Example: quiz answers

lise rehberi 04.12.2018 son - tubitak.gov.tr

2019. L SE RENC LER . ARA TIRMA PROJELER . YARI MASI. PROJE REHBER . Bilim nsan Destek Programlar Ba kanl . 0. NDEK LER. ns z 1. Lise rencileri Ara t rma Projeleri Yar mas Hakk nda Genel Bilgiler 2. Ba vuru ncesinde Bilinmesi Gereken Temel Kurallar 3. Bilimsel Ara t rma Projelerinde Uyulmas Gereken Etik Kurallar 4. Bilim ve Bilimsel Uygulamalar Nedir? 7. Bilim ve Bilimsel Ara t rma le lgili Baz Temel Kavramlar 10. Bilimsel Y ntem ile Teknolojik Tasar m S reci Ad mlar n n Kar la t r lmas 12. Neden Proje Yar malar na Kat lmal y m? 13. Yol Haritas : Bilimsel Bir Ara t rma Projesi'ne Nas l Ba lan r?

3 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir. • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır. • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of lise rehberi 04.12.2018 son - tubitak.gov.tr

1 2019. L SE RENC LER . ARA TIRMA PROJELER . YARI MASI. PROJE REHBER . Bilim nsan Destek Programlar Ba kanl . 0. NDEK LER. ns z 1. Lise rencileri Ara t rma Projeleri Yar mas Hakk nda Genel Bilgiler 2. Ba vuru ncesinde Bilinmesi Gereken Temel Kurallar 3. Bilimsel Ara t rma Projelerinde Uyulmas Gereken Etik Kurallar 4. Bilim ve Bilimsel Uygulamalar Nedir? 7. Bilim ve Bilimsel Ara t rma le lgili Baz Temel Kavramlar 10. Bilimsel Y ntem ile Teknolojik Tasar m S reci Ad mlar n n Kar la t r lmas 12. Neden Proje Yar malar na Kat lmal y m? 13. Yol Haritas : Bilimsel Bir Ara t rma Projesi'ne Nas l Ba lan r?

2 14. Bilimsel Ara t rma Plan Nas l Yaz l r? 17. Proje Raporu Nas l Haz rlan r? 21. T B TAK Ara t rma Projeleri Yar mas Ba vuru Basamaklar 26. Projelerinin De erlendirme S reci 30. Biyoloji Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 34. rnek Biyoloji Ara t rma Projesi Raporu 35. Co rafya Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 38. rnek Co rafya Ara t rma Projesi Raporu 40. NDEK LER. De erler E itimi Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 43. rnek De erler E itimi Ara t rma Projesi Raporu 44. Fizik Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 46. rnek Fizik Ara t rma Projesi Raporu 47.

3 Kimya Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 51. rnek Kimya Ara t rma Projesi Raporu 52. Matematik Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 56. rnek Matematik Ara t rma Projesi Raporu 58. Psikoloji Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 62. rnek Psikoloji Ara t rma Projesi Raporu 70. Sosyoloji Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 84. rnek Sosyoloji Ara t rma Projesi Raporu 86. Tarih Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 91. rnek Tarih Ara t rma Projesi Raporu 94. Teknolojik Tasar m Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 104.

4 Rnek Teknolojik Tasar m Ara t rma Projesi Raporu 106. T rk Dili ve Edebiyat Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 112. rnek T rk Dili ve Edebiyat Ara t rma Projesi Raporu-1 113. rnek T rk Dili ve Edebiyat Ara t rma Projesi Raporu-2 121. Yaz l m Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken nemli Noktalar 128. rnek Yaz l m Ara t rma Projesi Raporu 130. 50. Lise rencileri Ara t rma Projeleri Yar mas lan , 2019 145. ns z Bilgi ve teknoloji a olarak adland r lan g n m z d nyas nda bilginin, m hendislik uygulamalar n n ve teknolojik tasar m r nlerinin k resel pazarda rekabet st nl sa lad ve lkelerine b y k katma de erler olu turdu u bir d nemde ya yoruz.

5 D nya lkeleri bilgi ve teknolojiyi reten ve t keten lkeler olarak ikiye ayr lm durumdad r. retici lkeler, Ar-ge al malar na ve insan kaynaklar na yapt klar . yat r mlarla bilgi ve teknoloji retip pazarlamakta ve refah art sa lamakta, t ketici lkeler ise retici lkelerin pazar olarak her ge en g n fakirlik sarmal i erisine girmektedirler. Bu yo un rekabet ortam nda lkemizin ba ar l olabilmesi i in Ar-ge al malar ve nitelikli insan kayna m z hayati nem ta maktad r. Yeni T B TAK olarak, heyecan duydu umuz Cumhuriyetimizin 100. Y l nda ula mak istedi imiz stratejik 2023 hedeflerimiz do rultusunda lkemizin k resel rekabet g c n n artmas i in, gen.

