Example: bankruptcy

MADDE 1- Kapsam MADDE 2- Dayanak MADDE 3 MADDE 4 …

ANTALYA HAVAL MANI G R KARTLARI Y NERGES (Revizyon 01) Sayfa 1 / 15 ANTALYA HAVAL MANI G R KARTLARI Y NERGES B R NC B L M Ama , Kapsam , Dayanak ve Tan mlar Ama MADDE 1- (1) Bu y nergenin amac Antalya Havaliman nda, yolcular n, m rettebat n, yer personeli ve halk n g venli inin sa lanmas , sivil havac l k hizmetlerinin muhtemel kanun d eylemlere kar korunmas i in al nacak g venlik tertip ve tedbirlerinin bir par as olarak Havaliman Giri Kartlar ve Giri zni sistemini ihdas ederek yetkisiz personel ve ara lar n, sivil havac l a hizmet eden Antalya Havaliman yerle kesine, havaliman n n g venlik tahditli alanlar na (GTA) ve havaliman g venli i a s ndan nemli olan di er b l mlerine giri lerinin nlenmesi ile u a a gidip gelen ki ilerin ve ara lar n kontrol i in kimlik belirleme sistemi olu turmak ve bununla ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

ANTALYA HAVALĠMANI GĠRĠġ KARTLARI YÖNERGESĠ (Revizyon 01) Sayfa 2 / 15 e) Havalimanı Emniyet ùube Müdürlüğü: Havalimanında görevlendirilen Polis birimini, f) Havalimanı Emniyet ùube Müdürü: Antalya Havalimanında görevli polis güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yetkiliyi,

Tags:

  Dayanak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MADDE 1- Kapsam MADDE 2- Dayanak MADDE 3 MADDE 4 …

1 ANTALYA HAVAL MANI G R KARTLARI Y NERGES (Revizyon 01) Sayfa 1 / 15 ANTALYA HAVAL MANI G R KARTLARI Y NERGES B R NC B L M Ama , Kapsam , Dayanak ve Tan mlar Ama MADDE 1- (1) Bu y nergenin amac Antalya Havaliman nda, yolcular n, m rettebat n, yer personeli ve halk n g venli inin sa lanmas , sivil havac l k hizmetlerinin muhtemel kanun d eylemlere kar korunmas i in al nacak g venlik tertip ve tedbirlerinin bir par as olarak Havaliman Giri Kartlar ve Giri zni sistemini ihdas ederek yetkisiz personel ve ara lar n, sivil havac l a hizmet eden Antalya Havaliman yerle kesine, havaliman n n g venlik tahditli alanlar na (GTA) ve havaliman g venli i a s ndan nemli olan di er b l mlerine giri lerinin nlenmesi ile u a a gidip gelen ki ilerin ve ara lar n kontrol i in kimlik belirleme sistemi olu turmak ve bununla ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

2 Kapsam MADDE 2- (1) Bu y nerge, Antalya Havaliman s n rlar d hilinde faaliyet g steren kamu ve zel kurum/kurulu lar ile bu kurum/kurulu lar n daimi ve ge ici olarak g rev yapan personellerini ve ge ici olarak al t r lacak ki ileri ve bunlar n havaliman nda kullanmalar na izin verilen ara -gere ve te hizatlar ile yasakl maddelerin havaliman nda ta nmas ve refakat i i lemlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu y nerge, 5442 say l l daresi Kanunu nun 97/9707 say l Sivil Hava Meydanlar , Limanlar ve S n r Kap lar nda G venli in Sa lanmas , G rev ve Hizmetlerin Y r t lmesi Hakk ndaki Y netmelik in 7. maddesi ve Milli Sivil Havac l k G venlik Program na dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar ve k saltmalar MADDE 4 (1) Bu y nergede ge en; a) Acil Durum Plan : nsan n can ve mal yla di er aktivitelerinin, ola an d olaylar n sonu lar ndan en az kay p ve zararla kurtulabilmesi i in yap lmas gereken i ve i lemlerin, olaylar olmadan nce planlanmas ve olay s ras nda zaman nda, h zl ve etkili bir ekilde uygulanmas n gerektiren t m faaliyetleri, di er kurum/kurulu lar ile koordineyi d zenleyen/belirleyen ICAO Ek-14, ve SHY-14A ya g re haz rlanan havaliman acil durum plan n , b) Apron: Havaliman nda hava ara lar n n, pakland r lmalar , akaryak t ikmalleri, yolcu, y k, posta, kargo indirme-bindirmeleri ve bak mlar n n yap labilmesi i in belirlenmi zel alan , c) DHM : Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel M d rl n , ) DHM Havaliman Ba m d r.

