori. Kur inspektorati sht pjes p rb r se e nj organi var sie, si . p rcaktohet n pik n 2 t nenit 10 t k tij ligji, kryeinspektor sht vet titullari i organit t var sis . 2. Kryeinspektori dhe titullari i organit t var sis , n rastin e parashikuar n pik n 2 t nenit 10 t k tij ligji, em rohet dhe lirohet nga detyra nga Kryeministri, me propozimin e ministrit p rgjegj s.

10 3. Kriteret dhe procedurat p r p rzgjedhjen, em rimin, vler simin e rezultateve n pun , disiplin n dhe lirimin nga detyra t kryeinspektorit miratohen me vendim t K shillit t Ministrave. Neni 13. P rgjegj sit e kryeinspektorit 1. Kryeinspektori drejton veprimtarin e inspektoratit dhe e p rfaq son at n marr dh nie me t tret t. 2. Kryeinspektori sht p rgjegj s p r organizimin e koordinimin e funksionimit, si dhe p r cil sin e efektivitetin e veprimtaris s inspektoratit. Seksioni 2. Inspektoratet n juridiksionin e nj sive t qeverisjes vendore Neni 14. Krijimi i inspektorateve n juridiksionin e nj sive t qeverisjes vendore 1. Nj sia, q kryen funksionin e inspektimit t parashikuar me ligj, n juridiksionin e nj sis se qeverisjes vendore, krijohet apo p rcaktohet me vendim t k shillit t nj sis vendore p rkat se, sipas legjislacionit p r organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore.


Related search queries