6 Beyinlerimizin tak m halinde al malar n , toplumsal ve k lt rel de erlerimizi korumalar n , bilimsel etik kurallar n g z ard etmemelerini, hayal g c , yarat c l k, m hendislik, problem zme ve entelekt el becerilerini geli tirmeleri te vik edilmelidir. Kurum olarak bu yar may d zenleyerek, yukar da bahsetti imiz ba ar ya bizleri ula t racak olan gen lerimizi yeti tirmeyi hedefliyoruz. Bu yar man n temel amac , gen beyinleri d nmeye, g zlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini ara t rmaya te vik ederek gelecekte kar la acaklar problemlere yarat c z mler retebilen 21. Y zy l becerilerine sahip bireylerin yeti mesini sa lamakt r.

7 Bir problemin tan mlanmas ndan, z m ne kadar a lmas gereken ve belirli prensipler ile y r t len t m s re , akademik ortamlarda Ara t rma Projesi olarak tan mlanmaktad r. Problemin tan mlanmas nda, kullan lacak materyallerde ve ger ekle tirilecek z m y ntemleri noktas nda zg n fikir sahibi olan renciler dan man retmenleri g zetiminde zg n fikirlerini ara t rma projesine d n t rebilirler. Yar ma sonunda verilen d ller, bu s recin amac de il, gen lerimizi bilimsel al ma yapmaya motive eden bir ara t r. En nemli d l renci ve dan man retmenlerimizin proje s recindeki kazan mlar d r. Bu ba lamda, projelerin de erlendirilmesinde g z n ne al nacak en nemli kriter, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi rencilere ait olmas d r.

8 Bu fikir basit; fakat yenilik i veya pratik bir z me y nelik olabilir. Ge mi te g r lm t r ki, b y k ba ar lar n bir o unun temelini k k yeni fikir ve basit ara t rmalar olu turmu tur. rencilerin proje s recinde niversite, teknokent ya da ara t rma enstit s gibi kurumlardan destek almalar do ald r. Ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihaz veya e itli ara lar n kullan m yla s n rl kalmal d r. rencilerin herhangi bir niversitede y r t lmekte olan bir ara t rmaya d hil olup burada yapt al malar proje olarak sunmas bu yar man n ruhuna ve varolu nedenine ayk r d r. Bu rehber, T B TAK Lise rencileri Ara t rma Projeleri Yar mas 'na kat lacak renci ve dan man retmenlerine destek olmak amac yla haz rlanm t r.

9 Proje al mas yapan renci ve dan man retmenlerin ba vuruda bulunmadan nce bu rehberi dikkatle okumalar sorunsuz bir ba vuru ve de erlendirme s reci i in ok nemlidir. Proje konusunun se imi, i leni i, yaz lmas , sunumu ve j ri de erlendirilmesi konular nda yararl olabilecek genel bilgiler bu rehberde mevcuttur. rencilerin, proje zeti, plan ve raporunu haz rlarken yol g sterici uyar lara ve etik kurallara mutlaka uymas gerekir. Bu proje rehberinin, yar maya kat lacak rencilere ve onlara yard mc olacak de erli dan manlara yararl olaca n umar, lkemizin gelece i olan gen lerimize al malar nda ba ar lar dileriz.

10 T B TAK - B DEB. Yar malar Grup Koordinat rl . 1. Lise rencileri Ara t rma Projeleri Yar mas Hakk nda Genel Bilgiler Bu yar ma T rkiye genelinde 12 b lgede yap lmaktad r. Her b lge i in bir il, merkez olarak se ilmi tir. Her b lgeye il merkezinden iki retim yesi, T B TAK taraf ndan yar malardan sorumlu B lge Koordinat r ve B lge Koordinat r Yard mc s g revlendirilir. Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, stanbul Asya, stanbul Avrupa, zmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van b lge merkezi illerdir. llerin b lgelere da l mlar ekil 1'de verilmi tir. ekil 1. Yar ma B lgeleri Haritas . Yar ma Fen Bilimleri ve Matematik, Sosyal Bilimler ile Teknoloji, Tasar m ve M hendislik Uygulamalar alt nda 12 bilim dal nda d zenlenmektedir.


Related search queries