Example: marketing

MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA …

MANUAL PROSEDUR . PENSIJILAN HALAL MALAYSIA (SEMAKAN KETIGA) 2014. buku 2 jakim (bm)- x da 1 11/21/15 12:18 PM. CETAKAN PERTAMA 2015. Jabatan Kemajuan Islam MALAYSIA Hak cipta terpelihara, tidak dibenarkan mencetak ulang semula mana- mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, CD atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam MALAYSIA , Blok D7, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya terdahulu. Diterbitkan di MALAYSIA oleh: JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM). Blok D7, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya Tel: 03-8892 5000 Fax : 03-83925001. Konsep dan Reka Bentuk oleh: FIRDAUS PRESS. No. 28, Jalan PBS 14/4. Taman Perindustrian Bukit Serdang 43300, Seri Kembangan, Selangor Tel : 03 8940 5595 Faks : 03 8940 5595. Emel : buku 2 jakim (bm)- x da 2 11/21/15 12:18 PM.

MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA (SEMAKAN KETIGA) 2014 buku 2 jakim (bm)- x da align.indd 1 11/21/15 12:18 PM

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA …

1 MANUAL PROSEDUR . PENSIJILAN HALAL MALAYSIA (SEMAKAN KETIGA) 2014. buku 2 jakim (bm)- x da 1 11/21/15 12:18 PM. CETAKAN PERTAMA 2015. Jabatan Kemajuan Islam MALAYSIA Hak cipta terpelihara, tidak dibenarkan mencetak ulang semula mana- mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, CD atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam MALAYSIA , Blok D7, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya terdahulu. Diterbitkan di MALAYSIA oleh: JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM). Blok D7, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya Tel: 03-8892 5000 Fax : 03-83925001. Konsep dan Reka Bentuk oleh: FIRDAUS PRESS. No. 28, Jalan PBS 14/4. Taman Perindustrian Bukit Serdang 43300, Seri Kembangan, Selangor Tel : 03 8940 5595 Faks : 03 8940 5595. Emel : buku 2 jakim (bm)- x da 2 11/21/15 12:18 PM.

2 KANDUNGAN. 1. Skop 9. 2. Takrifan 10. 3. Skim PENSIJILAN 15. 4. Syarat-syarat PENSIJILAN 16. 5. Keperluan Umum PENSIJILAN 19. 6. Keperluan Khusus PENSIJILAN Mengikut Skim 26. 7. PROSEDUR Permohonan Mengikut Skim 47. 8. Fi PENSIJILAN 49. 9. PROSEDUR Pengauditan 50. 10. Pemantauan dan Penguatkuasaan 52. 11. Sijil Pengesahan HALAL MALAYSIA dan Logo HALAL MALAYSIA 61. 12. Tanggungjawab Pemegang Sijil Pengesahan HALAL MALAYSIA 64. 13. Panel Pengesahan HALAL MALAYSIA 65. 14. Lampiran 67. buku 2 jakim (bm)- x da 3 11/21/15 12:18 PM. buku 2 jakim (bm)- x da 4 11/21/15 12:18 PM. Kata-kata Aluan Ketua Pengarah Kata-kata Aluan Jabatan Kemajuan Islam MALAYSIA Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam MALAYSIA Assalamualaikum dan selamat sejahtera Assalamualaikum dan selamat sejahtera Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah kerana dengan izin dan petunjukNya MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL A lhamdulillah setinggi-tinggi MALAYSIA kerana dengan kesyukuran (Semakan Ketiga) kita panjatkan 2014 (MPPHM ke hadrat 2014) dapat dan petunjukNya MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA Allahdengan diterbitkan (Semakan Ketiga) 2014 (MPPHM 2014) dapat diterbitkan dengan jayanya.

3 Semakan semula yang dilakukan ke atas MPPHM 2014 adalah tindakan yang wajaryang Semakan semula dan tepat untuk ke dilakukan disesuaikan atas MPPHM dengan2014. beberapa adalahperubahan tindakanyangyangberlaku wajar terutamanya pembahagian semula kategori SME sebagaimana dan tepat untuk disesuaikan dengan beberapa perubahan yang berlaku terutamanya yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri. pembahagian semula kategori SME sebagaimana yang telah diumumkan oleh YAB. Perdana Menteri. Matlamat utama semakan ini dibuat ialah untuk memantapkan sistem PENSIJILAN HALAL MALAYSIA , melalui penambahbaikan terhadap keperluan dan PROSEDUR Matlamat utama semakan ini dibuat ialah untuk memantapkan sistem PENSIJILAN PENSIJILAN HALAL MALAYSIA . Di antara penambahbaikan yang dilaksanakan dalam HALAL MALAYSIA , melalui penambahbaikan terhadap keperluan dan PROSEDUR semakan kali ini ialah penekanan yang diberikan kepada aspek pemantapan PENSIJILAN HALAL sistem MALAYSIA .