3 Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel M d rl nce, Antalya Havaliman nda g revlendirilen yetkiliyi, d) EADB (E itim, Ara t rma Denetleme Birimi): Havaliman nda, al nan g venlik nlemlerini test etmek, denetlemek, incelemek, ara t rmak ve geli tirmek amac yla, M lki dare Amirine ba l , Havaliman G venlik Komisyonuna ye veren kurum/kurulu temsilcileri ile gerekti inde havaliman nda faaliyeti bulunan di er kurum/kurulu personelinden ye kat l m yla olu turulan birimi, ANTALYA HAVAL MANI G R KARTLARI Y NERGES (Revizyon 01) Sayfa 2 / 15 e) Havaliman Emniyet ube M d rl : Havaliman nda g revlendirilen Polis birimini, f) Havaliman Emniyet ube M d r : Antalya Havaliman nda g revli polis g lerinin sevk ve idaresinden sorumlu yetkiliyi, g) Giri Kartlar : Havaliman sahalar na giri i in kullan lmak zere, DHM taraf ndan tanzim edilip M lki dare Amirli ince onaylanarak verilen ve kullan lan kartlar , ) G venlik Soru turmas : Havaliman Emniyet ube M d rl nce ki inin kolluk kuvvetleri taraf ndan halen aran p aranmad n n, kolluk kuvvetleri ve istihbarat nitelerinde ili i i ile adli sicil kayd n n ve hakk nda herhangi bir tahdit olup olmad n n, y k c ve b l c faaliyetlerde bulunup bulunmad n n, ahlaki durumunun, yabanc lar ile ilgisinin ve s r saklama yetene inin mevcut kay tlardan (GBT/UYAP/K HB /Ar iv ara t rmas ) ara t r lmak suretiyle saptanmas ve de erlendirilmesini, h) G venlik Tahkikat : Kart m racaat nda bulunan ah s hakk nda.

4 Havaliman Emniyet ube M d rl nce yap lan G venlik Soru turmas , DHM Ba m d rl nce yap lan zge mi ara t rmas n n kontrol ve G mr k Muhafaza Ka ak l k ve stihbarat B lge Amirli i taraf ndan yap lan Ka ak l k Bilgi Bankas sorgulamalar n t m , ) G venlik Tahditli Alan: Giri inde ge erli bir giri belgesi ve g venlik kontrol yap larak giri sa lanan, son g venlik kontrol noktas ile u ak aras ndaki t m giden yolcu alanlar , ramp, bagaj ay rma alanlar , kargo saha ve depolar , posta merkezleri, hava taraf nda bulunan ikram ve u ak temizlik tesislerini, i) Havaliman G venlik Komisyonu: Havalimanlar nda MSHGP n n ve havaliman g venlik program n n uygulanmas n , havaliman nda bulunan havac l k i letmeleri ve di er payda lar ile koordinasyonun sa lanmas ve M lki dare Amirli inin g revlerinin y r t lmesinde yard mc olmak amac yla MSHGP 25.

