Example: quiz answers

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE …

1195 M LL E T M BAKANLI ININ TE K LAT VE G REVLER HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME Kanun H km nde Kararnamenin Tarihi : 25/8/2011 No : 652 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011 No : 6223 Yay mland Resm Gazetenin Tarihi : 14/9/2011 No : 28054 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve G revler Ama ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanun H km nde Kararnamenin amac ; Anayasa, 430 say l Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 say l Mill E itim Temel Kanunu ile kalk nma plan ve programlar do -rultusunda mill e itim hizmetlerini y r tmek zere, Mill E itim Bakanl n n kurulu , g rev, yetki ve sorumluluklar n d zenlemektir. G revler MADDE 2 (1) Mill E itim Bakanl n n g revleri unlard r: a) Okul ncesi, ilk ve orta retim a ndaki rencileri beden , zihn , ahlak , manev , sosyal ve k lt rel nitelikler y n nden geli tiren ve insan haklar na dayal toplum yap s n n ve k resel d zeyde rekabet g c ne sahip ekonomik sistemin gerektirdi i bilgi ve becerilerle donata-rak gelece e haz rlayan e itim ve retim programlar n tasarlamak, uygulamak, g ncellemek; retmen ve rencilerin e itim ve retim hizmetlerini bu er evede y

1196 ğ) Yükseköğretim dıúında kalan ve diğer kurum ve kuruluúlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE …

1 1195 M LL E T M BAKANLI ININ TE K LAT VE G REVLER HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME Kanun H km nde Kararnamenin Tarihi : 25/8/2011 No : 652 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011 No : 6223 Yay mland Resm Gazetenin Tarihi : 14/9/2011 No : 28054 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve G revler Ama ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanun H km nde Kararnamenin amac ; Anayasa, 430 say l Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 say l Mill E itim Temel Kanunu ile kalk nma plan ve programlar do -rultusunda mill e itim hizmetlerini y r tmek zere, Mill E itim Bakanl n n kurulu , g rev, yetki ve sorumluluklar n d zenlemektir. G revler MADDE 2 (1) Mill E itim Bakanl n n g revleri unlard r: a) Okul ncesi, ilk ve orta retim a ndaki rencileri beden , zihn , ahlak , manev , sosyal ve k lt rel nitelikler y n nden geli tiren ve insan haklar na dayal toplum yap s n n ve k resel d zeyde rekabet g c ne sahip ekonomik sistemin gerektirdi i bilgi ve becerilerle donata-rak gelece e haz rlayan e itim ve retim programlar n tasarlamak, uygulamak, g ncellemek; retmen ve rencilerin e itim ve retim hizmetlerini bu er evede y r tmek ve denetlemek.

2 B) E itim ve retimin her kademesi i in ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygu-lamak, uygulanmas n izlemek ve denetlemek, ortaya kan yeni hizmet modellerine g re g ncel-leyerek geli tirmek. c) E itim sistemini yeniliklere a k, dinamik, ekonomik ve toplumsal geli imin gerekle-riyle uyumlu bi imde g ncel teknik ve modeller nda tasarlamak ve geli tirmek. ) E itime eri imi kolayla t ran, her vatanda n e itim f rsat ve imk nlar ndan e it dere-cede yararlanabilmesini teminat alt na alan politika ve stratejiler geli tirmek, uygulamak, uygu-lanmas n izlemek ve koordine etmek. d) K z rencilerin, engellilerin ve toplumun zel ilgi bekleyen di er kesimlerinin e itime kat l m n yayg nla t racak politika ve stratejiler geli tirmek, uygulamak ve uygulanmas n koor-dine etmek. (1) e) zel yetenek sahibi ki ilerin bu niteliklerini koruyucu ve geli tirici zel e itim ve re-tim programlar n tasarlamak, uygulamak ve uygulanmas n koordine etmek.

