Example: tourism industry

MEHMETÇIK - pazartesidergisi.com

111 r ununu o verin ANNEL N KA Y Z VAR? MEHMET IK| VE C NSELL K kutsal an lar; k f seksi kad n ajandas n nereye koyacak? izmir Genelevine girdik! Merhaba kinci say m z haz rlarken devlet kat nda kad nlar ilgilendiren bir de i iklik oldu. Kad ndan sorumlu Devlet Bakam de i tirildi. Onay Alpago'nun yerine Aysel Baykal getirildi. Bu de i ikli in parti i i hesapla malar d nda bilinen bir nedeni yok. Zaten bu Bakanl k, ba ndan beri "koltuk" i levi g r yor desek yeridir. G ler leri nin i e ba lamas yla ayr lmas bir olmu tu. T rk n Akyol feminizm c s nden bahsederek i e ba lam , Mor at 'ya denek sa lad g nlerde g revi Onay Alpago'ya devretmek durumunda kalm t.

o >-< z PAZARTESİ 2 İzmir'de sokakların isimleri yok numaralan var. Tepecik'te 1225. Sokakta, bir çok küçük işletmeden oluşan özel sektöre ait büyük bir işyerinde çalışan

Tags:

  Izmir

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MEHMETÇIK - pazartesidergisi.com

1 111 r ununu o verin ANNEL N KA Y Z VAR? MEHMET IK| VE C NSELL K kutsal an lar; k f seksi kad n ajandas n nereye koyacak? izmir Genelevine girdik! Merhaba kinci say m z haz rlarken devlet kat nda kad nlar ilgilendiren bir de i iklik oldu. Kad ndan sorumlu Devlet Bakam de i tirildi. Onay Alpago'nun yerine Aysel Baykal getirildi. Bu de i ikli in parti i i hesapla malar d nda bilinen bir nedeni yok. Zaten bu Bakanl k, ba ndan beri "koltuk" i levi g r yor desek yeridir. G ler leri nin i e ba lamas yla ayr lmas bir olmu tu. T rk n Akyol feminizm c s nden bahsederek i e ba lam , Mor at 'ya denek sa lad g nlerde g revi Onay Alpago'ya devretmek durumunda kalm t.

2 Onay hamm da "Feminist misiniz?" sorusuna "Kemalistim" diye cevap vermi ti ba lang ta. imdi evresine kad nlarla birlikte kad n politikas yapman n kendisine ba ka eyler retti im ve bunun d n n n olmad m anlat yor. Art k g revi Aysel Baykal'a devretti. Aysel Han m da bizi a rtmayarak feminizmi d layan bir deme le i e ba lad . Bereket versin, bu i i bilen dan manlar var da ikinci deme te durum kurtar ld . Belki gelecek g nlerde Aysel Baykal da "bu yolun" d n olmad m farkeder. Ne diyelim, feminizmin (ve dan manlar n n) g c.

3 Birinci say m z bayilere da tt m z g nden bu yana m thi moral verici telefonlar, mektuplar al yoruz. Okurlar m zdan ricalar m z var, bulundu unuz yerde, hani ne derler "bayilere g z kulak" olur musunuz? ok fazla reklam yapamad m z i in bayiler Pazartesi'yi tan m yor ve g r n r bir yere koymuyor. Pazartesi'yi sat n ald n z bayiye ge erken bir bak n, g r n r bir yere asm m ? sterseniz uyar n. Hatta sat lar denetleyip bizi haberdar ederseniz seviniriz. Sadece bu da de il, okurlar m zdan g n ll birer muhabir olmalar n , evrelerinde kad nlarla ilgili haberleri, geli meleri bize aktarmalar m istiyoruz.

4 Bu say y be enece inizi umuyoruz. Handan la Semra'n n zmir " kartmas " ger ekten heyecan verici oldu. Siz nas l bulacaks mz bakal m? Bu arada ac bir olay ya ad k. Filiz, babas n kaybetti. Uzun s redir tedavi g ren Resulhi Amcay sayg yla an yor, ailesine ba sa l diliyoruz. IIIIIIIMII III Aun maEcSff cS# m#L Hani ok iyi May s ay n n ikinci pazar Anneler G n d r. Herkeste bir al veri tela olur, her yerde anneli e methiyeler d z l r. Hatta anne olmamay tercih etmi kad nlar utand racak, anne olamayanlar ya da annesini kaybetmi olanlar iyice s k p zecek raddelere var r bu konu.