5 Maddesi gere i olu turulan komisyonu, j) Havaliman : Hava ara lar n n tamamen veya k smen, ini i, kalk ve yer hareketi i in kullan lmas ng r len, i indeki bina, te hizat ve tesisat da d hil olmak zere karada belirlenmi alan , k) Havayolu Kurulu lar : Havaliman nda hizmet veren yerli ve yabanc havayolu ta y c lar n , l) M lki dare Amiri: 5442 say l Kanun gere ince Vali taraf ndan g revlendirilen, Vali Yard mc s n , m) MSHGP: Milli Sivil Havac l k G venlik Program n , n) zel G venlik Birimi: 5188 say l Kanun a g re kurulan zel G venlik Birimini, o) PAT Sahalar (pist-apron-taksi yolu): Havaliman nda u aklar n kalk , ini ve taksi i in kullan lan hareket alan ve aprondan olu an b l m n , ) Pist: Havaliman nda u aklar n ini ve kalk i in haz rlanm ve belirlenmi sahay , p) SHT : Sivil Havac l k G venli i E itim ve Sertifikasyon Talimat n , r) SHY-22: Havaalan i letmecileri, hava ta y c lar , yer hizmet kurulu lar , A-B-C Grubu al ma Ruhsat na sahip kurulu lar kapsayan Hava Alanlar Yer Hizmet Y netmeli ini, s) Terminal: Havaliman nda yolcular n u u ncesi ve u u sonras i lemleri yap lan, b nyesinde hava ula t rma hizmeti ile ilgili kurulu ve kolayl k tesisi bulunduran binalar grubunu, ) Taksi Yolu: Havaliman nda u aklar n taksi yapmalar i in haz rlanm ve havaliman n n bir yeri ile di er bir yeri aras nda ba lant yapan yolu, t) cret Tarifeleri: DHM taraf ndan i letilen havalimanlar nda verilen hizmetlerin cretlerinin belirlenmesi amac yla haz rlanan tarifeyi, u) Yer Hizmeti Kurulu u: Havaalanlar Yer Hizmetleri Y netmeli inde (SHY 22) istenen artlar sa layarak havaalanlar nda yer hizmetleri yapmak zere.

6 Ula t rma, Denizcilik ANTALYA HAVAL MANI G R KARTLARI Y NERGES (Revizyon 01) Sayfa 3 / 15 ve Haberle me Bakanl ndan A , B veya C Grubu al ma Ruhsat alan zel hukuk t zel ki ili i stat s ndeki kurulu lar , ) Yabanc Resmi Temsilcilik G revlisi: lkemizdeki diplomatik misyonlar n, konsolosluk temsilciliklerinin ve resmi uluslararas kurulu lar n mensuplar n , v) 5326 say l Kanun: Kabahatler Kanununu, ifade eder. K NC B L M Genel Esaslar Giri kartlar yla ilgili genel esaslar ve h k mler MADDE 5- (1) Havaliman Giri Kartlar a a daki esaslara g re verilir. a) Havaliman yerle kesi i erisinde faaliyet g steren t m kurum/kurulu /i letmeler ve MSHGP belirtilen i ve i lemleri y r tmekle g revli birimler al an personeli i in, Antalya Havaliman Giri Kart veya T m Havaalanlar Giri Kart almak zorundad r. b) Havaliman giri kartlar DHM Ba m d rl nce tanzim edilir.

7 M lki dare Amirine onaylat ld ktan sonra ilgili kurum/kurulu yetkilisine, sahiplerine verilmek zere imza kar l teslim edilir. c) Kurum/kurulu lar n kendi personeline verdi i personel tan tma kart , kimlik kart veya resmi niforma ah slara havaliman sahalar na giri / k m saadesi vermez. Yabanc hava yolu u ak m rettebat na verilen u ak m rettebat kartlar , kar l kl l k esas na g re bu uygulama d nda tutulur. ) G venlik kontrol noktalar nda, havaliman nda ge erli olan kartlar n birer rne i pano halinde bulundurulur. d) DHM Ba m d rl nce, MSHGP de yer alan EK-9 (Havaliman al anlar in Kart Kullan m /G venlik Talimat ) kart kullan c lar na tebli edilmek zere ilgili kurum/kurulu yetkilisine imza kar l verilir. Kurum/kurulu yetkilisi EK-9 Havaliman al anlar in Kart Kullan m /G venlik Talimat n imza kar l giri kart kullanan personele tebli i ile sorumludur.

