Example: air traffic controller

Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos CENTAS

Materialini vertybi ir buhalterin s apskaitos programa CENTAS Nuo ko prad ti? UAB Edlonta Vilnius, Smolensko Tel. (5) 233-89-67 (5) 233-39-37 2013 m. 2 TURINYS 1. PROGRAMOS INSTALIAVIMAS.. 3 2. REKVIZITAI. BANKO S SKAITOS. BANKO IR KASOS LIKU IAI.. 6 MON S REKVIZITAI.. 6 BANKO REKVIZIT VEDIMAS.. 7 KASOS LIKU I VEDIMAS.. 9 3. KONTRAHENT ANALITINIAI PRADINIAI SISKOLINIM LIKU IAI.. 13 KONTRAHENT INYNAS.. 13 NAUJO KONTRAHENTO VEDIMAS.. 13 Kontrahento kortel s skyrius Pagrindin .. 13 Skyrius Papildoma/Pradin s skolos pagal .. 15 Skyrius Papildoma/Pradin s skolos pagal sk.. 16 4. SAND LIAI. PREKI INYNAS. ANALITINIAI PRADINIAI PREKI LIKU IAI.. 17 PREKI INYNAS.. 19 PRADINIAI PREKI LIKU IAI.. 20 5. ILGALAIKIO TURTO ANALITINIAI PRADINIAI LIKU IAI.

Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programa CENTAS Nuo ko pradėti? UAB „Edlonta“ Vilnius, Smolensko g.6-403 Tel. (5) 233-89-67

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos CENTAS

1 Materialini vertybi ir buhalterin s apskaitos programa CENTAS Nuo ko prad ti? UAB Edlonta Vilnius, Smolensko Tel. (5) 233-89-67 (5) 233-39-37 2013 m. 2 TURINYS 1. PROGRAMOS INSTALIAVIMAS.. 3 2. REKVIZITAI. BANKO S SKAITOS. BANKO IR KASOS LIKU IAI.. 6 MON S REKVIZITAI.. 6 BANKO REKVIZIT VEDIMAS.. 7 KASOS LIKU I VEDIMAS.. 9 3. KONTRAHENT ANALITINIAI PRADINIAI SISKOLINIM LIKU IAI.. 13 KONTRAHENT INYNAS.. 13 NAUJO KONTRAHENTO VEDIMAS.. 13 Kontrahento kortel s skyrius Pagrindin .. 13 Skyrius Papildoma/Pradin s skolos pagal .. 15 Skyrius Papildoma/Pradin s skolos pagal sk.. 16 4. SAND LIAI. PREKI INYNAS. ANALITINIAI PRADINIAI PREKI LIKU IAI.. 17 PREKI INYNAS.. 19 PRADINIAI PREKI LIKU IAI.. 20 5. ILGALAIKIO TURTO ANALITINIAI PRADINIAI LIKU IAI.

2 21 6. DARBO U MOKESTIS. DARBUOTOJAI.. 22 NAUJO DARBUOTOJO VEDIMAS. SKYRIUS PAGRINDIN .. 23 SKYRIUS DU1.. 25 7. S SKAIT PLANAS. PRADINIAI SINTETINIAI LIKU IAI.. 27 S SKAIT PLANAS.. 27 BUHALTERINI S SKAIT SINTETINI PRADINI LIKU I VEDIMAS.. 30 BUHALTERINI S SKAIT PANAUDOJIMO 31 8. ADS SERVERIO KONFIG RAVIMAS IR DARBO PRAD IA.. 31 3 1. PROGRAMOS INSTALIAVIMAS. Paleiskite programos instaliacin kompaktin plok tel . Bus atidarytas instaliacinio disko meniu. Paspauskite u ra apskaitos programa CENTAS . Taip pat galite spragtel kite pelyte programos instaliavimo byl , parsisi st i UAB Edlonta internetinio puslapio ( ) ir i saugot j s kompiuteryje. Toliau visi veiksmai identi ki kaip instaliuojant i kompaktin s plok tel s, taip ir instaliuojant atsi stos i interneto instaliacin s bylos pagalba.

