Example: bankruptcy

Matematika 5 kl - sviesa.lt

23 TURINYS 9$'$6 , 6.<5,86 1$7 5$/,(-, 6.$, ,$, ,5 18/,6 1. Nat ralieji skai iai 82. Skaitmens vieta skai iuje 103. Skai i spindulys 124. Nat rali j skai i palyginimas 145. Nat rali j skai i apvalinimas 166. Rom ni kieji skai iai (trumpalaikis projektas) 18 Pasitikrinkite ir sivertinkite (I) 20,, 6.<5,86 9(,.60$, 68 1$7 5$/,$,6,$,6 6.$, ,$,6 1. Sud ties d sniai 242. Sud tis stulpeliu 263. Atimties d sniai 284. Atimtis stulpeliu 305. Sudedame ir atimame nat raliuosius skai ius 326. Daugybos d sniai 347. Daugyba stulpeliu 368. Pagrindin dalmens savyb 389. Dalyba kampu 4010. Dalyba su liekana 4211. Dalijame i 2, 5 ir 10 4412. Veiksmai su nat raliaisiais skai iais 46 Pasitikrinkite ir sivertinkite (II) 48,,, 6.<5,86 5(, .,1,$, /<*7<6 ,5 1(/<*<% 6 1. Skaitinis rei kinys ir jo reik m 522. Raidinis rei kinys ir jo reik m 543. Lygtis su vienu ne inomuoju ir jos sprendinys 564. Lyg i sudarymas ir sprendimas taikant atimt arba sud t 585. Lyg i sudarymas ir sprendimas taikant dalyb arba daugyb 606.))))

4 5 12 13 I SKYRIUS 8ç'$9,1,$, 6.$,Â,å 63,1'8/<6 ŠIAME SKYRELYJE išsiaišk insime, kaip yra brėžiamas skaičių spindulys, išmoksime sk aičių spindulyje

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Matematika 5 kl - sviesa.lt

1 23 TURINYS 9$'$6 , 6.<5,86 1$7 5$/,(-, 6.$, ,$, ,5 18/,6 1. Nat ralieji skai iai 82. Skaitmens vieta skai iuje 103. Skai i spindulys 124. Nat rali j skai i palyginimas 145. Nat rali j skai i apvalinimas 166. Rom ni kieji skai iai (trumpalaikis projektas) 18 Pasitikrinkite ir sivertinkite (I) 20,, 6.<5,86 9(,.60$, 68 1$7 5$/,$,6,$,6 6.$, ,$,6 1. Sud ties d sniai 242. Sud tis stulpeliu 263. Atimties d sniai 284. Atimtis stulpeliu 305. Sudedame ir atimame nat raliuosius skai ius 326. Daugybos d sniai 347. Daugyba stulpeliu 368. Pagrindin dalmens savyb 389. Dalyba kampu 4010. Dalyba su liekana 4211. Dalijame i 2, 5 ir 10 4412. Veiksmai su nat raliaisiais skai iais 46 Pasitikrinkite ir sivertinkite (II) 48,,, 6.<5,86 5(, .,1,$, /<*7<6 ,5 1(/<*<% 6 1. Skaitinis rei kinys ir jo reik m 522. Raidinis rei kinys ir jo reik m 543. Lygtis su vienu ne inomuoju ir jos sprendinys 564. Lyg i sudarymas ir sprendimas taikant atimt arba sud t 585. Lyg i sudarymas ir sprendimas taikant dalyb arba daugyb 606.))))