4 PengurusanDi HALAL antara penambahbaikan dalaman syarikat dengan yang dilaksanakan menetapkan dalam aspek sistem semakan kalikawalan ini ialahhalal penekanan Selaindiberikan kepadajuga itu, penekanan aspek pemantapan diberikan terhadapsistem aspek pengurusan HALAL dalaman peningkatan syarikat dengan kompetensi menetapkan individu-individu yangaspek sistem terlibat dalam kawalan HALAL pemantauan dalaman. Selain itu, penekanan HALAL secara juga diberikan dalaman di syarikat terhadaplatihan melalui penetapan aspek yangpeningkatan berterusan. Melalui penekanan kompetensi individu-individu yang yang diberikan terlibat dalam terhadap dua aspek pemantauan halalinisecara diharap sistem dalaman pengurusan HALAL MALAYSIA akan lebih mantap. di syarikat melalui penetapan latihan yang berterusan. Melalui penekanan yang diberikan terhadap dua aspek ini diharap sistem pengurusan HALAL MALAYSIA akan lebih 2014 ini dibangunkan dengan penglibatan semua pihak yang berkepentingan terutamanya Jabatan-jabatan Agama Islam Negeri (JAIN).

5 Yang bersama JAKIM selaku pihak berkuasa berwibawa bagi pengeluaran MPPHM 2014 ini dibangunkan dengan penglibatan semua pihak yang sijil pengesahan HALAL di MALAYSIA . Selain itu, pandangan dan nasihat daripada berkepentingan terutamanya Jabatan-jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) yang pihak-pihak lain yang berkepentingan juga diperolehi khususnya melalui bersama JAKIM selakuada pihak forum sedia seperti berkuasa berwibawa Penasihat Mesyuarat Jawatankuasa bagi pengeluaran sijil PENSIJILAN HALAL pengesahan MALAYSIA HALAL di MALAYSIA . Selain yang dianggotai olehitu, pandangan persatuan dan industri dannasihat daripada juga persatuan pihak- pengguna pihak lain yang berkepentingan selain beberapa agensi juga diperolehi yang melalui forum sedia ada seperti Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat PENSIJILAN HALAL MALAYSIA yang dianggotai oleh persatuan industri dan juga persatuan pengguna selain beberapa agensi yang berkaitan. Saya berharap dengan penerbitan MPPHM 2014 dapat memantapkan lagi sistem PENSIJILAN HALAL MALAYSIA sekaligus dapat membantu industri memahami dengan buku 2 jakim (bm)- x da 5 11/21/15 12:18 PM.

6 Saya berharap dengan penerbitan MPPHM 2014 dapat memantapkan lagi sistem PENSIJILAN HALAL MALAYSIA sekaligus dapat membantu industri memahami dengan lebih jelas keperluan dan PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA yang dilaksanakan oleh JAKIM dan JAIN. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah kepada Bahagian Hab HALAL dengan kerjasama Unit HALAL Jabatan Agama Islam Negeri serta pihak-pihak lain yang terlibat di atas kejayaan menerbitkan MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA (Semakan Ketiga) 2014. Sekian (DATO' HJ. OTHMAN BIN MUSTAPHA). buku 2 jakim (bm)- x da 6 11/21/15 12:18 PM. JABATAN KEMAJUAN. JABATAN KEMAJUAN ISLAM ISLAM MALAYSIA . MALAYSIA . BAHAGIAN. BAHAGIAN HAB. HAB HALAL HALAL .. PEKELILING. PEKELILING PENSIJILAN . PENSIJILAN HALAL MALAYSIA BILANGAN 22. PEKELILING PENSIJILAN HALALHALAL. MALAYSIA MALAYSIA . BILANGAN 2 BILANGAN. TAHUN 2014. TAHUN. TAHUN 2014 2014.. PELAKSANAAN MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL . PELAKSANAAN. MALAYSIA (SEMAKAN.)

7 PELAKSANAAN MANUAL MANUAL . PROSEDUR PROSEDUR . KETIGA). PENSIJILAN 2014 MALAYSIA . HALAL . PENSIJILAN HALAL MALAYSIA . (SEMAKAN KETIGA) 2014. (SEMAKAN KETIGA) 2014. TUJUAN. TUJUAN ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai tarikh berkuatkuasa Pekeliling TUJUAN. MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA (Semakan Ketiga) 2014 (MPPHM. 2014) bagi ini Pekeliling PENSIJILAN bertujuanHalaluntukMalaysia oleh Jabatan memaklumkan Kemajuan mengenai tarikh lslam MALAYSIA berkuatkuasa (JAKIM). Pekelilingdan inisemua Jabatan bertujuan Agama untuk memaklumkan lslam Negeri mengenai MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA (Semakan Ketiga) 2014 (MPPHM (JAIN). tarikh berkuatkuasa MANUAL PROSEDUR 2014) PENSIJILAN HALAL bagi PENSIJILAN HalalMalaysia MALAYSIA (Semakan Ketiga) 2014. oleh Jabatan (MPPHM. Kemajuan 2014) MALAYSIA lslam bagi LATARBELAKANG. (JAKIM) dan semua Jabatan Agama lslam Negeri (JAIN). PENSIJILAN HALAL MALAYSIA oleh Jabatan Kemajuan lslam MALAYSIA (JAKIM) dan 2.

