Example: biology

MAGYAR KÖZLÖNY - kozlonyok.hu

MAGYAR K ZL NY 90. sz m M A G YA R O R S Z G H I V ATA L O S L A PJ A. 2017. j nius 14., szerda Tartalomjegyz k 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2017/2018. tan v rendj r l 8796. 11/2017. (VI. 14.) OGY hat rozat T j koztat az llami Sz mvev sz k 2016. vi szakmai tev kenys g r l s besz mol az int zm ny m k d s r l az Orsz ggy l s r sz re c m . besz mol elfogad s r l 8809. 12/2017. (VI. 14.) OGY hat rozat A MAGYAR Honv ds gnek az Iszl m llam elnevez s terrorszervezet elleni nemzetk zi fell p sben val tov bbi r szv tel r l 8809. 207/2017.

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. június 14., szerda Tarmzék 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2017/2018. tanév rendjéről 8796

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MAGYAR KÖZLÖNY - kozlonyok.hu

1 MAGYAR K ZL NY 90. sz m M A G YA R O R S Z G H I V ATA L O S L A PJ A. 2017. j nius 14., szerda Tartalomjegyz k 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2017/2018. tan v rendj r l 8796. 11/2017. (VI. 14.) OGY hat rozat T j koztat az llami Sz mvev sz k 2016. vi szakmai tev kenys g r l s besz mol az int zm ny m k d s r l az Orsz ggy l s r sz re c m . besz mol elfogad s r l 8809. 12/2017. (VI. 14.) OGY hat rozat A MAGYAR Honv ds gnek az Iszl m llam elnevez s terrorszervezet elleni nemzetk zi fell p sben val tov bbi r szv tel r l 8809. 207/2017.

2 (VI. 14.) KE hat rozat A MAGYAR Tudom nyos Akad mia eln k nek tiszts g ben val . meger s t s r l 8810. 208/2017. (VI. 14.) KE hat rozat Magyarorsz gi rendk v li s meghatalmazott nagyk vet kinevez s hez val hozz j rul sr l 8810. 1375/2017. (VI. 14.) Korm. hat rozat A g d ll i uszoda beruh z si program megval s t s r l, valamint a rendk v li korm nyzati int zked sekre szolg l tartal kb l t rt n . el ir nyzat- tcsoportos t sr l sz l 1525/2014. (IX. 18.) Korm. hat rozat m dos t s r l 8811. 1376/2017. (VI. 14.) Korm. hat rozat A Semmelweis Egyetem Eg szs gtudom nyi Kar fejleszt s r l s a Hagyom nyos K nai Gy gy szati, Oktat - s Kutat k zpont fel ll t s nak tervez s r l 8811.

3 62/2017. (VI. 14.) ME hat rozat Helyettes llamtitk r kinevez s r l 8812. 63/2017. (VI. 14.) ME hat rozat Helyettes llamtitk r kinevez s r l 8812. 8796 M A G Y A R K Z L N Y 2017. vi 90. sz m V. A Korm ny tagjainak rendeletei Az emberi er forr sok minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tan v rendj r l A nemzeti k znevel sr l sz l 2011. vi CXC. t rv ny 94. (1) bekezd s a), b), p) s r) pontj ban kapott felhatalmaz s alapj n, a Korm ny tagjainak feladat- s hat sk r r l sz l 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. 10. pontj ban meghat rozott feladatk r mben elj rva a szakk pz s tekintet ben a Korm ny tagjainak feladat- s hat sk r r l sz l 152/2014.

4 (VI. 6.). Korm. rendelet 90. 16. pontj ban meghat rozott feladatk r ben elj r nemzetgazdas gi miniszterrel egyet rt sben . a k vetkez ket rendelem el: 1. A rendelet hat lya 1. A rendelet hat lya kiterjed a) fenntart ra val tekintet n lk l aa) az ltal nos iskol kra, ab) a gimn ziumokra, ac) a szakgimn ziumokra, ad) a szakk z piskol kra [a tov bbiakban az ab) ad) pont alattiak egy tt: k z piskola], ae) a szakiskol kra [a tov bbiakban az ac) ae) pont alattiak egy tt: szakk pz iskola], af ) a k szs gfejleszt iskol kra [a tov bbiakban az ab) af ) pont alattiak egy tt.]