3 F) Y ksek retim kurumlar d ndaki e itim ve retim kurumlar n a mak, a lmas na izin vermek ve denetlemek. g) Yurtd nda al an veya ikamet eden T rk vatanda lar n n e itim ve retim alan nda-ki ihtiya ve sorunlar na y nelik al malar ilgili kurum ve kurulu larla i birli i i inde y r tmek. (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say l Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan z rl lerin ibaresi engellilerin eklinde de i tirilmi tir. 1196 ) Y ksek retim d nda kalan ve di er kurum ve kurulu larca a lan rg n ve yayg n e itim ve retim kurumlar n n denklik derecelerini belirlemek, program ve d zenlemelerini haz rlamak. h) T rk Silahl Kuvvetlerine ba l orta retim kurumlar n n program ve denklik derecele-rinin belirlenmesi ile y netmeliklerinin haz rlanmas nda i birli inde bulunmak.

4 Y ksek retimin mill e itim politikas b t nl i inde y r t lmesini sa lamak i in, 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Y ksek retim Kanunu ile Bakanl a verilmi olan g rev ve sorumluluklar yerine getirmek. i) Mevzuatla Bakanl a verilen di er g rev ve hizmetleri yapmak. K NC B L M Bakanl k Te kilat Te kilat MADDE 3 (1) Bakanl k merkez, ta ra ve yurtd te kilat ndan olu ur. (2) Bakanl k merkez te kilat ekli (I) say l cetvelde g sterilmi tir. Bakan MADDE 4 (1) Bakanl k te kilat n n en st amiri olan Bakan, Bakanl k icraat ndan ve emri alt ndakilerin faaliyet ve i lemlerinden Ba bakana kar sorumlu olup a a daki g rev, yetki ve sorumluluklara sahiptir: a) Bakanl , Anayasaya, kanunlara, h k met program na ve Bakanlar Kurulunca belirle-nen politika ve stratejilere uygun olarak y netmek.

5 B) Bakanl n g rev alan na giren konularda politika ve stratejiler geli tirmek, bunlara uy-gun olarak y ll k ama ve hedefler olu turmak, performans l tleri belirlemek, Bakanl k b t esi-ni haz rlamak, gerekli kanun ve idar d zenleme al malar n yapmak, belirlenen stratejiler, ama lar ve performans l tleri do rultusunda uygulamay koordine etmek, izlemek ve de erlen-dirmek. c) Bakanl k faaliyetlerini ve i lemlerini denetlemek, y netim sistemlerini g zden ge ir-mek, te kilat yap s ve y netim s re lerinin etkilili ini g zetmek ve y netimin geli tirilmesini sa lamak. ) Faaliyet alan na giren konularda di er bakanl klar ile kamu kurum ve kurulu lar ara-s nda i birli i ve koordinasyonu sa lamak. M ste ar ve M ste ar Yard mc lar (1)(2) MADDE 5 (1) M ste ar, Bakandan sonra gelen en st d zey kamu g revlisi olup Ba-kanl k hizmetlerini, Bakan ad na ve onun emir ve y nlendirmesi do rultusunda, mevzuat h k m-lerine, Bakanl n ama ve politikalar ile stratejik plan na uygun olarak d zenler ve y r t r.

6 Bu ama la, Bakanl k birimlerine gereken emirleri verir, bunlar n uygulanmas n g zetir ve sa lar. M ste ar, bu hizmetlerin y r t lmesinden Bakana kar sorumludur. (2) M ste ara yard mc olmak zere yedi M ste ar Yard mc s g revlendirilebilir. (1) 14/3/2014 tarihli ve 28941 say l Resmi Gazete de yay mlanan 1/3/2014 tarihli ve 6528 say l Kanunun 27 nci maddesiyle iki adet daha M ste ar Yard mc s kadrosu ihdas edilerek M ste ar Yard mc s say s yediye kar lm t r. (2) 2/12/2016 tarihli ve 6764 say l Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci f kras nda yer alan be ibaresi yedi eklinde de i tirilmi tir. 1197 NC B L M Hizmet Birimleri Hizmet birimleri MADDE 6 (1) Bakanl n hizmet birimleri unlard r: (1) a) Temel E itim Genel M d rl . b) Orta retim Genel M d rl.