2 Nelygyb su vienu ne inomuoju 62 Pasitikrinkite ir sivertinkite (III) 64,9 6.<5,86 75830(126 1. Dalys ir j vaizdavimas 682. Mi rusis skai ius. Taisyklingoji ir netaisyklingoji trupmenos 703. Lygios trupmenos ir j pertvarkymas 724. Trupmen palyginimas 745. De imtain trupmena 766. De imtaini trupmen palyginimas 787. De imtaini trupmen apvalinimas 808. Procentai 829. Skai iaus dalies apskai iavimo u daviniai 84 Pasitikrinkite ir sivertinkite (IV) 869 6.<5,86 9(,.60$, 68 '( ,07$,1 0,6 75830(120,6 1. De imtaini trupmen sud tis 902. De imtaini trupmen atimtis 923. De imtaini trupmen sud tis ir atimtis 944. Daugyba i nat raliojo skai iaus 965. Daugyba i de imtain s trupmenos 986. Dalyba i nat raliojo skai iaus 1007. Dalyba i de imtain s trupmenos 1028. De imtaini trupmen daugyba ir dalyba 104 Pagalbiniai klausimai projektiniam darbui atlikti 106 Pasitikrinkite ir sivertinkite (V) 108 Pasitikrinkite ir sivertinkite atsakymai 110 odyn lis 112451213I SKYRIUS8 '$9,1,$, 6.))))

3 $, , 63,1'8/<6 IAME SKYRELYJE i siai kinsime, kaip yra br iamas skai i spindulys, i moksime skai i spindulyje pa ym ti nat raliuosius skai i spindul sSpi dulio prad i Padal Vienet n atkarp Per k no kult ros pamok Tomui teko okin ti vienodo ilgio uoliukais. Ska i spi dulio prad ia ymima nuliu, o toliau vienodais tarpais i eil s ra omi nat ralieji skai iai: 1, 2, 3, 4, 5 ir t. t. Skai i spindulio dalis nuo 0 iki 1 vadina-ma vienetin ilg galima pasirinkti. Tarpai tarp gretim nat rali j skai i vadinami padalom rodo skai i did jimo krypt iame skai i spindulyje padala yra 11 vienet .Pavyzd iai Nubr kime skai i spindul ir jame pa ym kime skai ius: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ir , kad skai i 4 paranku pasirinkti kaip vie-nos padalos ilg .Ats. Pasakykime, kokius skai ius atitinka raid mis pa ym tos , kad tarp skai i 500 ir 600 yra de imt smulki padal . Vienos smulkios padalos ilg apskai iuokime: (600 500) : 10 = Padala ties A raide ymi skai i 620, B 700, C 850, D Nubr kite skai i spindul ir jame pa ym kite skai ius nuo 0 iki 12.

4 Vienetin s atkarpos ilg pasirinkite du s siuvinio Kokie skai iai tikt tu ius langelius?a) b) c) 3. Nubr kite skai i spindul ir jame pa ym kite iuos skai ius:a) 2, 4, 6, 8, 10, 12; b) 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24;c) 25, 50, 75, 100, 125, 150; d) 1 160, 290, 580, 870, 1 450, 1 Kokius skai ius ymi raid s? 5. Lietuv s lengvaatletis Virgilijus Alekna b damas 18 met disk numet 52 m 84 cm, o 2000 m. jis tapo olimpini aidyni SidnXjuje empionu, disk numet s gerokai toliau. Nuotolis, kur nuskriejo diskas, pa ym tas skai i spindulyje Kiek toliau nuskriejo Virgilijaus diskas 2000 m., palyginti su ankstesniaisiais? Pasidom kite, koks yra geriausias m s sportininko disko metimo Skai i spindulyje nuo 0 iki 100 000 pa ym tos penkios spalvin s dalys (m lyna, geltona, alia, violetin , raudona). Ilgosios spalvin s dalys yra dvigubai ilgesn s u trumpesni Para ykite, kuriose spalvin se dalyse yra i sid st ie skai iai: 50 000, 18 000, 2 000, 30 000, 70 000, 90 Kokiu skai iumi baigiasi m lynoji dalis?