5 K z pfok iskola], ag) az alapfok m v szeti iskol kra, ah) a kieg sz t nemzetis gi nyelvoktat iskol kra [a tov bbiakban az aa) ah) pont alattiak egy tt: iskola], ai) a gy gypedag giai, kondukt v pedag giai nevel si-oktat si int zm nyek iskol ira s koll giumaira, tov bb a fejleszt nevel st-oktat st v gz iskolak nt m k d gy gypedag giai, kondukt v pedag giai nevel si-oktat si int zm nyekre, aj) a koll giumokra, ak) a t bbc l int zm nyek iskol ira s koll giumaira [a tov bbiakban az a) pont alattiak egy tt: nevel si-oktat si int zm ny], b) az Oktat si Hivatalra (a tov bbiakban: Hivatal), c) a f v rosi s megyei korm nyhivatalokra, a j r si (f v rosi ker leti) hivatalokra, d) a tanker leti k zpontra s a Klebelsberg K zpontra, e) a Nemzeti Szakk pz si s Feln ttk pz si Hivatalra, valamint a szakk pz si centrumokra, f ) a tanul kra s az iskol kba jelentkez kre, g) a pedag gusokra, h) a nevel s oktat munk t v gz m s szakemberekre s a nem pedag gus-munkak rt bet lt kre, valamint i) a tanul k s a jelentkez k t rv nyes k pvisel ire.

6 2. A tan v, a tan t si v 2. (1) A nevel si-oktat si int zm nyekben a munk t a tan v, ezen bel l a tan t si v keretei k z tt kell megszervezni. (2) Ha e rendelet m sk pp nem rendelkezik, a 2017/2018. tan vben a tan t si v els tan t si napja 2017. szeptember 1. (p ntek) s utols tan t si napja 2018. j nius 15. (p ntek). A tan t si napok sz ma ha e rendelet m sk pp nem rendelkezik sz znyolcvan nap. A nappali oktat s munkarendje szerint m k d szakgimn ziumban sz zhetvennyolc, gimn ziumban, szakk z piskol ban s szakiskol ban sz zhetvenkilenc nap a tan t si napok sz ma.

7 (3) Az iskola utols , befejez vfolyam n vagy befejez szakk pz si vfolyam n az utols tan t si nap a) k z pfok iskol kban a b) e) pontban meghat rozott kiv tellel 2018. m jus 3., b) a rend szet rt felel s miniszter fenntart s ban m k d szakgimn ziumokban 2018. m jus 18., M A G Y A R K Z L N Y 2017. vi 90. sz m 8797. c) a honv delem rt felel s miniszter fenntart s ban m k d , kiz r lag a honv delem rt felel s miniszter hat sk r be tartoz szakk pes t sekre val felk sz t st folytat szakk pz iskol ban 2018. m jus 25., d) szakk pz iskol kban f l ves, m sf l ves, k t s f l ves k pz sben vagy keresztf l ves oktat sban, eg sz sz m tan ves k pz sben r szt vev tanul k r sz re 2018.

8 Janu r 5., e) a k t vfolyamos r szszakk pes t sekre val felk sz t st folytat szakiskol kban s a Szakk pz si H dprogram keret ben r szszakk pes t sekre val felk sz t st folytat szakk z piskol kban 2018. j nius 1. (4) A tan t si v lez r s nak, a tanul min s t s nek, a magasabb vfolyamra l p snek nem akad lya, ha az iskola a rendk v li tan t si sz net elrendel se miatt kies tan t si napokat a nemzeti k znevel sr l sz l 2011. vi CXC. t rv ny (a tov bbiakban: Nkt.) 30. (3) bekezd s ben meghat rozottak szerint nem tudja teljes eg sz ben p tolni.

9 Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2018/2019. tan t si vben t rt n . feldolgoz s r l. (5) A tan t si v lez r s t k vet en az iskola ha az iskola fenntart ja, m k dtet je azzal egyet rt s az ahhoz sz ks ges felt teleket biztos tja a tanul i r sz re pedag giai program v grehajt s hoz nem kapcsol d . foglalkoz sokat szervezhet, amelyeken a r szv telt a tanul , kiskor tanul eset n a sz l az iskola igazgat j hoz beny jtott k relemben kezdem nyezheti. (6) A 2017/2018. vi tmeneti id szak t li k zfoglalkoztat s val sszef gg k pz si programban feln ttoktat s keret ben r szt vev tanul k a 2017/2018.

10 Tan vre 2017. szeptember 1-j t k vet en is beiratkozhatnak. 3. (1) Az alapfok m v szeti iskol kban s a feln ttoktat sban a tan t si v els s utols napj t a tan t si v els s utols het nek keret ben az igazgat hat rozza meg. (2) A szakk pes t sek megszerz s re val felk sz t s a szakk pz iskola azon szakk pz si vfolyamain, amelyeken a szakk pz sr l sz l t rv nyben szab lyozott esetekben k zismereti k pz s nem folyik, a keresztf l ves oktat sszervez s keret ben febru r els het ben is megkezdhet . A tan t si v els s utols napj t az iskola igazgat ja llap tja meg a 2.


Related search queries