Example: dental hygienist

MEGEP - hbogm.meb.gov.tr

M LL E T M BAKANLI I. MEGEP . (MESLEK E T M VE RET M S STEM N N. G LEND R LMES PROJES ). BAH EC L K. DOMATES YET T R C L . ANKARA 2008. Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen mod ller;. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarih ve 269 say l Karar . ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda kademeli olarak yayg nla t r lan 42 alan ve 192 dala ait er eve retim programlar nda ama lanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya y nelik geli tirilmi retim materyalleridir (Ders Notlar d r). Mod ller, bireylere mesleki yeterlik kazand rmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amac yla renme materyali olarak haz rlanm , denenmek ve geli tirilmek zere Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda uygulanmaya ba lanm t r. Mod ller teknolojik geli melere paralel olarak, ama lanan yeterli i kazand rmak ko ulu ile e itim retim s ras nda geli tirilebilir ve yap lmas nerilen de i iklikler Bakanl kta ilgili birime bildirilir. rg n ve yayg n e itim kurumlar , i letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler mod llere internet zerinden ula labilirler.

t.c. mİllÎ eĞİtİm bakanliĞi megep (meslekİeĞİtİm ve ÖĞretİm sİstemİnİn gÜÇlendİrİlmesİprojesİ) bahÇecİlİk domates yetİŞtİrİcİlİĞİ ankara 2008

Tags:

  Megep

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MEGEP - hbogm.meb.gov.tr

1 M LL E T M BAKANLI I. MEGEP . (MESLEK E T M VE RET M S STEM N N. G LEND R LMES PROJES ). BAH EC L K. DOMATES YET T R C L . ANKARA 2008. Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen mod ller;. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarih ve 269 say l Karar . ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda kademeli olarak yayg nla t r lan 42 alan ve 192 dala ait er eve retim programlar nda ama lanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya y nelik geli tirilmi retim materyalleridir (Ders Notlar d r). Mod ller, bireylere mesleki yeterlik kazand rmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amac yla renme materyali olarak haz rlanm , denenmek ve geli tirilmek zere Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda uygulanmaya ba lanm t r. Mod ller teknolojik geli melere paralel olarak, ama lanan yeterli i kazand rmak ko ulu ile e itim retim s ras nda geli tirilebilir ve yap lmas nerilen de i iklikler Bakanl kta ilgili birime bildirilir. rg n ve yayg n e itim kurumlar , i letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler mod llere internet zerinden ula labilirler.

2 Bas lm mod ller, e itim kurumlar nda rencilere cretsiz olarak da t l r. Mod ller hi bir ekilde ticari ama la kullan lamaz ve cret kar l nda sat lamaz. NDEK LER. A IKLAMALAR ..ii G R .. 1. RENME FAAL YET - 1 .. 3. 1. DOMATES YET T R C L .. 3. Tan m ve 3. Ekolojik stekleri .. 7. nemli e itleri .. 8. retimi .. 9. Serada Domates Yeti tiricili 11. A kta Domates Yeti tiricili 12. UYGULAMA FAAL YET .. 15. L ME VE DE ERLEND 16. RENME FAAL YET - 2 .. 19. 2. K LT REL LEMLER .. 19. Sulama .. 19. la lama .. 22. Domateste G r len Hastal klar .. 22. Domateste G r len Zararl 33. G breleme .. 35. 37. Destek Sa lama .. 38. Meyve Tutumunu Art r c lemler .. 39. Yabanc Otlarla M 40. UYGULAMA FAAL YET .. 46. L ME VE DE ERLEND 48. L ME VE DE ERLEND 48. RENME FAAL YET - 3 .. 51. 3. 51. Hasat Zaman .. 51. Yap l .. 52. Hasat Sonras 53. UYGULAMA FAAL YET .. 55. L ME VE DE ERLEND 56. MOD L DE ERLEND RME .. 59. CEVAP ANAHTARLARI .. 60. NER LEN 62. KAYNAK A .. 63. i A IKLAMALAR. A IKLAMALAR. MOD L N KODU 621 EEH051.

3 ALAN Bah ecilik DAL/MESLEK Sebzecilik MOD L N ADI Domates Yeti tiricili i Domates yeti tiricili inde; domates fidelerinin dikimi, MOD L N TANIMI k lt rel bak m i lemleri ve hasat konular n n anlat ld . renme materyaldir. S RE 40/ 32. N KO UL n ko ul yoktur. YETERL K Domates yeti tirmek. Genel ama : Bu mod l ile gerekli ortam sa land nda tekni ine uygun olarak domates yeti tiricili i yapabileceksiniz. Ama lar: MOD L N AMACI 1. Tekni ine uygun olarak domates fidelerinin dikimini yapabileceksiniz. 2. Tekni ine uygun olarak k lt rel bak m i lemlerini yapabileceksiniz. 3. Tekni ine uygun olarak domates hasad . yapabileceksiniz. Ortam: Tepeg z, yaz tahtas , internet ortam , s n f, tohum, a k veya kapal ortam, fideler, dikim ortamlar , dikim ubuklar , bitkiler, ila , g bre, ila lama E T M RET M makineleri,g breleme makineleri,mal malzemeleri, apa ORTAMLARI VE malzemeleri ip, ar lar, vibrasyon aletleri mal malzemeleri, DONANIMLARI herekler, eldiven, maske, sulama sistemleri ve malzemeleri, makas, b ak, eldiven, maske, kasa, kutu, viol.