5 Koks skai ius yra raudonosios dalies viduryje? 7. Kur degtuk ir kur perkeltum te, kad ios lygyb s b t teisingos?a) b)1. Nuo kur prad jo uoliuoti Tomas?2. Kiek uoliuk jis padar startav s?3. Koks vieno uoliuko ilgis?4. Kiek uoliuk jis gal t nu uoliuoti?Atlikite u duot : Pa ym kite starto prad i ta ku ir i jo nubr kite spindul . Spindulyje br k neliu pa ym kite pirm j ir kiekvien kit uoliuk (nepamir kite, kad jie vienodo ilgio). Spindulio gal pa ym kite Ar inote, k gavote?131467315241081291118152017191611 01153248796151217141613 IAME SKYRELYJE i siai kinsime, kaip yra br iamas skai i spindulys, i moksime skai i spindulyje pa ym ti nat raliuosius skai ius. velgdami pie in atsakykite: 9$'$6$3,( 9$'29 /,2 5 Vadov l sudaro dvi knygos. Jose penktos kla-s s kursas i d stytas vienuolika skyri . De- imtyje skyri nagrin jamos naujos temos, o vienuoliktas skirtas penktos klas s kursui lio gale yra odyn lis.$3,( 9$'29 / iuo Atrask serijos matematikos vadov liu siekiama su adinti mokini nor pasidom ti: kod l?

6 , kaip?, kuo skiriasi?, kuo pana u?Vadov lio mokomoji med iaga pateikiama taip, kad kryptingai skatint mokytis sampro-tauti, m styti, savaranki kai analizuoti, ie -koti informacijos, j apdoroti, vertinti, daryti i vadas ir rasti sprendimus.$3,( 6.<5, Kiekvieno skyriaus prad ioje nurodoma viso skyriaus nuostatos, turinys, temos, siekiniai bei i skirtin s u skyriaus u daviniai numeruojami kiekvieno skyrelio gale pateikiama i skirtin u duotis, o skyriaus pabaigoje ilgalaikis ar trumpalaikis projektinis skyrius baigiamas atlanka Pasi-tikrinkite ir sivertinkite , kad mokiniai patys gal t apsiskai iuoti ta kus sivertinti savo ini lyg .$3,( $7/$1. Kiekvienoje atlankoje temos d stomos pa-gal t pa i strukt r . Atlankos kairiajame puslapyje kuriama situacija problemin u duotis, ja remiantis i siai kinama pagrindi-n temos teorija, pateikiama sprendimo pa-vyzd i . De iniajame puslapyje trij lygi u daviniai. ,$0( 6.<5(/<-( Numatyti siekiniai, k mokiniai, i nagrin j tem ir atlik u duotis, tur t b ti i mok.)))))

7 6,9(57,1.,7(0 22 Pirmyn!Reikia pagalbos!Tur tum te dar 637 10411 13514 16617 20721 24825 28929 3110TA KAIPa ymys 3$6,7,.5,1.,7( ,5 6,9(57,1.,7( , 1. Para ykite od iais:a) 2 105; 1 ta kasb) 102 002. 1 ta kas2. Minim skai i para ykite skaitmenimis:a) ramiai knyg skaitan io mogaus irdis per valand suplaka apie keturis t kstan ius du imtus kart ; 1 ta kasb) naujagimio irdel dirba spar iau apie du imtus vien t kstant e is imtus d i per par . 1 ta kas3. Para ykite ketur enkl skai i skirtingais skaitmenimis. 1 ta kas4. Skyri suma pateikt skai i para ykite prastiniu b du:a) 4 000 + 200 + 60 + 3; 1 ta kasb) 50 000 + 1 000 + 70 + 2; 1 ta kasc) 10 000 000 + 10 000 + 10 + 1. 1 ta kas5. Jei skai iaus 17 863 imt skaitmen padidinsime vienetu, tai skai ius padid s:A vienetu B de im ia C imtu D t kstan iu. 1 ta kas6. Andrius turi e ias korteles su skai Kurias keturias korteles i rink s jis turi sud lioti vien alia kitos, kad gaut did iausi galim ketur enkl skai i ?