8 Mza kar l tebli edilen Kart Kullan m /G venlik Talimat n n slak imzal bir sureti resmi yaz ekinde Havaliman M lki dare Amirli ine verilir. Havaliman giri kart kullanan t m personel Kart Kullan m /G venlik Talimat h k mlerine uymak zorundad r. e) Giri kartlar sadece tanzim edildi i havaliman nda kullan l r. Ba ka havaliman nda kullan lamaz. f) G venlik kontrol noktalar ndan ge i lerde kart sahibi personel kart n , kart kontrol yapan g revlilere yak n mesafeden g stererek kontrol edilmesini sa lar. Giri kart olmayan personel havaliman g venlik tahditli alanlar na ge i yapamaz. Bu h k mlere ayk r davranan ki iler hakk nda cezai h k mler ba l alt nda belirtilen cezai m eyyideler uygulan r. g) Sivil Havac l k G venli i Kapsam nda al nan sertifikalar SHT say l talimatta belirtildi i s re boyunca ge erli kabul edilir.

9 Son 6 ayl k s re zarf nda havac l k alan nda herhangi bir sebeple al mam olan ki ilerin s resi ge erli olsa bile mevcut sertifikalar de erlendirmeye al nmaz. Bu durumdaki personelin yeniden Kurs 1 G venlik Bilinci E itimi almas gerekir. Bu hususlarda SHT say l talimat h k mleri ge erli olacakt r. Gerekli kontrol ve sorumluluk kart talep eden kurum/kurulu larda olacakt r. h) Kurs-1 G venlik Bilinci E itimini Havaliman m zda g rev yapan kurum/kurulu personelinin SHT say l talimatta belirtilen s rede tazeleme e itimi olarak almas zorunludur. ANTALYA HAVAL MANI G R KARTLARI Y NERGES (Revizyon 01) Sayfa 4 / 15 Giri kartlar nda tahditli alanlar n tespiti MADDE 6- (1) Giri kartlar nda tahditli alanlar n tespiti i in, Havaliman E itim, Ara t rma Denetleme Birimi (EADB) taraf ndan n al ma yap l r. Bu al ma 15 Aral k tarihine kadar sonland r larak Havaliman G venlik Komisyonuna sunulur.

10 Yap lan bu al ma sonunda Havaliman G venlik Komisyonu, resmi ve zel kurum/kurulu larda g revli personelin g revi gere i girebilece i k s mlar tespit ederek karara ba lar. (2) Havaliman i erisinde giri leri tahdit edilen yerlerle ilgili b l mler unlard r. a) Havaliman Kara Taraf ve hat/D hatlar Terminali Check-in Salonlar (1) b) Hatlar Terminali Ar nd r lm Salonu (2) c) VIP Salonu (3) ) A Kap s (4) d) Apron (5) e) ut Alt (6) f) D Hatlar Terminali Transit ve Geli Salonu (7) g) D Hatlar Terminali Ar nd r lm Salon (8) ) Kargo Sahalar (9) Giri kartlar n n kullan m ile ilgili dikkat edilecek hususlar MADDE 7- (1) Ad na giri kart tanzim edilen personel; a) Mesaide bulunduklar s re i inde havaliman giri kart n g r n r ekilde yakas na, boynuna veya g s ne asmak zorundad r. Kartlar bunun d nda v cudun herhangi bir yerine tak lamaz veya as lamaz.


Related search queries