4 Donan m: Televizyon, VCD, DVD, tepeg z, projeksiyon, bilgisayar Mod l n i inde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen l me ara lar ile kendinizi de erlendireceksiniz. L ME VE. Mod l n sonunda ise kazand n z bilgi, beceri ve tav rlar . DE ERLEND RME. l mek amac yla retmen taraf ndan haz rlanacak l me ara lar ile de erlendirileceksiniz. ii G R . G R . Sevgili renci, G n m z de sa l a verilen nem gittik e artmaktad r. nk de i en evre artlar . her ge en g n biraz daha kirlenen evre, stres bir ok g da ile v cudumuza ald m z zararl . katk maddeleri ba kl k sistemimizi zay flat rken hastal k say s da o nispette artm . tedavileri de pahalanarak zorla m t r. Zaten maksat hasta olmadan sa l kl ya amak hastaland m zda ise ya am kalitesini art rabildi imiz kadar art rmak olmal d r. te size burada alt n kadar de erli bir sebzeden bahsetmek istiyorum. Domates son yap lan ara t rmalara g re a m z n sinsi hastal kanserin baz t rlerine koruyucu etki yapmakla kalmay p i inde bulundurdu u vitaminler ve bol likopen sayesinde kalbimizin dostu olmaktad r.

5 Daha zinde bir beyin p r l p r l bir cilt, parlak sa lar ve sa l kl bir v cut i in sizi domates yeti tirmeye davet ediyoruz. Domates yeti tiricili inde size yard mc olmak i in haz rlanan bu mod l ile g receksiniz ki baz eyleri retmek haz r al p yemekten daha zevklidir. Yeti tirirken fark edeceksiniz ki hi bir ey kendili inden ortaya gelmiyor. Vaktinde sulama, ila lama, g breleme yapmaz, ilgiyle bakmazsan z sonu lar istedi iniz gibi olmaz. Ama bu sizi korkutup y ld rmas n sevgi emek ister ve eme in kar l size ok g zel bir ekilde d ner. Bir meslek olarak yeti tiricili i se meseniz de hobi olarak evinizin bah esinde, balkonunda uygun olan alanda, domates yeti tirebileceksiniz. Yeti tirirken fide olarak dikti iniz yemye il domates belli bir zaman sonra g zel sar i ekleriyle kendisine zenle bakt n z i in size te ekk r edecek. Bitmedi siz domatesine bak n ve onu sevmeye devam edin. Sak n bitkiler sevgiden ne anlar diye d nmeyin sevginin dili birdir ve bitkilerde sevgi dilinden ok iyi anlar.

6 G rd n z m ? Minik ye il domatesleri ve pembeden ba layarak k rm z ya d nen rengini. Evet, hadi kendi elinizle kopar n ve afiyetle yiyin. Nas l? Zevkli de imli? Kahverengiden sar ya k rm z dan ye ile k sacas tabiat n e siz renk c mb . d nyas na biran nce gitmek i in sab rs zlan yorsunuz de il mi? 1. 2. RENME FAAL YET - 1. RENME FAAL YET - 1. AMA . Tekni ine uygun olarak domates fidelerinin dikimini yapabileceksiniz. - 1. ARA TIRMA. T rkiye ve d nyadaki domates yeti tiricili ini ara t r n z. Domatesin besin de erini ara t r n z. Turfanda domates yeti tiricili ini ara t r n z. A kta ve rt alt nda yeti tirmenin farklar n ara t r n z. 1. DOMATES YET T R C L . Tan m ve nemi Domates bitkisinin Peru'dan di er lkelere yay ld , T rkiye'ye Adana'dan girdi i bilinmektedir. Domates biyolojik olarak kendine d llenen bir sebzedir. Fakat % 1-5. nispetinde yabanc d llenme de g r lmektedir. Tropik b lgelerde ok y ll k, di er b lgelerde tek y ll k bir k lt r bitkisidir. Domatesin sistematikteki yeri yledir.