8 Semua MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA (MPPHM) merupakan Jabatan Agama lslam Negeri (JAIN). dokumen rujukan dalam PENSIJILAN HALAL yang digunakan bersama-sama LATAR dengan BELAKANG. Standard HALAL MALAYSIA . Selain daripada menjelaskan tentang LATARBELAKANG. syarat dan keperluan PENSIJILAN , MPPHM juga mengandungi keterangan 2. tentang MANUAL prosedurProsedurpermohonan PENSIJILAN sijil HALAL MALAYSIA HALAL , (MPPHM) kadar proses PENSIJILAN , merupakan fi dan dokumen 2. rujukan sebagainya. MANUAL dalam PROSEDUR PENSIJILAN PENSIJILAN HALAL yang HALAL MALAYSIA (MPPHM) digunakan merupakan bersama-sama dokumen dengan 3. MPPHM. rujukanStandard dalam HALAL mula MALAYSIA . diterbitkan PENSIJILAN HALAL yang Selain pada daripada tahun digunakan 2005 menjelaskan dan semakan bersama-sama dengan tentang kedua Standardsyarat telah dibuat dan HALAL keperluan padapensijilan, MALAYSIA . tahun Selain daripadaMPPHM juga2014. menjelaskan ini merupakan mengandungi tentang syarat dan semakan keterangan kali tentang keperluan ketiga.

9 PROSEDUR permohonan sijil HALAL , proses PENSIJILAN , kadar fi dan sebagainya. PENSIJILAN , MPPHM juga mengandungi keterangan tentang PROSEDUR permohonan 4. MPPHM 2014 merupakan penambahbaikan dan penstrukturan semula sijil HALAL , proses PENSIJILAN ,dan kadar fi dan sebagainya. 3. terhadap MANUAL Prosedurkeperluan Pensijilansyarat PENSIJILAN HALAL Malaysiabagi MPPHM memudahkan Pegawai mula diterbitkan Pemeriksa dan industri membuat semakan dan pada tahun 2005 dan semakan kedua telah dibuat pada tahun 2011. MPPHM rujukan. 5. daripadamula itu, pindaan diterbitkan padaterhadap tahun 2005 MPPHM. dan semakan 2014keduaini telah dibuat untuk dibuat 2014 ini merupakan semakan kali ketiga. diselaraskan pada tahun 2011. dengan MPPHMG aris Panduan 2014 ini Sistem merupakan semakanJaminan HALAL MALAYSIA 2011. kali ketiga. (HAS 2011) yang dikuatkuasakan pada tahun 2014. 4. Pindaan 6. MPPHM juga 2014 merupakan dilakukan kerana penambahbaikan terdapat pindaandan penstrukturan terhadap semula definisi industri terhadap PKS keperluan dan syarat yang dikeluarkan olehpensijilan bagi memudahkan pihak kerajaan melalui SME Pegawai Corp.

10 BagiPemeriksa tujuan dan penyelarasan, industri membuat semakan kategori dan rujukan. industri dan definisi yang digunapakai dalam MPPHM 2014 diubah suai selaras dengan takrif baharu industri PKS. 1. buku 2 jakim (bm)- x1da 7. 11/21/15. 6/26/2015 12:18. 10:27:15 AMPM. 5. Selain daripada itu, pindaan terhadap MPPHM 2014 ini dibuat untuk diselaraskan dengan Garis Panduan Sistem Jaminan HALAL MALAYSIA 2011. (HAS 2011) dan penguatkuasaannya yang dikuatkuasakan pada tahun 2014. 6. Pindaan juga dilakukan kerana terdapat pindaan terhadap definisi industri PKS yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui SME Corp. bagi tujuan penyelarasan, kategori industri dan definisi yang digunapakai dalam MPPHM. 2014 diubah suai selaras dengan takrif baharu industri PKS. TARIKH KUAT KUASA. 7. Pekeliling ini berkuat kuasa mulai daripada 15 Disember 2014. 8. Pekeliling ini diterbitkan berdasarkan Klausa (2), Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan HALAL ) 2011.


Related search queries