3 Jei norite t sti programos CENTAS instaliavim , paspauskite mygtuk Yes. 4 Paspauskite mygtuk T sti. B tinai perskaitykite sp jim , jei sutinkate su i d stytomis s lygomis, spauskite mygtuk Taip. Jei nesutinkate paspauskite mygtuk Ne. Programos instaliavimas bus nutrauktas. 5 Nieko nekeisdami, paspauskite mygtuk T sti. Paspauskite mygtuk Yes. Paspauskite mygtuk T sti. 6 Paspauskite mygtuk Instaliuoti. Prasid s programos instaliavimo procesas, kuriuo metus bus nukopijuotos bylos (failai) J s kompiuter . Automati kai pasileis procesas Duomen baz s strukt ros patikrinimas, kurios metu bus sukurta tu ia duomen baz (Paradox tipo). Pasibaigus instaliacijai, bus pasi lyta pasirinkti operacin sistem , kurios terp je yra instaliuojama programa. Pasirinkimas leis programai nustatyti b dingus pasirinktai operacinei sistemai parametrus, kurie sigalios perkrovus kompiuter.

4 Instaliacijos pabaigoje bus atidarytas informacinio prane imo langas, kuriame pateikiami b tini kompiuterio sisteminiai nustatymai, reikalingi programos tinkamam veikimui. U darykite lang po perskaitymo. Paspauskite mygtuk U daryti, kad u darytum te atliktos instaliacijos lang . Kompiuterio darbastalyje rasite programos CENTAS nuorod , kuri spragtel jus pelyte bus paleista programa. 2. REKVIZITAI. BANKO S SKAITOS. BANKO IR KASOS LIKU IAI. mon s rekvizitai. Kad vestum te mon s rekvizitus, banko s skaitas, banko bei kasos liku ius, nueikite programos meniu Parametrai > Rekvizitai. 7 U pildykite mon s rekvizitus. Tekstas prie rekv. galite vesti papildomus rekvizitus, b tinus spausdinti s skaitoje-fakt roje (lic. nr. ir pan.). Ne PVM mok tojas u d kite varnel , jeigu mon n ra PVM mok tojas.

5 Banko rekvizit vedimas. Kad vestum te informacij apie atsiskaitom sias s skaitas bei banko liku ius, paspauskite mygtuk Bankas, arba nueikite programos meniu Mok jimai > Bankas > Banko s skaitos ir liku iai: Mygtukas su pliusu naujos banko s skaitos vedimas. 8 Bankas banko pasirinkimo laukas. Paspaudus mygtuk su padidinamuoju stiklu, pateksite bank inyn , kur gal site pasirinkti/ vesti nauj bank ( r. p. ). Kai vedamas naujas banko pavadinimas, programa automati kai trauks j inyn . atsiskaitomosios banko s skaitos numerio vedimo laukas. vedant valiutin s banko s skaitos numer , b tinai prid kite valiutos kod prie numerio pabaigoje. Pvz., eurin s skaita tur t atrodyti taip: LTxxxxxxxxxxxxxxxxxxEUR. banko kodo vedimo laukas. SWIFT tarptautinio banko kodo vedimo laukas.

6 Pastaba pastabos vedimo laukas. Pagrindin pasirinkus parametr , visuose programos laukuose i s skaita bus keliama bei spausdinama dokumentuose pagal nutyl jim , kaip pagrindin . Spausdinti SF nepagrindin s banko s skaitos spausdinimas pardavimo dokumentuose. Nenaudojama u d kite varnel , kai banko s skaita yra nebenaudojama. iuo atveju ji bus pasl pta laukuose, kur yra reikalingas banko s skaitos pasirinkimas. Balanse s skait plano subs skaitos priskyrimo laukas. Paspaudus mygtuk su padidinamuoju stiklu, pateksite s skait plan , kur gal site pasirinkti reikiam subs skait . Valiuta u sienio valiutos pasirinkimo laukas. Likutis einamojo liku io atvaizdavimas. alia esantis mygtukas su skai iuotuvu skirtas liku io perskai iavimui. ! Kai banko s skaita yra litin , is laukas turi b ti tu ias.