7 C) Meslek ve Teknik E itim Genel M d rl . ) Din retimi Genel M d rl . d) zel E itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M d rl . e) Hayat Boyu renme Genel M d rl . f) zel retim Kurumlar Genel M d rl . g) Yenilik ve E itim Teknolojileri Genel M d rl . ) retmen Yeti tirme ve Geli tirme Genel M d rl . h) (Ek: 1/3/2014-6528/15 md.) l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M -d rl . ) (Ek: 1/3/2014-6528/15 md.) Y ksek retim ve Yurt D E itim Genel M d rl . i) Avrupa Birli i ve D li kiler Genel M d rl . j) Tefti Kurulu Ba kanl (2) k) Strateji Geli tirme Ba kanl . l) Hukuk Hizmetleri Genel M d rl (2) m) nsan Kaynaklar Genel M d rl . n) Destek Hizmetleri Genel M d rl . o) (De i ik: 1/3/2014-6528/15 md.) Bilgi lem Dairesi Ba kanl . ) (De i ik: 1/3/2014-6528/15 md.

8 N aat ve Emlak Dairesi Ba kanl . p) Bas n ve Halkla li kiler M avirli i. r) zel Kalem M d rl . Temel E itim Genel M d rl MADDE 7 (1) Temel E itim Genel M d rl n n g revleri unlard r: a) Okul ncesi ve ilk retim okul ve kurumlar n n y netimine ve rencilerinin e itim ve retimine y nelik politikalar belirlemek ve uygulamak. b) Okul ncesi ve ilk retim okul ve kurumlar n n e itim ve retim programlar n , ders kitaplar n , e itim ara -gere lerini haz rlamak veya haz rlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. c) lk retim rencilerinin bar nma ihtiya lar n n giderilmesi ve madd y nden destek-lenmesi ile ilgili i ve i lemleri y r tmek. ) Bakan taraf ndan verilen benzeri g revleri yapmak. (1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 say l Kanunun 15 inci maddesiyle bu f kraya ( ) bendinden sonra gelmek zere (h) ve ( ) bentleri eklenmi , di er bentler buna g re tesels l ettirilmi ve mevcut (m) ve (n) bentleri, (o) ve ( ) bentleri olmak zere de i tirilmi tir.

9 (2) 2/12/2016 tarihli ve 6764 say l Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci f kras n n (j) bendinde yer alan Rehberlik ve Denetim Ba kanl ibaresi Tefti Kurulu Ba kanl ve (l) bendinde yer alan Hukuk M avirli i ibaresi Hukuk Hizmetleri Genel M d rl eklinde de i tirilmi tir. 1198 Orta retim Genel M d rl MADDE 8 (1) Orta retim Genel M d rl n n g revleri unlard r: a) Orta retim okul ve kurumlar n n y netimine ve rencilerinin e itim ve retimine y nelik poli-tikalar belirlemek ve uygulamak. b) Orta retim okul ve kurumlar n n e itim ve retim programlar n , ders kitaplar n , e itim ara -gere lerini haz rlamak veya haz rlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. c) Orta renim rencilerinin bar nma ihtiya lar n n giderilmesi ve madd y nden desteklenmesi ile ilgili i ve i lemleri y r tmek.

10 (M lga: 11/10/2011-KHK-662/78 md.) d) (M lga: 1/3/2014-6528/26 md.) e) (M lga: 1/3/2014-6528/26 md.) f) (M lga: 1/3/2014-6528/26 md.) g) (M lga: 1/3/2014-6528/26 md.) ) Bakan taraf ndan verilen benzeri g revleri yapmak. Meslek ve Teknik E itim Genel M d rl (1) MADDE 9 (1) Meslek ve Teknik E itim Genel M d rl n n g revleri unlard r: a) Meslek ve teknik e itim ve retim veren okul ve kurumlar n y netimine ve rencilerinin e itim ve retimine y nelik politikalar belirlemek ve uygulamak. b) Meslek ve teknik e itim ve retim veren okul ve kurumlar n e itim ve retim programlar n , ders kitaplar n , e itim ara -gere lerini haz rlamak veya haz rlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. c) E itim-istihdam ili kisini g lendirecek, meslek e itimi yayg nla t racak politika ve stratejiler ge-li tirmek, uygulamak ve uygulanmas n koordine etmek.


Related search queries