7 Tak m: Personatae Familya: Solaneceae Cins: Solanum T r: Lycopersicon esculentum 3. Foto raf :Domates meyvesinin genel g r n . Domatesin botanik zellikleri K k: Domates k klerinin derinli ine ve yanlara da l m 1-1,5 m'yi bulur. Sera yeti tiricili inde k k n da l m alan daha azd r. Bunun nedeni ise toprak suyunun hareketinin a a dan yukar olmas d r. Serada yeti tirilen domatesin k kleri zay f oldu undan bitkilerin ask ya al nmas gerekmektedir. G vde ve yapraklar: G vde ba lang ta yuvarlak, yumu ak ve t yl iken daha sonraki d nemlerde yuvarlakl k k elili e, yumu akl k sertli e d n r. Bitki dallanmaya ok yatk nd r. Her yapra n g vdeye ba land yerden, koltuk denilen yeni s rg nler kar. Domatesi bodur ve s r k e itler olmak zere iki gruba ay r r z. Bodur e itlerin s n rl . b y yen bir dallanma sistemi ve al ms g r n mleri vard r. S r k e itlerde bir i ek salk m olu turduktan sonra b y me ucunda b y me s rerken yaprak koltuklar nda ise yan s rg nler ve i eklenme devam eder. i ek, meyve ve tohum: Domates i ekleri erdi idir.

8 (Erkek ve di i i eklerin ayn . i ekte olmas durumudur.) i eklenme s rg n ucunun yass la mas ve b y mesi ile olu ur. i eklenme s rg n u lar nda salk m eklindedir. Salk mdaki ilk i ek en u ta olu ur. lk i e in alt ndan kan lateral b y me noktas ndan da ikinci i ek geli ir. Salk m n i eklenmesi tamamlanana kadar lateral b y me noktalar ndan i eklenmeler devam eder. Salk mdaki i ek adedi, basit salk mda 7- 12, bile ik salk mda ise 300'e kadar ula r. 4. Foto raf : Domates i e i z ms meyveler grubunda s n fland r lan domatesin meyvesi b lmelidir. Genelde iri e itlerin ikiden fazla b lmeleri oldu undan ekilleri d zensizdir. ok b lmeli karaktere e ilim g steren e itler d k s cakl kta yeti tirildikleri zaman meyveler d zensiz ekilli olur. Foto raf :Domateste meyve ve tohum Domates tohumlar 20-22 C'de imlenir. Bu s cakl k derecelerinin alt ndaki d k s cakl klarda imlenme yava iken bunun zerindeki s cakl klarda d zensiz imlenme meydana gelir. Domatesin nemini ekonomik ve beslenme y n nden yle inceleyebiliriz: 5.

9 Ekonomik y nden nemi; lke ekonomisinde ok nemli bir yere sahiptir. Domates yeti tirilen b lgelerde ift imizin nemli gelir kaynaklar ndan birisini olu turmaktad r. Domates yeti tiricili i zellikle Marmara, Akdeniz, Ege, Karadeniz b lgesinde nemli bir yere sahiptir. Bu sebzenin yeti tirilmesi i in lkemizin iklim artlar ok uygundur. Sebzeyi i leyecek sanayi 1970'li y llardan itibaren h zla kurulmu tur. Bu sebeplerden dolay lkemiz domates retiminde d nya lkeleri aras nda alt s ralardan h zla st s ralara t rmanarak Amerika ve talya gibi retim devlerinin aras na girmeyi ba arm t r. Sadece retimin miktar ve kalitesi artt r lmam ayn zamanda domatesten elde edilen i lenmi domates r nleri de e itlendirilmi tir. G n m zde taze olarak t ketildi i gibi, domates suyu, sal a, par a domates, ket ap, tur u olarak veya kurutularak, dondurularak da t ketilebilmektedir. lkemiz son y llarda domates retiminde d nyada nc s raya yerle mi tir. 5-6 kg domatesten yakla k 1 kg sal a elde edilebilir. 250-400 bin adet tohumu 1 kg gelir.

10 Beslenme y n nden nemi; Meyvede ba lang ta renk ye ildir. Bu d nemde zehirli alkaloit olan solanin i erir. Duyarl ki ilerde ye il meyveden 2-5 tane yenmesiyle zehirlenme g r lebilir. Domates olgunla t k a solanin kaybolur. Foto raf :Yemeklik domates 100 g taze domatesin % 'i sudur. Yenildi i zaman 23 kalori verir. Ucuz ve bol vitamin kayna olan domates besleyici ve lezzetli zelli inden dolay d nyan n bir ok lkesinde en ok retilen sebzelerdendir. Turfanda olarak yeti tirilebilmesi nedeni ile her mevsimde t ketilebilmektedir. erisinde A, B1, B, B6, C, K vitaminleri, niacin, protein, ya , karbonhidrat, potasyum, kalsiyum, demir ve y ksek miktarda likopen bulunmaktad r. erisindeki A, B6, B1, C vitaminlerinin ve likopenin bir antioksidan olarak de i ik kanser t rlerine ve kalp hastal klar na kar koruyucu etkisi vard r. Yap lan ara t rmalar sonucunda haftada iki defa domates r n t ketenlerde prostat kanseri riski, hi t ketmeyenlere g re %34 daha az bulunmu tur. Ayr ca domatesin ba kl k sistemini g lendirdi i, beyin h crelerinin ya lanmas n yava latt , sa lar ve cildi g zelle tirdi i ortaya konulmu tur.


Related search queries