5 Biz anneli in nas l bir ey oldu unu tart mak istedik. Kad nlara dayat lan esas kimlik olarak annelik bazen kendilerinin ve ocuklar n n cehennemi olur, bazen de g ven, sevgi ve efkatin cenneti. Biz, bu Anneler G n nde anneli i su luluk ya da korku ile de il sevgi ve payla mayla ya aman z , bir yandan da annenizi, onun ya ad klar n anlaman z diliyoruz. IIIIIIIIIIIIIMIIIII o >-< z PAZARTES 2 zmir'de sokaklar n isimleri yok numaralan var. Tepecik'te 1225. Sokakta, bir ok k k i letmeden olu an zel sekt re ait b y k bir i yerinde al an 450 kad n 7 Nisan sabah i b rakt lar.

6 Bu, bilebildi- imiz kadar yla bu i kolundaki ilk grev. Bu i ilerin patronlar na kar bir araya gelmeleri ok zor. yer-lerinin d ar yla olan irtibad ok zay f. al ma ko- ullar ok a r. Gelirleri sabit oldu u halde zorunlu giderlerine iki misli zam yap lm . O sabah arka sokaklarda 20-30 kad n topland lar. K nd lar. Kararl yd lar. Harekete ge tiler. nlere do ru "Yar m s n z k zlar?" diyerek eylemi ba latt lar. Sokak hareketlendi. Alk sesleri y kseldi. a k n m teri-leri nlerine kat p demir kap n n d na kartarak i yerini bo altt lar.

7 Giysilerini kart p normal k -yafetlerini giydiler. Sumru: "O g n, ey oldu. Ey-lem. syan i te. Topland k. erideki m terile-ri kad nlar hep kovdu d ar ya. Alk lar. ' -k n d ar biz bug n namuslu kad n z' dedik. Kap lar kapatt k." Yedi milyona kan Tepecikteki bu i yeri izmir Genelevi. Eylem, ayda bir zorunlu yap lan kan testlerinin fiyat n n 1 milyondan 3 milyona kmas zerine patlad . R ya: "300'd 500 oldu, 700 oldu, 1 milyon oldu. 1 milyona kadar hi ses kartmad k. Ama art k I zmir genelevinde al an 450 kadar kad n.

8 , zorunlu kan tahlillerine yap lan zamlar kars s nda Igreve gitti. Bu zor yolun yolcular yla konu tuk; kad nlar n sermaye olarak kullan ld ^ a d ar da ^ki kad nlara yasaklanan^ bilinmeyen., tan nmayan bir d nyayla tan t k. " erideki hemcinslerimiz Genelevde direni yapan kad nlarla konu abilmek i in Semra'yla zmir'e gittik. zin i in ilk durak valilikti. zmir Vali Yard mc s bizi Emniyet'e havale etti. B yle bir ba vuruyla ilk kez kar la lan Emniyet'te be kat, d rt b l m, iki bu uk saat dola t k. Konuyla ilgili amir bize, "Ben her eyi biliyorum 'a a- ya' gitmenize gerek yok, size anlatay m.

9 Zaten orada sizinle konu an ol-mayacak" diye ok srar etti. Oysa, oradaki kad nlar bizimle saatlerce ko-nu tular; hep s yledikleri uydu,"Buray sadece ya ayan bilir." lgili emni-yet g revlileri ve orada al an herkes genelevden hakl olarak, "i eri" diye bahsediyor. nk oras bir yar a k cezaevinden daha ac mas z. Daha nce, tecav z edilen kad n n fahi e olmas durumunda, cezada indirim yap lmas n ng ren 438. maddeye kar eylem yapmak zere Karak y'deki genelevin kap s na kadar gitmi ve i eri girememi tik. Sonra bu yasa kalkt . Neyse. Bu "dar" kap dan elini kolunu sallaya sallaya girmenin tek ve basit bir ko ulu var: Belli bir ya n st nde erkek olmak.

10 Kad nsan, esas al anlar sadece hemcinslerinden olu an bu i yerine girmek imk ns z. " eri"ye giden yolun k esinde sigara al rken, yan m zda erkek olmad n g ren sat c bize "Yanl yoldas n z" dedi. zmir'de, Karak y'de, daha bir ok ehirde, lkede, bu sokaklar doldu ran erkeklere "do ru" olan bu yol, bize ge mek i in bile yanl t .. al anlar n n herg n sabah 9'da girip gece 11'de kt klar , o umuzun babas n , a bisini, amcas n , ni anl s n , o lunu a rlam bu i yerini, ehirden, ehrin annelerinden, e lerinden, gen k zlar ndan demir parmakl klar, polisler ay r yordu.


Related search queries