8 1 ta Kurias penkias korteles turi i d lioti i eil s, kad gaut ma iausi penkia enkl skai i ir kas antras jo skaitmuo b t nelyginis? 1 ta kas7. Keturi t kstan iai biliet koncert sunumeruoti nuo 0001 iki 4000. i rovai, kuri biliet numeriai baigiasi skaitmenimis 911, gaus dovan kompaktin plok tel . Sura ykite vis laiming biliet numerius. 2 ta kai8. Kuris skai ius yra penkiais imtais ma esnis u 70 643?A 60 143 B 17 243 C 70 143 D 70 134 1 ta kas9. Pasteb j d sningum , pagal kur sudaroma skai i seka, prat skite j para ykite s siuviniuose dar po du skai ius:a) 560, 561, 562, 563, ___, ___; 1 ta kasb) 5 600, 5 850, 6 100, 6 350, ___, ___; 1 ta kasc) 56 000, 68 300, 80 600, 92 900, ___, ___. 1 ta kas10. Nubr kite skai i spindul ir jame pa ym kite skai ius 0, 1, 2, 3, 5, 7. Padalos ilgis 1 cm. 2 ta kai11. Para ykite, kokio ma daug ilgio b t paveiksl lyje pavaizduota juostel , jeigu j i tiestume. 1 ta kas12. Para ykite, kokius skai ius ymi rodykl s.

9 4 ta kai13. Sura ykite skai ius: a) 123, 101, 71 207, 99 ir 10 009 did jimo tvarka; 1 ta kas b) 762 451, 762 514, 77 987 ir 726 897 ma jimo tvarka. 1 ta kas14. Suapvalinkite skai ius: a) 29; 103 iki de im i ; 1 ta kas b) 949; 87 450 iki imt ; 1 ta kas c) 7 165; 4 499 642 iki t kstan i . 1 ta kas15. Vilhelmina Augustinavi i t -Bardauskien pirmoji moteris pasaulyje, nu okusi tol daugiau kaip septynis metrus, t. y. apie 710 cm. Kuris i i duomen gal t b ti jos asmeninio rekordo rezultatas? A 703 cm B 709 cm C 704 cm D 699 cm 1 ta kas16. Pirmoji knyga lietuvi kalba Martyno Ma vydo Katekizmas i leista 1547 m. Kelintame am iuje buvo i leista pirmoji lietuvi ka knyga? A XVII B XIV C XVI D XV 1 ta kasPAPILDOMA U DUOTIS ATRASK 17. Kur ir kur degtuk perkeltum te, kad lygyb b t teisinga? 1 ta kas78345611913101212I SKYRIUS 1$7 5$/,(-, 6.$, ,$, ,5 18/,6 iame skyriuje mokysim s perskaityti, u ra yti, apvalinti, palyginti nat raliuosius skai ius.

10 Vartosime juos dyd iams, objektams, situacijoms nusakyti be skai i gyvenimas iuolaikin je visuomen je ne duotys Perkelk degtuk skatins ugdyti pastabum , k rybi kum ir m stym . 1$7 5$/,(-, 6.$, ,$,Mokysim s para yti ir perskaityti nat raliuosius skai ius 6.$,70(16 9,(7$ 6.$, ,8-(I moksime perskaityti ir para yti ma esnius bei didesnius nei 10 milijon skai ius 520 1, .,(-, 6.$, ,$, (trumpalaikis projektas)I siai kinsime, kaip skai iai u ra omi rom ni kaisiais skaitmenimis 6.$, , 63,1'8/<6I moksime skai i spindulyje pa ym ti nat raliuosius skai ius3$6,7,.5,1.,7( ,5 6,9(57,1.,7( , 1$7 5$/, - 6.$, , 3$/<*,1,0$6I siai kinsime, kaip nustatoma, kuris i dviej skai i didesnis (ma esnis) 1$7 5$/, - 6.$, , $39$/,1,0$6I siai kinsime, kaip apvalinami nat ralieji skai iai7,5,$02-, '$/,6 Pateikiama situacija (problemin u duotis) skatina kelti klausimus, gilintis tem , siekti i si-ai kinti, suprasti. Nagrin jant situacij prisime-nama, kas jau i mokta, ir gyjama nauj ini.))))))))


Related search queries