7 9 pradinis pradinio liku io atvaizdavimo laukas. Mygtukas pradinio liku io vedimas/redagavimas. Pasirinkite liku io dat , veskite likut datai ir paspauskite mygtuk Gerai. Programa pagal vestus pirminius dokumentus perskai iuos einam j likut ir perkels s skaitos vedimo lang . einamojo valiutinio liku io atvaizdavimas. alia esantis mygtukas su skai iuotuvu skirtas liku io perskai iavimui. pradinis pradinio valiutinio liku io atvaizdavimo laukas. Mygtukas pradinio valiutinio liku io vedimas/redagavimas. plauk /i laid importas is nustatymas leid ia importuoti plaukas/i laidas program i internetin s bankininkyst s. ioje dalyje yra pateiktas galim bank importo tipai. Banko paslaug s naud s skaita galite priskirti banko s skaitai banko paslaug s skait.

8 Paspaudus mygtuk su padidinimo stiklu, pateksite s skait plan , kur gal site pasirinkti reikiam subs skait . Gerai parametr i saugojimas. Redaguoti pasirinktos s skaitos redagavimas. Mygtukas su minusu pasirinkto ra o alinimas. Kasos liku i vedimas. Kad vestum te litin s bei valiutin s kasos liku ius, paspauskite mygtuk Kasa, arba nueikite programos meniu Mok jimai > Kasa > Kasos ir liku iai. ! vedant valiutin s s skaitos pradin likut , turi b ti nurodyti ir litinis ir valiutinis ekvivalentai. ! Jeigu redaguojamoje banko s skaitoje yra apyvarta, programa neleis redaguoti banko s skaitos numerio. 10 Litais: pagrindin s litin s kasos nustatymo laukai. likutis einamasis kasos likutis. Mygtukas su skai iuotuvu alia lauko leid ia j perskai iuoti. pradinis likutis pradinis kasos likutis.

9 Mygtukas pradinio kasos liku io vedimas/redagavimas. Pasirinkite liku io dat , veskite likut nurodytai datai ir paspauskite mygtuk Gerai. Programa pagal vestus pirminius dokumentus perskai iuos einam j likut ir perkels kasos liku i lang . balanse s skait plano subs skaitos priskyrimo laukas. Paspaudus esant alia lauko mygtuk , pateksite s skait plan , kur gal site pasirinkti ir kelti reikiam subs skait . KPO serija kasos pajam orderio serijos priskyrimo laukas. KIO serija kasos i laid orderio serijos priskyrimo laukas. Skyriuje Pagrindin s valiutin s kasos galite nustatyti mon s pagrindin s valiutines kasas. Mygtukas su pliusu valiutin s kasos vedimas. 11 Valiuta valiutos kodo pasirinkimo laukas. Balanse s skait plano subs skaitos priskyrimo laukas.

10 Paspaudus mygtuk su padidinamuoju stiklu, pateksite s skait plan , kur gal site pasirinkti reikiam subs skait . einamasis valiutinis kasos likutis. Mygtukas su skai iuotuvu alia lauko leid ia j perskai iuoti. pradinis pradinis valiutinis kasos likutis. Mygtukas pradinio valiutinio kasos liku io vedimas/redagavimas. Pasirinkite liku io dat , veskite likut nurodytai datai ir paspauskite mygtuk Gerai. valiutinio liku io litinis ekvivalentas. pradinis valiutinio pradinio liku io ekvivalentas litais. Mygtukas valiutinio pradinio liku io litinio ekvivalento vedimas/redagavimas. Pasirinkite liku io dat , veskite likut nurodytai datai ir paspauskite mygtuk Gerai. Skyriuje Papildomos kasos galite nustatyti mon s papildomas litines bei valiutines kasas. 12 Mygtukas su pliusu papildomos litin s kasos vedimas.


Related search queries